ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит визначення і використання фонду оплати праці
Аудит обґрунтованості визначення і використання фонду оплати праці включає перевірку:
― дотримання сільськогосподарським підприємством чинного законодавства з оплати праці;
― вибору найраціональніших і прогресивних форм оплати праці;
― правильності визначення фонду оплати праці відповідно до виробничої програми, чисельності працівників, норм виробітку, тарифних розрядів, розцінок, навантаження з обслуговування тварин, штатних нормативів;
― правильності визначення розцінок за одиницю продукції у рослинництві й тваринництві;
― впровадження прогресивних розцінок;
― обґрунтованості розміру фонду оплати праці в обслуговую-чих виробництвах;
― визначення фонду оплати праці адміністративно-управлінського персоналу;
― доцільності впровадження контрактної форми оплати праці;
― оптимальної структури джерел формування фонду оплати праці;
― дотримання встановленого групування у бухгалтерському обліку коштів, що направляються сільськогосподарським підпри-ємством до фонду оплати праці;
― ефективності використання фонду оплати праці на підпри-ємстві, категоріях працівників, у виробничих підрозділах і галу-зях сільськогосподарського виробництва.
Обґрунтованість визначення фонду оплати праці перевіряєть-ся через дотримання сільськогосподарським підприємством вну-трішньогосподарських документів з оплати праці: Положення про оплату праці, правил внутрішнього розпорядку, колективного договору, Положення про внутрішньогосподарський розрахунок, оренду, колективного підряду, норм і розцінок, контрактів, дого-ворів тощо.
Аналіз внутрішньогосподарських документів з оплати праці необхідно зосередити на оцінці вироблених сільськогосподарсь-ким підприємством форм і систем оплати праці, їх доцільності та прогресивності для конкретних умов господарювання. Правиль-ність визначення фонду оплати праці значною мірою залежить від правильного визначення розцінок за одиницю продукції в ро-слинництві й тваринництві. Аудитор повинен оцінити доціль-ність використаної методики для визначення розцінок за 1 ц окремих видів валової чи реалізованої продукції в цілому на під-приємстві, в окремих бригадах, ланках, орендних колективах, розрахунків прогресивних розцінок за продукцію з урахуванням зростання врожайності сільськогосподарських культур і продук-тивності тварин.
У результаті перевірки визначення фонду оплати праці в рос-линництві й тваринництві необхідно встановити правильність розрахунку тарифного фонду, а також доцільність різних доплат (надбавок).
Для того, щоб установити обґрунтованість розміру фонду оплати праці в рослинництві й тваринництві, аудитору слід вра-хувати спеціалізацію господарства, що виступає в різних формах, а також те, що сільське господарство являє собою комплекс галу-зей різного рівня. Останні впливають не тільки на організацію праці, а й на обґрунтування розцінок та розміру фонду оплати праці. Мета перевірки правильності визначення фонду оплати — виявити обґрунтованість фонду оплати праці та раціональність використання коштів.
Обґрунтованість визначення фонду оплати праці в рослинниц-тві потрібно перевіряти: в цілому в галузі, в розрізі галузей дру-гого рівня (рільництва, овочівництва, садівництва, виноградарст-ва, луківництва), а також галузей третього рівня, що виділилися на основі рільництва, зерновиробництва, буряківництва, льонар-
ства, хмелярства, кормовиробництва тощо.
Основою перевірки тарифного фонду мають бути технологічні карти, за якими визначається обґрунтованість обсягів робіт за виро-бничою програмою з урахуванням прогресивності технологій виро-бництва, організації виконання робіт, відповідності норм, тарифних розрядів і ставок, що використані для розрахунку фонду оплати пра-ці, затвердженого сільськогосподарським підприємством.
Оцінка обґрунтованості тарифного фонду у тваринництві також має проводитися як у цілому по галузі, так і в розрізі галузей дру-гого рівня: скотарства, свинарства, вівчарства, птахівництва, ко-нярства і третього рівня, що виділяються на основі скотарства (мо-лочного скотарства, молочно-м’ясного, м’ясо-молочного, м’ясного).
У тваринництві перевірка обґрунтованості розрахункового (прогнозованого) тарифного фонду здійснюється виходячи з тех-нічно обґрунтованих норм обслуговування тварин, встановлених ще за умов командно-адміністративної економіки, які визнача-ють: нормативну чисельність працюючих, значення цього показ-ника в інших економічних аграрних підприємствах, а також та-рифних ставок за різних умов продуктивності тварин і рівня механізації робіт.
Перевірка правильності розрахунку фонду оплати обслугову-ючих виробництв (ремонтних майстерень, автогаражів тощо) має відбуватися на основі прогнозних обсягів робіт, норм виробітку (нормативів витрат часу), скоригованих і затверджених конкрет-ним підприємством, а також тарифних ставок, окладів, положень про оплату праці.
Обґрунтованість визначення фонду оплати праці адміністративно-управлінського персоналу аудитор має перевіряти з урахуван-ням права сільськогосподарських підприємств на використання нормативів, рекомендованих раніше, з урахуванням конкретних умов господарювання, а також законодавчо передбаченої контрактної системи оплати праці.
Перевірка фонду оплати праці, розрахованого на основі штат-ного розпису і нормативів, проводиться порівнянням розрахун-кового обсягу фонду, з складовими розрахунку (штатів і норма-тивів) за групами підприємств та розмірами реалізації (валового виробництва) продукції, затвердженим штатним розписом, по-ложенням про оплату праці адміністративно-управлінського пер-соналу і фахівців сільськогосподарського підприємства.
При перевірці контрактної форми оплати праці аудитор має враховувати, що контракт — особлива форма трудового договору з певним строком його дії (від 1 до 5 років), де права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення, організації праці й розірвання договору встановлюються за зго-дою сторін. Завдання аудитора — перевірити правильність засто-сування контрактної системи оплати праці, щоб матеріальне за-безпечення керівника підприємства залежало від результатів виробничо-господарської діяльності (прибутку), рентабельності, фондовіддачі, співвідношення між темпами приросту фонду спо-живання і продуктивності праці.
Оцінювати умови контракту з матеріального стимулювання необхідно на основі чинного законодавства з оплати праці, По-ложення про оплату праці сільськогосподарського підприємства.
Для правильного визначення фонду оплати праці слід переві-рити правомірність включення до нього різних доплат: за клас-ність, стаж роботи, звання майстра, класу кваліфікації, суміщен-ня професій, персональних надбавок тощо.
Важливим напрямом аудиторської перевірки є перевірка до-тримання сільськогосподарським підприємством Інструкції зі статистики заробітної плати, джерел формування фонду оплати праці і правильності відображення їх у бухгалтерському обліку та звітності. Аудитор має порівняти відображення у бухгалтерсько-му обліку та звітності коштів, призначених для оплати праці, і отриманих працівниками як власниками цінних паперів та вкла-дів у майно за встановленим порядком, за такими напрямами: ви-трати на оплату праці, віднесені на собівартість продукції, а та-кож експлуатаційні витрати інших виробництв і господарств, що перебувають на балансі основної діяльності; виплати у грошовій і натуральній формах як компенсаційні і заохочувальні виплати (соціальні і трудові пільги) сільськогосподарського підприємст-ва; доходи, виплачені працівникам за цінними паперами і вкла-дами у майно підприємства.
Перевірку правильності відображення в бухгалтерському об-ліку витрат на оплату праці слід зосередити за двома напрямами:
• виплат із фонду оплати, що відносяться на собівартість про-дукції;
• виплат, віднесених на інші операційні витрати сільськогос-подарського підприємства.
Особливу увагу треба звернути на правильність відображення в обліку витрат із фонду оплати праці, що відносяться на собівар-тість продукції (на дебет рахунків 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати»), оплати за відрядними розцін-ками, погодинних тарифних ставках і окладах, доплат за роботу згідно із законодавством в особливо важких умовах праці, оплат за понаднормові години, вихідні, святкові дні; оплат щорічних відпусток, гарантованих компенсацій за невідпрацьований час відповідно до законодавства про працю (пільгові години підліт-ків, виконання державних і громадських доручень та ін.), вартос-ті продукції, що видають як натуральну оплату праці; доплат за
шкідливі умови праці, оплат, нарахованих у кінці року за факти-чно одержану продукцію, кінцевих розрахунків за прийнятими у підприємстві розцінками за одиницю продукції тощо.
Наступним етапом перевірки є правомірність відображення в обліку та звітності наданих працівникам пільгових виплат, дода-ткових відпусток понад ті, що передбачені законодавством, над-бавок до пенсій, оплати путівок за рахунок підприємства, надан-ня матеріальної допомоги, виплат премій, не пов’язаних із виробничими результатами, дивідендів, процентів на акції, вкла-ди членів трудового колективу, нарахованих працівникам.
Перевірка обґрунтованості визначення фонду оплати праці обумовлює перевірку його використання відповідно до обсягу виконаних робіт. Для цього порівнюють розрахунковий (прогно-зований) фонд оплати праці з фактичним і визначають абсолютну економію або його перевитрати, виявляють вплив чинників на відхилення (зміна чисельності працівників і середньорічного за-робітку), в умовах високих темпів інфляції потрібно враховувати їх рівень за офіційно встановленими коефіцієнтами. Такий аналіз доцільно проводити і щодо рівня використання виробничої про-грами, що також дає змогу визначити відносну економію або пе-ревитрати фонду споживання.
У разі перевитрат фонду оплати праці аналізують причини: приписки обсягів робіт, застосування завищених розцінок, зниження норм, застосування погодинної оплати праці замість відрядної, зниження рівня механізації робіт, переважне вико-ристання ручної праці, порушення штатної дисципліни, необ-
ґрунтоване нарахування премій, додаткової оплати, недоліки в організації праці, зниження врожайності, продуктивності тва-рин тощо.
Такий аналіз використання фонду оплати праці здійснюють не тільки в цілому на підприємстві, а й за категоріями працівників, за виробничими підрозділами і галузями сільськогосподарського виробництва.
Перевіряючи фонд оплати праці позаштатного складу праців-ників, слід мати на увазі, що він може витрачатися тільки у ме-жах затверджених сум і на мету, передбачену кошторисом.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит визначення і використання фонду оплати праці» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
БАНКИ ЯК ПРОВІДНІ СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА. ФУНКЦІЇ БАН...
Врахування забезпечення при визначенні чистого кредитного ризику
Поділ іменників на відміни
Здравый смысл и механика


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2516 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП