ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Словник банківських термінів

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Словник банківських термінів
1 2 3 4

ЛОРО — кореспондентський рахунок, що відкривається банком для зарахування сум, виданих або одержаних банком за дорученням свого кореспондента.
МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦІЇ – це метод, вперше запропонований в економічній літературі Р. Оаксакою – за допомогою цього методу можна оцінити зміну заробітної плати чоловіків та жінок від рівня їх освіти.
МЕТОД КРИТИЧНОГО МАРШРУТУ (criticalpath method, CPM) - метод планування, за допомогою якого визначається час, необхідний для завершення визначених етапів проекту, щоб весь проект міг бути закінчений вчасно.
МЕХАНІЗМ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА — це сукупність взаємодій системи економічних законів; виробників і споживачів, на основі їх потреб і інтересів; держави, як суб'єкта економіки і підприємства.
МИТНА ВАРТІСТЬ — ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари чи інші предмети, що підлягають оподаткуванню митом, на момент перетинання митного кордону України.
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ — документ, що подається в митні органи при ввезенні, вивезенні чи транзиті товарів через митний кордон, містить дані про ці товари і на підставі якого стягується мито.
МІНОВА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ — пропорція, співвідношення, у яких один товар обмінюється на іншій. Форма прояву вартості товару на ринку.
МОДЕЛЬ АШЕНФЕЛЬТЕРА-ДЖОНСОНА – графік функціональної залежності оцінки прибутку наймача від строку страйку.
МОДЕЛЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (model for quality assurance) — стандартизований або обраний набір вимог системи якості, об'єднаних з метою задоволення потреб забезпечення якістю в даній ситуації.
МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНИХ КОНТРАКТІВ – свідчить про те, наскільки діяльність профспілок доцільна; характеризує залежність між прибутком фірми і корисністю профспілок. Ця модель була запропонована Я Макдональдом та Р.Солоу для пояснення діяльності профспілок у 1981 році.
МОДЕЛЬ РІЗА – показує економічні наслідки юніонізації, тобто діяльності профспілок. Класична модель монопольної влади профспілок свідчить, що діяльність профспілок призводить до розриву в рівнях заробітної плати, тобто невідповідностей в оплаті праці, а також знижує ефективність розподілу ресурсів в економіці, зменшуючи обсяг випуску і, можливо, рівня зайнятості.
МОНЕТАРНІ МЕТАЛИ — золото і метали іридієво-платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і по-бутових виробів з цих металів та їх брухту.
МУТАЛЬНІ БАНКИ - кооперативні кредитні банки, що отримали свою назву по імені засновника цієї системи; діють, як правило на локальному рівні. У більшості країн ця система використовується в основному для фінансування будівництва і придбання житла. Аналогічно поняттю - каса взаємодопомоги.
НАДМІРНИЙ ПОПИТ — величина попиту вище, ніж його можуть задовольнити виробники.
НЕГАТИВНИЙ ПОПИТ — коли ринок відриває, не визнає визначений товар або послугу.
НЕОПОДАТКОВУВАНИЙ МІНІМУМ — розмір оподаткування об'єкта, у межах якого податок не стягується.
НЕРАЦІОНАЛЬНИЙ ПОПИТ — це попит на шкідливі товари і послуги (тютюн, алкоголь, наркотичні засоби).
НЕРЕГУЛЯРНИЙ ПОПИТ — мінливий нестійкий попит, зв'язаний із сезоном, днями, годинами (попит на лижі влітку й узимку, на місця в ресторані вдень і ввечері, на місця в санаторіях у серпні і січні).
НЕУСТОЙКА — визначена законом або договором сума, яку боржник має сплатити кредиторові в разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язання. Один із способів забезпечення виконання зобов'язань. Різновидом неустойки є пеня, штраф.
НОСТРО - рахунок, який банк має у своєму банку-кореспондентові для занесення на нього надходжень і витрат.
НОТА - термін, уживаний у банківській практиці як синонім облігації, факту визнання боргу.
НОТИФІКАЦІЯ - повідомлення, одержуване дебітором від свого кредитора про те, що останній використовував його заставу як гарантію (або заставу) у якій-небудь комерційно-фінансовій операції,
НУМЕРИКО - термін, що позначає всю грошову масу, що знаходиться в звертанні.
ОВЕРБОТ — ситуація на ринку, коли внаслідок великого попиту ціни на товари, валюту чи цінні папери стрімко зростають, дестабілізуючи тим самим ринок.
ОВЕРДСОЛД — ситуація на ринку, коли ціни на товари, валюту чи цінні папери через перенасичення ними ринку зменшується до збиткового рівня.
ОЦІННА ЕФЕКТИВНІСТЬ — це ефективність функціонування речовинних і особистих факторів виробництва з обліком конкретних економічних умов, місця і часу, кон'юнктури виробництва і обігу.
ПАДАЮЧИЙ ПОПИТ — спостерігається при зниженні попиту в результаті
насичення ринку, старіння товару, зміни моди.
ПАТРИМОНІАЛЬНЕ ПРАВО - право, яким володіє кожен акціонер як у результатах економічної діяльності суспільства, так і у визначенні політики фірми при голосуванні під час річних асамблей.
ПЕНЯ — штрафна санкція, сума якої стягується з платників за порушення термінів сплати податків і платежів або термінів їх перерахування до бюджету організаціями, які їх утримують чи приймають.
ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ (quality audit) — систематичний і незалежний аналіз, що дозволяє визначити відповідність діяльності і результатів в області якості запланованим заходам, а також ефективність упровадження заходів і їх придатність поставленим цілям.
ПЕРІОД ОКУПНОСТІ — це відрізок часу, протягом якого сума чи¬стих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, буде дорівнювати сумі інвестицій: цей показник використовується в міжнародній практиці замість терміну окупності.
ПЕТЛЯ ЯКОСТІ (quality loop) — концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних стадіях — від визначення потреб до оцінки їх задоволення.
ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ — законодавчо визначений перелік товарів, на які встановлюються специфічні акцизи.
ПЛАТІЖ - оплата куплених акцій. Зарезервувати акції. Дослівно- підписатися на акції, відкриті для продажу.
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ — здатність своєчасно і в повному обсязі виконувати свої платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних або інших операцій.
ПОВНОЦІННИЙ ПОПИТ — коли обсяг продажу і стійкість попиту задовольняють фірму, виробника.
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ — основна сучасна форма універсального акцизу, який встановлюється щодо знову створеної у платника вартості.
ПОЗАРЕАЛІЗАЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ — діяльність підприємства, безпосередньо не пов'язана з реалізацією продукції, робіт, послуг та іншого майна, включаючи основні фонди, нематеріальні активи, продукцію об¬слуговуючого і допоміжного виробництва.
ПОЗАРИНКОВІ ФОНДИ – частина товарних фондів, що надходить у споживання і на інші потреби, минаючи роздрібну мережу державної і кооперативної торгівлі. До них відносяться: фонди постачання армії; фонди промислового споживання (продукція, використовувана як допоміжні матеріали при виробництві інших товарів); фонди, за рахунок яких забезпечуються соціально-культурні бюджетні організації; фонди спецодягу і спецвзуття; експорт; державний резерв.
ПОПИТ — це форма прояву потреб, запитів і інтересів споживачів на ринку. Це та маса благ і послуг, що може бути куплена, оплачена на ринку.
ПОСЕСІЯ - термін, що позначає вступ у права на одержання дивідендів.
ПРАВО ПОССЕСОРА - право власника орендованого об'єкта використовувати як заставу рухоме майно орендаря у випадку невиконання останнім умов контракту про оренду.
ПРИХОВАНИЙ ПОПИТ — коли попит є, але немає товару або послуги, здатних задовольнити його. Це попит на відсутні товари.
ПРОДУКТИВНІСТЬ (productivity) — вимір виробничої переваги або ефективності шляхом порівняння отриманого зовнішнього ефекту (наприклад, обсягу продажів) з ресурсами, витраченими усередині організації.
ПРОЛОНГАЦІЯ - продовження терміну чинності договору, угоди, векселя тощо.
ПРОМІЖНІ ВИТРАТИ (accrued expenses) — грошові кошти, що підлягають сплаті за товари, не цілком поставлені, або за послуги, не цілком зроблені підприємству.
ПРОПОЗИЦІЯ — це форма прояву цілей і інтересів виробників, творців благ і послуг. Це вся маса створених цінностей для продажу, для задоволення попиту.
ПРОЦЕС (process) — сукупність взаємозалежних ресурсів і діяльність, що перетворить вхідні елементи у вихідні.
ПРОЦЕС КВАЛІФІКАЦІЇ (qualification process) — процес демонстрації можливості об'єкта виконувати установлені вимоги.
Резервний фонд, що існує в банках для покриття можливих втрат у зв'язку з неповерненням наданих кредитів.
РЕФЕРЕНЦІЙНИЙ ДЕНЬ - дата, починаючи з якої виплачуються дивіденди.
РИНОК — сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за допомогою яких здійснюється купівля-продаж товарів і визнання суспільством їхньої суспільної цінності.
РОБОЧА СИЛА — це сукупність фізичних і духовних здібностей людини, що вона використовує в процесі створення благ і послуг.
СЕГМЕНТ РИНКУ (market segment) — чітка група покупців, що володіє схожими параметрами, які призводять до того, що їй буде подобатися той самий товар.
СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ (market segmentation) — процес розбиття ринку на сегменти, для кожного з яких розробляється окремий план маркетингу або кілька планів для кількох разом узятих сегментів.
СИСТЕМА ЯКОСТІ (quality system) — сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального керівництва якістю.
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЕЗРОБІТТЯ утворюється в результаті скорочення попиту на працівників застарілих спеціальностей при одночасній наявності вільних робочих місць по нових спеціальностях.
СПЛИТ; ФРАКЦІЯ - фракціонування (розподіл) однієї акції на кілька частин меншої номінальної вартості без зміни акціонерного капіталу (наприклад, замість однієї акції в 500 доларів випускають п'ять акцій у 100 доларів).
СПОЖИВАЦЬКА ВАРТІСТЬ — властивість товару задовольняти які-небудь потреби, корисність товару. Споживацька вартість товару має ряд особливостей у порівнянні зі споживацькою вартістю речі.
СТОП-ЛИСТ - публікація найменувань і номерів викрадених і зниклих акцій.
СТРУКТУРНЕ БЕЗРОБІТТЯ виникає тоді, коли структура пропозиції робочої сили не відповідають структурі попиту на неї, коли старі безперспективні галузі виробництва закриваються, а нові починають розвиватися, і необхідний час для перепідготовки працівників і заміни ними робочих місць.
СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ — це вся маса матеріальних і нематеріальних благ і послуг у натуральній формі, створених або наданих у країні за визначений час, тобто це буде валовий національний продукт у натуральному вираженні.
СУКУПНИЙ ПОПИТ — це платоспроможні можливості суспільства, це обсяг усіх грошових доходів членів суспільства за винятком заощаджень і нагромаджень коштів.
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ — це час, протягом якого можуть окупитися інвестиції в інноваційний проект з урахуванням початкових капітальних вкладень.
ТОВАР — продукт виробництва або діяльності людини, створений для задоволення якихось потреб через обмін.
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО — така економічна система суспільного господарства, при якій продукти виробляються окремими, відособленими виробниками на основі поділу праці і спеціалізації, так що для задоволення суспільних потреб відбувається необхідний обмін цих продуктів через ринок, у результаті чого вони стають товарами.
ТРАНСФЕР (від англ. transfer — переносити, передавати) — перенесення коштів з однієї фінансової установи або країни (з перерахуванням валюти даної країни у валюту країни, куди переводяться гроші) в інші; перенесення іменних цінних паперів від одного власника до іншого; перенос угоди з одного рахунка на іншій; переклад прибутку іноземним учасникам в іноземній валюті, що приєднується до них у результаті діяльності спільного підприємства. Трансферні (передатні) платежі — виплати населенню і недержавним підприємствам, здійснювані з державного бюджету (субсидії, сплата відсотків по державному боргу, пенсії і виплати населенню на соціальні нестатки). Кредитний трансфер — переміщення кредитів однієї країни в іншу у валюті шляхом відкриття взаємних безготівкових кредитних рахунків (у валютах цих країн). При цьому фізичного обміну однієї валюти на іншу не відбувається (здійснюється обмін сертифікатами). В остаточному підсумку рахунок у валюті однієї країни стає власністю іншої, і навпаки. Потім на валюту першої країни закуповуються товари за кордоном, що у свою чергу продаються в іншій країні.
ТРАСАНТ (від нім. Trassant) – банк або фінансова фірма, що пред'явила трасатові (особі, організації, зобов'язаній сплатити за векселем) вимогу про погашення боргового зобов'язання в термін і в грошовому розмірі, зазначеному в перекладному векселі (тратті).
ТРАТТА (від італ. tratta) — перекладний вексель, фінансовий документ, оплачуваний по пред'явленні або на визначену дату. Виникає на основі платежів за кордон або з-за кордону в дану країну. Відповідно до тратти банк зобов'язаний оплатити зазначену в ній суму пред'явникові. Іноді цей термін використовується і стосовно фінансових документів вітчизняного походження.
1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП