ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ
Після проведення пусконалагоджувальних робіт, які прово-дяться в процесі монтажу обладнання, під час введення об’єкта в експлуатацію, а іноді і в післяпусковий період настає дуже відпо-відальний етап інвестиційного процесу — введення в дію вироб-ничих потужностей і реалізація будь-яких інших інвестиційних проектів. В Україні діє порядок, встановлений Кабінетом Мініст-рів відповідно до чинного законодавства, який передбачає кілька стадій прийомки виконаних робіт і готових об’єктів. Можна вио-кремити три з них.
Перша стадія — це прийомка від замовника підрядником:
 затвердженої проектно-кошторисної документації та інших узгоджувальних та ліцензійних документів;
 будівельного майданчика з розміткою межі в натурі;
 технологічного та іншого обладнання з відповідними ком-плектуючими матеріалами, конструкціями і деталями; у разі не-обхідності додаткової комплектації або укрупненої зборки обла-днання складається відповідний акт про збереження недоукомплектованого обладнання;
 матеріалів і виробів, постачання яких входить до обов’язків замовника;
 приміщень, будівель, споруд, будівельних машин, механіз-мів та іншого майна, що передається підряднику тимчасово на період будівництва відповідно до підрядного договору.
Друга стадія — це прийомка від підрядника робочою комісі-єю замовника:
 окремих видів робіт, конструктивних елементів та етапів;
 прийомка робіт, що приховуються наступними роботами, зі складанням відповідних актів;
 попередня прийомка конструктивних етапів для підтвер-дження технічної готовності для виконання наступних робіт;
 прийомка закінчених окремих установок, технологічних лі-ній для проведення комплексного випробування та пусконалаго-джувальних робіт;
 прийомка закінчених будівництвом окремих будівель і спо-руд, що можуть використовуватись до кінцевої здачі об’єкта в експлуатацію;
 перевірка відповідності проектам об’єктів і змонтованого устаткування, результатів випробувань і комплексного опробову-вання устаткування, підготовленості об’єктів до нормальної екс-плуатації й випуску продукції (надання послуг), включаючи ви-конання заходів із забезпечення здорових і безпечних умов праці та захисту природного середовища, якості будівельно-монтажних робіт й приймання цих об’єктів.
Призначення робочих комісій — це завчасна підготовка об’єктів, що призначаються до введення в експлуатацію. Ця стадія не-обхідна, в першу чергу, для державних будов, але має також не-абияке значення для будівельних об’єктів інших форм власності. Призначаються робочі комісії завчасно; на великих будовах вони діють постійно і здійснюють час від часу приймання окремих ви-дів робіт або етапів, а також окремих об’єктів, експлуатація яких можлива до завершення будівництва в цілому. Це можуть бути такі об’єкти, як окремі складські приміщення, інженерні споруди та комунікаційні мережі.
Після отримання письмового повідомлення генпідрядника про готовність об’єкта до приймання інвестору надається така технічна документація:
 журнали виробництва будівельно-монтажних робіт;
 журнали авторського нагляду;
 акти освідчення прихованих будівельно-монтажних робіт;
 акти випробування й приймання встановленого технологіч-ного устаткування;
 сертифікати, технічні паспорти та інші документи заводів-виробників, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, уста-ткування.
Ця документація після завершення роботи робочої комісії на-дається інвестором Державній приймальній комісії.
Деякі об’єкти, експлуатація яких має розпочатися до завер-шення будови в цілому (котельні, компресорні, склади, дороги, інженерні комунікації, очисні споруди тощо), приймаються ро-бочою комісією самостійно. Датою введення в експлуатацію вважається дата підписання акта робочою комісією.
Головні завдання робочих комісій — це перевірка відповідно-сті виконаних робіт вимогам ДБН, виявлення дефектів, недоро-бок і відхилень від затвердженої проектно-кошторисної докумен-тації, складання актів з претензіями до підрядника.
Усунення недоліків здійснюється підрядником у межах гаран-тійних строків: для змонтованого обладнання та електромонтаж-них робіт — шість місяців; загально-будівельних робіт — один рік; для жилих будинків — продовж двох років. Проте звичайно виявлені робочою комісією недоліки в процесі будівництва по-винні бути усунені до введення об’єкта в експлуатацію. Всі ви-трати з усунення недоліків відшкодовує генпідрядник. Якщо ці роботи виконує замовник своїми силами, то на його користь під-рядником сплачується також неустойка в розмірі 50% від вартос-ті цих робіт.
Третя стадія — це прийомка Державною комісією закін-ченого будівництвом підприємства, його черги, пускового комплексу або іншого житлового чи цивільного об’єкта. До скла-ду Державних приймальних комісій звичайно включаються представники інвестора (замовника), генпроектувальника, генпідрядника та субпідрядників, органів державного санітарно-го, екологічного, протипожежного та іншого нагляду, техніч-ної інспекції, федерації профспілок, банку, що фінансує проект, та ін. Очолюють Державні комісії, як правило, пред-ставники виконавчої влади, органів муніципального управлін-ня. Призначаються комісії завчасно: не пізніше ніж за 30 діб до введення в експлуатацію жилих і цивільних будівель і за 3 місяці — виробничих об’єктів.
Члени Державних приймальних комісій зобов’язані:
 суворо дотримуватись державних інтересів;
 ретельно перевіряти готовність об’єктів до експлуатації й встановлювати по них строки початку випуску продукції, послуг в обсягах нормативного освоєння проектної потужності;
 перевіряти відповідність потужності й кошторисної вартос-ті підприємства, пускового комплексу, черги за проектом і тих, що фактично вводяться;
 у разі необхідності створювати підкомісії й призначати до-даткові опробування та випробування устаткування, перевіряти відповідність актів прихованим роботам. Витрати по цих додат-кових роботах несе інвестор.
Державній приймальній комісії інвестором (замовником) пред’являються такі документи:
 перелік усіх учасників інвестиційного процесу та обсягів виконаних ними робіт або наданих послуг;
 відомості про результати інженерних та економічних дослі-джень;
 документація про відведення земельного майданчика;
 проектно-кошторисна документація;
 документація робочої приймальної комісії.
Державна комісія повинна представити органу, що її при-значив, акт про прийняття об’єкта, а в разі відмови — аргуме-нтований висновок. Цей державний орган повинен затвердити акт не пізніше тижня для житлово-цивільних будівель і місяця — для об’єктів виробничого призначення, але датою введення в експлуатацію об’єкта та прийняття на баланс інвестора вироб-ничих фондів вважається дата підписання акта Державною приймальною комісією.
Розрахунки за виконані роботи, продукцію та послуги в будів-ництві здійснюються за договірними цінами відповідно до укла-дених контрактів: за будову (об’єкт) в цілому або шляхом промі-жних платежів (за етапи, черги, комплекси робіт, конструктивні елементи, окремі види робіт і послуг, фактичні витрати підряд-ника тощо). Проміжні розрахунки здійснюються на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт у межах 95 % загальної вартос-ті будівництва (за договірною ціною). При цьому замовник може перераховувати підряднику до 30 % вартості річного обсягу робіт (при державному будівництві).
Остаточні розрахунки проводяться у двотижневий термін піс-ля підписання акта приймання об’єкта в експлуатацію.
Особливостями будівництва підприємств за допомогою комплектного імпортного устаткування є безумовна необхідність їх завершення до закінчення гарантійного строку, який встанов-лений фірмами-постачальниками, і випуск продукції в обсягах і з якістю, передбачених у контракті. При цьому в комісію по-винен включатися представник зовнішньоторговельних орга-нів України. Приймання таких підприємств може здійснюва-тись тільки після підписання відповідним міністерством спільно з інвестором, з одного боку, та іноземною фірмою, з іншого, протоколів про виконання зобов’язань, передбачених контрактами.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Основні поняття системи супутникового зв’язку
Сдвинуть земной шар
СУТЬ ТА ПРЕДМЕТ АУДИТУ, ЙОГО СФЕРА ДІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (22.02.2011)
Переглядів: 2054 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП