ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит витрат на виробництво продукції рослинництва
Мета аудиту — підтвердити правильність формування та достовірність відображення витрат у бухгалтерському обліку.
Завдання аудиту — встановити:
• додержання підприємством визначеного П(С)БО 16 «Витра-ти» їх переліку при віднесенні окремих витрат до прямих матері-альних, трудових та ін., а також загальновиробничих;
• правильність відображення в регістрах бухгалтерського об-ліку всіх видів прямих витрат на виробництво;
• законність формування загальновиробничих витрат та від-несення їх на рахунки бухгалтерського обліку;
• правильність калькуляції собівартості продукції.
При перевірці витрат виробництва потрібно врахувати суттєві зміни, що відбулися при введенні нового Плану рахунків бухгал-терського обліку, зокрема:
1) скорочення переліку витрат, які входять до складу собівар-тості продукції, вилучення з їх складу адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності;
2) формування витрат за елементами з подальшим віднесен-ням їх у разі потреби на відповідні об’єкти обліку і калькуляції ;
3) відокремлення управлінського обліку від фінансового.
Важливим етапом аудиторської перевірки витрат та виходу про-дукції рослинництва є з’ясування об’єктів та номенклатури статей витрат і документального оформлення господарських операцій.
Об’єкти і номенклатура статей
витрат та їх обґрунтування
При проведенні перевірки аудитор має виходити з того, що облік витрат і калькуляція передбачають різні цілі. Метою обліку витрат є надання інформації керівникам підприємства для прийняття ними своєчасних і ефективних управлінських рішень. Метою кальку-ляції є обчислення собівартості одиниці продукції, робіт, послуг.
Облік витрат і калькуляція відрізняються також за своїми об’єктами. Об’єктами обліку витрат є місця їх виникнення. Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) формуються за центрами відповідальності та об’єктами обліку, планування й ка-лькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Центрами відповідальності виступають внутрішньогосподарські підрозділи, що функціонують на засадах госпрозрахунку. Їх склад визнача-ється з урахуванням виробничої та організаційної побудови під-приємства, порядку закріплення засобів виробництва тощо.
Об’єктами калькуляції виступають окремі види продукції виробництва, роботи і послуги.
На практиці нерідко об’єкти калькуляції та обліку витрат між собою збігаються. В цьому разі для обчислення собівартості оди-ниці продукції загальну суму за об’єктом обліку ділять на кіль-кість виготовлених виробів. За їх незбігання для визначення собі-вартості одиниці об’єкта калькуляції витрати за об’єктами обліку підсумовують, а отриманий результат ділять на кількість виготовленої продукції. В цьому випадку об’єкти обліку витрат є части-ною об’єкта калькуляції.
У разі дотримання теоретичних позицій об’єкт обліку витрат ніколи не буде збігатися з об’єктом калькуляції, оскільки перший означає витрати, а другий — вид продукції. Отже, їх тотожності взагалі не може бути.
Різний економічний зміст та призначення об’єктів обліку ви-трат і об’єктів калькуляції не виключає, а навпаки, передбачає їх певний взаємозв’язок. При цьому встановлені об’єкти значною мірою визначають застосування того чи іншого методу кальку-лювання собівартості продукції. Отже, об’єкти обліку витрат, як і об’єкти калькуляції, у сільськогосподарських підприємствах ма-ють значний вплив на методику розрахунку собівартості продукції.
Для сільськогосподарських підприємств об’єкти планування та обліку витрат і об’єкти калькуляції встановлені Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собіварто-сті продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132 (далі — Методичні рекомендації).
На кожному аналітичному рахунку витрати обліковують за встановленою номенклатурою статей.
Методичними рекомендаціями у галузі рослинництва, тварин-ництва, допоміжних підсобних промислових виробництв перед-бачена така номенклатура витрат (табл. 8.1).
Таблиця 8.1
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ВИТРАТ
Статті витрат У рос-линни-цтві У тва-ринни-цтві У допоміжних вироб-ництвах У підсобних промислових виробництвах
Витрати на оплату праці + + + +
Насіння та посадковий матеріал +
Паливо та мастильні матеріали + + + +
Добрива +
Засоби захисту рослин та тварин + +
Корми + +
Сировина та матеріали (без зво-ротних відходів) + +
Роботи та послуги + + + +
Витрати на ремонт необоротних активів + + + +
Інші витрати на утримання ос-новних засобів + + + +
Інші витрати + + + +
Непродуктивні витрати (в обліку) + + + +
Загальновиробничі витрати + + + +
Крім методичних рекомендацій при формуванні та обліку ви-трат необхідно дотримуватися П(С)БО 16 «Витрати». Аудитор має зафіксувати дотримання встановленої номенклатури статей.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит витрат на виробництво продукції рослинництва» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит запасів. мета і завдання аудиту
Стандарти пейджингового зв’язку
Використання стільникових мереж для передачі даних
ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Аудит надзвичайних доходів і витрат


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3145 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП