ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Словник банківських термінів

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Словник банківських термінів
1 2 3 4

гроші, що обертаються не з допомогою паперових носіїв, а через запровадження до сфери розрахунків комп'ютерної техніки і сучасних систем зв'язку. Гроші електронні є найбільш прогресивним, економним і зручним носієм грошових функцій, що значно прискорює безготівкові розрахунки між суб'єктами господарювання.
ГРОШОВИЙ ОБІГ — рух грошей у готівковій та безготівковій формах, що обслуговує кругообіг товарів і послуг у процесі розширеного від¬творення.
ДЕЗИНФЛЯЦІЯ — позитивні результати антиінфляційних заходів, що призвели до ліквідації або уповільнення її темпів.
ДЕЛЬКРЕДЕРЕ - ризик, зв'язаний з наданням кредиту.
ДЕМОГРАФІЯ (demographics) — наука, що вивчає населення з погляду його чисельності, щільності, віку, статі, рівня доходів і ін.
ДЕНОНСАЦІЯ — письмова відмова від угоди до закінчення терміну її дії.
ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ — фонди, які створені відповідно до законодавства України і формуються за рахунок визначених ним внесків юридичних осіб незалежно від форм власності та внесків громадян.
ДЕФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА — сукупність заходів, яких вживає держава з метою стримування інфляції та оздоровлення платіжного балансу.
ДЕФЛЯЦІЯ — результат відсутньої кількості грошей у обігу для виконання їх функцій.
ДИВІЗОР ФІКСОВАНИЙ - число-ключ, використовуване для полегшення калькуляції відсотків по вкладах. Це число виходить шляхом розподілу числа днів у році (360 або 365) на процентну ставку.
ДОМІЦИЛІЙ ПЛАТЕЖУ - місце (місто, країна, банк), де дебітор зобов'язується оплатити свій борг.
Доручення комісіонера за виконання покупцем фінансових зобов'язань.
ДОТАЦІЯ — особливий вид асигнувань з державного бюджету. Розрізняють два види дотацій:
1) для збалансування доходів і видатків та покриття збитків окремих установ, підприємств;
2) бюджетну — надають у разі перевищення видатків над доходами (як метод бюджетного регулювання).
ДУАЛЬНА ПОЗИКА - борг, кредит у двох валютах (наприклад, відсотки виплачуються в одній валюті, а капітал в іншій).
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН — сукупність стійких, постійних причинно-наслідкових зв'язків усередині явищ і процесів, усередині економічних відносин і між ними.
ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ – це частка населення, яка працює або пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг.
ЕСГІМАТИВНА ВАРТІСТЬ - приблизна, планована вартість нерухомості відповідно до оцінок експертів.
ЕТИКЕТКА – засіб для позначення товару або змісту пакування. Використовується в рекламі конкретних товарів. Звичайно наноситься на товар або на його пакування; оформляється фірмовим знаком.
ЕФЕКТ ТОКВІЛЯ — стан суспільства, що характеризується соціальною напруженістю, обумовленою незадовільністю змін, що відбуваються, через відсутність розриву з минулим. Алексис Токвиль — французький історик, соціолог і політолог XIX ст. У своїй роботі «Старий порядок і революція» писав, що зло, що переносилося терпляче, як щось неминуче, здається нестерпним при думці, що від нього можна позбутися. Суспільство в перехідний період знаходиться в стані соціальної напруженості, рятуючись від наслідків авторитаризму. На цій основі зростає суспільна активність мас, що проявляється в безпрецедентній хвилі мітингів, демонстрацій, страйків. Поряд з цим прогресує процес ідейного становлення й організаційного оформлення нових партій і громадських організацій. Побічними факторами є загострення міжнаціональних відносин і популяризація політичних позицій, прагнення до суверенітету, самостійності.
ЕФЕКТИВНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА – такою заробітна плата стає за умови, коли один відсоток приросту заробітної плати дає наймачу приріст випуску продукції в один відсоток.
ЄВРОРИНОК — міжнародний ринок позичкових капіталів, на якому здійснюють операції в євровалютах.
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОДУКТУ (product life cycle) — еволюція в житті продукту через етапи розробки, виведення на ринок, зростання, зрілості й занепаду. Тривалість кожного етапу життєвого циклу різна для кожного продукту.
ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ЯКІСТЮ (total quality management) — підхід до керівництва організацією, націленою на якість, заснованою на участі всіх членів і спрямований на досягнення довгострокового успіху.
ЗАГАЛЬНЕ ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО — економічна система господарства, при якій усі блага і послуги створюються як товари, для обміну на основі купівлі-продажу робочої сили і найманої праці, утворюючи суспільну форму вартість-капітал.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА — грошова форма вартості робочої сили. Вона дорівнює вартості необхідного продукту.
ЗВИЧАЙНА ЦІНА НА ПРОДУКЦІЮ — ціна, не менша від середньозваженої ціни реалізації аналогічної продукції за будь-якими іншими угодами купівлі-продажу, укладеними з будь-якою третьою стороною протягом 30 календарних днів, що передували даті реалізації.
ЗОЛОТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - монетарна система, по якій лише золото служить покриттям національної грошової маси.
ЗОЛОТИЙ ЗАПАС — офіційний запас золота у злитках або монетах, що зберігається в національному банку та фінансових органах держави чи міжнародних валютно-фінансових установах.
ЗОЛОТИЙ ЛІНГОТ - золотий лінгот (стандартизований золотий злиток вищої проби з титром 995/1000). Його вага - 400 унцій або близько 12,5 кг. Для більш зручного користування існують фракціоновані лінготи (5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 і 1000 грамів).
ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ (hierarchy of needs) — порядок розташування людських потреб по ступені значимості від одного до п'яти: фізіологічні потреби, потреби самозбереження, соціальні потреби, потреби в повазі і потребі в самоповазі. Людина буде прагнути задовольнити в першу чергу найважливіші з них. Як тільки їй вдається задовольнити якусь важливу потребу, вона на деякий час перестає бути рушійним мотивом. Одночасно з'являється спонукання до задоволення наступної потреби.
ІНДЕКС ДИСИМІЛЯЦІЇ – показує, який відсоток представників однієї групи (наприклад, жінок) повинні змінити роботу, щоб їх структура зайнятості стала такою ж, як і працівників іншої статі (чоловіків).
ІНДЕКСАЦІЯ — спосіб збереження реальної величини грошових вимог і особистих доходів відповідно до росту індексу цін в умовах інфляції.
ІНДОСАНТ — особа, що робить на зворотному боці цінного папера передатний напис.
ІННОВАЦІЇ — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — діяльність, що спрямована на ви-користання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг.
ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА — сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА — наука і система практичного регулювання (управління) нововведеннями у суспільстві, в умовах конкретного підприємства, галузі, країни. Предметом дослідження інноваційної політики підприємства є підприємницька діяльність, виробництво, але не виробництво взагалі, а впровадження нововведень у виробничі процеси.
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) — підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і(або)послуг.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ — результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ — комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі Інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції; пріоритетний інноваційний проект — інноваційний проект, що належить до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджених Верховною Радою України.
ІНФЛЯЦІЯ — результат переповнення каналів грошового обігу грошовою масою. Стан грошового обігу, коли грошей у звертанні більше, ніж необхідно, коли пропозиція грошей більше попиту на них.
ІПОТЕКА — застава нерухомого майна (землі, будинків, споруд тощо) для отримання позики.
ІПОТЕЧНИЙ БАНК — банк, який спеціалізується на видачі довгострокових грошових позик під заставу нерухомості, а також випускає заставні папери, що забезпечуються заставленою нерухомістю.
ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ — грошова позика, що видається банком під заставу нерухомості.
КАПЕДНОТ - термін, що позначає цінні папери з вар’їруваною дисконтною ставкою, що, однак, не може перевищити встановленого максимуму.
КАПІТАЛ — це історично визначена форма вартості в умовах загального товарного виробництва, коли робоча сила є товаром і на основі найманої праці створюється прибавочний продукт у формі прибавочної вартості. Капітал поєднує в собі усі форми вартості: гроші, товар, цінні папери, засоби виробництва, робочу силу і усі форми людського капіталу (знання, досвід, професіоналізм, компетентність і т.д.).
КАПІТАЛИ, ЩО ПЛАВАЮТЬ - капітали, переведені з одного фінансового ринку на іншій з метою їх вигідного вкладення в акції, що постійно зростають. Як правило, такі капіталовкладення короткострокові і спрямовані на одержання швидкого прибутку.
КАСОВИЙ БОН - один з видів банківських облігацій.
КАШФЛОУ - термін, що визначає фінансовий стан фірми як результат порівняння доходів і витрат.
КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ (quality control) — методи і види діяльності оперативного характеру, використовувані для виконання вимог до якості.
Кількісна визначеність вартості: W = З + V + m.
КОЕФІЦІЄНТ ЖИТТЄВОСТІ (Покровського) – показує співвідношення між кількістю народжених та померлих.
КОЕФІЦІЄНТ ЗМІННОСТІ – характеризує ступінь інтенсивного використання праці робітників. Слід зазначити, що в машинному будуванні розраховується ще і коефіцієнт змінності роботи обладнання.
КОЕФІЦІЄНТ НАПРУЖЕНОСТІ – це відношення числа безробітних до числа незаповнених вакансій.
КОМПЕНСАЦІЯ — виплата додаткових коштів -відповідно росту індексу цін визначеної категорії населення, по визначених товарах.
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ (marketing mix) — термін, що описує набір чотирьох факторів, що складають основу маркетингової системи організації: товар, структура цін, метод поширення і метод стимулювання.
КОНТРОЛЬ (inspection) — діяльність, що включає проведення вимірів, експертизи або оцінки однієї або декількох характеристик (з метою калібрування) об'єкта і порівняння отриманих результатів із встановленими вимогами для визначення їх відповідності кожної з цих характеристик.
КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК — рахунок для обліку розрахунків, що їх виконує одна кредитна установа за дорученням і на кошти іншої кредитної установи на підставі укладеного кореспондентського договору.
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО — право власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства про господарські товариства, включаючи право на управління та отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи.
КОШИК СПОЖИВЧИЙ — розрахунковий набір, асортимент товарів, що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини чи сім'ї. Такий набір використовують для розрахунку мінімального споживчого бюджету (прожиткового мінімуму) виходячи з вартості споживчого кошика у чинних цінах. Кошик споживчий є також базою для порівняння розрахункових і реальних рівнів споживання.
КОШТОРИС — основний плановий документ для фінансування бюджет¬них установ, обчислення витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг тощо.
КРЕДИТ "СТЕНД-БАЙ" — кредит, що надається країнам — членам МВФ на основі угод "Стенд-бай" терміном до 12 місяців, а в окремих випадках — до 3 років.
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ — кошти підприємства, організації чи установи, що підлягають сплаті відповідним юридичним або фізичним особам.
КРИВА БЕВЕРІДЖА – показує залежність рівня безробіття і числа вакансій в економіці. Знаючи форму кривої Беверіджа, можна провести аналіз існуючого безробіття в термінах „врівноважена-неврівноважена”, що вельми важливо для прийняття адекватних державних заходів по регулюванню зайнятості.
КУПОН - купон, прикладений до цінного паперу, що дає право на одержання відповідного відсотка по борговому зобов'язанню або дивіденду (прибутку) по акції.
КУРС-"КАШ" - біржовий курс при оплаті готівкою.
КУХ - сертифікат, що підтверджує права акціонера гірничодобувної фірми.
ЛБО - термін, що позначає поглинання однієї фірми іншої. Поглинання супроводжується виступають активи фірми, що поглинається.
ЛЕВЕРАЖНИЙ ЕФЕКТ - вплив вищенаведеної операції на рентабельність самої фірми.
ЛІБОР - міжбанківська процентна ставка по кредитах, що служить орієнтиром для встановлення кожним банком своїх власних дисконтних ставок.
ЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ (КАТЕГОРІЯ) виражає сутність економічних процесів і явищ і економічних відносин господарських суб'єктів.
1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП