ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит виходу продукції рослинництва
Наступним етапом є перевірка правильності відобра-ження в обліку виходу продукції та повноти оприбуткування. Отриману продукцію рослинництва протягом року відображують за плановою собівартістю, а після визначення фактичної собівар-тості (в кінці року) її коригують до рівня фактичної. Величину відхилень, різницю між фактичною та плановою собівартістю 1 ц продукції множать на кількість оприбуткованої продукції. В бух-галтерському обліку це відображується за дебетом рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» субрахунок 1 аналітичний рахунок «Зерно», субрахунок 1 аналітичний раху-нок «Зернові відходи» та кредитом рахунку 23 «Виробництво» субрахунок 1 аналітичний рахунок «Озимі зернові культури».
У такий спосіб списують загальну суму відхилень.
Після цього частину відхилення, яку відносять на реалізовану й використану продукцію, списують із кредиту рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» в дебет субрахунку: 901 «Собівартість реалізованої продукції» на реалізовану проду-кцію і рахунку 23 «Виробництво» субрахунок 1 «Рослинництво» на висіяне насіння, 23 «Виробництво» субрахунок 2 (на продук-цію для корму худобі тощо).
Якщо фактична собівартість нижча за планову, кореспонден-ція рахунків аналогічна, проте запис роблять методом «червоного сторно».
Аудитор має підтвердити правильність проведених коригу-вань та повноту оприбуткування продукції. Повнота і своєчас-ність оприбуткування вирощеного врожаю може бути найбільш достовірно встановлена в процесі здійснення внутрішньогоспо-дарського контролю, який охоплює усі етапи — доставку виро-щеного врожаю на токи і в комори, зважування, зберігання, су-шіння, очищення, облік тощо. Особливо важливим є контроль достовірності даних про масу намолоченого й доставленого на тік зерна. З метою виявлення відхилень маси кожної партії доста-вленого зерна від середньої маси по господарству за той самий день доцільною буде перевірка кожного талону . Аналогічно для визначення врожаю зерна аналізують дані реєстрів.
Інформацією для перевірки є дані про умовну бункерну масу (ф. № 77) і фактичну масу бункерів (ф. № 78), які порівнюють між собою. Недовезене на тік зерно визначають порівнянням кількості талонів водіїв автомобілів у комбайнерів із кількістю тало-нів комбайнерів у водіїв та записами у реєстрі вагаря (ф. № 78).
У процесі перевірки встановлюють повноту, достовірність та іде-нтичність записів у реєстрах (ф. № 77, ф. № 77а, ф. № 78). Відсу-тність окремих талонів чи невідповідність записів у реєстрах по-требує невідкладного з’ясування причин через опитування водіїв, комбайнерів, вагарів.
При перевірці повноти оприбуткування зерна особливу увагу слід звернути на правильність зважування тари при його переве-зенні та списання на досушування і засміченість.
У разі неправильного зважування тари при перевезенні зерна виникають можливості для неоприбуткування зерна. Зважування тари за кожним рейсом є обов’язковим і при перевірці слід у цьому переконатися. Якщо такого правила не дотримуються, а зважують тару тільки на початку дня, то в кожному наступному рейсі облікові дані про масу тари збільшують на масу витрачено-го палива, а дані про масу зерна автоматично зменшують на таку саму його масу проти фактично перевезеного. Як наслідок, на то-ку створюються невраховані надлишки зерна. Для того щоб ви-явити масу неоприбуткованого зерна, потрібно за кожним авто-мобілем на кожний день встановити різницю між масою (кількістю) палива у паливному баку до початку роботи і на кінець дня з урахуванням заправок протягом дня.
Важливо з’ясувати наявність фактів віднесення певної части-ни зерна на витрати без попереднього аналізу його на вологість і засміченість. В кінці місяця або сезону при передаванні зерна з току в комору складають акт на усушку і засміченість та спису-ють різницю між бункерною масою зерна, визначеною на ваговій і току, та масою зерна, переданого в комору, з урахуванням реа-лізації та іншого вибуття.
Для перевірки достовірності списання зерна на витрати потрібно визначити середній відсоток його вологості та засміче-ності до і після переробки. Різниця у вологості й засміченості зе-рна до і після переробки, визначена за середнім відсотком, є до-пустимою нормою списання його на усушку та непридатні для використання відходи. Середню норму множать на первинну бу-нкерну масу загального валового збору даної партії і розрахову-ють обсяг зерна, яке підлягає списанню на витрати.
Необхідним етапом є перевірка правильності оформлення та-лонів і реєстрів та наявності фактів виконання однією особою функцій комірника, завтоком і вагаря, наявність аналізів якості зерна (на вологість, засміченість).
Для перевірки виходу та повноти оприбуткування цукрових буряків, овочів, картоплі та іншої продукції рослинництва викори-стовують щоденники надходження сільськогосподарської продук-ції, накладні та інші первинні документи. Повноту оприбуткуван-ня визначають шляхом зустрічної звірки документів про нарахування оплати праці при збиранні врожаю з обліковими листками трактористів-машиністів праці й виконаних робіт, дорожніми листками трактора та вантажного автомобіля тощо. Під час збирання врожаю доцільним є проведення контрольної інвентаризації.
У процесі перевірки оприбуткування кормів слід врахувати особливості визначення маси сіна і соломи, що здійснюється у два етапи. На першому етапі масу кормів (через 5—10 днів після закінчення скиртування) визначають множенням об’єму скирти на нормативну масу сіна чи соломи в 1 м3. На другому етапі (че-рез 1,5—2 міс.) комісія повинна повторно визначити об’єми скирт і фактичну масу 1 м3 соломи та сіна. Фактичну масу вста-новлюють зважуванням однієї скирти або її частини (завдовжки не менш як 4—5 м) кожного типу сіна чи соломи.
Дані обмірювання кожної скирти як на попередньому, так і на заключному етапі оприбуткування відображують в актах при-ймання кормів. Різниця в масі має бути зафіксована в обліку. При перевірці встановлюють правильність її визначення та відобра-ження в обліку.
Оприбуткування кормів перевіряють з урахуванням того, що масу сінажу визначають через 10—15, а силосу через 20 днів, але не пізніше як через 1 міс. після закладання на основі їх об’ємних даних і нормативної (фактичної) маси сінажу та силосу в 1 м3. Масу коренебульбоплодів, вивезених з поля до місця зберіган-ня або використання, визначають тільки зважуванням, а масу залишків землі та листя — вибірковим зважуванням кількох партій коренебульбоплодів до та після очищення з обов’язковим складанням комісією спеціального акта, в якому уточню-ється валовий збір коренебульбоплодів, вивезених із поля, а також закладених у бурти.
Зелену масу одно- та багаторічних трав, кукурудзи й інших сільськогосподарських культур обов’язково зважують перед від-правленням до місця закладання на силос чи сінаж, а також при згодовуванні їх тваринам. Цю операцію оформлюють реєстром приймання зерна вагарем (ф. № 78а). Кількість зеленої маси ви-значає агрономічна або зоотехнічна служба господарства укісним чи розрахунковим методом.
При перевірці повноти оприбуткування продукції зернових культур, скошених у молочній і молочно-восковій стиглості, слід пам’ятати, що вона не відображується ні у валовому зборі зерна, ні в урожайності зернових культур.
Достовірність даних облікових документів щодо оприбутку-вання кормів перевіряють за розмірами скирт, траншей і прави-льністю застосування нормативної питомої ваги 1 м3 кормів. 3 ці-єю метою проводять контрольну інвентаризацію: порівнюють дані різних документів бухгалтерського та оперативно-статистичного обліку й звітності. Для цього складають табл. 8.6, за якою визначають різницю виходу продукції за обліком та за нормою, встановлюють правильність її визначення й оприбуткування.
В умовах ринкової економіки проблема скорочення втрат сільськогосподарської продукції значно зростає, тому стан збе-реження продукції, дотримання відповідних умов і правил збері-гання є важливим аспектом контролю.
Таблиця 8.6
КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ТАБЛИЦЯ
ДОСТОВІРНОСТІ ОПРИБУТКУВАННЯ КОРМІВ
Вид
кормів Оприбутковано
за рахунком 10
«Основні засоби» на основі документів
(ф. № 78; ф. № 81) Обліковано Втрати Вихід про-дукції Різниця
(+; –)
за журналом вагаря
(ф. № 175) за листками тракториста-машиніста
(ф. № 67 і № 68) за нормою за обліком за нормою
(гр. 2 – гр. 2 × гр. 5) за обліком
(гр. 2 – гр. 2 × гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Перевірка робіт з насінництва зводиться до встановлення виконання підприємством вимог щодо норм сортової чистоти, вологості тощо з урахуванням того, що основні показники якості насіння нормуються державними стандартами і залежно від цьо-го поділяються на класи. Джерелами перевірки є дані первинних документів та Книги обліку насіння, акти апробації та посвідчен-ня про кондиційність насіння.
У Книзі обліку насіння перевіряють достовірність записів про його надходження, зберігання, використання та якість, звіряючи їх із даними первинних документів, на основі яких зроблено за-писи, проводять вибіркову інвентаризацію, лабораторні аналізи, контрольний огляд насінного матеріалу.
В обліку виробництво продукції рослинництва має відобража-тися такими записами (табл. 8.7)
Таблиця 8.7
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
З ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
1 Списано матеріальні цінності на виробництво:
добрива, отрутохімікати, пізню сировину і матеріали 23 «Виробництво» 20 «Виробничі
запаси»
нафтопродукти та інші види па-лива 23 «Виробництво» 20 «Виробничі
запаси»
Продовження табл. 8.7

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
будівельні матеріали 23 «Виробництво» 20 «Виробничі
запаси»
запасні частини 23 «Виробництво» 20 «Виробничі
запаси»
насіння та посадковий матеріал 23 «Виробництво» 20 «Виробничі
запаси»,
27 «Продукція сільськогосподарсько-го виробництва»
малоцінні та швидкозношувані предмети 23 «Виробництво» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
2 Віднесено витрати минулого року по незавершеному виробництву на культури поточного року 23 «Виробництво» 23 «Виробництво»
3 Списано витрати по сільськогос-подарських культурах, які приора-ні на зелене добриво під інші культури 23 «Виробництво» 23 «Виробництво»
4 Списано частину витрат по бджільництву на запилення сільськогос-подарських культур 23 «Виробництво» 23 «Виробництво»
5 Виконано роботи та надано послу-ги для рослинництва власними до-поміжними промисловими вироб-ництвами 23 «Виробництво» 23 «Виробництво»
6 Внесено гній від робочих коней під сільськогосподарські культури 23 «Виробництво» 23 «Виробництво»
7 Списано витрати машинно-тракторного парку на рослинництво (крім оплати праці трактористів-машиністів на сільськогосподарських роботах) 23 «Виробництво» 23 «Виробництво»
8 Списано загальновиробничі витра-ти на рослинництво в порядку їх розподілу 23 «Виробництво» 91 «Загально-
виробничі витра-ти»
9 Списано послуги інших вироб-ництв для рослинництва 23 «Виробництво» 23 «Виробництво»
10 Віднесено частину витрат майбут-ніх періодів на сільськогосподар-ські культури 23 «Виробництво» 39 «Витрати май-бутніх періодів»
Закінчення табл. 8.7

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
11 Списано витрати готової продукції на потреби рослинництва 23 «Виробництво» 27 «Продукція сільськогосподар-ського виробниц-тва»
12 Нараховано підрядникам та іншим стороннім підприємствам і органі-заціям за виконані роботи й надані послуги по вирощуванню сільсь-когосподарських культур 23 «Виробництво» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
13 Нараховано збір на обов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування з оплати праці в рос-линництві 23 «Виробництво» 65 «Розрахунки за страхуванням»
14 Нараховано страхові платежі за страхування врожаю сільськогос-подарських культур 23 «Виробництво» 65 «Розрахунки за страхуванням»
15 Нараховано оплату праці за вико-нання робіт в рослинництві 23 «Виробництво» 66 «Розрахунки з оплати праці»
16 Списано витрати для рослинницт-ва, проведені через звітних осіб 23 «Виробництво» 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
17 Нараховано амортизацію по основних засобах, що використовуються у рослинництві 23 «Виробництво» 13 «Знос (аморти-зація) необорот-них активів»
18 Оприбутковано продукцію рослинництва від врожаю 27 «Продукція сільськогосподарсько-го виробництва» 23 «Виробництво»
19 Сторновано мертві відходи та усушку продукції рослинництва 27 «Продукція сільськогосподарсько-го виробництва» 23 «Виробництво»
20 Оприбутковано продукцію (дрова, хмиз, отримані від догляду за лі-сосмугами) 20 «Виробничі за-паси» 23 «Виробництво»
21 Списано витрати по загиблих посі-вах сільськогосподарських культур 99 «Незвичайні витрати» 23 «Виробництво»
22 Коригування планової собівартос-ті продукції рослинництва до рів-ня фактичної: збільшення вартості звичайним записом, зменшення вартості методом «червоного сторно» 27 «Продукція сільськогосподарсько-го виробництва»,
90 «Собівартість реалізації» 23 «Виробництво»
Розвитку рослинництва значною мірою сприяє обґрунтова-ність розробки виробничої програми та складання технологічних карток. Аудитор ретельно перевіряє правильність визначення об-сягів робіт, норм і розцінок, закладених у плані.
У ході перевірки виробничої програми потрібно:
• встановити рівень її виконання по підприємству в цілому та в розрізі бригад, ланок, орендних підрозділів тощо;
• виявити кількісний вплив чинників на валове виробництво продукції;
• з’ясувати причини зниження врожайності, скорочення посі-вних площ під окремі культури тощо.
Правильність висновків при перевірці визначається достовір-ністю інформації та кваліфікацією аудитора.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит виходу продукції рослинництва» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Сервіс WWW
Постаудит
Використання стільникових мереж для передачі даних
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ТА ВИСНОВОК
Інвестиції у виробничі фонди


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3339 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП