ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Методологія і організація аудиту

Планування аудиту
Для успішного функціонування будь-якого підприємства обов'язковою
умовою його діяльності є планування. Це стосується роботи не тільки аудитор-
ських фірм, а й окремих аудиторів, котрі зареєстровані у державних органах
влади та в податковій службі, як підприємці без статусу юридичної особи.
Планування — це процес здійснення рішень аудиторської стратегії [140,
с. 148]. Процес планування аудиту здійснюють на початковій стадії аудиторсь-
кої перевірки, і його основною метою є надання аудиторами (аудиторськими 110
фірмами) підприємствам і організаціям різних форм власності ефективних ау-
диторських послуг у встановлений договором термін. Це означає належне ви-
конання аудиторами своїх функціональних обов'язків на високому рівні профе-
сійних стандартів. Планування забезпечує формування відповідної думки ауди-
тора про фінансову звітність суб'єкта перевірки з мінімальними затратами, ви-
ділення при цьому найбільш важливих і суттєвих частин і виключенням зайвого
часу, який міг би бути витрачений на питання аудиту з низьким рівнем ризику.
За допомогою ефективного планування вирішують наступні завдання:
• ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою системою;
• оцінка ризику, пов'язаного з бізнесом, обліковою системою і внутрішнім ко-
нтролем;
• визначення стратегії аудиту в відповідно до оцінки ступеня аудиторського
ризику;
• координація роботи аудитора таким чином, щоб вона була виконана на ви-
сокому професійному рівні й у визначений термін;
• розподіл бюджету часу, виділеного на аудиторську перевірку;
• визначення матеріально-технічного забезпечення аудиту тощо.
У МНА 4 "Планування", затвердженому Комітетом міжнародної аудитор-
ської практики (КМАП), концептуально розкрито зміст загального планування
аудиту. Основними вимогами до процесу планування є:
• набуття знань про облікову систему клієнта, політику і процедури внутріш-
нього контролю;
• визначення очікуваного рівня довіри до внутрішнього контролю суб'єкта пе-
ревірки;
• визначення і прогнозування змісту, часу проведення й обсягу аудиторських
процедур;
• координація роботи молодших аудиторів, експертів та інших спеціалістів,
залучених до аудиторської перевірки.
Обсяг робіт з планування аудиту залежить від таких факторів: масштаб і
складність аудиту, кваліфікація аудитора та його практичний досвід, бізнес клі-
єнта, наявність постійних замовників, чинне законодавство та ін.
На процес планування аудиту великий вплив мають масштаб і складність
аудиту, що залежить від бізнесу клієнта, його величини та діяльності. Правиль-
ним є твердження тих економістів, які вважають, що на зміст плану і програми
значно впливає розмір підприємства. Для підприємств малого бізнесу вони
більш спрощені [79, с. 76].
Неабияке значення для якості і обсягу робіт з планування має кваліфіка-
ція аудиторів. Як свідчить практика, кваліфікованіші аудитори серйозно і з
умінням до складають плани і програми, а менш кваліфіковані аудитори став-
лять до процесу планування формально. 111
Наявність постійних клієнтів на проведення аудиту у певній мірі згладжує
часті зміни у Законі про аудиторську діяльність і тим самим зменшуються амп-
літуда коливань у змінах обсягу робіт аудиторських фірм.
Основними показниками планування аудиторської перевірки є: обсяг ро-
біт (послуг), чисельність аудиторського персоналу, залучено до перевірки; по-
треба в кількості запрощених спеціалістів і експертів зі сторони; кількість днів,
відведених на перевірку; витрати на аудит; очікуваний дохід тощо.
Залежно від очікуваного обсягу робіт розраховують бюджет часу на ауди-
торську перевірку і вартість послуг. Ці показники, як правило, визначають на
етапі попереднього планування шляхом вивчення бізнесу клієнта, системи об-
ліку і внутрішнього контролю, огляду первинних документів та бухгалтерських
реєстрів, здійснення аналітичних процедур. Правильне визначення обсягу робіт
значною мірою залежить від кваліфікації аудитора і його практичного стажу.
Переважно цей показник оцінює керівник групи аудиторів, тобто менеджер.
Від запланованого обсягу аудиторських послуг, із врахуванням кваліфі-
кації аудиторів та їх практичного досвіду, залежатиме потреба в чисельності
аудиторів. Крім цього, на основі визначеного обсягу робіт можна розрахувати
кількість людино-днів або людино-годин для аудиторської перевірки.
Виходячи зі складності аудиту й кваліфікації аудиторів, керівнику брига-
ди потрібно визначитися з потребою у додатковому залученні зі сторони спеці-
алістів і експертів для виконання певних контрольних операцій.
У процесі планування необхідно визначити очікувані витрати, пов'язані з
перевіркою. Це насамперед матеріальні витрати, зарплата, відрядження та ін.
Згаданий показник у значній мірі залежить від місця розташування суб'єкта пе-
ревірки. Якщо аудиторська перевірка не пов'язана з відрядженням працівників
аудиторської фірми, то витрати будуть значно меншими і відповідно зменшить-
ся вартість аудиторських послуг.
Вартість аудиту по-різному визначається у практиці роботи вітчизняних
аудиторських фірм. Одні фірми розраховують свій гонорар, виходячи з кількос-
ті днів або годин, затрачених на перевірку, із врахуванням діючих ставок у тому
чи іншому регіоні України. За останні роки у західному регіоні України ауди-
торські послуги за день роботи аудитора становили в середньому від 80 до 120
гривень. У східних регіонах України з розвинутою інфраструктурою базових
галузей народного господарства аналогічні послуги були в два і більше разів
дорожчі.
Ряд економістів і практиків пропонують інші підходи до визначення вар-
тості аудиту. Наприклад, встановлювати певний відсоток від валюти балансу.
На наш погляд, правильнішим підходом до визначення вартості аудиту є
враховування комплекту показників: обсяг робіт, кількість затраченого часу,
витрати на перевірку, попит і пропозиція на аудиторські послуги тощо.
Правильне планування вищеперелічених показників має важливе значен-
ня не тільки для визначення вартості аудиторської перевірки, а й для попере-днього планування очікуваного доходу. Всі ці показники треба враховувати не
тільки при складанні загального плану і програми конкретної аудиторської пе-
ревірки, а й при плануванні роботи аудиторських фірм.
Вивчення української і зарубіжної літератури з аудиту показує, що біль-
шість економістів розглядає процес планування тільки з погляду аудиторської
перевірки і не звертає належної уваги на питання стратегічного і поточного
планування бізнесу аудиторської діяльності [26; 27; 29; 30; 32; 43; 48; 79; 67; 73
та ін.], зокрема на розробку бізнес-планів на перспективу.
На наш погляд, процес планування аудиторської діяльності доцільно роз-
межувати на два види:
• планування аудиторської діяльності як одного із видів бізнесу;
• планування аудиту та інших видів послуг як конкретне виконання робіт для
того чи іншого суб'єкта господарської діяльності.
Залежно від часу і періоду складання плану аудиторської діяльності пла-
нування можна класифікувати на стратегічне, поточне й оперативне (рис. 4.2.).
Стратегічне планування передбачає розробку аудиторською
фірмою перспективного бізнес-плану не менш як на 2-3 роки. Від
статегічного плану аудиторської фірми залежать специфіка її даль-
шої діяльності, організаційна структура, підбір її персоналу та ін.
Як правино зауважує проф. М.С. Пушкар, «стратегія розвитку
повинна підкріплюватись масштабними дослідженнями та фактич-
ними даними. Для ефективної конкуренції в сучасному світі бізнесу
організація повинна постійно зважати на розвиток галузі, ринок
(власний ринковий

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Планування аудиту» з дисципліни «Методологія і організація аудиту»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Криптографічні методи захисту інформації
Подвоєння та подовження приголосних
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
Аудит розрахунку фіксованого сільськогос-подарського податку і за...
Аудит запасів. мета і завдання аудиту


Категорія: Методологія і організація аудиту | Додав: koljan (04.03.2012)
Переглядів: 1178 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП