ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Екологія, утилізація відходів, озоновий шар

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Екологія, утилізація відходів, озоновий шар

2 3 4 5

Вплив атомних станцій на навколишнє середовище (Скачати)
Cучасний екологічний стан України (Скачати)
Негативні петлі зворотнього зв’язку : затримка і коливання (Скачати)
Удосконалення структури екологічного управління : фінансові аспекти (Скачати)
Родина Губоцвітні ( Lamiaceae ) (Скачати)
Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням і станом водних систем. (Скачати)
Управління природокористуванням і охороною природи та їх планування (Скачати)
Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорониі (Скачати)
Охорона виробничих стічних вод і утилізація відходів (Скачати)
Озон та життя (Скачати)
Сучасна екологічна криза в контекст християнського світогляду (Скачати)
Охорона водного середовища України (Скачати)
Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи (Скачати)
Фауна Кримських Гір (Скачати)
Еколого-фітоценотичні закономірності просторового розміщення рослинного покриву міста (Скачати)
Негативний вплив нафти та нафтопродуктів (Скачати)
Вплив атомної енегії на здоров'я людини (Скачати)
Джерела забрудненого середовища (Скачати)
Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу (Скачати)
Екологічне виховання (Скачати)
Зона небеспеки та їх захисні засоби (Скачати)
Основні фізіологічні праці (Скачати)
Проблема утилізації відходів (Скачати)
Історія формування та еволюція екологічної думки (Скачати)
Знищення озонного шару Землі (Скачати)
Математика як навчальний предмет (Скачати)
Оцінка екологічної ситуації в Україні (Скачати)
Основні джерела прісної води на території України (Скачати)
Екогеологія (Скачати)
Екологiя та безпека життя людини (Скачати)
Передумови формування глобальної екологічної кризи (Скачати)
Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи (Скачати)
Екологічні фактори (Скачати)
Стан та оцінка загроз в екологічній сфері (Скачати)
Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука (Скачати)
Екологічні проблеми, пов'язані звидобутком корисних копалин. Ресурсно-екологічна беспека (Скачати)
Духовний вплив природи на людину (Скачати)
Охорона і раціональне використання земельних ресурсів (Скачати)
Охорона природи (Скачати)
Пам’ятки писемності у слов’ян (Скачати)
Глобальні проблеми людства (Скачати)
Екологічний стан довкілля в Україні (Скачати)
Екологія і суспільство (Скачати)
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи (Скачати)
Екологічна свідомість як фактор розвитку українського суспільства (Скачати)
Еколого-правові норми (Скачати)
Атомна енергетика : негативні та позитивні наслідки для екології (Скачати)
Рівень освіти- найважливіший фактор у подоланні кризи на землі (Скачати)
Ннауковий та життєвий шлях М.І. Вавілова (Скачати)
Стан навколишнього середовища в Україні (Скачати)
Чорноморський державний біосферний заповідник (Скачати)
Демографічні проблеми людства на планеті (Скачати)
Особливість ринку факторів виробництва (Скачати)
Обгрунтування доцільності створення лісових культур (Скачати)
Становище лісів України Вплив людини на ліси. (Скачати)
Медико-екологічні особливості території Івано-Франківської області. (Скачати)
Формування тримірної моделі зовнішнього середовища в гомо сапієнс (Скачати)
Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві (Скачати)
Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив тес (Скачати)
Забруднення водойм (Скачати)
Ліс і його екологія (Скачати)
Життя лісу (Скачати)
Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження (Скачати)
Вплив людини на повітря (Скачати)
Вплив діяльності людини на стан біосфери (Скачати)
Вплив природних катастроф (Скачати)
Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння (Скачати)
Гірські виробки та їх класифікація (Скачати)
Охорона видового різноманіття організмів (Скачати)
Екологічні проблеми Карпатського регіону (Скачати)
Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив тес (Скачати)
Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень (Скачати)
Забруднення водойм (Скачати)
Забруднення біосфери України (Скачати)
Екологічні проблеми людства (Скачати)
Екологічні катастрофи нашого часу (Скачати)
Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження (Скачати)
Гірські виробки (Скачати)
Екологічний вплив ГЕС (Скачати)
Вплив людини на повітря (Скачати)
Вплив діяльності людини на стан біосфери (Скачати)
Карпатський державний заповідник (Скачати)
Екологічні наслідки військових дій. На прикладі війни в Югославії (Скачати)
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні (Скачати)
Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні порушення (Скачати)
Негативна людська діяльність (Скачати)
В.І. Вернадський і сучасна екологія (Скачати)
Екологічні наслідки військових дій (Скачати)
Альтернативна енергія (Скачати)
Що таке пестициди? Як вони впливають на довкілля? (Скачати)
Що таке кислотні дощі та озонові діри ? Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери? (Скачати)
Охорона і збереження природи всього живого на землі (Скачати)
Хімія і екологія (Скачати)
Радіоактивний вплив радіації на людину (Скачати)
Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності (Скачати)
Естетика Відродження (Скачати)
Основи екологічної теорії (Скачати)
Використання і переробка відходів в нафтопереробній промисловості (Скачати)
Поняття, завдання та об’єкти екології (Скачати)
Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища (Скачати)
Екосистема: поняття, властивості, типи (Скачати)
Поняття природного середовища (Скачати)
Поняття біосфери (Скачати)
Вплив діяльності людини на довкілля (Скачати)
Джерела забруднення атмосфери (Скачати)
Літосфера, її складові та значення (Скачати)
Споживання води (Скачати)
Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання (Скачати)
Проблеми довкілля (Скачати)
Забруднення морських вод (Скачати)
Екологія земноводних (Скачати)
Екологія: предмет, завдання, збалансованість, проблеми (Скачати)
Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фауни (Скачати)
Основні пріоритети охорони навколишньго природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (Скачати)
Знищення озонного шару Землі (Скачати)
Проблема утилізації промислових відходів (Скачати)
Вплив людини на довкілля (Скачати)
Популяції та їх структура (Скачати)
Карпатський біосферний заповідник (Скачати)
Екологія лісу (Скачати)
Охорона лісів України. Лісова політика України (Скачати)
Де знайти чисту енергію? (Скачати)
Екологічні системи (Скачати)
Хімія та екологія (Скачати)
Криза людського духу (Скачати)
Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (Скачати)
Основні напрями державної політики України у галузі охорони дівкілля, використання природних ресурсів (Скачати)
Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи) (Скачати)
Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виробництва (Скачати)
Поняття екуменізму (Скачати)
Біомаси і біопродукція біосфери, їх розповсюдження і відновлення (Скачати)
Основи екологічних законів. Деградація і поліпшення грунтів. Ресурси лісових плодів і ягід (Скачати)
Охорона природи та навколишнє довкілля (Скачати)
Поняття популяції в екології (Скачати)
Поняття про біосферу і ноосферу (Скачати)
Порушення озонового екрану. Вихлопні гази двигунів внутрішнього згорання (Скачати)
Порядок використання та охорона надр (Скачати)
Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження (Скачати)
Правова охорона водних ресурсів (Скачати)
Правова охорона тваринного світу (Скачати)
Правові аспекти охорони навколишнього середовища (Скачати)
Правові аспекти охорони навколишнього середовища (Скачати)
Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища (Скачати)
Проблема збереження миру на Землі (Скачати)
Проблема використання ресурсів Світового океану (Скачати)
Проблеми екології в електроенергетиці (Скачати)
Суть і зміст основних екологічних законів (Скачати)
Тваринний світ і його роль у біосфері (Скачати)
Формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи (Скачати)
Хімія і екологія (Скачати)
Червона і зелена книги України (Скачати)
Червона книга України (Скачати)
Чорнобиль (Скачати)
Чорнобильска трагедія та її уроки (Скачати)
Штучна вентиляція (місцева, центральна, механічна). Кондиціонування повітря (Скачати)
Кругообіг речовин та енергій у біосфері (Скачати)
Криза людського духу (Скачати)
Космічні електростанції. Геотермальна енергія. Утилізація відходів промисловості. Безвідходні технології. Ресурсозбереження та рекультивація (Скачати)
Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів (Скачати)
Екологічні проблеми АЕС (Скачати)
Екологічні обов’язки громадян (Скачати)
Екологічна характеристика джерел енергії (Скачати)
Екологічні проблеми України (Скачати)
Екологічна енергетика (Скачати)
Екологічна економіка. Наслідки екстенсивного ведення сільського господарства та виробництва (Скачати)
Динаміка угруповань. Поняття про угруповання (Скачати)
Деградація грунтів, причини, їх виникнення і шляхи запобігання (Скачати)
лобальні проблеми сучасності, їх природа, шляхи вирішення (Скачати)
Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля (Скачати)
Вплив господарської діяльності людини на біосферу (Скачати)
Екологічні проблеми водних ресурсів України (Скачати)
Статус та завдання біосферних заповідників (Скачати)
Біосфера та її межі (Скачати)
Походження та межі біосфери (літосфера, гідросфера та атмосфера). Біомаса поверхні суші, ґрунту та Світового океану. Біогенна міграція. Біогенний кругообіг речовин і перетворення енергії у біосфері. Газова функція у процесі фотосинтезу. (Скачати)
Фактори оточуючого середовища та їх вплив (Скачати)
Екологія водойм України (Скачати)
Організація водопостачання населених місць (Скачати)
Людина і біосфера (Скачати)
Концептуальні підходи до розробки проектів землеустрою сільських (селищних) рад (Скачати)
Фактори оточуючого середовища та їх вплив (Скачати)
Екологія водойм України (Скачати)
Організація водопостачання населених місць (Скачати)
Людина і біосфера (Скачати)
Концептуальні підходи до розробки проектів землеустрою сільських (селищних) рад (Скачати)
Ґрунти: деградація, забруднення, сміття (Скачати)
Біологічна дія іонізуючого випромінювання (Скачати)
Вступ до аутоекології (екології особини). Основні закони (Скачати)
Головні всепланетні процеси за К. В. Корсаком (Скачати)
Екологічні наслідки катастрофи на ЧАЕС (Скачати)
Екологічна оцінка природної атмосфери. Озонові діри (Скачати)
Екологія і сценарії майбутнього Еволюція наукових прогнозів (Скачати)
Експериментатори і Чорнобильський реактор (Скачати)
Енергія у біосфері (Скачати)
Енергія у техносфері (Скачати)
Енергетичні ресурси Землі та України (Скачати)
Надзвичайні ситуації воєнного часу (Скачати)
Моніторинг навколишнього середовища (Скачати)
Екологічне право України (Скачати)
Екологізація енергетики (Скачати)
Негативний вплив побутової хімії та шкідливих речовин на людину у приміщеннях (Скачати)

2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП