ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Словник банківських термінів

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Словник банківських термінів
2 3 4

АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ (АУП) —категорія працівників, які безпосередньо здійснюють функції керування або таких, що виконують роботи з технічного забезпечення керування (працівники органів керування державними, кооперативними і суспільними системами). На підприємствах, в організаціях і установах до АУП відносяться керівники, заступники керівників, працівники, що очолюють підрозділи підприємств, що виконують функції керування (планові, фінансові, юридичний відділи, бухгалтерія, відділ праці і заробітної плати, відділ кадрів і т.д.). а також секретарі, друкарки, кур'єри й інший обслуговуючий персонал, крім господарського. Оплата АУП здійснюється за рахунок накладних витрат.
АЖУР — стан бухгалтерського обліку, коли всі записи на рахунках роблять у день здійснення господарських операцій; у ширшому розумінні — коли обліково-обчислювальні роботи виконуються в установлені терміни.
АКЦІЙНЕ МАНТО - стан фірми, що зберігається як юридична особа, але не якої-небудь провідної комерційної діяльності.
АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ — це вартість, цінність товару на основі сполучення об'єктивних і суб'єктивних факторів його руху від виробництва до споживання. Вона формується в сукупному попиті, але впливає і на процес виробництва, тобто на формування сукупної пропозиції. Альтернативна вартість дорівнює вартості благ і послуг, якими жертвує споживач заради придбання даного товару.
АМАЛЬГАМАЦІЯ (від франц. amaigame — різнорідна суміш, сполучення чого-небудь) — злиття двох або декількох банків, фірм; одна з форм централізації банк капіталу.
АНАЛІЗ КОНТРАКТУ (contract review) — систематична діяльність, що починається постачальником до підписання контракту, щоб переконатися, що вимоги до якості точно визначені, урятовані від двозначності, документально оформлені і можуть бути виконані постачальником.
АНАЛІЗ ПРОЕКТУ (design review) — документована, всебічна і систематична перевірка проекту з метою оцінки його можливості виконувати вимоги до якості, виявляти проблеми і визначати способи їхнього вирішення.
АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ (sensitivity analysis) — аналіз, що дозволяє визначити ключові припущення, дані, зафіксовані у фінансових документах.
АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО – додаткове мито, яким обкладаються товари, експортовані за цінами, нижчими від цін світового ринку або внутрішніх цін країни, що імпортує товар.
АСОРТИМЕНТНА ГРУПА (product group) - сукупність схожих товарних асортиментів.
АУКЦІОН ВАЛЮТНИЙ — організована форма купівлі-продажу іноземних валют за конкурсом покупців.
АУКЦІОН ГРУПОВИЙ — форма біржової торгівлі, коли спочатку на-громаджують замовлення, а потім розпродують їх одноразово в торговому залі під контролем уповноваженого брокера чи працівника біржі.
БАЗА КОНТРАКТУ — один або кілька сортів (марок) товару, дозволених до постачання за біржовим контрактом із платежем за ціною, яка дорівнює біржовому котируванню. Інші сорти (марки) або товар з інших районів, що відрізняються від обумовлених у контракті, можуть також пропонуватися за контрактом, але з премією або зі знижкою в порівнянні з контрактною ціною.
БАЗИСНА ЦІНА — фіксована в угодах або прейскурантах ціна товару з встановленими параметрами якості, специфікації, розміру, складу й ін. При замовленні на постачання товарів з відмінними від базисних властивостями застосовуються різні надбавки і знижки. Ступінь відхилення фактичних цін від базисних визначається умовами реалізації, станом ринку, транспортними витратами і т.д.
БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ — вартість основних і оборотних коштів на визначений період, зафіксована в бухгалтерському балансі. Залежить від кон'юнктури ринку; зменшується в міру зносу (морального і фізичного).
БАЛОН – термін, що позначає кредит, що повинний бути повернутий не частинами (амортизаційний метод), а повною сумою один раз.
БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ - означає, що банк бере на себе зобов'язання у випадку несплати клієнтом у належний термін його платежів здійснити платіж за свій рахунок. Звичайно видається банком під відповідне забезпечення. Як спосіб забезпечення виконання зобов'язань банківські гарантії знаходять широке застосування в сучасній міжнародній комерційній і банківській практиці.
БАРТЕРНА БІРЖА — товарна біржа з натуральним товарообміном. Виникає в умовах дефіциту продукції і є перехідною формою біржі, що відображає розвиток ринку товарів при відсутності вільного ціноутворення. Зі зняттям у цій сфері існуючих обмежень з боку держави в товарообміні відпадає необхідність у бартерних операціях.
БЕЗТАРИФНА ОПЛАТА – один із принципів розподілу фонду оплати праці. Заробітна плата працівників погоджується з результатами праці, а не з нормами, тарифами, ставками.
БЕЗТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ – така організація заробітної плати, яка ставить заробіток працівника в повну залежність від кінцевих результатів роботи трудового колективу. Різновидами цієї системи оплати праці є: система оплати праці з використанням коефіцієнту вартості праці; експертна система оцінки результатів праці; „пайова” система оплати праці; комісійна система оплати праці; ставка трудової винагороди; система „плаваючих” окладів. Основним елементом цих систем є коефіцієнт, який визначає долю кожного працівника у колективному фонді оплати праці.
БІЛЬ-БРОКЕР (вексельний брокер) – (від англ. bill – вексель) – посередник в угодах по обліку і переоблікові векселів.
БЛЮЧІПС - термін, що позначає акції найбільшої значимості якої-небудь фірми.
БОРДЕРО (від франц. bordereau) — докладний опис реалізованих цінних паперів (акцій, облігацій, векселів і ін.), що складається банком, банківською конторою або біржовим маклером на ім'я особи, що доручила зробити зазначену в бордеро операцію з її цінними паперами.
ВАЛОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВСП) — сума матеріальних благ, накопичена суспільством за визначений період. ВОП у вартісному вираженні складається з двох частин: визначеної вартості засобів виробництва і новоствореної вартості. Перша частина — це матеріальні витрати, друга — національний доход. Загальний обсяг ВОП визначається як сума валової продукції всіх підприємств сфери матеріального виробництва (без внутрішньозаводського обороту продукції) з урахуванням обороту готових виробів і послуг між підприємствами. Показник ВОП не відповідає дійсному обсягові створюваного в країні продукту, тому що припускає багаторазовий повторний рахунок послідовно оброблюваної продукції. Вартість сировини при такому методі розрахунку кілька разів включається в обсяг виробництва й істотно збільшує загальний підсумок діяльності галузей народного господарства.
ВАЛЮТНИЙ КЛІРИНГ — офіційна угода про взаємний залік зустрічних вимог і зобов'язань, що випливають з вартісної рівності товарних постачань і послуг, що пропонуються. Включає набір обов'язкових елементів, передбачених у міжурядовій угоді; систему клірингових рахунків, що відкриваються в уповноважених банках; обсяг клірингу (усі платежі по товарообігу або їхня частина); валюту клірингу - погоджену валюту розрахунків; обсяг технічного кредиту - гранично припустиме сальдо заборгованості, необхідне для безперебійності розрахунків і звичайно обумовлене у вигляді відсотку від обсягу постачань або у виді абсолютної величини; систему вирівнювання платежів (за способом погашення сальдо заборгованості по кліринговому рахунку розрізняють валютний кліринг без права конверсії, з обмеженою або повною конверсією); схему остаточного погашення сальдо до закінчення терміну міжурядової угоди.
ВАЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ — законодавчо встановлене співвідношення між двома валютами, що є основою валютного курсу.
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ — фінансова діяльність підприємств, банків, юридичних і фізичних осіб по купівлі-продажу валюти. Валютні операції здійснюються різними способами: валютний арбітраж, аутрайт, валютна інтервенція, опціон, валютні спекуляції, лидз энд лэгз, своп і ін. Аутрайт — найпростіша термінова валютна операція, що передбачає платежі за курсом «форвард» у терміни, визначені сторонами угоди. Валютна інтервенція — цільові операції з купівлі-продажу іноземної валюти для обмеження динаміки курсу національної валюти визначеними межами його підвищення або зниження. Валютні спекуляції — операції банківських установ, фірм, юридичних і фізичних осіб, здійснювані з метою одержання прибутку від змін валютних курсів у часі або на різних ринках, а також навмисне прийняття валютного ризику. Валютна спекуляція можлива у формі відкритої позиції (тобто при термінових валютних операціях, валютному арбітражі без форвардного відшкодування) або як навмисне відхилення від страхування валютного ризику. Результати валютної спекуляції залежать від динаміки валютних курсів. Валютний арбітраж — купівля-продаж іноземної валюти з наступною зворотною угодою з метою одержання прибутку від різниці валютних курсів у часі (часовий валютний арбітраж), а також за рахунок розходжень у курсі даної валюти на різних валютних ринках (просторовий валютний арбітраж). Валютний арбітраж може здійснюватися з двома (простий валютний арбітраж) і великим числом валют (складний арбітраж). Лидз энд лэгз — вид валютних операцій підприємців, зв'язаний з маніпулюванням термінами розрахунків для одержання економічних вигод. Оформляється як домовленість сторін, що беруть участь у контракті, про порядок перегляду термінів або інших умов угоди, а також при порушенні яких-небудь позицій договору одним з партнерів. Застосовується при різких змінах валютного курсу, зокрема при девальвації або ревальвації, при значних коливаннях процентних ставок, у випадках посилення нестійкості валютних позицій сторін, можливого використання валютних обмежень, фіскального режиму. Опціон — виключне право вибору альтернативних валютних умов контракту. Валютний опціон обмовляється в договорі і надається відповідній стороні угоди у визначений термін, що створює можливості для валютного арбітражу. Формулювання умов валютного опціону є однією з практичних задач, тому що допускає можливість платежів на кожну з дат обговореного терміну і навіть відмову від платежу. Своп - види валютних операцій, при яких сполучаться форвардна угода й угода на умовах «спот». При свопі продаж наявної валюти (спот) здійснюється з одночасною покупкою її на термін (фордвард) або навпаки. Подібні операції дозволяють одержувати додаткові економічні вигоди або зв'язані з валютними втратами.
ВАЛЬВАЦІЯ (від франц. evaluation — оцінка) — визначення цінності іноземної валюти в державній грошовій одиниці.
ВАРТІСТЬ (ЦІННІСТЬ) товару визначається витратами праці, капіталу, фізичних і духовних сил людини, його знань, досвіду, майстерності, таланта на створення і звертання товару.
ВАРТІСТЬ ТОВАРУ — робоча сила полягає у вартості всіх благ і послуг, необхідних працівникові і його родині для існування і відтворення робочої сили.
ВЕНЧУРНІ ОПЕРАЦІЇ – фінансові операції, проведені в основному інноваційними банками, зв'язані з кредитуванням (фінансуванням) науково-технічних розробок і винаходів.
ВЗАЄМОЗАМІНЮВАНІСТЬ (interchangeability) — здатність об'єкта бути використаним без модифікації замість іншого для виконання тих же вимог.
ВІДСОТОК — плата за позичку, за кредит, одержувана кредитором від позичальника. Банківський відсоток — доход депонента банку від вкладення своїх коштів в активи банку. Він показує, який доход одержить людина, якщо вкладе свої цінності в активи банку, або збитки, що понесе суб'єкт, якщо він вкладе свої цінності в активи банку.
ВІДСУТНІЙ ПОПИТ — коли споживачі байдужні до даного товару або до визначеної послуги.
ВТРАЧЕНА ВИГОДА — дохід, що його міг би одержати суб'єкт оподаткування в разі здійснення своїх прав і не одержав через незалежні від нього обставини або протиправні щодо нього дії інших суб'єктів, якщо розмір його передбачуваного доходу можна обґрунтувати.
ГАРАНТІЯ ПАРИТЕТУ - гарантія обмінного курсу з метою уникнути втрат у момент оплати внаслідок підвищення або зниження обмінного курсу.
Гарантія проти некредитоздатності боржника.
ГАРАНТОВАНИЙ КРЕДИТ — кредит, який надається одними підприємцями іншим під гарантію банків, фірм або урядових органів. До гарантованого кредиту звертаються тоді, коли постачальник не впевнений у платоспроможності покупця.
ГАРАНТОВАНИЙ ЧЕК — чек клієнта, гарантований його банком.
ГОСПРОЗРАХУНОК — метод організації виробничо-господарської діяльності підприємства, заснований на порівнянні в грошовій формі витрат на виробництво продукції з кінцевими результатами діяльності і відшкодуванні витрат у результаті реалізації продукції. Принципи госпрозрахунку: господарська самостійність підприємства; матеріальна зацікавленість колективу в результатах своєї праці; матеріальна відповідальність за кінцеві результати господарської діяльності перед державою і перед трудовим колективом; грошовий контроль за госпрозрахунковою діяльністю, що забезпечує раціональне використання фінансових ресурсів, самофінансування капітального будівництва, реконструкції і технічного переозброєння.
ГРАНИЧНИЙ ПРИБУТОК — це нижча границя прибутку, це такий прибуток, нижче якого процес виробництва стає безглуздим і неможливим.
ГРАНИЧНІ ВИТРАТИ — це припустимо високі витрати виробництва, при яких виробництво ще можливе і доцільне, тобто доходи ще перевищують витрати. За межами цих витрат виробництво уже втрачає сенс, стає неможливим.
ГРЕ (гарантія ризику експорту) - державні або банківські гарантії ризику при проведенні експортних операцій (виробничий ризик, транспортний ризик, ризик несплати, ризик відмовлення і т.д.).
ГРИВНЯ — 1. Грошова і вагова одиниця Стародавньої Русі. 2. Грошова одиниця Української Народної Республіки, в якій 1918 року випускались кредитні білети Державного банку УНР. 3. Згідно з Конституцією є гро-шовою одиницею України. Національна валюта України з 2 вересня 1996 року.
ГРІ (гарантія ризику інвестицій) - гарантія ризику капіталовкладень, спрямованих за рубіж. Гарантується, як правило, державою у випадку капіталовкладень у суспільно-державний сектор іншої країни.
ГРОШІ — це товар, що у процесі історичного розвитку обміну і форм вартості виділився з усієї маси товарів і став відігравати роль загального еквівалента, виразника вартості (цінності).
ГРОШІ ЕЛЕКТРОННІ — умовна назва коштів, які використовуються їх власниками в електронній системі банківських послуг. Фактично це кредитні
2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП