ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народному господарстві
Грошові розрахунки є необхідним елементом розширеного відтворення, завершальною ланкою у процесі реалізації суспільного продукту.
Грошові розрахунки здійснюються за допомогою готівкових грошей і в безготівковому порядку.
Готівкові розрахунки застосовуються в основному у взаємовід-носинах підприємств і організацій з населенням, тобто обслугову-ють рух грошових доходів і витрат населення.
У розрахунках між підприємствами та організаціями майже всі господарські платежі (крім дрібних) здійснюються шляхом безготів-кових перерахувань.
Сукупність усіх грошових розрахунків незалежно від форми їх здійснення являє собою грошовий обіг.
Основну частину сукупного грошового обігу (понад 80%) скла-дає безготівковий обіг. Сфери застосування готівкових грошей і без-готівкових розрахунків розмежовані між собою, в той же час вони органічно взаємопов’язані.
Отже, безготівкові розрахунки обслуговують господарські взає-мовідносини підприємств, організацій, установ, фінансово-кредитних органів. Основне місце в цих розрахунках займають платежі за матеріальні цінності і послуги. При здійсненні розрахунків у народ-ному господарстві може застосовуватися банківський кредит.
Організація безготівкових розрахунків покликана забезпечити своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів за поставлену ним продукцію і надані послуги і тим самим сприяти прискоренню оборотності обігових коштів. Окрім того, організація розрахунків має сприяти створенню умов для взаємного контролю постачальника і покупця за дотриманням господарських договорів.
Одним з актуальних завдань організації розрахунків є зближення моме-нту отримання матеріальних цінностей покупцями і здійснення платежу за них постачальниками, а звідси — скорочення взаємної заборгованості.
Організаторами та основними виконавцями розрахункових опе-рацій є банки. Деякі безготівкові платежі, переважно дрібні, прово-дяться підприємствами та організаціями за допомогою поштово-телеграфних переказів через відділення зв’язку.
Безготівкові розрахунки здійснюються на підставі письмових розрахунково-грошових документів: платіжних доручень, вимог-доручень, розрахункових чеків, акредитивних заяв, реєстрів, вексе-лів та ін. Для кожного з них характерні єдині в масштабах країни форма, чітка стандартизація, кодифікація реквізитів.
Система оформлення, використання і руху розрахункових документів називається документообігом.
Безготівкові розрахунки поділяються на дві групи — іногородні та місцеві.
Безготівкові розрахунки розрізняються також за способом пла-тежу і формою.
Основний спосіб платежу — перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок постачальника шляхом відповідних записів по них. У залежності від характеру платежу, порядку креди-тування та інших умов кошти перераховуються по різних рахунках підприємств — поточних, контокорентних, позичкових, рахунках фінансування капітальних вкладень. Різновидом цього способу пла-тежу є планові платежі, при яких розрахунки проводяться не по кожній окремій поставці матеріальних цінностей, а за певний період, виходячи з плану поставки.
Другий спосіб платежу — залік взаємних вимог, при якому взаємні борги підприємств зараховуються і тільки різниця перераховуєть-ся шляхом записів по рахунках.
Залежно від розрахункового документа, що використовується у розрахунках, та його обігу розрізняють такі форми розрахунків:
• платіжними дорученнями;
• чеками;
• за допомогою акредитивів;
• вимогами-дорученнями та ін.
Застосування тієї чи іншої форми розрахунків визначається осо-бливостями господарських взаємовідносин підприємств та організа-цій і спрямовано на зміцнення договірної дисципліни, забезпечення безперебійних платежів і прискорення оборотності грошових коштів у розрахунках.
Підприємства, а також установи банків здійснюють розраху-нки при дотриманні таких умов:
1. Платежі проводяться, як правило, після відвантаження товар-но-матеріальних цінностей, виконання робіт чи надання послуг або одночасно з ними. В окремих випадках може бути проведена попе-редня оплата.
2. Платежі виконують за згодою (акцептом) платника або за його дорученням. Платник може відмовитися від акцепту платіжної ви-моги-доручення повністю або частково за певних умов. Без згоди платника або його доручення списання коштів з рахунку допуска-ється лише у випадках, передбачених законодавством. У безакцепт-ному порядку проводиться списання:
• за виконавчим листом суду та арбітражу;
• недоїмок по податках, недоплат у державні цільові фонди, по-забюджетні фонди;
• платежів за розпорядженням державних податкових адмініст-рацій;
• платежів державного обов’язкового і державного соціального страхування, до Пенсійного фонду;
• за розпорядженням Антимонопольного комітету і КРУ;
• за розпорядженням підприємств по результатах розгляду пре-тензій, що стосуються доарбітражного врегулювання господарських спорів у тому випадку, якщо боржник визнав претензію.
3. Платежі проводяться за рахунок власних коштів платника, а в окремих випадках за рахунок кредиту банку.
4. Зарахування коштів на рахунок одержувача здійснюється ли-ше після списання їх з рахунку платника.
Порядок і форма розрахунків визначаються в договорі між сто-ронами.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народному господарстві» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Действие и противодействие
РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Види та операції комерційних банків
Теорія оптимізації портфеля інвестицій
Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери п...


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 3109 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП