ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Екологія, утилізація відходів, озоновий шар

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Екологія, утилізація відходів, озоновий шар

1 2 3 4 5

Екологічне формування антропогенних навантажень. Охорона повітряного басейну (Скачати)
Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля. Класифікація забруднення довкілля (Скачати)
Глобальні екологічні проблеми (Скачати)
Глобальні екологічні проблеми людства (Скачати)
Глобальні екологічні проблеми планети Земля (Скачати)
Гігієнічне і епідеміологічне значення грунту. Значення грунту в поширенні інфекційних хвороб і гельмінтозів. Самоочищення грунту (Скачати)
Геотермальна енергія. Простір, популяція (Скачати)
Вирішення екологічних проблем (Скачати)
Вибухоподібне збільшення народонаселення (Скачати)
Біоценоз – компонент екосистеми. Меліорація земель України. Основні джерела та умови забруднення атмосферного повітря (Скачати)
Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища (Скачати)
Альтернативні джерела, їх перспектива та розвиток в Україні (Скачати)
Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району (Скачати)
Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля. Класифікація забруднення довкілля (Скачати)
Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи (Скачати)
Вплив умов середовища на організми. Проблеми сміття. Раціональне використання та охорона природних ресурсів (Скачати)
Шляхи вирішення проблеми охорони земельних ресурсів (Скачати)
Чорнобильська кадастрофа та ліквідація її наслідків (Скачати)
Сонячна енергетика (Скачати)
Санітарні вимоги до одержання, транспортування і зберігання води очищеної та води для ін’єкцій в умовах аптеки. Територіальні аспекти антропогенного забруднення навколишнього середовища (Скачати)
Раціональне природокористування та ресурсозбереження (Скачати)
Очищення населених місць та його гігієнічне значення. Медична екологія і знешкодження відходів. Очисні споруди (Скачати)
Особливості водопостачання окремих приміщень у разі відсутності водогону (сільська школа, лікарні). Ознайомлення із заходами щодо охорони водних ресурсів. Нагляд за водопостачанням. Методи взяття проб води у мережі водогону, колодязі, попередня оцінка якості питної води, знезаражування води в польових умовах (Скачати)
Напрямки запобігання забрудненню атмосфери (Скачати)
Місцеве водопостачання. Гігієнічні вимоги щодо впорядкування та експлуатації криниць. Централізоване водопостачання. Значення в профілактиці захворювань населення. Основні причини (схема) упорядкування водогону з підземних та поверхневих джерел водопостачання (Скачати)
Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів (Скачати)
Особливості водопостачання окремих приміщень у разі відсутності водогону (сільська школа, лікарні). Ознайомлення із заходами щодо охорони водних ресурсів. Нагляд за водопостачанням. Методи взяття проб води у мережі водогону, колодязі, попередня оцінка якості питної води, знезаражування води в польових умовах (Скачати)
Компоненти екосистеми, біоценоз і біотоп. Парниковий ефект, його суть і причини виникнення. Основні заходи щодо охорони і збереження тваринного світу (Скачати)
Кислотні дощі (Скачати)
Карпатського національного природного парку (Скачати)
Карпатський біосферний заповідник (Скачати)
Загальні принципи організації системи очистки населених місць (вивізна, сплавна) (Скачати)
Забруднення гідросфери і літосфери (Скачати)
Забруднення атмосферного повітря: характеристика джерел природного і антропогенного походження. Основні забруднювачі (Скачати)
Екологія як наука, її предмет і завдання (Скачати)
Екологія людини (Скачати)
Екологічно чисті шляхи виробництва електроенергії (Скачати)
Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ столітті (Скачати)
Екологічні проблеми України (Скачати)
Екологічний стан літосфери (Скачати)
Екологічна безпека гідросфери (Скачати)
Еволюція антропогенної діяльності та взаємодія людини з біосферою. Парниковий ефект. Корисні копалини України (Скачати)
Еволюція антропогенної діяльності та взаємодія людини з біосферою. Парниковий ефект. Корисні копалини України (Скачати)
Дослідження морфофізіологічних параметрів ялини європейської (Picea abies (L.)Karst.) за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях (Скачати)
Контроль за станом і охороною навколишнього природного середовища при будівництві та експлуатації свердловин (Скачати)
Щодо визначення потрібного рівня агрегірування математичної моделі техногенної складової (Скачати)
Фенологічні спостереження за інтродукованими сортами гіацинтів (hyacinthus l.) та нарцисів (narcissus l.) в умовах степового Придніпров’я (Скачати)
Екологічна енергетика. Продукти згорання при утилізації відходів (Скачати)
Бурштинська ТЕС – найбільший забруднювач довкілля Прикарпаття (Скачати)
Забруднення довкілля транспортними засобами (Скачати)
Головні екосистеми землі (Скачати)
Раціональне використання та охорона повітряного басейну (Скачати)
Червона книга України (Скачати)
Вітряна енергія (Скачати)
Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації. Українська екологічна школа (Скачати)
Екологічний стан міста Старокостянтинова , його району та проблеми що склались (Скачати)
Екологічна ситуація в Вінницькій області (Скачати)
Вплив господарської діяльності людини на біосферу, прісна вода та її світове значення (Скачати)
Знищення водних ссавців (Скачати)
Організація управління природоохоронної діяльності на обласному рівні (Скачати)
Охорона водного середовища (Скачати)
Охорона природи (Скачати)
Охорона природи (Скачати)
Принципи природокористування, основні джерела і основи забруднення повітря (Скачати)
Енергозбереження в житлово-комунальній сфері. (Скачати)
Енергетичний потенціал відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України: геотермальна енергія, енергія довкілля, енергія скидного енерготехнологічного потенціалу, енергія нетрадиційного палива (Скачати)
Міжнародні природні ресурси, міжнародне співробітництво в галузі охорони природи, екологобезпечні впровадження у країнах світу. (Скачати)
Правове забезпечення екологічної безпеки (Скачати)
Хімічний склад біосфери і його значення (Скачати)
Парниковий ефект (Скачати)
Тисовий заказник “Княждвір” (Скачати)
Охарактеризуйте основні типи живих організмів біосфери: продуценти, консументи, редуценти. Кислотні дощі. Рослинні ресурси та їх роль як автотрофів (Скачати)
Антропогенний вплив на гідросферу (Скачати)
В.І. Вернадський: учення про ноосферу і й сучасне глобальне мислення (Скачати)
Втручання людини в стійку екологічну систему (Скачати)
Запаси прісної води й проблема її забруднення (Скачати)
Основні положення вчення про ноосферу (Скачати)
Перехід біосфери в ноосферу: прогноз і реальність (Скачати)
Руйнування озонного шару Землі хлорфторвуглеводнями (Скачати)
Хімічне забруднення атмосфери (Скачати)
Хімічне забруднення середовища промисловістю (Скачати)
Глобальні екологічні проблеми, раціональне використання ресурсів (Скачати)
Дунайський біосферний заповідник (Скачати)
Чорнобильська катастрофа: проблеми залишаються 20 років (Скачати)
Геоекологія. Біогенний обіг речовин і абіотична міграція (Скачати)
Геоекологія. Вологообіг в ландшафті (геосистемі) (Скачати)
Геоекологічні особливості зональних геосистем (Скачати)
Методологічні основи геоекології (Скачати)
Геоекологія. Питання оптимізації геосистем (Скачати)
Предмет геоекології (Скачати)
Стійкість геосистем до антропогенних впливів (Скачати)
Техногенез та його вплив на геосистеми (Скачати)
Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини (Скачати)
Вплив на здоров’я людини забруднень ґрунтів (Скачати)
Вплив на здоров’я людини забруднень водного середовища (Скачати)
Вплив на людський організм антропогенних порушень біосфери (Скачати)
Вплив фізичних факторів навколишнього середовища на здоров’я людини (Скачати)
Вступ до екології людини (Скачати)
Навколишнє середовище і здоров’я людини (Скачати)
Автоматизовані системи контролю забруднення поверхневих вод (Скачати)
Автоматизовані системи контролю забрудненого повітряного басейну (Скачати)
Визначення показників якості стану водних об’єктів (Скачати)
Вода як об’єкт аналізу та контролю (Скачати)
Грунт як об’єкт аналізу та контролю (Скачати)
Екологічна експертиза (Скачати)
Загальні поняття про методи аналізу та контролю природного середовища та екологічну експертизу (МАКЕ) (Скачати)
Методи аналізу ґрунтів (Скачати)
Моніторинг навколишнього середовища (Скачати)
Нормування і основні положення контролю за забрудненням водних об’єктів (Скачати)
Повітря як об’єкт аналізу та контролю (Скачати)
Прогнозування якості природних вод. Відбір проб води (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Індекси. Основні поняття та категорії (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Історія розвитку основних завдання ОМСД (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Аналіз даних і моделювання (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез (Скачати)
Геоінформатика: загальні питання (Скачати)
Загальні питання основ моделювання стану довкілля (Скачати)
Метод аналізу взаємозаліків. Основні поняття та категорії (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Моделювання впливу атмосферних забруднень на сільськогосподарське виробництво (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Моделювання довкілля як галузь пошуку нових рішень (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Основи моделювання стану довкілля (ОМСД) як окрема дисципліна (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Прикладні аспекти геоінформатики (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Прикладні аспекти геоінформатики (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми розподілу (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Статистичні дані й стохастична модель (Скачати)
Основи моделювання стану довкілля. Функціональні можливості геоінформаційних систем (ГІС). Регістрація, введення і збереження даних (Скачати)
Біосферні та державні природні заповідники України (Скачати)
З історії природозаповідної справи (Скачати)
Наукові дослідження заповідних територій і об’єктів (Скачати)
Предмет та наукові основи організації природних заповідних територій та об’єктів (Скачати)
Природні заповідні території нижчих рангів (Скачати)
Природні національні парки (Скачати)
Формування національної екологічної мережі (Скачати)
Безвідходні технології як основа екологізації суспільства (Скачати)
Використання екотехнологій з метою захисту атмосфери (Скачати)
Основи конструктивної енвайронменталістики (Скачати)
Основні шляхи екологізації сучасного виробництва (Скачати)
Природозберігаючі технології по захисту водного басейну (Скачати)
Сучасні екологічні технології та їх зв’язок з розвитком науково технічного прогресу (Скачати)
Теоретичні засади екологічної технології (інженерної екології) (Скачати)
Аспекти екологічного права і екополітики (Скачати)
Взаємодія суспільства і природи в історії цивілізації (Скачати)
Економічні аспекти соціоекології (Скачати)
Елементи екологічної культури (Скачати)
Елементи екологічної педагогіки (Скачати)
Людина і атмосфера (Скачати)
Людина і біосфера (Скачати)
Людина і гідросфера (Скачати)
Людина і географічне середовище (Скачати)
Людина і геологічне середовище (Скачати)
Людина і навколишнє середовище (Скачати)
Людина і педосфера (Скачати)
Медичні аспекти соціоекології (Скачати)
Методологічні засади соціальної екології (Скачати)
Соціальна екологія як наука (Скачати)
Технологічні аспекти соціоекології (Скачати)
Проблема майбутнього системи "суспільство-природа" в теоріях суспільного розвитку (Скачати)
Проблеми оптимізації та гармонізації системи "суспільство-природа" (Скачати)
Об’єкт, предмет та основні методи соціальної екології (Скачати)
Екологічна свідомість та екологічна культура (Скачати)
Моделювання та прогнозування соціально-екологічних процесів (Скачати)
Біосфера як область взаємодії суспільства та природи (Скачати)
Екологічне право (Скачати)
Причини виникнення соціальної екології та необхідності розповсюдження (Скачати)
Соціально-екологічна політика (Скачати)
Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку (Скачати)
Природа та соціальне буття людини (Скачати)
Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи (Скачати)
Становлення теоретичних основ соціальної екології (Скачати)
Соціально-екологічне виховання (Скачати)
Екологічний зміст науково-технічної революції (Скачати)
Специфіка взаємодії суспільства та природи (Скачати)
Філософсько-світоглядні засади біоетики (Скачати)
Етичні проблеми сучасних біологічних досліджень (Скачати)
Місце екологічних проблем серед глобальних проблем людства (Скачати)
Екологія і етнос (Скачати)
Прикладні аспекти екологічної етики (Скачати)
Теоретичні основи екологічної етики (Скачати)
Вступ до екологічної етики (Скачати)
Філософія сучасної екології (Скачати)
Місце екологічних проблем серед глобальних проблем людства (Скачати)
Феномен екологічних криз в предметі сучасної екології (Скачати)
Взаємини людини і природи в предметі екології (Скачати)
Екологія і техногенна цивілізація (Скачати)
Вітчизняна традиція в екології: методологічні і концептуальні основи пізнання біосфери (Скачати)
Основні історичні етапи розвитку екології (Скачати)
Екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст. цей термін? (Скачати)
Вищі рослини (Скачати)
Гранулометричний склад грунтів (Скачати)
Вода в грунті (Скачати)
Заповідники України: Природний заповідник „Горгани". Дніпровсько-Орільський природний заповідник. Природний заповідник „Єланецький степ". Казантипський природний заповідник (Скачати)
Заповідники України: Канівський природний заповідник. Карадазький природний заповідник. Кримський природний заповідник. Луганський природний заповідник (Скачати)
Заповідники України: Природний заповідник „Медобори". Природний заповідник „Мис Мартьян". Опукський природний заповідник. Поліський природний заповідник (Скачати)
Заповідники України: Рівненський природний заповідник. Природний заповідник „Розточчя". Український степовий природний заповідник. Природний заповідник „Черемський" (Скачати)
Заповідники України: Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник. Азово-Сиваський національний природний парк. Національний природний парк „Вижницький". Національний природний парк „Гуцульщина" (Скачати)
Заповідники України: Національний природний парк „Деснянсько-Старогутський". Карпатський національний природний парк. Національний природний парк „Подільські Товтри". Національний природний парк „Святі Гори" (Скачати)
Заповідники України: Національний природний парк „Сколівські Бескиди". Національний природний парк "Синевир". Національний природний парк "Ужанський" (Скачати)
Заповідники України: Шацький національний природний парк. Яворівський національний природний парк. Кременецький ботанічний сад (Скачати)
Заповідники України: Біосферний заповідник „Асканія-Нова". Карпатський біосферний заповідник. Чорноморський біосферний заповідник (Скачати)
Заповідники України: Шацький національний природний парк. Яворівський національний природний парк. Кременецький ботанічний сад (Скачати)

1 2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП