ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Види та операції комерційних банків
Види та операції комерційних банків
Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банки — це установи, функцією яких є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного госпо-дарства, виконання валютних та інших банківських операцій, перед-бачених цим Законом (ст. 2). Як очевидно, в основу визначення бан-ку покладено функціональний принцип і ототожнено поняття «банк» і «комерційний банк». Це означає, що серед приблизно 200 операцій, які виконують банки, виділяють 16 базових, що й визна-чають банк як фінансову установу.
До базових банківських операцій належать (ст. 3 Закону України «Про банки і банківську діяльність»):
1) залучення та розміщення грошових вкладів та кредитів;
2) здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування;
3) ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
4) фінансування капітальних вкладень за дорученням власників та розпорядників інвестованих коштів;
5) випуск платіжних документів та цінних паперів (чеків, акре-дитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);
6) купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також проведення інших операцій з ними;
7) видача поручительств, гарантій та інших зобов’язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;
8) придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг);
9) придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);
10) купівля в організацій і громадян та продаж їм іноземної ва-люти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах;
11) купівля і продаж в Україні і за кордоном монетарних металів;
12) залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади;
13) довірчі операції за дорученням клієнтів;
14) надання консультаційних послуг;
15) проведення операцій з касового виконання Державного бю-джету за дорученням НБУ;
16) здійснення інших операцій з дозволу НБУ.
Банки відрізняються від інших установ тим, що можуть:
• створювати гроші шляхом депозитно-чекової емісії;
• управляти платіжними коштами.
Комерційні банки, як правило, розглядаються у двох аспектах — широкому та вузькому.
У широкому розумінні комерційний банк — це будь-який банк, що фун-кціонує на другому після центрального банку рівні банківської системи.
У вузькому розумінні комерційний банк — це банк, який виконує пев-ний набір базових банківських операцій та єдиною метою якого є одержання максимального прибутку.
Світова практика виробила два принципи побудови комерцій-них банків:
1) принцип сегментування, коли банківська діяльність обмежена певним видом операцій чи сектором грошового ринку;
2) принцип універсальності, коли будь-які обмеження щодо дія-льності банків на грошовому ринку знімаються.
У ринковій економіці функціонують різні види банків, які класи-фікуються за певними ознаками:
I. За формою власності:
1) державні;
2) приватні;
3) кооперативні.
В Україні функціонують два державні банки: експортно-імпортний та ощадний. Решта банків є приватними і мають статус акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю.
ІІ. За масштабами операцій:
1) роздрібні (акумулюють кошти численних клієнтів, невеликі за обсягом. При цьому потрібна розвинута інфраструктура);
2) оптові. Обслуговують незначну кількість великих клієнтів, а необхідні ресурси залучають на фінансовому ринку.
ІІІ. За територіальним охопленням:
1) міжнародні;
2) регіональні;
3) банки, що ведуть діяльність у національному масштабі (коли-шні спеціалізовані банки).
IV. За колом виконуваних операцій:
1) спеціалізовані;
2) універсальні.
Спеціалізовані банки обмежують свою діяльність невеликим ко-лом операцій або функціонують у вузькому секторі ринку, або об-слуговують окремі галузі економіки (ощадні, іпотечні, банки спожи-вчого кредиту, банки підтримки, гарантійні, розрахункові (клірингові) банки або палати).
Універсальні банки виконують широкий спектр банківських опе-рацій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей еко-номіки.
В Україні більшість банків універсальні. Їм заборонено здійсню-вати діяльність лише в сфері торгівлі, матеріального виробництва і страхування.
Крім функціональної, виділяють галузеву і регіональну спеціалі-зації банків.
V. За порядком формування статутного фонду комерційні бан-ки поділяються на акціонерні товариства відкритого і закритого ти-пу та пайові банки. Характерні ознаки цих господарських товариств регламентуються Законом України «Про господарські товариства» від 16.12.93.
VI. За наявністю мережі філій або безфіліальні.
Операції комерційних банків поділяються на:
1) активні (вкладення коштів);
2) пасивні (залучення ресурсів);
3) позабалансові (не відображають руху коштів, а тому до певно-го часу, тобто поки не відобразяться в доходах чи видатках банку, в балансі не значаться).

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Види та операції комерційних банків» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Стандарти ISDN
Загальна характеристика стільникової мережі зв’язку
Что значит «преодолеть инерцию»
Методика розрахунку витрат
Все про стандарт CDMA


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 1752 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП