ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит господарських операцій з надходження тварин
Мета аудиту — підтвердити законність здійснених господарських операцій по надходженню й вибуттю тварин та пра-вильність відображення їх в обліку.
Завдання аудиту — встановити:
• дотримання вимог щодо організації обліку тварин на фермах і свинарських комплексах та його достовірність;
• закріплення осіб для ведення обліку на фермі (бригаді, цеху) та укладання з ними договору про матеріальну відповідальність;
• правильність відображення в обліку та відповідність даних про надходження, переведення, вибуття худоби в Книзі обліку руху худоби й птиці первинним документам;
• дотримання встановлених строків здійснення записів у Книзі та відповідність даних останньої перенесеним у Відомість витрат кормів;
• відповідність даних про кількість тварин Звіту про рух худо-би й птиці на фермі даним Книги.
Джерела інформації: Книги (журнали) осіменіння (паруван-ня) тварин (ф. № 3-мол., № 3-св.), журнали реєстрації приплоду і вирощування молодняку великої рогатої худоби (ф. № 4-мол.), Книги обліку опоросів і приплоду свиней (ф. № 65-св.), заключні відомості про результати окотів овець (ф. № 11-окз.), картки пле-мінних маток (ф. № 2-мол., № 1-м’яс., № 2-св.) тощо.
При перевірці обліку поголів’я тварин аудитор має встановити:
• дотримання вимог документального оформлення господар-ських операцій руху тварин (Обліковий листок руху тварин і ви-трат кормів, Обліковий листок забою та падежу тварин, Накопи-чувальна відомість обліку забою та падежу тварин);
• відповідність даних Накопичувальної відомості обліку руху тварин даним Облікових листків руху тварин і витрат кормів, а даних Звіту про рух худоби й птиці на фермі даним Накопичува-льної відомості обліку руху тварин;
• відповідність даних Накопичувальної відомості обліку забою та падежу тварин даним Облікових листків забою та падежу тварин;
• дотримання періодичності проведення контрольного забою тварин для перевірки виходу продукції від однієї голови;
• правильність складеного розрахунку визначення приросту живої маси.
Тварини можуть надходити в господарство за рахунок при-плоду, купівлі тварин у інших підприємств та населення, безоплатної передачі.
Основним напрямом перевірки надходження тварин є встано-влення повноти їх оприбуткування, особливо приплоду.
Повноту оприбуткування приплоду визначають за даними зоотехнічного й оперативного обліку на фермах та бухгалтерсь-кого обліку сільськогосподарського підприємства.
Перевірку повноти оприбуткування здійснюють так. Порів-нюють акти на оприбуткування приплоду (ф. № 95) із записами у Книгах обліку руху худоби (ф. № 34), Звітами про рух худоби і птиці на фермі (ф. № 102), Журналом-ордером № 9 с.-г., відоміс-тю № 13.3 с.-г. та іншими регістрами аналітичного обліку (ма-шинограми, книги), а також даними бухгалтерського та зоотехні-чного обліку про оприбуткування приплоду.
Неповне оприбуткування приплоду з’ясовують за результата-ми контрольної інвентаризації, якщо фактична наявність тварин буде вищою, ніж за даними обліку. Його також можна встанови-ти порівнянням кількості дійних корів і теличок старше від двох років з оприбуткованим приплодом. Кількість дійних корів ви-значають за даними Журналу обліку надоїв молока. При вияв-ленні фактів неповного оприбуткування приплоду слід встанови-ти, чи не приховані у такий спосіб випадки неоформленого падежу, загибелі молодняку, нестач, крадіжок тварин та чи не створювалися невраховані надлишки для наступного оформлення безтоварних актів на купівлю тварин від населення і привласнен-ня коштів.
Своєчасність оприбуткування приплоду визначають порів-нянням дати оприбуткування приплоду за актами з нормативни-ми строками відображення в обліку цих операцій. Недотримання цих строків означає, що частина приплоду може бути прихована і не обліковувалася з метою привласнення тварин або для ство-рення резерву в разі можливого приховування падежу. Несвоєча-сно оприбуткований молодняк можна встановити звірянням Ві-домостей витрат кормів для цієї групи тварин з даними Книги обліку руху худоби й птиці на фермі.
Додатковою інформацією для перевірки слугують акти, звіт-ність, дані аналітичного обліку про приплід, відомості про нара-хування оплати праці тваринникам за отримання приплоду, про витрату кормів та статистична звітність (ф. № 24).
Акти, звітність, дані аналітичного обліку порівнюють із відо-мостями про оплату праці, витрати кормів та статистичною звіт-ністю. Крім того, порівнюють кількість голів приплоду великої рогатої худоби за певний період із поголів’ям дійних корів (за винятком ялових), наведеними у журналах обліку надоїв молока.
Наявність багатьох джерел інформації ускладнює перевірку повноти оприбуткування тварин. Тому доцільно при порівнянні даних використовувати табл. 4.7, яка дає змогу встановити випа-дки привласнення тварин.
Дані табл. 4.7 доповнюються інформацією зоотехнічного об-ліку (ф. № 3-мол., ф. № 3-м’яс., ф. № 3-св.).
Таблиця 4.7
КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ТАБЛИЦЯ ДОСТОВІРНОСТІ
ОПРИБУТКУВАННЯ ПРИПЛОДУ ТВАРИН, ГОЛІВ
Форма Дані за ф.
№ 24 с.-г. Отримано
приплоду
(ф. № 3-мол.) Кількість
приплоду,
за який
нараховано оплату праці
(ф. № 69) Падіж
(ф. № 100) Приховано
від обліку
(гр. 4 –
гр. 2) Відшкодо-вано падіж
неоприбут-кованим
приплодом
(гр. 6 –
гр. 3) Можливе привлас-нення
худоби
(гр. 7 –
гр. 6)
одержано приплоду падіж
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Аналіз руху отриманого приплоду за інвентарними номерами, зустрічні перевірки документів, регістрів і звітності бухгалтерсь-кого, зоотехнічного й оперативно-статистичного обліку дають змогу виявити факти неоприбуткованого молодняку з метою приховування його загибелі або привласнення.
Перевірку правильності та повноти оприбуткування тварин, закуплених у населення здійснюють на основі приймально-розрахункових відомостей про велику рогату худобу, прийняту від населення (ф. № 95-а і ф. № 95-б), порівняння цих відомостей з відомостями зважування тварин, Звітами про рух худоби та птиці на фермі, аналітичним обліком, Відомостями витрат кор-мів, платіжними документами, а також даними контрольної інве-нтаризації та свідчень опитуваних осіб, які продавали худобу та за якими її закріплено.
За такими даними встановлюють законність і правильність укладання договорів з населенням, повноту відображення в актах купленого поголів’я; правильність визначення вартості закуплених тварин, повноту оприбуткування тварин на субрахунках 211 «Мо-лодняк тварин на вирощуванні» та 212 «Тварини на відгодівлі».
Аудитор повинен пам’ятати, що основні зловживання пов’язані з приписками кількості закуплених тварин, їх маси, привлас-ненням коштів через завищення живої маси і вартості тварин, складанням фінансових документів. При виявленні зловживань аудитору слід докладно з’ясувати їх причини, використавши до-поміжні контрольні перевірки. Так, у разі виявлення підроблених документів на закупівлю худоби у населення потрібно отримати письмові пояснення посадових осіб (зоотехніка, завідуючого фе-рмою) та осіб, які продали тварин, скласти про це проміжний акт, який буде підставою для висування претензій, стягнення заподія-них господарству збитків.
Перевірка своєчасності і повноти оприбуткування тварин, за-куплених у різних господарствах та організаціях, проводиться порівнянням рахунків-фактур, актів прийому-передачі, договорів, товарно-транспортних накладних, племінних і ветеринарних сві-доцтв із Звітами про рух худоби та птиці на фермі, записами в ре-гістрах аналітичного і зоотехнічного обліку, а також документа-ми, що відображують операції по зважуванню, годівлі й переміщенню закуплених тварин. Доцільні зустрічні перевірки з даними документів підприємств — постачальників тварин.
Надходження тварин, отриманих безоплатно, слід перевіряти за наявністю актів прийому-передачі, які звіряють із взаємо-пов’язаними документами й записами, наведеними вище. Для пе-ревірки повноти оприбуткування приплоду, переданого оренда-рем господарству, потрібно порівняти дані чека — накладної з показниками Книги обліку руху тварин і птиці на фермі, звіту орендодавця з особистим рахунком орендаря, а також із залиш-ками на субрахунку 211 «Молодняк тварин на вирощуванні» за Журналом-ордером № 9 с.-г. Встановлюють також повноту оприбуткування живої маси тварин.
Для перевірки повноти оприбуткування приросту живої маси тварин використовують ряд прийомів.
Перший прийом — встановлення правильності відображення у документах приросту живої маси тварин, яка значною мірою залежить від порядку зважування худоби — строків та способу проведення (суцільного чи вибіркового). Аудитор вивчає прави-льність оформлення бухгалтерських документів — відомостей зважування (ф. № 98), розрахунків визначення приросту живої маси (ф. № 98а), Звітів про рух худоби й птиці на фермі
(ф. № 102), Відомості № 13.3 с.-г., Журналу-ордера № 9 с.-г. або машинограм чи інших регістрів аналітичного обліку до субраху-нків 211 «Молодняк тварин на вирощуванні», 212 «Тварини на відгодівлі», проводить наскрізну перевірку, порівнюючи їх дані із записами у журналах зоотехнічного обліку, статистичною звітні-стю (ф. № 24) та розрахунками з нарахування оплати праці тва-ринникам за приріст живої маси.
Другим прийомом перевірки повноти оприбуткування прирос-ту тварин є контрольні зважування, результати яких звіряються з даними останньої відомості зважування тварин. Встановлення значних розбіжностей потребує суцільного повторного зважу-вання всього поголів’я тварин ферми.
Відтворення стада тварин супроводжується безперервними змінами, пов’язаними з формуванням їх окремих виробничих та ста-тево-вікових груп. Перевірка руху тварин передбачає з’ясування своєчасності та правильності оформлення документів щодо пере-ведення тварин із однієї облікової групи в іншу. При цьому звіряють записи в актах та переведення тварин з нормативни-ми строками переводу за окремими їх видами й групами. Так, теличок старше двох років переводять до основного стада піс-ля перевірки їх продуктивності, але не пізніше від 3 міс. з мо-менту отелення.
Дані про живу масу тварин у відомостях зважування слід по-рівнювати за кілька місяців.
Найчастіше порушуються строки переведення ремонтного молодняку в основне стадо з метою штучного завищення продук-тивності тварин. Для виявлення фактів зволікання з переведен-ням молодих маток із складу молодняка звіряють дати в актах на переведення їх до основного стада (ф. № 97) з датами в актах на оприбуткування приплоду, а також із записами в журналах і Кни-гах зоотехнічного обліку (журналами осіменіння, парувань, ре-єстрації приплоду тощо), статистичною звітністю, з нарахуван-ням заробітної плати тваринникам. Ефективні одночасні інвентаризації маточного поголів’я та ремонтного молодняка.
Наведені порушення особливо часто трапляються у грудні-січні. У цей період доцільно перевірити, чи немає зворотних пе-реведень, оскільки з метою заниження чисельності корів за ста-ном на 1 січня у грудні часто вдаються до переведення корів на відкорм, а в січні до зворотного переведення — з відкорму до ос-новного стада. Факти такого переведення докладно вивчають, за ними складають проміжний акт, а від посадових осіб вимагають пояснювальної записки.
Правильність відображення в обліку та звітності тварин за окремими виробничими й статево-віковими групами пере-віряють шляхом звірки фактичних даних інвентаризаційних опи-сів з показниками актів на переведення тварин, Книги обліку ру-ху тварин та птиці на фермі, Звітів про рух худоби й птиці на фермі, товарно-транспортних накладних, відомостей витрат кор-мів, нарахування оплати праці у тваринництві.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит господарських операцій з надходження тварин» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Подвоєння та подовження приголосних
Аудит руху необоротних активів
Технічні засоби для об’єднання локальних мереж: мости, комутатори...
Аудит надзвичайних доходів і витрат
Аудит резервного капіталу


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2465 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП