ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку
Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» з метою захисту інтересів клієнтів і забезпечення фінансової надійно-сті НБУ встановлює для всіх комерційних банків економічні норма-тиви. Існує 19 нормативів, об’єднаних у три групи:
I група. Нормативи капіталу
1. Норматив капіталу (Н1) комерційного банку. Розраховується як сума основного і додаткового капіталів за мінусом відрахувань. Такий капітал називають невідкоригованим.
До основного капіталу включаються: статутний капітал, емісійні різниці, резервні фонди, до додаткового капіталу — загальні резер-ви, результати переоцінки тощо.
Відрахування — це вкладення банком коштів в асоційовані ком-панії і банки, а також дочірні підприємства і банки.
Загальна сума капіталу, не відкоригованого на основні засоби, визначається за формулою:
К1 = ОК + ДК – В,
де ОК — основний капітал, ДК — додатковий капітал, В — від-рахування. Додатковий капітал приймається в розрахунок у межах основного капіталу.
Відкоригований капітал банку:
К = К1 – (ОЗ – К1),
де ОЗ — основні засоби, (ОЗ – К1) — перевищення капітальних витрат над сумою капіталу банку.
Якщо ОЗ > К1, то до розрахунку приймається позитивна різниця. Якщо ОЗ < К1, до розрахунку приймається 0.
Мінімальний розмір нормативу капіталу для діючих банків по-винен бути за станом на 01.04.99 не менше 2 млн євро.
2. Мінімальний розмір статутного фонду банку (Н2) повинен становити:
для банків з національним капіталом — у сумі, еквівалентній 1 млн євро;
для банків з іноземним капіталом, якщо частка іноземного капіта-лу становить до 50%, — не менше суми, еквівалентної 5 млн євро;
якщо частка іноземного капіталу в статутному капіталі банку становить 50% і більше, то мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше 10 млн євро.
3. Норматив платоспроможності (Н3).
Розраховується як відношення власних коштів (капіталу) банку та активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ри-зику і помножених на 100%.
Коефіцієнти ризику активів комерційного банку поділяються на 5 груп: 0; 10; 20; 50; 100. Зокрема:
0 — кошти на кореспондентському рахунку в НБУ, в касі банку;
10 — кредити, надані центральним органам державного управління;
20 — кредити, надані місцевим органам влади, боргові цінні па-пери центральних органів державного управління та місцевих орга-нів влади;
50 — кошти до запитання в інших банках, строкові депозити, розміщені в інших банках;
100 — прострочена та сумнівна заборгованість за кредитами, де-бітори, основні засоби та товарно-матеріальні цінності тощо.
Нормативне значення показника Н3 не може бути нижчим за 8%.
4. Норматив достатності капіталу (Н4).
Розраховується як співвідношення капіталу банку і загальних ак-тивів банку, зменшених на створені відповідні резерви:

де K — капітал банку, За — загальні активи банку.
Нормативне значення показника Н4 має бути не менше ніж 4%.
Методика визначення чисельника у показниках Н3 і Н4 аналогіч-на визначенню показника Н1.
II група. Нормативи ліквідності
Ліквідність банку — це його здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань. Визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку.
5. Норматив миттєвої ліквідності (Н5).
Розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондент-ському рахунку та в касі банку до поточних зобов’язань (суми на рахунках), помножених на 100%:
,
де Ккр — кошти на коррахунку; Ка — кошти в касі; Пр — пото-чні рахунки.
Нормативне значення показника Н5 має бути з 01.11.98 не менше 20%.
6. Норматив загальної ліквідності (Н6).
Розраховується як співвідношення загальних активів до загаль-них зобов’язань банку, помножене на 100%:
,
де А — активи банку, З — зобов’язання банку.
Нормативне значення показника Н6 має бути не менше 100%.
7. Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку (Н7):
,
де Ва — високоліквідні активи, Ра — робочі активи.
Нормативне значення показника Н7 має бути з 01.01.99 не менше 20%.
III група. Нормативи ризику
8. Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8).
Розраховується за формулою:
,
де Зс — сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника плюс 100% суми позабалансових зобов’язань, наданих щодо цього пози-чальника; К — капітал банку.
Нормативне значення показника Н8 не повинно перевищувати 25%.
9. Норматив великих кредитних ризиків (Н9):
,
де Ск — сукупний розмір великих кредитів, наданих банком з ура-хуванням 100% позабалансових зобов’язань банку; К — капітал банку.
Нормативне значення показника Н9 не повинно перевищувати восьмикратного розміру капіталу банку.
Великим кредитом вважається сукупний розмір кредитів з урахуванням облікованих векселів та 100% позабалансових вимог щодо одного позичаль-ника, який перевищує 10% капіталу банку.
Рішення про надання великого кредиту має бути оформлено ви-сновком кредитного комітету банку, затвердженим правлінням бан-ку. Якщо сума всіх великих кредитів перевищує восьмикратний розмір капіталу не більше ніж на 50%, то вимоги до платоспромож-ності банку подвоюються (не менше 16), а якщо перевищує 50%, — потроюються (не менше 24).
10. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10):
,
де Рк1 — сукупний розмір наданих банком кредитів, поручи-тельств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зобов’язань щодо одного інсайдера; К — капітал банку.
Максимальне значення Н10 не повинно перевищувати 5%. Розмір кредитів, наданих акціонеру (засновнику) банку без відповідного забезпечення, не може перевищувати 50% його внеску до статутного капіталу банку.
11. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гара-нтій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11):
,
де Рк — сукупний розмір наданих банком кредитів, поручи-тельств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зо-бов’язань щодо всіх інсайдерів банку; К — капітал банку.
Максимальне значення Н11 не повинно перевищувати 40%.
12. Норматив максимального розміру наданих міжбанківських кредитів (Н12):
,
де МБн — загальна сума наданих комерційним банком міжбан-ківських кредитів; К — капітал банку.
Максимальне значення Н12 не повинно перевищувати 200%.
13. Норматив максимального розміру отриманих міжбанківсь-ких кредитів (Н13):
,
де МБ0 — загальна сума отриманих комерційним банком міжба-нківських кредитів; ЦК — загальна сума залучених централізованих коштів; К — капітал банку.
Максимальне значення нормативу Н13 не повинно перевищувати 300%.
14. Норматив інвестування (Н14):
,
де Кін — кошти банку, які інвестуються на придбання часток (ак-цій, інших цінних паперів) акціонерних товариств, підприємств і не-державних боргових зобов’язань; К — капітал банку; ЦП — цінні па-пери у портфелі банку на інвестиції; Ва — вкладення в асоційовані компанії.
Максимальне значення Н14 не повинно перевищувати 50%.
15. Норматив загальної відкритої валютної позиції банку (Н15):
,
де Вп — загальна відкрита валютна позиція банку за балансови-ми і позабалансовими активами та зобов’язаннями банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті (розрахунок здійс-нюється на звітну дату); К — капітал банку.
Нормативне значення не повинно перевищувати з 01.10.98 20%.
У разі, якщо вартість активів та позабалансових вимог переви-щує вартість пасивів і позабалансових зобов’язань, відкривається довга відкрита валютна позиція. Якщо вартість пасивів та позабала-нсових зобов’язань перевищує вартість активів і позабалансових вимог, відкривається коротка відкрита валютна позиція.
16. Норматив довгої відкритої валютної позиції у вільно конвер-тованій валюті (ВКВ) (Н16):
,
де Він — довга відкрита валютна позиція банку за балансовими і позабалансовими активами та зобов’язаннями банку за кожною ві-льно конвертованою валютою у гривневому еквіваленті (розрахунок здійснюється на звітну дату); К — капітал банку.
Нормативне значення не повинно перевищувати з 01.10.98 10%.
17. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у не-конвертованій валюті (Н17):
,
де Вп — довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за ба-лансовими і позабалансовими активами та зобов’язаннями банку за кожною неконвертованою валютою у гривневому еквіваленті; К — капітал банку.
Нормативне значення не повинно перевищувати з 01.07.98 5%.
18. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах (Н18):
,
де Вм — довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за бала-нсовими і позабалансовими активами та зобов’язаннями банку по банківських металах у гривневому еквіваленті; К — капітал банку.
Нормативне значення не повинно перевищувати з 1.07.98 10%.
19. Норматив короткої валютної позиції у вільно конвертованій валюті (Н):
,
де Він — сума короткої відкритої валютної позиції по кожній віль-но конвертованій валюті за балансовими та позабалансовими акти-вами і зобов’язаннями банку; К — капітал банку.
Нормативне значення не повинно перевищувати 5%.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит доходів та витрат іншої діяльності
Розряди іменників за значенням
Пушка на Луне
ФОРМИ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ
Аудит адміністративних витрат і витрат на збут та інших операційн...


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 3443 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП