ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит товарів
Основними завданнями аудиторської перевірки то-варів є встановлення:
• відповідності аналітичного обліку на рахунку 28 «Товари» даним синтетичного обліку;
• повноти і правильності відображення в обліку покупних то-варів (за цінами придбання, за продажною вартістю);
• дотримання порядку визначення торгівельних націнок;
• відповідності даних товарно-матеріальних звітів на складах та роздрібній мережі кредитовому обороту на рахунку 63 «Розрахун-ки з постачальниками та підрядниками» (в частині оприбуткування товарно-матеріальних цінностей) у кожному звітному періоді;
• правильності відображення в податковому обліку операцій із придбання товарів;
• правильності відображення в податковому обліку сум при-росту (убутку) балансової вартості покупних товарів;
• правильності визначення зобов’язань перед бюджетом з ПДВ та своєчасності розрахунків.
Основним аспектом перевірки є повнота та правильність відо-браження в бухгалтерському обліку оприбуткування покупних товарів. Останні мають оприбутковуватися і обліковуватися на рахунках бухгалтерського обліку в цінах придбання. Кореспонденцію рахунків відображення основних операцій обліку товарів за покупними цінами наведено в табл. 4.13.
У процесі аудиту товарів за продажними цінами необхідно встановити:
• повноту оприбуткування товарів за первісною вартістю;
• правильність відображення торгівельної націнки;
• дотримання порядку розрахунку середнього процента торгі-вельних націнок;
• правильність визначення собівартості реалізованих товарів;
• правильність розрахунку ПДВ та своєчасність перерахунку до бюджету.
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» оцінка за цінами продажу ґрунтується на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього процента торгівельної націнки товарів. Застосування цього методу допускається (якщо інші методи оцінки вибуття за-пасів не виправдані) для підприємств, що мають значну й змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгівельної націнки, якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані.
Таблиця 4.13
ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ОБЛІКУ ТОВАРІВ
ЗА ПОКУПНИМИ ЦІНАМИ

пор. Зміст операції Кореспонденція рахунків Примітка
Дебет Кредит
1 Оприбуткова-но товари 281 «Товари на складі» 63 «Розрахунки
з постачальниками та підрядниками» У податковому обліку обліко-вуються товари без ПДВ
2 Відображено суму ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 631 «Розрахунки
з постачальниками та підрядниками»
3 Оплачено ра-хунок поста-чальника 63 «Розрахунки з постачальни-ками та підряд-никами» 31 «Розрахунки
в банках»
4 Нараховано виручку покупцям 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 702 «Дохід від ре-алізації товарів» У податково-му обліку ві-дображується відвантажений товар без ПДВ
5 Нараховано суму ПДВ 702 «Дохід від реалізації това-рів» 641 «Розрахунки за податками»
6 Списано облі-кову вартість товарів 902 «Собівар-тість реалізова-них товарів» 281 «Товари на складі»
7 Надійшла пла-та за товар 31 «Розрахунки в банках» 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
8 Відображено закриття ра-хунків по за-кінченні звіт-ного періоду 791 «Результат
основної діяль-ності»
702 «Дохід від реалізації това-рів» 902 «Собівартість реалізованих то-варів»
791 «Результат основної діяль-
ності»

Сума торговельної націнки на реалізовані товари визнача-
ється як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього процента торговельної націнки.
Середній процент торговельної націнки обчислюють ділен-ням суми залишку торговельних націнок на початок звітного мі-сяця і торговельних націнок до продажної вартості, одержаних у звітному місяці товарів, на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роз-дрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.
Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і су-мою торговельної націнки на ці товари.
Під час перевірки правильності визначення собівартості реалізованих товарів аудитор має врахувати, що до складу собі-вартості реалізованих товарів не входять адміністративні витра-ти, витрати на збут та інші операційні витрати. Такі витрати об-ліковуються протягом звітного періоду на окремих рахунках: 92 «Адміністративні витрати»; 93 «Витрати на збут»; 94 «Інші ви-трати операційної діяльності».
Суми торговельних націнок згідно з П(С)БО 9 обліковуються на рахунку 28 «Товари» субрахунок 285 «Торговельна націнка». Цей субрахунок є регулюючим до рахунку 28 «Товари». За кре-дитом субрахунку відображується збільшення суми торговельної націнки, а за дебетом — зменшення (списання). Визначена розра-хунковим шляхом сума торговельних націнок, що припадає на реалізовані протягом звітного місяця товари, списується із субра-
хунку 285.
При цьому роблять такий бухгалтерський запис:
Д-т 285 «Торгова націнка»
К-т 282 «Товари в торгівлі».
Облік фінансових результатів реалізації товарів ведеться на субрахунку 791 «Результат основної діяльності» рахунку 79 «Фі-нансові результати».
У дебет субрахунку 791 «Результат основної діяльності» спи-суються:
• фактична собівартість реалізованих товарів (без торговель-них націнок);
• адміністративні витрати;
• витрати на збут;
• інші операційні витрати.
За кредитом субрахунку 791 «Результат основної діяльнос-ті» відображуються доходи від реалізації та інші операційні доходи.
Результати реалізації визначають зіставленням кредитового й дебетового оборотів субрахунку 791, тобто зіставленням дохо-дів і витрат.
Операції з надходження й вибуття товарів мають бути відо-бражені в обліку підприємства, як показано в табл. 4.14.
Таблиця 4.14
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ
ПО НАДХОДЖЕННЮ І ВИБУТТЮ ТОВАРІВ

пор. Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Оприбутковано товари 282 «Товари в торгівлі» 63 «Розрахунки з по-стачальниками та підрядниками»
2 Відображено суму ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з по-стачальниками та підрядниками»
3 Оплачено рахунок по-стачальника 63 «Розрахунки з по-стачальниками та підрядниками» 31 «Розрахунки в ба-нках»
4 Нараховано торговельну націнку на товар, що надійшов 282 «Товари в торгівлі» 285 «Торговельна націнка»
5
Реалізовано товари за готівку 30 «Каса» 702 «Доходи від реа-лізації товарів»
6 Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 641 «Розрахунки за податками»
7 Списано суму торго-
вельної націнки по
реалізованих товарах 285 «Торговельна націнка» 282 «Товари в торгівлі»
8 Списано собівартість реалізованих товарів за покупними цінами 902 «Собівартість ре-алізованих товарів» 282 «Товари в торгівлі»
9 Відображено закриття рахунків у кінці звіт-ного періоду 702 «Доходи від реа-лізації товарів»,
791 «Результат основної діяльності» 791 «Результат основної діяльності»,
902 «Собівартість реа-лізованих товарів»

Завершальним етапом аудиторської перевірки є порівняння аналітичних і синтетичних даних — звіряння запасів, які фак-тично обліковуються за місцями їх збереження, з обліковими да-ними, відображеними у регістрах бухгалтерського обліку (жур-нали-ордери, відомості, Головна книга).
Після підтвердження відповідності цих даних порівнюються та арифметично перевіряються облікові дані в Головній книзі та оборотній відомості за рахунками із звітними даними, відобра-женими в бухгалтерському балансі. Аудитор перевіряє правиль-ність відображення даних в активі Балансу за рядком «Виробничі запаси» на початок і кінець звітного періоду у порівнянні з відпо-відними кінцевими даними розділів ІІ і ІІІ Відомості № 10, а та-кож їх достовірність порівнянням з даними інвентаризації.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит товарів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Что значит «преодолеть инерцию»
Апаратна база комп’ютерної телефонії
Все про стандарт CDMA
ФОРМИ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ
Стандарти ISDN


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 3669 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП