ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Конституція України

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Конституція України
1 2 3 4 5 6 7

фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і
установ, створювати для цього відповідні органи і служби.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.
Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок
рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста
безпосередньо або через утворені ними органи місцевого
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності;
затверджують програми соціально-економічного та культурного
розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети
відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють
їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до
закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та
реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та
ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а
також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання
місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми
соціально-економічного та культурного розвитку відповідних
областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують
районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного
бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними
громадами або для виконання спільних проектів та з коштів,
залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації
спільних соціально-економічних і культурних програм, та
контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені
законом до їхньої компетенції.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом
окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує
здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів
Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого
бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних
податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні
об'єкти державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними
повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним
органам виконавчої влади.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є
обов'язковими до виконання на відповідній території.
Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх
невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у
встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в
судовому порядку.

Стаття 146. Інші питання організації місцевого
самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів
місцевого самоврядування визначаються законом.

Р о з д і л XII

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом
конституційної юрисдикції в Україні.
Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність
законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне
тлумачення Конституції України та законів України.

Стаття 148. Конституційний Суд України складається з
вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів
України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин
України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу
юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років,
проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє
державною мовою.
Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять
років без права бути призначеним на повторний строк.
Голова Конституційного Суду України обирається на
спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі
складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного
голосування лише на один трирічний строк.

Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України
поширюються гарантії незалежності та недоторканності, підстави
щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї
Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині
другій статті 127 цієї Конституції.

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України
належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України
(конституційність):
законів та інших правових актів Верховної Ради України;
( Офіційне тлумачення положень абзацу другого пункту 1 частини
першої статті 150 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/2002
( v007p710-02 ) від 27.03.2002 )
актів Президента України; ( Офіційне тлумачення положень
абзацу третього пункту 1 частини першої статті 150 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/2002 ( v007p710-02 ) від 27.03.2002 )
актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України;
не менш як сорока п'яти народних депутатів України; Верховного
Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України та законів
України.
З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд
України ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на
території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 150 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 15-рп/2000 ( v015p710-00 ) від
14.12.2000 )

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням
Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про
відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів
України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної
Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.
За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд
України дає висновок щодо додержання конституційної процедури
розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту.

Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням
Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю
чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції
України або якщо була порушена встановлена Конституцією України
процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані
неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення
Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним
особам актами і діями, що визнані неконституційними,
відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного
Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом.

Р о з д і л XIII

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції
України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом
України або не менш як третиною народних депутатів України від
конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції
України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори.
Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України",
попередньо схвалений більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній
черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не
менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради
України.

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I
"Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII
"Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради
України Президентом України або не менш як двома третинами від
конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його
прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу
Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським
референдумом, який призначається Президентом України.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів
I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання
можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо
зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи
на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного
або надзвичайного стану.

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції
України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був
прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше
ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.
Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не
може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.
( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 158 див.
в Рішенні Конституційного Суду N 8-рп/98 ( v008p710-98 ) від
09.06.98 )

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції
України розглядається Верховною Радою України за наявності
висновку Конституційного Суду України щодо відповідності
законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.
( Офіційне тлумачення статті 159 див. в Рішенні Конституційного
Суду N 8-рп/98 ( v008p710-98 ) від 09.06.98 )

Р о з д і л XIV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її
прийняття.
( Офіційне тлумачення статті 160 див. в Рішенні Конституційного
Суду N 4-зп ( v004p710-97 ) від 03.10.97 )

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним
святом - Днем Конституції України.

Р о з д і л XV

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття
чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить
Конституції України.
2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України
здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією.
Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у
березні 1998 року.
3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню
неділю жовтня 1999 року.
4. Президент України протягом трьох років після набуття
чинності Конституцією України має право видавати схвалені
Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра
України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з
одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради
України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції.
Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом
тридцяти календарних днів з дня подання законопроекту (за винятком
днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не прийме закон
або не відхилить поданий законопроект більшістю від її
конституційного складу, і діє до набрання чинності законом,
прийнятим Верховною Радою України з цих питань.
5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї
Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності.
6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї
Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До
створення Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює
Верховна Рада України.
7. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття
чинності цією Конституцією набувають статусу голів місцевих
державних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції, а
після обрання голів відповідних рад складають повноваження голів
цих рад.
8. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після
набуття чинності Конституцією України здійснюють визначені нею
повноваження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року.
Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією
Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформування
нового складу цих рад відповідно до Конституції України.
Районні в містах ради та голови цих рад після набуття
чинності цією Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно
до закону.
9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних
законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та
функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що
регулюють діяльність державних органів щодо контролю за
додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства
і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.
10. До прийняття законів, що визначають особливості
здійснення виконавчої влади в містах Києві та Севастополі
відповідно до статті 118 цієї Конституції, виконавчу владу в цих
містах здійснюють відповідні державні адміністрації.
11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію
після введення національної грошової одиниці - гривні.
12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України
здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства
України до сформування системи судів загальної юрисдикції в
Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше
ніж п'ять років.
Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня
набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої
повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку,
на який вони обрані чи призначені.
Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності
цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження
протягом одного року.
13. Протягом п'яти років після набуття чинності цією
Конституцією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під
вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також
порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння
особи.
14. Використання існуючих військових баз на території України
для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе
на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами
України, ратифікованими Верховною Радою України.

***

Конституція України
прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року

1 2 3 4 5 6 7

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП