ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Екологія, утилізація відходів, озоновий шар

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Екологія, утилізація відходів, озоновий шар

1 2 3 4 5

Екологічна конверсія в промисловості (Скачати)
Основні фактори (чинники) і процеси, які призводять до погіршення стану земель (Скачати)
Екологічні аспекти глобальних проблем (Скачати)
Екологічне виховання дошкільнят (Скачати)
Вплив чистої та забрудненої води на організм людини (Скачати)
Загальні властивості біосфери (Скачати)
Знезаражування води (Скачати)
Забруднення атмосфери (Скачати)
Війни та екологія (Скачати)
Здоров'я і стан екології , цілюща флора у вашій кімнаті (Скачати)
Демографічні проблеми і можливості біосфери (Скачати)
Поняття екології як науки Предмет та основні завдання екології. Екологічні проблеми сучасності. Екологічний стан в Україні. (Скачати)
Основні екологічні закони (Скачати)
Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва (Скачати)
Основні поняття екології. Екологічні фактори. Екологічна система (біоценоз, біогеоценоз). Популяція. Трофічні зв’язки (Скачати)
Рідкісні тварини і рослини Буковини (Скачати)
Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи (Скачати)
Криза людського духу (Скачати)
Екологія лісу (Скачати)
Карпатський біосферний заповідник (Скачати)
Охорона лісів України. Лісова політика України. (Скачати)
Хімія і екологія (Скачати)
Чорнобиль – глобальна екологічна катастрофа (Скачати)
Екологічне право в Україні (Скачати)
Екологічний менеджмент на підприємствах лісового комплексу (Скачати)
Екологічні системи (Скачати)
Де знайти чисту енергію? (Скачати)
Генетично модифіковані організми (Скачати)
Міжнародна екологічна громадська організація „Greenpeace” (Скачати)
Вплив промисловості на забруднення довкілля (Скачати)
Kанівський природний заповідник (Скачати)
Еволюція взаємозв’язків людини та довкілля (Скачати)
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів (Скачати)
Екологія в Україні (Скачати)
Земля як об'єкт правової охорони. Організаційно-правові заходи охорони земель. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства (Скачати)
Глобальні екологічні проблеми людства (Скачати)
Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району (Скачати)
Енергетика майбутнього (Скачати)
Природні біогеохімічні цикли (Скачати)
Державний заповідник Дунайські плавні (Скачати)
Діяльність уряду України в галузі екології (Скачати)
Походження людини (Скачати)
Організаційна система управління природокористуванням України (Скачати)
Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України (Скачати)
Проблеми урбанізації (Скачати)
Популяції та їх структура (Скачати)
Антропогенний вплив на біосферу (Скачати)
Моніторинг навколишнього середовища (Скачати)
Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку (Скачати)
Чорнобильський біосферний заповідник (Скачати)
Значення природоємності в економіці природокористування (Скачати)
Управління природокористуванням (Скачати)
Структура, основні поняття і закони екології. Планета Земля – унікальне утворення у всесвіті. Будова оболонок Землі – літосфери, атмосфери, гідросфери. Сучасні уявлення про біосферу та її межі. (Скачати)
Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (Скачати)
нищення озонного шару Землі (Скачати)
Правове природокористування і природоохоронної діяльності (Скачати)
Еколого-правові норми (Скачати)
Екологічна свідомість як фактор розвитку українського суспільства (Скачати)
Озоновий шар (Скачати)
Грунти, як основний компонент літосфери. Джерела забруднення грунтів. Еволюція біосфери (Скачати)
Суть вчення про біогенез, сучасні масштаби меліорації земель в Україні, її наслідки, Рослинні ресурси, їх роль як автоторфів (Скачати)
Особливості лісівничих проектів та їх аналізу їх впливів на довкілля (Скачати)
Карадагський державний заповідник (Скачати)
Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини (Скачати)
Екологічні проблеми , що виникають при спалюванні палива (Скачати)
Глобальні екологічні проблеми Землі (Скачати)
Методи знезараження повітря в приміщеннях аптек. Гігієнічна характеристика сонячної радіації (Скачати)
Невідновлювані енергоресурси, їх види та характеристика (Скачати)
Невідновлювані енергоресурси, їх види та характеристика (Скачати)
Ноосфера – біосфера ХХІ століття за В.І.Вернадським (Скачати)
Основні джерела антропогенного забруднення довкілля (Скачати)
Основні прояви екологічної кризи в Україні (Скачати)
Основні прояви екологічної кризи в Україні (Скачати)
Основні прояви екологічної кризи в Україні (Скачати)
Екологічні проблеми Карпат (Скачати)
Заповідник “Асканія-Нова” (Скачати)
Система органів управління в екологічній сфері (Скачати)
Вчення про навколишнє середовище – інтегральна наука (Скачати)
Глобальне потепління і наслідки для України (Скачати)
Атмосфера Землі та її екологічні проблеми (Скачати)
Нафта та нафтопродукти. Пестециди. Синтетичні поверхнево-активні речовини. З`єднання з кансерогенними властивостями. Важкі металли. Викиди відходів у море з ціллю поховання (дампінг). Теплове забруднення. (Скачати)
Карпатський біосферний заповідник (Скачати)
Природоохоронне інспектування (Скачати)
Екологія атмосферного озону (Скачати)
Екологічна та техногенна беспека (Скачати)
Мисливство як предмет екологічної культури (Скачати)
Охорона атмосферного повітря (Скачати)
Науково-технічна революція та її екологічні і соціальні наслідки (Скачати)
Геолого-географічні аспекти екології (Скачати)
Екологія атмосферного озону (Скачати)
Проблема утилізації промислових відходів (Скачати)
Альтернативні джерела енергії: вода (Скачати)
Альтернативні джерела енергії: вітер (Скачати)
Альтернативні джерела енергії: сонце (Скачати)
Історія взаємовідносин людини і довкілля (Скачати)
Екологічна культура (Скачати)
Екологічна паспортизація територій і підприємств (Скачати)
Науково-технічна революція і природа (Скачати)
Мередіональне перенесення озону в атмосфері (Скачати)
Геолого-географічні аспекти екології (Скачати)
Довготні відмінності в расподілі озону в атмосфері (Скачати)
Атмосферний озон і його можливий вплив на погоду і клімат (Скачати)
Охорона навколишнього середовища в енергетиці (Скачати)
Порушення озонового екрану (Скачати)
Елементарна популяція. Статева структура популяцій (Скачати)
Радіоактивні речовини (Скачати)
Радіоактивність (Скачати)
Соціально-економічні наслідки забруднення земель (Скачати)
Екологічно-чисті шляхи виробництва електричної енергії (Скачати)
Екологія людини як актуальна галузь сучасного етапу розвитку екології (Скачати)
Екологічні проблеми людства (Скачати)
Екологічні права і обов’язки громадян (Скачати)
Стан навколишнього середовища України. Екологічна політика. Охорона природи на державному та міждержавному рівнях (Скачати)
Стічні води. Гігієнічна характеристика. Поняття про способи очистки і знезараження стічних вод. Каналізація, сільські лікарні (Скачати)
Екологічна енергетика (Скачати)
Рекультивація земель (Скачати)
Суть охорони земельних ресурсів (Скачати)
Сучасні атомні електростанції (Скачати)
Сучасні атомні електростанції (Скачати)
Сучасні проблеми енергетики та перспективи розвитку різних джерел енергії на сучасному етапі (Скачати)
Характеристика екологічної ситуації на Львівщині (Скачати)
Хімічний склад повітря і його гігієнічне значення. Санітарно-гігієнічне значення забруднення атмосферного повітря, повітря закритих приміщень. Джерела забруднення повітря (Скачати)
Хімія і екологія (Скачати)
Хімія і екологія (Скачати)
Вікова структура популяцій. Простір і популяція (Скачати)
Екологія повітря (Скачати)
Електричні станції. Передача і використання електричної енергії (Скачати)
Біологічна продуктивність біоценозів (Скачати)
Земля – наше багатство (Скачати)
Космічна роль зелених рослин (Скачати)
Ланцюги живлення (Скачати)
Ноосфера як стан сучасного розвитку біосфери (Скачати)
Електричні станції.Передача і використання електричної енергії (Скачати)
Екологічні проблеми Австралії (Скачати)
Поняття про екосистему (Скачати)
Природа і ми (Скачати)
Простір і популяція (Скачати)
Тварини Червоної Книги (Скачати)
Український степовий природний заповідник (Скачати)
Біосфера та її межі (Скачати)
Загальна характеристика антропогенного впливу на навколишнє середовище (Скачати)
Ідеї В.І.Вернадського про ноосферу (Скачати)
Основи екології тваринного світу. Роль тварин у підвищенні родючості грунту. Тваринний світ і екологія навколишнього середовища (Скачати)
Штучний біоценоз як основа агроекосистеми (Скачати)
Причини виникнення екологічних сукцесій та їх наслідки (Скачати)
Хімія і екологія (Скачати)
Забруднення та їх класифікація (Скачати)
Забруднювачі і забруднення ґрунтів (Скачати)
Забруднювачі води (Скачати)
Класифікація катастроф, аварій і надзвичайних подій (Скачати)
Найзагальніші закони сучасної екології (Скачати)
Об'єкти дослідження й основні поняття екології (Скачати)
Основи синекології Взаємодія особин одного й того самого виду (Скачати)
Основні закони синекології і Біосфера-1 (біосфера Землі) (Скачати)
Основні світові процеси і тенденції розвитку (Скачати)
Особливості сьогодення і картинки минулого (Скачати)
Перелік головних всепланетних процесів за К. В. Корсаком (Скачати)
Перспективи спільного порятунку (Скачати)
Популяція та її основні характеристики (Скачати)
Примхи розвитку екології (Скачати)
Проблема забруднення атмосфери жител (Скачати)
Проблема сміття (Скачати)
Проблема техногенного перегрівання атмосфери (Скачати)
Про мінеральні ресурси планети (Скачати)
Радіонукліди та іонізуюче випромінювання (Скачати)
Ресурси біосфери і потреби людства (Скачати)
Світовий "демографічний вибух" (Скачати)
Уроки Мінамата (Скачати)
Уроки Чорнобиля (Скачати)
Характеристики "середніх" чоловіка і жінки (Скачати)
Чому сучасний варіант атмосфери Землі є ідеальним? (Скачати)
Особливості води та її значення (Скачати)
Будова і склад біосфери. Джерела і види забруднень водних ресурсів. Заказник і заповідник та їх роль у збереженні фауни (Скачати)
Якісний склад гумусу і гумусний стан грунту. Поняття про реакцію на буферність ґрунті. Поняття про родючість ґрунту, її види та значення. Водні властивості та їх значення. (Скачати)
Штучний біоценоз – основа агроекосистеми. Забруднення гідросфери (Скачати)
Чорнобильська катастрофа (Скачати)
Червана книга України (Скачати)
Хімія і екологія (Скачати)
Утилізація відходів промисловості. Безвідходні технології (Скачати)
Тваринний світ і екологія навколишнього середовища. Основи екології тваринного світу (Скачати)
Суть і зміст терміну “екологія” та його тлумачення різними вченими-екологами (Скачати)
Соціально-економічні наслідки забруднення земель (Скачати)
Система “людина – природне середовище” та її наслідки (Скачати)
Рівні організації живої матерії. Екологізація сільськогосподарського виробництва. Екологічна експертиза (Скачати)
Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів (Скачати)
Правова охорона тваринного світу (Скачати)
Правова охорона лісів в Україні (Скачати)
Поняття про екосистему. Агроценоз як система (Скачати)
Поняття про грунтові колоїди, їх будова та значення. Повітряні властивості грутів та їх значення. Поняття про грунтоутворення, процеси і схема грунтоутворення (Скачати)
Ноосфера як стан сучасного розвитку біосфери. Деградація грунтів, причини її виникнення і шляхи запобігання. Тваринний світ і його роль в біосфері (Скачати)
Навколишнє середовище та здоров'я (Скачати)
Гігієнічне і епідеміологічне значення грунту. Значення грунту в поширенні інфекційних хворобі гельмінтозів. Самоочищення грунту (Скачати)
Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища (Скачати)
Енергія річок і вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблема енергозбереження (Скачати)
Енергія річок і вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблема енергозбереження (Скачати)
Поняття про екосистему. Агроценоз як система (Скачати)
Екологічні проблеми використання атомної енергії (Скачати)
Екологія людини (Скачати)
Екологічні фактори (Скачати)
Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ ст. (Скачати)

1 2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП