ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

Види банківських ризиків та їх характеристика
Ризик — невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо повної ін-формації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій. Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з кількох можливих варіантів і немає впевненості, що саме воно найефективніше.
Можна приймати рішення та запроваджувати дії, направлені на зменшення ризику, але позбутися його неможливо. Ситуації, коли відсутній ризик, в економіці майже не зустрічаються. Біль-шість ситуацій, яким притаманний ризик, є дуже важко прогно-зованими та контрольованими. Це є причиною того, що навіть ідеальні з першого погляду рішення можуть привести до збитків.
Водночас ризик слід розглядати як невід’ємний елемент про-цесу існування організації на ринку. Фактично якщо основною метою функціонування організації є максимізація прибутку, то прибуток є винагородою за вдало взятий на себе ризик. Марно було б сподіватися, що отримання більш-менш значних прибут-ків не пов’язано з серйозним ризиком.
Як вітчизняна, так і зарубіжна література приділяє багато ува-ги визначенню терміна «ризик». Найчастіше зустрічаються такі визначення ризику:
— вірогідність збитків чи втрат;
— імовірність невдачі чи втрат, що пов’язано з конкретним напрямком дій;
— імовірність небажаної події.
Ризик у ділових операціях — це об’єктивно-суб’єктивна еко-номічна категорія, що відбиває ступінь успіху (невдачі) в досяг-ненні цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтро-льованих чинників за наявності прямих і зворотних зв’язків.
Під банківським ризиком прийнято розуміти можливу загрозу втрати банком частини ресурсів, недоодержання доходів або створення додаткових видатків у результаті здійснення фінансо-вих операцій. З огляду на специфіку банківського продукту ризик є обов’язкове і неодмінне явище банківського бізнесу. В еконо-мічній літературі зустрічаються кілька типів класифікацій бан-ківських ризиків. Так, деякі економісти говорять, що комерційні банки, які працюють в умовах ринку, стикаються з ризиками втрат і банкрутств. При цьому основні види ризиків пов’язані зі структурою кредитного та інвестиційного банківського портфеля. Серед портфельних ризиків вони виділяють кредитний ризик, ри-зик ліквідності та ризик зміни процентних ставок.
Пітер С. Роуз у книзі «Банківський менеджмент» виділяє шість основних видів банківських ризиків:
кредитний ризик;
ризик незбалансованої ліквідності;
ринковий ризик;
процентний ризик;
ризик недоодержання прибутку;
ризик неплатоспроможності.
Список ризиків, з якими сьогодні має справу банк, не вичер-пується цими ризиками. Всі банки незалежно від їхніх розмірів і структури стикаються також з іншими важливими видами ризи-ків: інфляційним, валютним, політичним, ризиком зловживань. Крім того, практично всі операції банків мають певні види спе-цифічних ризиків, характерних тільки для цих операцій.
Таким чином, комерційні банки мають справу з безліччю різ-них категорій ризику, всі вони управляються по-різному залежно від цілей і стратегій банків. Для ефективного управління банків-ськими ризиками можна класифікувати їх за різними критеріями: із причин виникнення, за функціональними видами, за масшта-бами і т. ін.
Наприклад, ризики залежно від сфери виникнення поділяють-ся на зовнішні і внутрішні.
До зовнішніх ризиків відносяться ризики, безпосередньо не пов’язані з діяльністю банку чи конкретного клієнта. Йдеться про політичні, соціальні, економічні, геофізичні й інші ситуації і від-повідно про втрати банку і його клієнтів, що виникають у резуль-таті війни, що почалася, революції, нестійкості політичного ре-жиму, націоналізації, приватизації, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, введення ембарго, скасування імпортної ліцензії, загострення економічної кризи в країні, стихійних лих (землетрусів, повеней, пожеж). До економічних зовнішніх ризи-ків банку, не пов’язаних безпосередньо з його діяльністю, можна додати нестійкість валютних курсів, інфляцію і т. ін.
Внутрішні ризики, у свою чергу, поділяються на ризики осно-вної і допоміжної діяльності банку. Перші і представляють най-розповсюдженішу групу ризиків: кредитний, процентний, валют-ний і ринковий ризики. Другі включають втрати по формуванню депозитів, ризики по нових, нетрадиційних видах діяльності для даного банку, ризики банківських зловживань, ризик утрати по-зицій банку на ринку, ризик утрати репутації банку, складу його клієнтів, ризик зниження банківського рейтингу і т. ін. Вони від-різняються від ризиків по основній діяльності банку тим, що най-частіше мають лише умовну, непряму оцінку і виражаються в упущеній вигоді. Але й усередині кожного перерахованого виду ризиків можна виділити додаткові групи. Наприклад, поява но-вих видів кредитів (авального, ломбардного, консорціального, облікового й акцептного) викликали до життя нові види ризиків по кредитній операції і різні приватні методи їхньої оцінки.
Залежно від етапу вирішення проблем ризики поділяються на:
ризики, що виникають на етапі прийняття рішень — помилки в застосуванні методів визначення рівня ризику через недолік ін-формації чи її низьку якість;
ризики, що виникають на етапі реалізації рішень — помилки в реалізації правильного рішення, несподівані зміни суб’єктивних умов.
По можливості диверсифікованості ризики поділяється на:
систематичний — ризик, властивий тій чи іншій сфері дія-льності;
специфічний — ризик, пов’язаний з одержанням доходу від конкретної операції в даній сфері діяльності.
За характером обліку банківські ризики поділяються на ризи-ки за балансовими операціями та за позабалансовими операція-ми. Ризики за балансовими операціями, у свою чергу, поділяють на ризики за активними та пасивними операціями.
У випадках некритичного підходу до вибору клієнтів банку, кре-дитування організацій з нестійким економічним станом виникає ри-зик незбалансованої ліквідності. Поява незбалансованої ліквідності залежить і від таких суб’єктивних чинників, як кваліфікація керів-ництва і працівників банку, організація контролю за діяльністю банку, надійність застосованих методів регулювання ризиків.
Найбільш практичною є класифікація ризиків, за якою вони поділяються на дві групи, а саме:
— ризики вищого порядку;
— інші види ризиків.
До ризиків вищого порядку відносяться:
— ризик платоспроможності (банкрутства);
— кредитний ризик;
— процентний ризик;
— ризик ліквідності;
— інвестиційний ризик,
— валютний ризик;
— ризик концентрації вкладень;
— ризик концентрації залучених коштів.
До інших видів ризиків відносяться:
— ризик країни;
— трансфертний ризик;
— політичний ризик;
— ринковий ризик;
— операційний ризик;
— правовий ризик;
— ризик репутації;
— ризик зловживань.
Ризик платоспроможності полягає в тому, що внаслідок неeфективної структури зобов’язань і вкладень банку може вини-кнути ситуація, за якої банк не зможе виконати всі свої платежі, які є строковими, на конкретну дату, тобто банк може втратити можливість відповідати по своїх зобов’язаннях.
Кредитний ризик — це ризик непогашення основного боргу позичальником і несплати процентів по банківських позиках.
Ризик ліквідності — це небезпека виникнення проблеми не-стачі ліквідних активів для забезпечення виконання власних зо-бов’язань банку.
Інвестиційний ризик — це ризик фінансових втрат, пов’язаних із вкладанням коштів у цінні папери (акції, облігації, векселі тощо).
Валютний ризик — це ймовірність того, що зміна курсів іно-земних валют призведе до збитків унаслідок зміни ринкової вар-тості валютних активів і пасивів.
Ризик концентрації вкладень означає невизначеність, пов’язану з надмірною концентрацією вкладень банку і можливими несприятливими змінами, пов’язаними з цією концентрацією. Цей ризик виникає внаслідок порушення банком диверсифікації активів.
Ризик концентрації залучених коштів означає невизначеність, пов’язану з вірогідністю одночасного вилучення вкладниками своїх коштів при нераціональній структурі строкових депозитів і вкладів до запитання.
Цей ризик виникає при порушенні диверсифікації портфеля депозитів.
Ризик країни є різновидом кредитного ризику, пов’язаного з ризиком країни-контрагента. Він обумовлений економічною і со-ціальною ситуацією країни-позичальника і виникає при кредиту-ванні нерезидентів.
З ризиком країни тісно пов’язаний трансфертний ризик.
Трансфертний ризик виникає у випадках, коли зобов’язання боржника деноміновані не в національній валюті, а в іноземній.
У цьому випадку валюта зобов’язань (кредиту або платежу) може виявитися недоступною для позичальника незалежно від його фінансового стану.
Політичний ризик — різновид ризику країни. Але якщо ризик країни обумовлений економічними процесами, що відбуваються в країні позичальника, то політичний ризик обумовлений полі-тичними процесами, а саме зміною уряду, проведенням виборів, нестабільністю влади, відсутністю злагоди в суспільстві.
Ринковий ризик — ризик втрат по балансових і забалансових позиціях, пов’язаних із коливанням ринкових цін і котировок цінних паперів.
Операційний ризик — це ризик фінансових втрат, пов’язаних з управлінськими помилками, шахрайством у банку, неефектив-ним наданням банківських послуг.
Правовий ризик пов’язаний із тим, що внаслідок недостатніх або недосконалих, некваліфікованих правових консультацій або невірного ведення документації вартість активів може виявитися нижчою, а обсяг зобов’язань вищим, ніж планувалося.
Ризик репутації — це ймовірність втрати репутації банку з причин операційних прорахунків, у результаті чого виникає не-спроможність банку відповідати вимогам і правовим актам, які регламентують банківську діяльність.
Та чи інша класифікація ризиків може бути використана бан-ком залежно від поставленої мети і дає змогу підвищити ефекти-вність управління ризиком, у т. ч. шляхом застосування способів зниження ризику, розроблених для одного ризику, для всієї ква-ліфікаційної групи.
Отже, у банківській діяльності під ризиком прийнято розуміти ймовірність «погрози втрати банком частини ресурсів, недоодер-жання доходів або створення додаткових витрат у результаті здійснення фінансових операцій». Ризик притаманний усім бан-ківським операціям. Але особливої уваги в системі всіх банківсь-ких ризиків заслуговує кредитний ризик, що притаманний усім активним операціям.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Види банківських ризиків та їх характеристика» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Еволюція стандартів стільникового зв'язку
Дохідність залученого капіталу
Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народн...
Якість управління матеріально-технічними ресурсами
Аудит надзвичайних доходів і витрат


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (22.02.2011)
Переглядів: 4571 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1   [Материал]
:)

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП