ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит витрат на поліпшення необоротних активів
Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів здійснюється для відновлення або підтримки очікуваних від них майбутніх економічних вигод. Через це такі видатки списуються на витрати в момент їх виникнення.
Витрати, пов’язані з поліпшенням стану основних засобів, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних ви-год, включають до балансової вартості основних засобів.
Прикладом такого поліпшення є:
• модифікація об’єкта основних засобів з метою подовження його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
• заміна окремих частин обладнання для підвищення якості продукції, яка виробляється;
• впровадження більш ефективного технологічного процесу, що дає змогу зменшити первісно оцінені виробничі витрати.
Такі витрати накопичуються на дебеті рахунку 15 «Капітальні інвестиції», а після завершення робіт списуються з кредиту цього рахунку в дебет рахунків необоротних активів (10 «Основні засо-би», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» або 12 «Нематеріа-льні активи»).
Залежно від складності, обсягу робіт, характеру й періодично-сті їх проведення виділяють поточний, середній і капітальний ремонти, що можуть виконуватися господарським або підрядним способами. Тому до перевірки операцій, пов’язаних з ремонтом основних засобів, аудитор встановлює правомірність проведення їх ремонту, визначивши обсяг, складність, характер та періодич-ність проведення робіт. Останнє дає підставу аудитору встанови-ти, до яких робіт належать проведені ремонтні роботи (капіталь-ного, поточного чи середнього). Треба звернути увагу на те, щоб до поточного ремонту не були включені роботи капітального ха-рактеру, відмітною рисою якого є заміна на нові основних частин основних засобів або заміна провідних зношених конструкцій тощо. Після цього встановлюється порядок проведення робіт — господарський чи підрядний.
У разі виконання ремонтних робіт та обслуговування підряд-ними організаціями на основі укладених договорів об’єктами пе-ревірки є розрахунки підприємства з ремонтними організаціями, що відображуються на рахунку 63 «Розрахунки з постачальника-ми та підрядниками». Нараховані суми за договорами підряду за-носяться до складу виробництва або витрат (Д-т 23 «Виробницт-во», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні ви-трати», 93 «Витрати на збут», 941 «Витрати на дослідження і розробки», 949 «Інші витрати операційної діяльності», 641 «Роз-рахунки за податками», К-т 55 «Інші довгострокові зобов’язання») з нарахуванням платежів у позабюджетні фонди та утри-манням податків. Занесення витрат на зазначені рахунки можливе за умов, коли договором передбачено складання кошто-рису на проведення ремонтних робіт.
Сума витрат, що перевищує 10 % сукупної балансової вартос-ті груп основних фондів, збільшує балансову вартість окремого об’єкта засобів 1 групи або балансову вартість 2, 3 і 4 групи, ви-трати на ремонт основних засобів у бухгалтерському обліку від-повідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» включаються до складу витрат в повному обсязі. Завданням аудитора є встановлення правильності визначення обсягу та собівартості проведених ре-монтних робіт, використання за призначенням коштів, виділених на проведення ремонту, перенесення на валові витрати підприєм-ства або віднесення на збільшення балансової вартості основних засобів.
Витрати, пов’язані з нематеріальними активами, що виника-ють після їх придбання або створення, завчасно списують як ви-трати звітного періоду, в якому вони понесені. Проте ці витрати можуть бути капіталізовані, тобто додані до балансової вартості нематеріального активу, якщо:
1) існує ймовірність, що ці витрати приведуть до збільшення первісних очікуваних економічних вигод;
2) ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до конк-ретного активу.
Кореспонденцію рахунків, пов’язаних з поліпшенням та утри-манням основних засобів, наведено в табл. 5.12.
Якщо ремонтні роботи виконуються фізичними особами, з останніх має бути додатково утримано (Д-т 66 «Розрахунки з оплати праці» — К-т 64 «Розрахунки за податками») і перерахо-вано до бюджету прибутковий податок. Що стосується затрат на ремонт основних засобів, то тут потрібно з’ясувати, чи були оприбутковані придатні для подальшого використання матеріа-льні цінності, чи відповідають витрати, сплачені підрядникові за фактично виконані роботи, даним кошторису, що додається до договору, з сумою, фактично сплаченою підрядникові. Великі й середні підприємства можуть мати спеціальні ремонтні служби (цехи, участки).
Таблиця 5.12
ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З ПОЛІПШЕННЯМ ТА УТРИМАННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Витрати на поліпшення та утримання основних засобів
1 Відображено витрати з реконструкції, модернізації, моди-фікації, забудови, дообладнання об’єктів основних засобів (оплату здійснено авансом) 15 «Капітальні ін-вестиції» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
2 Відображено ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
3 Зараховано витрати після за-вершення реконструкції на збільшення первісної вартос-ті основних засобів 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні ін-вестиції»
4 Відображено витрати на обслуговування та ремонт, здійснені для забезпечення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання:
а) основних засобів виробни-чого призначення
б) основних засобів, що забезпечують збут продукції
в) основних засобів загально-господарського призначення 23 «Виробництво» або
91 «Загальновиробничі витрати»
93 «Витрати на збут» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
г) основних засобів, що вико-ристовуються для виконання досліджень і розробок
д) основних засобів житлово-комунального господарства і об’єктів соціально-культурного призначення
е) суму ПДВ 92 «Адміністративні витрати»
941 «Витрати на дослідження і розробки»
949 «Інші витрати операційної діяльності»
641 «Розрахунки за податками»
Перевірку капітального ремонту, виконаного господарським способом, необхідно будувати на аналізі статей витрат, віднесе-них на об’єкти, що ремонтувалися, а також порівняти їх з даними нарядів-завдань і кошторисів, щоб виявити необґрунтовані від-хилення. Аудитор повинен ознайомитися з порядком документа-льного оформлення господарських операцій. У первинних доку-ментах (вимога на відпуск матеріалів, наряди тощо) має бути зазначено напрям витрат (ремонтні роботи). Аудитор може реко-мендувати адміністрації підприємства складати річні плани про-ведення ремонтних робіт з поквартальною розбивкою на основі дефектних відомостей, що сприятиме посиленню контролю ефек-тивного використання коштів за призначенням. Якщо капіталь-ний ремонт проводив орендатор, необхідно встановити, які ви-трати він здійснив, чи відповідають вони умовам договору про оренду, а також правомірність їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Якщо капітальний ремонт орендованих основ-них засобів здійснюється в рахунок орендної плати, аудитор пере-віряє правомірність і доцільність витрат на капітальний ремонт.
У податковому обліку витрати на ремонт відображуються відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку під-приємств», тобто витрати в межах 10 % від сукупної балансової вартості основних засобів на початок року списуються на збіль-шення валових витрат, тоді як сума, що перевищує такі витрати, амортизується за нормами певної групи.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит витрат на поліпшення необоротних активів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: НЕОКЛАСИЧНИЙ ВАРІАНТ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
Чергування голосних і приголосних
Віднесення грошових потоків до інвестиційного проекту
Використання електронної пошти в бізнесі та її стандарти
Вартість капіталу та інфляція


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2259 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП