ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Конституція України

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Конституція України
1 2 3 4 5 6 7

минулий рік у порядку, встановленому законом.

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися
Конституції України та законів України, не посягати на права і
свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Р о з д і л III

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори,
референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають
громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти
років.
Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом
недієздатними.

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування.
Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною
Радою України або Президентом України відповідно до їхніх
повноважень, встановлених цією Конституцією.
Всеукраїнський референдум проголошується за народною
ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України,
які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення
референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш
як по сто тисяч підписів у кожній області.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються
питання про зміну території України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з
питань податків, бюджету та амністії.

Р о з д і л IV

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є
парламент - Верховна Рада України.
( Офіційне тлумачення положень статті 75 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 17-рп/2002 ( v017p710-02 ) від 17.10.2002 )

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України -
чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина
України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має
право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин,
який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість
не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються
Конституцією та законами України.

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять
років. ( Частина п'ята статті 76 набирає чинності з дня набуття
повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із
Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
( Стаття 76 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України
відбуваються в останню неділю останнього місяця п'ятого року
повноважень Верховної Ради України. ( Частина перша статті 77 в
редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 - набирає
чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України,
обраною у 2006 році )
Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються
Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня
опублікування рішення про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України.
Порядок проведення виборів народних депутатів України
встановлюється законом.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої
повноваження на постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого
представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші
оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою
діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності),
входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства
або організації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими
видами діяльності встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо
несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності,
народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення
таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву
про складення повноважень народного депутата України.
( Стаття 78 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України
складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми
діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про
благо Вітчизни і добробут Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів
України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх
співвітчизників".
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України
перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України,
після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її
текстом.
Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського
мандата.
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту
складення присяги.
( Офіційне тлумачення статті 79 див. в Рішенні Конституційного
Суду N 1-зп ( v001p710-97 ) від 13.05.97 )

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується
депутатська недоторканність.
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності
за результати голосування або висловлювання у парламенті та його
органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної
Ради України притягнені до кримінальної відповідальності,
затримані чи заарештовані.
( Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 80 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/99 ( v009p710-99 ) від
27.10.99 )
( Офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80
див. в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2003 ( v012p710-03 )
від 26.06.2003 )

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України
припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради
України.

Повноваження народного депутата України припиняються
достроково в разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне
проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які
призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата України із складу
такої фракції; ( Пункт 6 частини другої статті 81 набирає чинності
з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006
році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

7) його смерті.

Повноваження народного депутата України припиняються
достроково також у разі дострокового припинення відповідно до
Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день
відкриття першого засідання Верховної Ради України нового
скликання.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного
депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини
другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у
випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, -
судом.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
народного депутата України, визнання народного депутата України
недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються
з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті
народного депутата України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом
про смерть.

У разі невходження народного депутата України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата України із складу
такої фракції його повноваження припиняються достроково на
підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної
політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня
прийняття такого рішення. ( Частина шоста статті 81 набирає
чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України,
обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )
( Стаття 81 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш
як двох третин від її конституційного складу.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше
ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів
виборів.

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває
найстарший за віком народний депутат України.
( Стаття 82 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються
першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням
порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на
вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини
народних депутатів України від конституційного складу Верховної
Ради України.

У разі оголошення указу Президента України про введення
воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її
місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у
дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України
під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження
продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради
України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється
Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України
( 3547-15 ).

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі
узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських
фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України.
( Частина шоста статті 83 набирає чинності з дня набуття
повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із
Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України
формується протягом одного місяця з дня відкриття першого
засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових
або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом
місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України. ( Частина сьома статті 83 набирає чинності
з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006
році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України
відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту
України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також
відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур
до складу Кабінету Міністрів України. ( Частина восьма статті 83
набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою
України, обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222-IV
( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

Засади формування, організації діяльності та припинення
діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України
встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради
України ( 3547-15 ). ( Частина дев'ята статті 83 набирає чинності
з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006
році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої
входить більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських
фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією.
( Частина десята статті 83 набирає чинності з дня набуття
повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із
Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
( Стаття 83 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться
відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від
конституційного складу Верховної Ради України.
Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її
пленарних засіданнях шляхом голосування.
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється
народним депутатом України особисто.
( Офіційне тлумачення частин другої і третьої статті 84 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/98 ( v011p710-98 ) від
07.07.98 )
( Офіційне тлумачення положень статті 84 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 17-рп/2002 ( v017p710-02 ) від 17.10.2002 )
( Офіційне тлумачення частини другої статті 84 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003 )

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку,
передбачених розділом XIII цієї Конституції;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань,
визначених статтею 73 цієї Конституції;

3) прийняття законів;

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін
до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України,
прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

6) затвердження загальнодержавних програм економічного,
науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку,
охорони довкілля;

7) призначення виборів Президента України у строки,
передбачені цією Конституцією;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента
України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і
укладення миру, схвалення рішення Президента України про
використання Збройних Сил України та інших військових формувань у
разі збройної агресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої
процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї
Конституції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;

12) призначення за поданням Президента України
Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра
закордонних справ України, призначення за поданням
Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України,
Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного
комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду
державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад,
вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів
Кабінету Міністрів України;

12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за
поданням Президента України Голови Служби безпеки України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів
України відповідно до цієї Конституції та закону;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і
економічної допомоги іноземним державам та міжнародним
організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених
Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх
використанням;

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та
інших членів Рахункової палати;

17) призначення на посаду та звільнення з посади
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та
захисту прав і свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови
Національного банку України за поданням Президента України;

19) призначення на посади та звільнення з посад половини
складу Ради Національного банку України;

20) призначення на посади та звільнення з посад половини
складу Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення;

21) призначення на посади та звільнення з посад членів

1 2 3 4 5 6 7

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП