ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Оцінка
3.1.3. Оцінка
Фаза оцінки включає збір інформації як на вході, так і на ви-ході із застосуванням спеціальних інвестиційних критеріїв для отримання оптимальної комбінації інвестиційних проектів. Фір-ма повинна зробити вибір щодо використання точних і надскладних або ж простіших оціночних моделей, для того щоб зрозуміти реаль-но існуючі найважливіші взаємозв’язки. Більшість фірм використо-вує певний перелік критеріїв для оцінки інвестиційних проектів.
Результати інвестиційної оцінки можуть бути надійними тіль-ки за умови, якщо вірними є припущення, на яких вона базується. Необхідно ретельно вивчити і врахувати вплив на інвестиційний процес таких факторів, як ринки, стан економіки, виробництво, фі-нанси та люди. Нижче наводиться перелік найважливіших з них.
Фактори маркетингу.
1. До якого сегмента ринку належить інвестиційна пропозиція?
2. Як співвідноситься інвестиційна пропозиція з маркетинго-вою стратегією?
3. Чи перевищують строки використання активів тривалість життєвого циклу продукту?
4. Які дослідження ринку було здійснено на підтримку марке-тингових припущень стосовно пропозиції?
5. У разі пропозиції розширення:
(а) ринок досяг свого піку чи пройшов його?
(б) чи можливо продати продукцію, випуск якої планується збільшити?
(в) яким чином такі підвищення вплинуть на частку ринку, ці-ни та прибутки?
(г) чи посилиться цінова війна за рахунок зменшення цін з ме-тою підвищення частки на ринку?
6. У разі появи нового продукту, чи був він вчасно і повною мірою протестований?
Виробничі фактори.
1. Якої стадії життєвого циклу продукту планується досягти згідно з інвестиційною пропозицією (дозрівання, розвиток, зрі-лість, занепад)? Яке це матиме відношення до припущень стосо-вно обсягу, вартості одиниці та ціни продажу?
2. Чи є досвід використання пропонованого інвестиційного проекту:
(а) в організації?
(б) поза межами організації?
Якщо так, то яким чином цей досвід можна перейняти і вико-ристати?
3. Чи може наявне виробниче обладнання забезпечити досяг-нення відповідного рівня якості, нормативних показників витрат ресурсів і часу, що передбачені в інвестиційній пропозиції?
4. Як вплине реалізація інвестиційної пропозиції на викорис-тання потужностей у коротко- і середньостроковому аспектах?
Фінансові фактори.
1. Яку ставку дисконтування використано при розгляді пропо-зиції?
2. Чи надає проект специфічні можливості запозичення фінан-сових ресурсів (наприклад, позичка під низький відсоток для ре-алізації саме цього проекту)?
3. Чи були розроблені «найкращий» і «найгірший» варіанти перебігу подій при реалізації проекту додатково до реальних припущень щодо реалізації проекту?
4. Чи здійснено аналіз чутливості? Яке відсоткове падіння у припущеннях відносно ключових показників призводить до не-прийняття проекту?
5. До якої міри ризикованість проекту зумовлюється мікро-економічними (наприклад, такий специфічний ризик, як зміни у конкуренції) або макроекономічними факторами (наприклад, та-кий ринковий ризик, як економічна політика уряду)?
Зовнішньоекономічні фактори.
1. До якої міри успіх реалізації проекту залежить від змін нижчезгаданих зовнішньоекономічних факторів:
(а) зміна курсів валют;
(б) ціни на товари;
(в) рівні інфляції;
(г) рівні відсоткових ставок;
(д) економічна і податкова політика уряду.
2. Якою мірою життєздатність проекту залежить від урядових субсидій та інших стимулів? Які витрати (соціальні й економічні) буде необхідно взяти на себе (наприклад, зміна розміщення заво-ду, спричинена щедрими інвестиціями з боку держави, може при-звести до необхідності переселення персоналу, необхідного для продовження реалізації проекту)?
Людський фактор.
Основною причиною того, що проекти не втілюють у життя все, що від них очікувалось, є ігнорування людського фактора. Реалізація більшості проектів призводить до структурних змін і впливає на управлінську мотивацію.
1. Чи потребує інвестиційна пропозиція залучення додатково-го персоналу або подальшого навчання та перепідготовки пра-цюючого?
2. Чи здатне керівництво самостійно реалізувати інвестиційну пропозицію?
3. Чи існує персональна/командна відповідальність за реаліза-цію інвестиційної пропозиції? Чи є вона найпридатнішою для цього випадку?
4. Чи є адекватними потребам реалізації проекту існуючі управлінські структури і процедури?
5. Яким чином вплине нова інвестиція на керівництво та пра-цівників?
6. Чи мали місце попередні консультації щодо планів інвесту-вання з робітниками і профспілками?

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Оцінка» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ)
Аудит надходження запасів
Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів
Аналізатори протоколів
ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТ...


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1404 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП