ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У нормативних актах, науково-практичній літературі, безпо-середньо в контексті фінансово-господарської діяльності підпри-ємств, їх фінансової звітності оперують дефініціями «фінансова діяльність», «інвестиційна діяльність» та «операційна діяльність» суб’єктів господарювання. З метою формування каталогу функ-ціональних завдань фінансових служб підприємства та чіткого розмежування зазначених понять розглянемо економічний зміст кожного з них.
Інвестиційна діяльність. Згідно з П(С)БО, інвестиційна дія-льність — це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквіва-лентів грошових коштів.
Отже, ця діяльність пов’язана з ефективним вкладенням залу-ченого капіталу. Загалом під інвестиціями розуміють усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід).
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях таких розділів балансу:
• «Необоротні активи»;
• «Поточні фінансові інвестиції» (фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалі-зовані в будь-який момент).
До типових прикладів руху коштів у результаті інвестиційної діяльності можна віднести такі:
• придбання фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;
• отримання відсотків, дивідендів;
• дезінвестиції.
На практиці досить часто з інвестиціями ідентифікують лише довгострокові капіталовкладення, тобто вкладення у довгостро-кові активи, у т. ч. витрати на придбання основних засобів, кор-поративних прав, науково-дослідні розробки, видатки розвитку, підвищення кваліфікації персоналу, маркетинг та ряд інших. За такого трактування інвестицій не враховується існування поточ-них фінансових вкладень, які є інвестиціями короткострокового характеру. Отже, під інвестиційними можна розуміти всі вкла-дення підприємства (як довгострокового, так і поточного харак-теру), що здійснюються з метою забезпечення приросту вартості його майна.
Під поняттям «дезінвестиції» розуміють повернення (вивіль-нення) заморожених у конкретних майнових об’єктах коштів. Дезінвестиції можуть здійснюватися через реалізацію чи ліквіда-цію фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових ком-плексів.
Операційна діяльність. Це основна діяльність підприємства, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, ро-біт, послуг), що є головною метою створення підприємства і за-безпечує основну частку його доходу, а також інші види діяльно-сті, які не підпадають під категорію інвестиційної чи фінансової діяльності. До типових прикладів руху коштів у рамках опера-ційної діяльності належать такі:
• грошові надходження від продажу товарів, робіт, послуг;
• грошові виплати постачальникам за товари і послуги;
• грошові виплати з оплати праці;
• сплата податків.
На основі систематизації руху грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають операційний Cash-flow, який досить часто є основним джерелом фінансування діяльності під-приємства . Перевищення вхідних грошових потоків від опера-ційної діяльності над грошовими витратами є підґрунтям для за-безпечення стабільної ліквідності підприємства та залучення коштів із зовнішніх джерел.
Фінансова діяльність. Успішна інвестиційна та операційна підприємницька діяльність можлива лише за наявності надійного фінансового фундаменту, тобто достатнього обсягу капіталу. Мо-білізація підприємством необхідних для виконання поставлених перед ним планових завдань фінансових ресурсів називається фі-нансуванням . З іншого боку, система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підпри-ємств та досягнення ними поставлених цілей називається фінан-совою діяльністю . Згідно з П(С)БО фінансова діяльність — ді-яльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства (який не є результатом операційної діяльності). Отже, основний зміст фінансової діяльності (у ву-зькому розумінні) полягає у фінансуванні підприємства. Рух гро-шових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділами:
• «Власний капітал»;
• «Довгострокові зобов’язання»;
• «Поточні зобов’язання».
До типових прикладів руху коштів у результаті фінансової ді-яльності слід віднести:
■ надходження власного капіталу;
■ отримання позичок;
■ погашення позичок;
■ сплата дивідендів.
Можна стверджувати, що фінансова діяльність (фінансування) має вирішальний вплив на процеси генерування вартості підпри-ємства. Так, оптимізація структури капіталу (оптимізація фінансу-вання) веде до зменшення затрат на його залучення і створює фі-нансову базу для успішної операційної та інвестиційної діяльності.
У теорії і практиці досить часто зміст фінансової діяльності трактується ширше, ніж фінансування. У широкому значенні під фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з мобілі-зацією капіталу, його використанням, примноженням (збільшен-ням вартості) та поверненням. Інакше кажучи, фінансова діяль-ність (у широкому розумінні) включає весь комплекс функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною дія-льністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) опера-ційної діяльності суб’єкта господарювання.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Статті формування власного капіталу
Аудит вилученого капіталу
ЗМІСТ ТА МЕТА МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОДУКТОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІННОВАЦІ...
ВНЕСОК Дж. М. КЕЙНСА У РОЗВИТОК КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
. ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬ...


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 3325 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП