ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит формування фінансових результатів
Оцінка фінансових результатів підприємства є найваж-ливішим напрямом аудиту.
Мета аудиту — перевірити правильність визначення та ві-дображення у звітності фінансових результатів діяльності під-приємства.
Завдання аудиту — встановити:
• повноту відображення доходів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності;
• дотримання встановленого порядку формування фінансових результатів підприємства;
• відповідність визначення фінансових результатів прийнятій на підприємстві обліковій політиці;
• належність усіх відображених прибутків або збитків даному підприємству (відсутність фіктивної реалізації або доходу філій, що функціонують на самостійному балансі);
• правильність оцінки у бухгалтерському обліку доходів і ви-трат для визначення фінансових результатів;
• дотримання законодавчо-нормативних актів щодо обліку операцій, які привели до виникнення фінансових результатів;
• дотримання підприємством обраної політики щодо визначення фінансових результатів (при створенні резерву сумнівних боргів тощо);
• дотримання підприємством межі звітного періоду.
Джерелами інформації є:
1) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову зві-тність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-XIV із змінами і до-повненнями;
2) П(С)БО 1 «Загальні вимоги фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С)БО 6 «Виправлення поми-лок і зміни у фінансових звітах», П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси», П(С)БО 11 «Зобов’язання», П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», із змінами і доповненнями, затвердженими відповідними наказами Мінфіну України;
3) первинні документи, облікові реєстри та фінансова звіт-ність з обліку виробничих витрат, витрат діяльності, реалізації та фінансових результатів;
4) матеріали попередньої аудиторської перевірки.
Фінансовим результатом діяльності підприємства згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» може бути прибуток або збиток.
Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток — перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
При перевірці фінансових результатів аудитор має керуватись П(С)БО 15 «Дохід», де відображено порядок формування інфор-мації про доходи підприємства і її розкриття у фінансовій звітно-сті та П(С)БО 16 «Витрати», де викладено основні вимоги до ви-знання, складу і оцінки витрат, розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності.
Аудитор має перевірити правильність відображення у бухгал-терському обліку та фінансовій звітності доходу підприємства, витрат діяльності, результатів діяльності (Доходи – Витрати =
= Прибуток або Витрати – Доходи = Збиток).
Правильність узагальнення інформації про фінансові ре-зультати підприємства від звичайної діяльності та надзви-чайних подій аудитор перевіряє за даними рахунку 79 «Фінансові результати». За кредитом рахунку 79 «Фінансові результати» аудитор перевіряє правильність відображених сум в порядку за-криття рахунків обліку доходів, за дебетом — сум в порядку за-криття рахунків обліку витрат, а також нарахованого податку на прибуток.
Достовірність визначення фінансових результатів перевіряють у розрізі субрахунків до рахунку 79.
Правильність визначення прибутку (збитку) від операцій-ної діяльності підприємства аудитор з’ясовує за кредитом суб-рахунку 791 «Фінансовий результат від операційної діяльності», де відображується в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід»), а за дебетом субрахунку відо-бражується сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг, адміністра-тивних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»).
Правильність визначення розміру прибутку (збитку) від фінансових операцій підприємства аудитор перевіряє за даними субрахунку 792 «Результат від фінансових операцій». За креди-том субрахунку з’ясовують правильність списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі (рахунок 72) та інших фінансових доходів (рахунок 73), а за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі».
Правильність визначення прибутку (збитку) від іншої зви-чайної діяльності підприємства перевіряють за даними субра-хунку 793 «Результат від іншої звичайної діяльності». За креди-том субрахунку аудитор з’ясовує правильність списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої діяльності підприємства (рахунок 74), а за дебетом — ви-трат з рахунку 97 «Інші витрати».
Правильність визначення прибутку (збитку) від надзви-чайних подій перевіряють за даними субрахунку 794 «Результат від надзвичайних подій». За кредитом субрахунку з’ясовують правильність списання доходів, одержаних від надзвичайних по-дій (рахунок 75), а за дебетом — витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».
Правильність визначення загальної величини чистого при-бутку (збитку) підприємством аудитор з’ясовує зіставленням дебетового та кредитового оборотів за рахунком 79 «Фінансові ре-зультати» за звітний період. Якщо кредитовий оборот за рахунком 79 «Фінансові результати» буде більшим від дебетового обороту цього рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподіле-ний прибуток поточного року, який при закритті рахунку 79 списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті) збитки.
Якщо сальдо за дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» більше за сальдо за кредитом цього рахунку, то підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, і зазнало збитків.
Перевірці підлягають також дані рахунку 36 «Розрахунки з по-купцями та замовниками», яких також торкається процес реалізації.
За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовни-ками» перевіряють правильність відображення вартості реалізо-ваної продукції, товарів, робіт і послуг, яка включає податок на додану вартість, збори, обов’язкові платежі, що підлягають пере-рахуванню до бюджету та державних цільових фондів.
Розрахунки підприємства з бюджетом за податками, які пов’язані з реалізацією (податок на додану вартість, акцизний збір тощо), перевіряють за даними рахунку 64 «Розрахунки за подат-ками і платежами» в розрізі субрахунків:
641 «Розрахунки за податками» (де ведуть облік податку на прибуток, податку на додану вартість та інші податки); за цим субрахунком за видами податків ведуть аналітичний облік;
642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»;
643 «Податкові зобов’язання», де обліковують суми податку на додану вартість, визначену із суми одержаних авансів за гото-ву продукцію, товари, інші активи, роботи, послуги, що підляга-ють відвантаженню (виконанню);
644 «Податковий кредит» (де обліковують суми податку на додану вартість, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов’язання).
Правомірність нарахування податку на додану вартість визна-чають за первинними документами — податковими накладними (докладно про це йдеться в розд. 10).
Аудит синтетичного обліку реалізації продукції при журналь-но-ордерній формі здійснюють на основі даних Головної книги, Журналу-ордеру № 11 с.-г., в якому записи із накопичувальних відомостей та реєстрів відображують підсумком за місяць.
Правильність узагальнення даних первинних документів переві-ряють за реєстрами: Реєстром документів по реалізації готової про-дукції (ф. № 11/1 с.-г.), Реєстром документів по реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг (ф. № 11/2 с.-г.) та Реєстром документів по реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг за готів-ку (ф. № 11/3 с.-г.). Крім цього, аудитор з’ясовує повноту перенесен-ня цих даних у відомість (ф. № 11/4 с.-г.), яку складають щомісяця.
Перевірку достовірності обліку надходження та витрачання коштів за реалізовану продукцію здійснюють за видами реалізова-ної продукції в розрізі каналів її реалізації, а в разі потреби — і за виробничими підрозділами або за видами продукції різної якості.
Аудит обліку реалізації сільськогосподарської продукції здій-снюють за даними Реєстру документів з реалізації готової проду-кції (ф. № 11/1 с.-г.). За кожним видом реалізації за даними ре-єстрів, де окремо згруповані види продукції перевіряють повноту записів, зроблених на основі товарно-транспортних накладних і квитанцій (назва заготівельного пункту покупця (одержувача), вид і сорт продукції, натуральна й залікова її маса, а також нале-жна підприємству сума за продукцію та її доставку), а також сплату за тими рядками, де відображено її нарахування та не-сплачені суми, що в кінці місяця перенесені в новий реєстр для контролю за сплатою у наступному місяці.
Така перевірка дає змогу аудитору встановити достовірність накопичення даних щодо продажу окремих видів сільськогоспо-дарської продукції за видами реалізації, за підрозділами, які від-пустили продукцію, а також аналітичного обліку розрахунків із заготівельними та іншими організаціями й особами.
Достовірність вартості відправленої продукції за відповідними цінами перевіряють у цілому за реєстром. Підсумок за всіма до-кументами щодо реалізації певного виду продукції має бути уз-годжений із даними матеріальних звітів.
За розділом «Прийнято» записують номер приймальної квитанції, реєстру або іншого документа заготівельної організації (оде-ржувача продукції), прийняту кількість продукції у натуральному вираженні (а при продажу державі як агенту ринку ще й залікову масу реалізованої сільськогосподарської продукції), виручку за цінами реалізації, суми надбавок, доплат, знижок разом без пода-тків, податок на додану вартість, акцизний збір і кореспондуючий рахунок. Аудитор уточнює достовірність оплати, відміченої бух-галтерією підприємства, на основі банківських та інших докуме-нтів за кожною накладною чи іншим супровідним документом із зазначенням шифру рахунка, на який зараховано виручку.
Перевірку повноти та правильності обліку реалізованої іншої продукції, матеріалів, послуг здійснюють за даними Реєстру доку-ментів з реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг (ф. № 11/2 с.-г.), який відкривають на кожний вид реалізації про-дукції, матеріалів і послуг, а в кінці місяця підбивають підсумки.
При перевірці достовірності обліку реалізації продукції за го-тівку аудитор з’ясовує дотримання особливостей у документаль-ному оформленні, опрацюванні й накопиченні даних, що зумов-лені складністю руху продукції, коли вона може бути оплачена, але не отримана або коли через помилку касира та з інших при-чин гроші по касі не оприбутковані, а продукція видана.
Аудитор з’ясовує також правильність спрощеного обліку реа-лізації продукції за готівку при оформленні її продажу через ла-рьок, що належить підприємству, коли гроші за неї при відпуску приймає не касир, а продавець і в кінці місяця складає накопичу-вальну відомість. Проте не в усіх підприємствах і не всі види продукції можуть бути реалізовані через ларьок (наприклад, по-слуги допоміжних виробництв).
Докладній перевірці підлягає Реєстр (ф. № 11/3 с.-г.), призна-чений для групування виручки від реалізації продукції, матеріа-лів, робіт та послуг за готівку, який складається на основі прибу-ткових касових ордерів та накладних внутрішньогосподарського призначення. Особливу увагу приділяють правильності вписаної форми в регістрі журнально-ордерної форми як з обліку каси, так і з обліку реалізації, де зосереджено весь облік реалізації, а тому ця відомість є зручною для контролю.
Операції у відомості реєструють у такому порядку. Перші п’ять колонок заповнює касир на основі накладної, виписаної в бухгалтерії при надходженні грошей у касу, де він зазначає: від кого, коли і яка сума надійшла, що та в якій кількості виписано. Прибуткові касові ордери виписують, як правило, на кожну на-кладну окремо. У кінці місяця відомість здають у бухгалтерію, її підсумок звіряють із відомістю ф. № 1 с.-г. щодо правильності й повноти оприбуткування готівки, після чого передають бухгалте-ру з обліку реалізації та матеріалів.
При розробці Звіту про рух продукції і матеріалів бухгалтер, якому потрібно робити записи у відомість, відповідно до наклад-них записує кількість та вартість відпущених продуктів. На кож-ний її вид і сорт відводять окрему колонку. Якщо цінності не бу-ли видані, виручку за них реєструють у колонці «Вартість невиданої продукції». При видачі продукції у наступні місяці в останніх двох колонках роблять про це помітку.
Вартість виданої продукції на певну дату дорівнює сумі коло-нки «Вартість невиданої продукції», якщо проти неї не зроблено помітки про видачу у наступні місяці. Цю суму на початок
місяця заносять у відомості поточного місяця. Даний реєстр заповнює касир і після перевірки звіту каси головним бухгалтером передає його бухгалтеру, що веде облік реалізації.
У Реєстрі окремо за кожним видом реалізованої продукції, ро-біт або послуг відображують кількість та суму виручки від реалі-зації за цінами без податку на додану вартість і акцизного збору, в окремих колонках записують податок на додану вартість та акциз-ний збір і розраховують загальну суму виручки від реалізації за го-тівку разом із податком на додану вартість та акцизним збором.
Аудитор з’ясовує правильність визначених у кінці місяця в Реєстрі підсумків за кожним видом реалізованої продукції, мате-ріалів, робіт і послуг за місяць, та перенесення їх у Відомість (ф. № 11/4 с.-г.). У цьому документі протягом місяця ведуть ана-літичний облік реалізації за кількістю та вартістю продукції, ви-конаних робіт і наданих послуг на сторону, а також за напрямами реалізації відповідно до показників таблиць річного звіту сільсь-когосподарського підприємства. На окремих сторінках відомості обліковують реалізацію продукції рослинництва, тваринництва тощо, власної та заготовленої у населення. Підсумки підбивають по кожній галузі окремо і в цілому по сільськогосподарському підприємству.
Особливу увагу аудитор приділяє перевірці правильності зроблених у кінці року у Відомості (ф. № 11/4 с.-г.) (за грудень) запи-сів про калькуляційні різниці (різниці між фактичною та плано-вою собівартістю виробленої продукції, виконаних робіт і нада-них послуг) за відповідними видами реалізованої продукції, а та-кож відображеної вартості реалізованої продукції без податку на додану вартість, а в окремих колонках — податку на додану вар-тість та акцизного збору і підрахунків загальної суми обороту ра-зом із податками.
У розділі «Прийнято до оплати» відображують обороти на су-му виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), яку повинні заплатити покупці й замовники, в тому числі за продукцію і ху-добу, прийняті від населення, вартість матеріальних цінностей, відпущених для промислової переробки на підприємстві, надхо-дження виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), виданої працівникам підприємства безплатно і проданої в рахунок оплати праці, суму виручки від реалізації, віднесеної в підзвіт матеріаль-но відповідальної особи, списання результатів від реалізації про-дукції (робіт, послуг).
Відповідність показників цього розділу аудитор перевіряє на основі первинних документів або Реєстрів № 11/1 с.-г., № 11/2 с.-г. та Відомості (ф. № 11/3 с.-г.). Аудитор з’ясовує достовірність оборотів за кожний місяць за кількістю і вартістю реалізованої продукції, відображених за напрямами реалізації, за продукцією, реалізовану державі в натуральній і заліковій масі (за кількістю), виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), показану в ціло-му за цінами реалізації без сум податку на додану вартість й ак-цизного збору, які відображують в окремих колонках, і записи щодо всього обороту.
У розрізі місяців на основі накопичувальних відомостей, листків-розшифровок, звітів про рух товарно-матеріальних ціннос-
тей та відомостей, де згруповано показники за видами продукції й каналами її реалізації з розбивкою на натуральну і залікову ма-су, а одержану виручку з деталізацією за кореспондуючими ра-хунками, порівнюють з даними Журналу-ордеру № 11 с.-г., на зворотному боці якого наведено аналітичні дані до рахунків 70 «Доходи від реалізації» і 36 «Розрахунки з покупцями та замо-вниками» та їхні кредитові обороти з початку року. За кожним місяцем перевіряють відповідність перенесених оборотів за кре-дитом згаданих рахунків із Журналу-ордера № 11 с.-г. у Головну книгу, в якій до кінця року сальдо не виводять, а тільки підрахо-вують обороти за кожний місяць і наростаючим підсумком з по-чатку року і тільки в кінці року після виведення сальдо по цьому рахунку визначають фінансові результати реалізації цінностей, робіт та послуг. При закритті рахунку одержані результати пере-носять на рахунок 79 «Фінансові результати».
Правильність обліку витрат, пов’язаних із реалізацією проду-кції, перевіряють за Виробничим звітом № 10/2 с.-г. Крім того, з’ясовують правильність щомісячного списання загальновироб-ничих витрат та приєднання до виробничої собівартості окремих видів продукції.
Правильність записів, зроблених у Книзі, перевіряють зістав-ленням їх із щомісяця складеними оборотними відомостями, де відображено всі відкриті у Книзі рахунки.
В аналітичних даних за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» з’ясовують перелік усіх покупців і замовників, яким відпускалася у звітному періоді продукція (виконувалися роботи, надавалися послуги), або які мали заборгованість за по-передні періоди, а за кожним покупцем перевіряють залишки на початку і кінець місяця та оборот за дебетом і кредитом за звіт-ний період.
Сільськогосподарські підприємства, що мають власні магази-ни, використовують рахунок 28 «Товари». В цьому випадку ау-дитор перевіряє правильність обліку товарів, включаючи продук-цію власного виробництва, за цінами продажу (реалізаційними цінами), а також відображення суми дооцінки товарів (понад вар-тість придбаних товарів або собівартість продукції власного ви-робництва) за дебетом субрахунку 282 «Товари у торгівлі» в ко-респонденції з субрахунком 285 «Торгова націнка». За реалізаційними цінами товари зараховують у підзвіт завідуючому магазином, а також завідуючому їдальнею й буфетом.
При перевірці складу витрат обігу та правильності їх розподілу виділяють суми, використані на утримання магазинів (освітлення, опалення, знос спецодягу, амортизація та поточний ремонт будівель і обладнання тощо), вартість тари, нестачі товарів у межах норм природних втрат та витрати, пов’язані з доставкою товарів (транс-портні витрати). Останні підлягають перевірці щодо правильності їх розподілу між реалізованими та нереалізованими товарами.
Велику увагу аудитор приділяє достовірності обліку торгової націнки. Перевірку обліку за субрахунком 285 «Торгова націнка» здійснюють за реєстрами № 11/1 с.-г. і № 11/2 с.-г., а також відо-містю № 11/4 с.-г. З цією метою перевіряють відповідність щомі-сячного перенесення кредитових оборотів по рахунку з відомості № 11/4 с.-г. у Журнал-ордер № 11 с.-г.
Перевірку обліку готової продукції на підприємстві здійсню-ють за місцями її зберігання та окремими видами у встановлених одиницях виміру: натуральних (характеризують кількість, обсяг та масу продукції відповідно до їх фізіологічних властивостей, використовують для кількісного обліку готових виробів), умов-но-натуральних (показники необхідні для одержання узагальне-них показників з обліку однорідної продукції, що визначається за допомогою певних коефіцієнтів співвідношення, вартісним показником виготовленої продукції є обсяг товарної продукції і варті-сних показниках).
та витрати підприємства і визначається фінансовий результат діяльності
Перевірку достовірності обліку готової продукції в кількісно-му вираженні на складах здійснюють за даними облікових регіс-трів (карток, відомостей, оборотних відомостей або книги склад-ського обліку).
Аудитор має встановити відповідність кількісного обліку го-тової продукції за її видами та місцями зберігання у сотових картках складського обліку даним групувальної відомості оприбут-
кування продукції за її видами і в розрізі підрозділів та за місця-ми зберігання, що складається у бухгалтерії господарства. За да-ними записів у картках або книгах складського обліку з надхо-дження та відпуску готової продукції перевіряють правильність щоденного виведення її залишків, за даними аналітичного обліку витрат на виробництво — достовірність визначеної в кінці місяця фактичної собівартості готової продукції.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит формування фінансових результатів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Форми безготівкових розрахунків
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
Аудит розрахунку фіксованого сільськогос-подарського податку і за...


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3353 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП