ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Фінансовий менеджмент

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Фінансовий менеджмент

2 3 4 5 6 7 8 9

Перелік питань

1. Необхідність і сутність фінансового менеджменту.
2. Мета і завдання фінансового менеджменту.
3. Об’єкти фінансового менеджменту, їх класифікація за окремими ознаками.
4. Особливості фінансового менеджменту, обумовлені з формою власності і сферою здійснення бізнесу.
5. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.
6. Функції та механізм фінансового менеджменту.
7. Прийоми фінансового менеджменту та їх характеристика.
8. Суб’єкти фінансового менеджменту та їх характеристика.
9. Обов’язки фінансового менеджера.
10. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.
11. Методи фінансового менеджменту.
12. Принципи фінансового менеджменту.
13. Загальна схема фінансового менеджменту.
14. Організаційно-економічні заходи забезпечення реалізації фінансової стратегії.
15. Стратегічний фінансовий менеджмент.
16. Оперативно-тактичний фінансовий менеджмент.
17. Принципи операційного забезпечення фінансового менеджменту.
18. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.
19. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління підприємством.
20. Типова схема організаційної структури фінансового управління на великих підприємствах.
21. Поняття “центру відповідальності” на підприємстві. Види центрів відповідальності та їх характеристика.
22. Формування системи організаційного забезпечення фінансового управління на основі центрів відповідальності. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
23. Класифікація інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
24. Вимоги до інформаційного забезпечення.
25. Значення фінансової звітності та вимоги до її змісту. Принципи формування фінансової звітності.
26. Показники, що формуються із зовнішніх джерел інформації та їх характеристика.
27. Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації та їх характеристика.
28. Сутність фінансового контролю на підприємстві.
29. Система фінансового моніторингу та її значення.
30. Формування системи алгоритмів дій з усунення відхилень значень фактичних фінансових показників від планових.
31. Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. Поняття грошового потоку.
32. Грошові потоки як основа самофінансування об’єкта підприємництва.
33. Класифікація грошових потоків суб’єкта господарювання.
34. Типова сукупність вхідних грошових потоків суб’єкта господарювання.
35. Типова сукупність вихідних грошових потоків суб’єкта господарювання.
36. Структурування грошових потоків за видами діяльності. Грошові потоки суб’єкта господарювання за видами діяльності та джерелами формування.
37. Алгоритм розрахунку операційного грошового потоку суб’єкта господарювання.
38. Грошовий потік від фінансової діяльності.
39. Прямий та непрямий метод розрахунку грошового потоку.
40. Інструментарії управління грошовими потоками.
41. Політика управління грошовими потоками і її обґрунтування та реалізація.
42. Модель управління грошовими потоками та її структура.
43. Управління операційним грошовим потоком та його особливості.
44. Управління інвестиційними та фінансовими грошовими потоками та їх особливості.
45. Необхідність і сутність визначення часової вартості грошей. Основні причини зміни вартості грошей у часі.
46. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його використання у фінансових розрахунках.
47. Зміна вартості грошей у часі: сутність та завдання її визначення.
48. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках.
49. Моделі що використовуються для аналізу грошових потоків.
50. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках.
51. Поняття і сутність компаундирування. Просте компаундирування. Компаундирування ануїтетів (ренти). Поняття звичайної і вексельної ренти.
52. Поняття і сутність дисконтування. Моделі дисконтування та їх характеристика. Просте дисконтування. Дисконтування звичайної і вексельної ренти.
53. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляції.
54. Прибуток як об’єкт фінансового менеджменту.
55. Особливості моделі управління прибутком підприємства.
56. Організація і інструментарій управління прибутком.
57. Мета і завдання управління формуванням прибутку підприємства.
58. Управління формуванням доходів суб’єкта господарювання.
59. Цінова політика суб’єкта підприємництва як елемент моделі управління прибутком.
60. Зміст та роль управління витратами підприємства в формуванні прибутку.
61. Управління використанням прибутку.
62. Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його формування.
63. Вплив використання прибутку на забезпечення фінансової стійкості та розвитку підприємства.
64. Податкове планування в управлінні формуванням і використанням прибутку підприємства. Активи підприємства як об’єкт фінансового менеджменту.
65. Сутність і класифікація активів підприємства.
66. Управління оборотними активами.
67. Управління виробничими запасами і запасами готової продукції.
68. Управління грошовими коштами.
69. Управління дебіторською заборгованістю.
70. Управління необоротними активами.
71. Оцінювання ефективності управління активами підприємства.
72. Капітал і його сутність.
73. Капітал підприємства як об’єкт фінансового менеджменту.
74. Класифікація капіталу підприємства та її роль в управлінні капіталом.
75. Дивідендна політика її типи і формування капіталу підприємства.
76. Роль дивідендної політики в управлінні економічними індексами учасників.
77. Класифікація дивідендних виплат.
78. Дивідендна політика підприємства та можливості її вибору.
79. Сутність власного капіталу підприємства.
80. Управління власним капіталом, оцінювання вартості власного капіталу.
81. Управління позичковим капіталом.
82. Вартість і структура капіталу.
83. Оптимізація структури капіталу.
84. Теорії структури капіталу.
85. Основи теорії Міллера-Модільяні.
86. Ліверидж в управлінні активами підприємства.
87. Вимірювання фінансового лівериджу.
88. Економічна сутність і класифікація інвестицій.
89. Інвестиційна політика підприємства.
90. Управління реальними інвестиціями.
91. Класифікація інвестиційних проектів підприємства.
92. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.
93. Управління фінансовими інвестиціями.
94. Портфель фінансових інвестицій як об’єкт управління.
95. Розробка політики управління фінансовими інвестиціями.
96. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.
97. Сутність і класифікація фінансових ризиків.
98. Місце ризиків у фінансовому менеджменті.
99. Політика управління фінансовими ризиками.
100. Концепції організації управління ризиками.
101. Модель управління фінансовими ризиками та її сутність .
102. Структура моделі управління ризиками.
103. Ідентифікація ризиків.
104. Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків
105. Зовнішнє страхування фінансових ризиків.
106. Механізм диверсифікації фінансових ризиків.
107. Кількісні показники, що використовуються в моделі управління фінансовими ризиками.
108. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.
109. Звіт про фінансові результати та його роль в фінансовому менеджменті.
110. Бухгалтерський баланс, його характеристика як об’єкта фінансового менеджменту.
111. Аналіз звіту про рух грошових коштів в управлінні фінансами суб’єктів господарювання.
112. Аналіз основних показників консолідованої фінансової звітності.
113. Фінансове планування як основа фінансового механізму управління
114. Методи фінансового планування та їх класифікація.
115. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування.
116. Роль прогнозів у фінансовому плануванні. Стратегічне планування на підприємстві.
117. Поточне фінансове планування: зміст, задачі, принципи. Оперативне фінансове планування.
118. Бюджетування в управлінні підприємством.
119. Операційні бюджети та їх значення в управлінні підприємством.
120. Характеристика фінансових бюджетів та їх значення в управлінні підприємством.
121. Сутність і значення бюджету грошових коштів в управлінні підприємством.
122. Значення прогнозного бухгалтерського балансу в управлінні фінансами підприємств.
123. Зміст бюджету капітальних інвестицій та його роль у фінансовому менеджменті.
124. Зведений бюджет підприємства — основний фінансовий план.
125. Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління.
126. Функціонування та методологічні особливості антикризового фінансового менеджменту.
127. Постановка цілей та розробка антикризової стратегії.
128. Нетрадиційні аспекти антикризового фінансового менеджменту.
129. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.
130. Оцінювання ймовірності фінансової кризи підприємства на основі дискримінантного аналізу.
131. Фінансова санація як складова антикризового управління.
132. Реструктуризація підприємства в системі антикризового управління фінансами.
133. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств
134. Фінансова реструктуризація підприємства.
135. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління

2 3 4 5 6 7 8 9


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП