ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту
Фінансова здійснюваність проекту — це ключовий критерій для інвестора. Всі інші цілі, що переслідуються ним, вторинні і не становлять інтересу без досягнення головної мети — достат-ньо високого прибутку як на сукупний капітал, так і на власний й оплачений акціонерний.
Оцінка фінансової здійснюваності проекту повинна виконува-тися таким чином, щоб усі учасники фінансування одержали ви-черпну інформацію про свої частки в загальній сумі майбутнього прибутку від реалізації проекту, а також про можливі втрати вна-слідок інвестиційних ризиків.
Головний інструментарій, що застосовується при оцінці прое-ктів, такий:
• фінансові показники здійснюваності проекту;
• показники економічної ефективності;
• аналіз чутливості;
• аналіз беззбитковості;
• оцінка ймовірності;
• економічна оцінка проекту.
Якщо проект здійснюється на діючому підприємстві, то дже-релами інформації для його оцінки є: балансовий звіт підприємс-тва (компанії), звіт про прибуток і збиток (чистий дохід), звіт-ний і прогнозний грошовий потік (графік надходження реальних коштів).
Найбільш характерними показниками фінансової здійснюва-ності проектів є: коефіцієнт співвідношення довгострокових за-позичених коштів та акціонерного капіталу; коефіцієнт покриття; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт покриття довго-строкових зобов’язань; коефіцієнт співвідношення між дебітор-ською і кредиторською заборгованістю. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості повинен виконува-тися в динаміці. Зміна цього показника зумовлюється низкою чинників: зростанням запасів незавершеного будівництва; збіль-шенням рахунків до сплати; емісією нових позичкових зобов’язань і неповним їх розміщенням; скороченням ліквідних ресур-сів; відмовою банків надавати нові позички.
Показники економічної ефективності вимірюються щодо від-повідних вкладень капіталу:
• відношенням чистих потоків реальних грошей до сплати ко-рпоративного податку;
• те саме, але після сплати податку;
• відношенням прибутку (з урахуванням відсотків, що спла-чуються по заборгованості);
• відношенням валового чистого прибутку до річного обсягу продаж.
Індекс дохідності (коефіцієнт чистого дисконтованого дохо-ду) — це співвідношення чистого дисконтованого доходу і дис-контованої вартості інвестицій (дисконтована норма прибутку), що використовується для порівняння альтернативних проектів:
ІД = ЧДД : ДВІ,
де ІД — індекс дохідності;
ЧДД — чистий дисконтований дохід;
ДВІ — дисконтована вартість інвестицій.
Якщо період будівництва не перевищує одного року, вартість інвестицій не слід дисконтувати.
Капіталоозброєність (КО) — співвідношення між початко-вим обсягом інвестицій і кількістю працюючих. Показник харак-теризує інтенсивність виробництва і тісно пов’язаний з іншим показником — механоозброєністю (МО), тобто вартістю активної частини основних фондів у розрахунку на одного працюючого.
Ці показники безпосередньо впливають на частку трудовитрат у собівартості продукції:
КО = ОІ : КП;
МО = АФ : КП,
де КО — капіталоозброєність;
ОІ — початковий обсяг інвестицій;
КП — кількість працюючих;
МО — механоозброєність;
АФ — активні фонди.
Коефіцієнт оборотності капіталу (КО) обчислюється за формулою:
КО = ОР : ОК,
де ОР — обсяг реалізації продукції;
ОК — середній розмір оборотного капіталу за певний пері-од обігу (рік, квартал).
Показник характеризує кількість оборотів оборотного капіта-лу за певний період.
Головним інструментом, що визначає міру впливу на здійс-нюваність проекту, є аналіз чутливості. Він виконується за сце-нарієм, відповідно до якого кожній складовій критичної змінної надаються різні значення параметрів кількості і ціни, що дозво-ляє виявити міру впливу цих складових на одиницю критичних змінних. Таким чином визначають домінуючі статті витрат в ін-вестиційних, виробничих і реалізаційних витратах, які справля-ють найбільший вплив на розмір і структуру грошових потоків і формують масу прибутку або доходу.
Результатом аналізу чутливості є визначення беззбитковості проекту, яка характеризується рівновагою обсягів продаж і від-повідних витрат (інвестиційних і виробничих). Таку рівновагу називають точкою беззбитковості. В цій точці фірма працює без-збитково.
Беззбитковість досягається за такого рівняння:
(ЦО – ПВ) • ОВ = ПВрв ,
або
,
де ЦО — ціна одиниці продукції;
ПВ — поточні змінні витрати у складі собівартості одини-ці продукції;
ОВ — обсяг виробництва в натуральних одиницях;
ПВрв — річна величина постійних витрат.
Для групи виробів беззбитковість визначається шляхом під-сумовування всіх витрат на кожний вид товару і зіставлення їх із сумарним обсягом продаж:

де i — вид товару в групі n.
Аналіз чутливості і беззбитковості дозволяє виявити доміну-ючі змінні і, варіюючи їх складовими, оцінити проект з точки зо-ру доцільності здійснення інвестицій. Передумовами такого ана-лізу є стабільна соціально-економічна обстановка в країні і циві-лізоване конкурентне середовище.
На будь-якій стадії життєвого циклу інвестицій значення до-мінуючих змінних можуть суттєво відхилятися від передбачених у проекті. Більше того, можуть виникати нові змінні, які мати-муть домінуючий характер. Тому для інвестора набуває першо-рядного значення аналіз імовірності здійснення проекту.
Крім того, інвестиційний проект повинен бути обґрунтований масштабніше — з точки зору національної економіки. Таку оцін-ку у світовій практиці прийнято називати економічною і вона по-кликана обґрунтовувати результативність проекту з позицій ви-год держави і всіх верств суспільства.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Іменник
ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТ...
Сучасний стан систем телекомунікацій в Україні
ЛОГІЧНІ МЕТОДИ
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1375 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП