ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

СВІТОВИЙ БАНК
Світовий банк являє собою групу споріднених організацій, тому досить часто говорять про Групу Світового банку. До неї входять: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (саме його інколи називають скорочено Світовим банком), Міжнародна асо-ціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатосто-роння агенція гарантування інвестицій, а також Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів.
Офіційні цілі членів Групи Світового банку — зменшення бі-дності і підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічному розвитку останніх і залучення ресурсів з розвинутих країн до країн, що розвиваються. Зазначимо, що ос-новна різниця між Світовим банком і МВФ полягає в тому, що МВФ більше концентрує свою увагу на питаннях короткостроко-вої фінансової стабільності в країнах, тоді як Світовий банк зосе-реджується переважно на середньо- та довгострокових (за термі-ном реалізації) проектах структурних та галузевих перетворень в економіках країн. Ось чому, коли йдеться про фінансову стабілі-зацію в Україні, то це питання насамперед стосується діяльності МВФ. Коли ж мова йде про структурні і галузеві реформи, то тут на перший план серед міжнародних фінансових організацій по-
стає Світовий банк, який концентрує свою увагу на перетвореннях на мікрорівні, на питаннях приватизації, дерегуляції галузевих перетворень, сприяє реформуванню енергетичної галузі, сільсь-кого господарства, соціального сектору тощо.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) на початку своєї діяльності був призначений стимулювати приватні інвестиції у західноєвропейських країнах після Другої світо-вої війни.
МБРР надає довгострокові позички країнам-членам та гаран-тує кредити, які надані цим країнам приватними банками та ін-шими кредиторами на двосторонній основі. Право брати участь у діяльності банку мають тільки члени МВФ. Право голосу в орга-нах МБРР визначається розміром внеску до його капіталу.
Статутний капітал МБРР формується шляхом підписки дер-жав-членів на його акції. Квоти держав у капіталі банку встанов-люються на основі квот у МВФ. За станом на 1 липня 1998 р. ста-тутний капітал МБРР складався з 1581724 акцій номінальною вартістю 0,1 млн СДР кожна. Загальна сума підписаного капіталу становить 186,4 млрд дол. Голоси в МБРР, як і в МВФ, розподі-ляються залежно від розміру внеску. Держава-член має 250 голо-сів плюс 1 додатковий на кожну придбану нею акцію. Підписка України становить 10 908 акцій (1315,9 млн дол.), тобто вона має в МБРР 11 158 голосів (0,7% від загальної кількості). Сплачений внесок — 79,3 млн дол.
Діяльність банку зосереджена на двох сферах — макроеконо-мічна стабілізація та інституційні зміни. Активніше МБРР діє в інституційній сфері: надає допомогу в здійсненні приватизації, зміні форм власності, упровадженні антимонопольних заходів та ін. Позики надаються на 15—20 років, включаючи п’ятирічний тер-мін відстрочення платежів.
МБРР отримує більшість своїх ресурсів завдяки операціям на світових фінансових ринках. Банк продає бони та інші гарантії за-боргованості пенсійним фондам, страховим компаніям, корпораці-ям, іншим банкам, а також фізичним особам. До суми позики бан-ку входять комісійні — 0,75% від невибраних залишків кредиту.
Певна частина кредитів банку надається на розвиток малорен-табельних галузей з високим строком окупності витрат, куди приватний капітал не вкладається: інфраструктура, сільське гос-подарство. Але без розвитку цих галузей неможливе економічне будівництво у країнах, що розвиваються. МБРР бере високу пла-ту за кредити — на рівні ринкових умов.
Міжнародна асоціація розвитку (МАР) була створена як філія МБРР у 1960 р. з метою зберегти вплив розвинутих західних дер-жав на країни, що розвиваються. МАР надає безпроцентні кредити на строк до 50 років (з 1986 р. — строк надання кредитів скороче-но до 40 років для найменш розвинутих країн та до 35 років — для інших країн «третього світу»). Погашення кредитів починається з 11-го року після початку їх використання. МАР надає кредити урядам та приватним організаціям найбідніших країн, що розви-ваються. Право на отримання таких кредитів мають країни з річ-ним доходом на душу населення, що не перевищує 835 дол. США.
Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була організована у 1959 р. з ініціативи США з метою заохочування розвитку приват-них підприємств у країнах, що розвиваються. МФК надає кредити високорентабельним приватним підприємствам без гарантії уряду на строк від п’яти до 15 років за умови, що частину акцій компанії-позичальники продають МФК. Рівень процентів відповідає проце-нтам, що існують на міжнародних фінансових ринках.
Статутний капітал МФК створено з внесків країн-членів, їх розмір пропорційний частці їхніх внесків до МБРР. У МФК бе-руть участь тільки члени МБРР.
Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ) здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок експропріації, війни, зриву контрактів.
Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК) засновано в 1966 р. для сприяння припливу міжнарод-них інвестицій шляхом створення умов для припинення й урегу-лювання спорів між урядами та іноземними інвесторами. За ста-ном на червень 1997 р. членами МЦУІК були 128 країн.
Найбільшою філією Групи Світового банку є Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Він є основною позиковою орга-нізацією. Це найбільша установа, що надає позики на розвиток країнам з середнім рівнем доходів, а також відіграє роль головного каталізатора щодо фінансування з інших джерел. Позики Світово-го банку є досить привабливим джерелом зовнішнього фінансу-вання як дефіциту державного бюджету, так і реформування еко-номіки України. Фінансові умови, на яких Світовий банк надає позики Україні, є вигіднішими, ніж більшість інших зовнішніх джерел запозичення, доступних для України в даний час.
Проекти МБРР в Україні можна поділити на системні та ін-вестиційні.
Системні проекти призначені для реформування цілих секто-рів економіки, і гроші за ними траншами направляються безпосе-редньо в Держбюджет України. А потім уже Мінфін зі свого бю-джету повинен передбачити фінансування зазначеної в проекті програми — що і є основною метою кредитів МБРР. За інвести-ційними проектами схема надання коштів МБРР дещо інша. Ще в процесі підготовки проекту визначаються пакети закупівель, які необхідні для його впровадження, та джерела фінансування. По-тім створена українською стороною робоча група управління проектом (інколи з участю консультантів МБРР) готує тендерну документацію, оскільки всі закупівлі робляться за принципом проведення відкритих міжнародних конкурсних торгів.
Участь у торгах можуть брати всі компанії, які мають достат-ній міжнародний досвід і виробничі можливості виконати умови конкурсу. Це стосується і місцевих виробників, більше того, їм надається знижка у розмірі 15% контрактної ціни. Тобто, якщо український виробник виконує всі умови щодо якості, надійності та своєчасності поставок або послуг, але ціна його конкурсної пропозиції на 15% вища, саме його можуть все одно оголосити переможцем конкурсу. Конкурс проводить українська сторона і підготовлена нею тендерна документація обов’язково узгоджу-ється з МБРР. Кредитні угоди щодо впровадження інвестиційних проектів укладаються між Україною та Міжнародним банком ре-конструкції та розвитку. Міністерство фінансів України призна-чається представником позичальника. Крім цього, кредитною угодою визначаються частини позики, які будуть передані відпо-відним субпозичальникам , а також категорії витрат, які можуть бути здійснені в межах проекту. Наступним заходом є підготовка та підписання субкредитних угод між Міністерством фінансів України та субпозичальниками — бенефіціарами. Субкредитни-ми угодами визначається сума, яку Міністерство фінансів Украї-ни кредитує тому чи іншому субпозичальнику, а також установ-люються умови та терміни погашення зобов’язань з обслуговування цього боргу перед державним бюджетом.
Кредити Світового банку є достатньо привабливим джерелом зовнішнього фінансування. За класифікацією Світового банку Україна належить до третьої категорії країн (середній рівень до-ходів). Для таких країн строк погашення кредитів становить 17 років з пільговим періодом 5 років, протягом яких сплачують-ся лише відсотки. Ставка відсотка може бути фіксованою або плаваючою з прив’язкою до ставки ЛІБОР. Проценти за позика-ми Світового банку, які до цього часу залучені Україною, спла-чуються за плаваючою ставкою. З урахуванням загальної маржі Світового банку ставка процентів для України становить близько 6,5% річних. На 1 січня 2000 р. державний борг України перед Світовим банком дорівнює 2,0 млрд дол. США, або 16,0% усього зовнішнього державного боргу України.
Існують деякі проблеми із виконанням українською стороною зобов’язань у межах затверджених проектів. Із восьми грантів на розроблення проектів і здійснення дослідницької роботи шість було скасовано через відсутність заінтересованості уряду Украї-ни або відхилено Верховною Радою. Українська сторона досі не завершила оформлення членства у БАГІ, що унеможливило ви-користання ресурсів організації на численні запити гарантій іно-земних інвесторів, а також у Міжнародній асоціації розвитку.
За даними Рахункової палати, з моменту здобуття Україною членства у МБРР портфель діючих і завершених проектів, що фі-нансуються за рахунок коштів позик МБРР, складається з 17 про-ектів на загальну суму 2,8 млрд дол. США.
Левова частка коштів спрямована у паливно-енергетичний комплекс (68,1%), решта — на підтримку органів державного управління (14,4%), розвиток експорту (11,3%), сільського гос-подарства (5,1%) та на соціальний захист (1,0%).
Загальна сума зарезервованих для України коштів станом на
1 липня 2001 р. перевищила 3 млрд дол. США, але виділення близько 0,4 млрд дол. США було відмінено у зв’язку з невиріше-ністю деяких організаційних питань.
Такий стан пов’язаний з недостатньою ефективністю проект-ного портфеля Світового банку та обмеженою спроможністю нашої сторони освоювати кошти, що надаються.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «СВІТОВИЙ БАНК» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
Формування звітних фінансових документів
Форми безготівкових розрахунків
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
Аудит звітності з податку на прибуток


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2624 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП