ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

СВІТОВА ТА МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
Як результат еволюції світового господарства та інтернаціоналі-зації господарських зв’язків на базі національних валютних систем формуються механізми міждержавного регулювання валютних від-носин — світова та міжнародні (регіональні) валютні системи.
Світова валютна система — це спільно розроблена держа-вами та закріплена міжнародними угодами форма реалізації валютних відносин.
Складовими світової валютної системи є:
• форми міжнародних засобів платежу (золото, національні валюти, міжнародні валютні одиниці — СДР, ЕКЮ, євро );
• уніфікований режим валютних паритетів та курсів;
• умови взаємної конвертованості валют;
• уніфікація правил міжнародних розрахунків;
• режим валютних ринків та ринків золота;
• міжнародні валютно-фінансові організації;
• міжнародне регулювання валютних обмежень.
Світова валютна система у своєму розвитку пройшла етапи, які обумовлені ступенем розвитку світового ринку, міжнародни-ми зв’язками, типами національних грошових систем.
Першою в історії світовою валютною системою була систе-ма, заснована на золотому стандарті. Вона сформувалася стихійно наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст. як сукупність національних валютних систем. Не існувало ніяких міжнародних норм, що регу-лювали валютні відносини, бо в цьому не було потреби. Платіж-ний оборот обслуговувався переважно золотом. Основу валютних курсів у цей період становив валютний золотий паритет. Обмін національної валюти на іноземну не обмежувався, існував вільний вивіз та ввіз золота з країни в країну, що сприяло стабільності ва-лютних курсів. Відхилення валютних курсів від валютних парите-тів обмежувалося вартістю витрат на пересилання золота. Ця сис-тема відповідала умовам швидкого розвитку продуктивних сил та встановленню панування капіталістичних виробничих відносин в епоху вільної конкуренції.
Перехід капіталізму до монополістичної стадії призвів до то-го, що золотомонетний стандарт вступив у суперечність з новими економічними умовами. Він став протидіяти концентрації та централізації капіталу, інтересам монополій та держави, бо галь-мував регулювання економіки згідно з їх інтересами.
На зміну золотомонетному стандарту після Першої світової війни прийшов механізм золотодевізного стандарту, що було юридично оформлено рішенням Генуезької конференції (1922 р.). Це була друга світова валютна система.
У період світової економічної кризи 1929—1933 рр. з крахом зо-лотодевізного стандарту єдина світова валютна система перестала існувати. Вона розпалася на валютні блоки, які використовувалися як знаряддя валютної війни. Першим у 1931 р. з’явився стерлінговий блок після скасування золотого стандарту у Великобританії. До його складу увійшли країни Британської імперії та інші держави.
У 1933 р. після скасування у США золотого стандарту було створено доларовий блок, до складу якого увійшли США, Кана-да, а також країни Латинської Америки. Франція, Бельгія, Нідер-ланди, Швейцарія, а потім Італія та Польща створили у 1933 р. золотий блок. Ці країни зберегли у роки світової економічної кризи золотий стандарт. Його було скасовано лише у 1936 р.
Належність країни до того чи іншого валютного блоку визнача-лася підтриманням твердого курсу національної валюти до основ-ної валюти, необхідністю зберігання золотовалютних резервів у банках країни, що очолює блок, здійсненням через ці банки всіх міжнародних розрахунків. За час та після Другої світової війни на базі валютних блоків було створено валютні зони. На відміну від валютних блоків країни, що входили до валютних зон, були пов’язані з країною-гегемоном єдиним валютно-фінансовим ре-жимом та однаковою системою валютних обмежень.
Створення валютних блоків, а пізніше — валютних зон супере-чило тенденції до інтернаціоналізації господарських зв’язків, що швидко посилювалася. Разом з тим у міжвоєнні роки валютна сфе-ра була ареною гострого міждержавного суперництва. Все це зу-мовило високу динамічність розвитку світової валютної системи.
Наприкінці Другої світової війни поряд із загальним комплек-сом проблем післявоєнного устрою виникла необхідність ство-рення нової світової валютної системи. За це насамперед висту-пали США, які були заінтересовані у розширенні свого впливу на світовому ринку.
Ще у розпалі війни казначейства Великобританії та США за-пропонували для обговорення два плани — англійський план Кейнса та американський план Уайта. Дж. М. Кейнс висунув ідею формування замість золота нових платіжних засобів — «ре-гульованої валюти», створення на її основі так званого «міжна-родного клірингового союзу». Навпаки, план Уайта надавав ве-ликого значення золоту в міжнародному валютному устрої.
У ході тривалих переговорів США, що нагромадили за роки війни великі золоті запаси, відмовилися прийняти план Кейнса і з допомогою політичного та економічного тиску затвердили всі найважливіші положення плану Уайта.
На міжнародній валютно-фінансовій конференції країн антигіт-лерівської коаліції, що відбулася у липні 1944 р. у м. Бреттон-Вудсі (США), були узгоджені основні принципи валютно-фінансового устрою, відомого як третя світова, або Бреттон-Вудська, валю-тна система. Ця угода почала діяти з грудня 1945 р. після підпи-сання її 35 країнами. Радянський Союз разом з іншими країнами ан-тигітлерівської коаліції брав участь у конференції, але, керуючись політичними мотивами, відмовився ратифікувати умови угоди.
Передумови Бреттон-Вудської системи були сформовані в 30-х роках унаслідок розпаду механізму міжнародних розрахунків, за-
снованого на золотодевізному стандарті. Основою Бреттон-Вудської системи стала система золотовалютного стандарту, яка зго-дом трансформувалася у систему золотодоларового стандарту.
Основні характерні риси Бреттон-Вудської валютної системи:
• поряд із золотом як світові резервні та розрахункові валюти використовуються дві національні валюти — долар США та (у значно меншому обсязі) англійський фунт стерлінгів;
• підтримання США розміну паперового долара на золото за офіційною ціною: 35 дол. США за одну тройську унцію (31,103 г) золота, але тільки для центральних банків та урядових установ інших країн;
• створення Міжнародного валютного фонду (МВФ), що на-дає його членам кредитну допомогу для здійснення валютної ін-тервенції, і Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, або Світового банку);
• офіційні курси валют установлювалися через визначення їх-нього золотого вмісту (масштабу цін) і відповідно до цього твердо фіксувалися відносно долара США. Вони могли відхилятися не більш як на 1% в обидві сторони без погодження з МВФ. Деваль-вації понад 10% відбувалися лише за згодою МВФ. Щоб забезпе-чити відповідність меж коливанням курсів валют, центральні бан-ки були зобов’язані здійснювати валютну інтервенцію в доларах;
• міждержавне регулювання валютних відносин здійснювало-ся головним чином через посередництво МВФ. Він забезпечував підтримання країнами-учасницями офіційних валютних парите-тів та курсів. Для зміни паритету або введення валютних обме-жень була потрібна згода МВФ;
• через обмін по централізованих каналах золота на валюту (у разі надмірного зменшення запасів останньої) або, навпаки, ва-люти на золото державні органи мали можливість здійснювати розрахунки з іншими країнами за платіжними балансами;
• у разі необхідності країни через механізм МВФ та іншими шляхами могли надавати одна одній кредити в іноземній валюті для фінансування дефіциту платіжного балансу.
У результаті Бреттон-Вудської угоди США дістали можливість фінансувати свої величезні закордонні витрати за рахунок нагрома-дження короткострокової доларової заборгованості відносно інших країн, тобто здійснювати їх валютно-фінансову експлуатацію.
Бреттон-Вудська система протягом 50—60-х років сприяла роз-виткові міжнародних економічних зв’язків. Водночас вона містила глибокі внутрішні суперечності. Розмін паперового долара на золо-то за офіційною ціною можливий лише в умовах стабільності його купівельної спроможності. Зазначена умова є також необхідною для підтримання сталості курсових співвідношень. Проте забезпечити це в умовах паперово-грошового обігу виявилося неможливим.
З кінця 60-х років вибухнула криза Бреттон-Вудської валют-ної системи, що привела до її розпаду. У нових умовах «доларо-вий стандарт» перестав відповідати існуючому співвідношенню сил, яке характеризувалося значним зростанням питомої ваги у світовій економіці країн «спільного ринку» та Японії. Крім того, великий дефіцит платіжного балансу США, нагромаджені дола-рові запаси в іноземних центральних банках, зменшення золотого запасу — все це свідчило про те, що Бреттон-Вудська система ставала дедалі обтяжливішою і для США.
До 1970 р. короткостроковий зовнішній борг США у 6 разів перевищив золотий запас. Коли б власники доларових зобов’язань пред’явили їх одночасно для обміну, США були б змушені оголосити себе банкрутом. Почалася масова гонитва за золотом як стійкішим грошовим активом і відповідна відмова від долара. Утворилася подвійна ціна на золото: офіційна — 35 дол. за унцію та ринкова, що в кілька разів перевищувала офіційну.
Однією з підпор Бреттон-Вудської системи, що руйнувалася, стала ідея Дж. Кейнса про створення «регульованої валюти». США були заінтересовані саме у такій валюті, щоб обмежити роль золота у міжнародній валютній системі, зберігаючи за доларом роль головної резервної валюти. Саме такою валютою стала СДР.
СДР — спеціальні права запозичення у Міжнародному валют-ному фонді (Special Drawing Rights) — штучно створені міжна-родні резервні засоби для регулювання сальдо платіжних балан-сів, поповнення офіційних резервів та розрахунків з МВФ.
Випуск СДР розпочався з 1 січня 1970 р. У цій одиниці вира-жаються курси національних валют, оцінюються валютні резер-ви. Технічно випуск СДР забезпечувався у вигляді спеціального запису на рахунках країн — членів МВФ. Спочатку ця одиниця мала золотий вміст, що становив 0,888671 г, і прирівнювалася до долара США. Після девальвації долара в 1971 і 1973 рр. курс одиниці СДР підвищився до 1,2 дол. З переходом до «плаваю-чих» курсів вартість СДР визначається на основі середньозваже-ної величини — «валютного кошика» — через ринкові курси ва-лют, які мають найбільшу питому вагу у міжнародній торгівлі.
З 1 січня 1999 р. до складу стандартного «кошика» входять чотири валюти з питомою вагою: долар США — 39%, євро — 32% (замість німецької марки — з 21% та французького франка із 11%), єна — 18% та фунт стерлінгів — 11%.
Протягом 1971—1973 рр. розвалювалася Бреттон-Вудська си-стема. Початок цьому поклала заява тодішнього президента США Р. Ніксона 15 серпня 1971 р. про припинення розміну дола-ра на золото та вжиття «надзвичайних заходів» щодо врятування валюти. Це означало фактичний крах Бреттон-Вудської системи.
Угода, що була досягнута на нараді країн—учасниць МВФ у м. Кінгстоні на Ямайці в січні 1976 р., стала основою створення че-твертої світової, або Ямайської, валютної системи. Ця система набула чинності 1 квітня 1978 р. З її ратифікацією було внесено змі-ни у статут МВФ. Формування Ямайської валютної системи, яка юридично закріплювала демонетизацію золота, розпочалося з кри-зою Бреттон-Вудської валютної системи. Сучасна світова валютна система має характер паперово-валютної (девізної) системи.
Її визначальними рисами є:
 визнання міжнародними резервними та розрахунковими валютами поряд із доларом США валют інших країн та СДР. Пі-сля краху Бреттон-Вудської системи виявилася тенденція пере-ходу до полівалютної резервної та розрахункової систем. Як ре-зервні валюти використовували німецьку марку, швейцарський франк, а з 1975 р. уперше в цій ролі почала використовуватися японська єна, після чого питома вага американського долара у валютних резервах центральних банків значно скоротилася. Ба-зою Ямайської валютної системи було проголошено СДР — спе-ціальні права запозичення у МВФ. Ця міжнародна розрахункова одиниця мала стати основою валютних паритетів та курсів, про-відним міжнародним платіжно-розрахунковим засобом. СДР отримала статус альтернативи не лише золота, а й долара як між-народних грошей. Проте фактично зберігається доларовий стан-дарт, бо ця валюта продовжує займати важливе місце у міжнародних розрахунках (2/3 усіх розрахунків), офіційних валютних резервах, у валютному «кошику» СДР (39%);
 витіснення золота з міжнародних розрахунків скасуванням золотих паритетів валют та офіційної ціни на золото. МВФ було доручено повернути країнам-членам 1/6 частину золотого запасу, яку було внесено раніше у вигляді оплати квот, та реалізувати через аукціони частину золотих запасів. МВФ припинив прийма-ти золото як оплату квот та як проценти за кредит. Це означало повну демонетизацію золота у сфері міжнародних валютних від-носин. Відповідно до цього у Нью-Йорку, Чикаго, Токіо та інших центрах світової торгівлі сформувалися міжнародні ринки золота. Водночас золото залишається у складі офіційних золотовалютних резервів країн як високоліквідний товар;
 офіційне визнання «плаваючих» валютних курсів, тобто тих, які встановлюються на валютному ринку залежно від попиту та пропозиції. Це не означає відсутності будь-якого втручання дер-жав у валютний ринок. Центральні банки через валютну інтервен-цію обмежують коливання курсів своїх валют, але не навколо ра-ніше фіксованих паритетів, а навколо ринкових курсів, що стихійно складаються. Водночас посилюється міждержавне валютне регулювання та контроль за функціонуванням світової валютної системи через МВФ. Фонд має повноваження щодо нагляду за ва-лютною політикою країн-учасниць. З метою валютної стабілізації розширені масштаби взаємних кредитів через МВФ для покриття дефіцитів платіжних балансів, посилена координація діяльності міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій.
 Ямайська угода фактично зафіксувала відносини, що вже склалися у світі, для яких давно було характерним домінуюче становище долара США. Разом з тим Ямайська угода узаконюва-ла тенденцію до валютного поліцентризму.
Міжнародна (регіональна) валютна система — договірно-правова форма організації валютних відносин окремих країн.
Щоб протистояти гегемонії долара у світовій валютній системі, в березні 1979 р. було створено міжнародну (регіональну) валютну си-стему — Європейську валютну систему (ЄВС) — форму міждержа-вного регулювання валютних відносин країн західноєвропейського інтеграційного комплексу. Вона має риси регіональної валютної сис-теми і є одним із полюсів поліцентричної валютної системи.
Метою ЄВС було досягнення валютної стабільності та ство-рення єдиної валюти, вирівнювання основних економічних пока-зників та уніфікація економічної політики, розроблення та впро-вадження засобів колективного регулювання валютної сфери, стабілізація економічного становища країн — членів ЄВС. У зов-нішньому плані — це створення західноєвропейського валютного полюсу у поліцентричній валютній системі.
Створення цієї регіональної валютної системи викликане, по-перше, взаємною зростаючою залежністю економік цих країн, а по-друге, кризою Бреттон-Вудської валютної системи. ЄВС в основно-му використовувала елементи валютного регулювання, що були ра-ніше напрацьовані практикою співробітництва між центральними банками країн Західної Європи. За задумкою ініціаторів її створення (Франція та Німеччина), ЄВС повинна була стати зоною європейсь-кої валютної стабільності на противагу Ямайській валютній системі та захистити «Спільний ринок» від експансії долара США, витісни-вши його з міжнародних розрахунків у Західній Європі.
Механізм ЄВС містив три елементи: європейська валютна одиниця — ЕКЮ (European Currency Unit — ECU); режим суміс-ного коливання валютних курсів — «суперзмія»; Європейський фонд валютного співробітництва.
Центром цієї системи була європейська валютна одиниця — ЕКЮ, яка замінила європейську розрахункову одиницю — ЕРЕ. Від ЕРЕ ЕКЮ успадкувала побудову за принципом «стандартно-го кошика». Частка кожної національної валюти у цьому «коши-ку» залежала від питомої ваги валового внутрішнього продукту країни у сукупному ВВП ЄЕС. Виходячи з цього визначалися ва-лютні компоненти ЕКЮ та питома вага національних валют у «кошику» ЕКЮ. Вона стала базою встановлення курсових спів-відношень між валютами країн — членів ЄВС, засобом розраху-нків між їх центральними банками, а також розрахунковою оди-ницею у спеціалізованих установах та фондах ЄЕС.
У рішенні про створення ЄВС передбачалось, що ЕКЮ стане:
1) основою для розрахунків у межах механізму, що визначає валютні курси;
2) основою для визначення показника коливань курсу будь-якої з грошових одиниць, що входять у цю систему, від середньо-го показника;
3) засобом здійснення валютних інтервенцій, укладення угод та надання кредитів;
4) засобом розрахунків між центральними банками країн-членів, а також між валютними органами ЄЕС;
5) реальним резервним активом.
На відміну від СДР, які не мають реального забезпечення, емі-сія ЕКЮ забезпечувалася наполовину золотом та доларами та національними валютами країн — членів ЄВС. Технічно випуск ЕКЮ було здійснено у вигляді записів на рахунках центральних банків країн — членів ЄВС у Європейському фонді валютного співробітництва. З 1 січня 1999 р. замість ЕКЮ в безготівковий обіг 11 країнами було запроваджено євро.
Другим елементом ЄВС була система сумісного коливання валютних курсів. Для кожної грошової одиниці країн-членів до початку дії ЄВС було встановлено центральний курс відносно ЕКЮ, на основі якого були визначені двосторонні паритети всіх валют, що брали участь у системі. Припустимими межами коли-вань курсів від центрального були  2,25%, для Італії  6% з ура-хуванням нестабільності її валютно-фінансового становища. Під-тримка узгоджених курсів здійснювалася шляхом валютної інтервенції з боку центральних банків країн — членів ЄВС. Пра-вила цих операцій передбачають використання валют країн-членів поряд із доларами США.
На противагу політиці США, спрямованій на прискорення де-монетизації золота, та на відміну від Ямайської валютної системи ЄВС використовувала золото як часткове забезпечення ЕКЮ. Країни — учасниці ЄВС орієнтувалися на ринкову ціну золота для регулювання емісії ЕКЮ та обсягу резервів у Європейському фонді валютного співробітництва (20% золотодоларових резервів країн-членів) . Уведення механізму підтримки валютних курсів та використання системи валютних інтервенцій обумовили необ-хідність створення системи коротко- та середньострокового кре-дитування, яка включає:
 систему кредитування типу «своп», що існувала у межах двосторонніх відносин між центральними банками. Операції своп здійснюються банками тих країн, курси валют яких досягли межі взаємних коливань. Кредит має бути погашеним протягом 45 днів після закінчення місяця, в якому його було надано;
 фонд короткострокового кредитування. Для кожної країни визначені величина внеску у цей фонд та обсяг припустимого кредиту. Кредити надаються на строк від трьох до шести місяців з правом пролонгації до дев’яти;
 фонд надання середньострокових кредитів (від двох до п’яти років).
Новий етап європейської валютної інтеграції пов’язаний із трансформацією ЄВС у Європейський валютний союз, який пе-редбачає утворення спільного для країн — членів ЄС Європейсь-кого центрального банку та заміну національних валют спільною єдиною валютою — євро.
Маастрихтська угода 1992 р. визначила три етапи станов-лення ЄВС.
Перший етап (липень 1990 р. — грудень 1993 р.):
 повна лібералізація руху капіталів усередині ЄС;
 завершення процесу формування єдиного внутрішнього ринку ЄС;
 розроблення заходів щодо зближення (конвергенції) ряду економічних параметрів для країн-членів.
Другий етап (січень 1999 р.):
 створення незалежної Європейської системи центральних банків на чолі з Європейським центральним банком;
 установлення фіксованого курсу для валют країн — членів ЄВС між собою, а також відносно ЕКЮ;
 емісія єдиної грошової одиниці;
 проведення єдиної валютної політики країнами — чле-нами ЄВС.
У травні 1998 р. на самміті Євросоюзу було визначено 11 країн, які відповідають критеріям участі в Економічному і валютному союзі. Це — Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія, Португалія, Італія, Фінляндія, Ірландія. Саме ці країни з 1 січня 1999 перейшли до використання в безготівко-вому обігу спільної валюти — євро. З різних причин добровільно утрималися від приєднання до євро Великобританія, Швеція і Да-нія, а економіка Греції не відповідала жорстким економічним кри-теріям. Для повноправної участі в цьому економічному та валют-ному союзі було визначено такі фіксовані показники:
 дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати
3% ВВП;
 державний борг не повинен становити більш як 60% ВВП;
 річна інфляція не може бути вищою, ніж плюс 1,5-процентних пункти до середнього рівня інфляції у трьох країнах ЄС з найбільшою стабільністю цін;
 середнє номінальне значення довгострокової процентної ставки не повинно перевищувати плюс 2-процентні пункти до середнього рівня цих ставок у трьох країнах ЄС з найбільшою стабільністю цін.
Нині країни ЄС вступили у третій етап утворення ЄВС. Ста-ном на 1 січня 1999 р. було зафіксовано валютні курси націона-льних валют. Фінансові безготівкові операції з цього періоду мо-жуть здійснюватися як у євро, так і в національній валюті.
З 1 січня 2002 р. євро увійшла до готівкового обігу і протягом кіль-кох місяців зберігався паралельний обіг євро та національних ва-лют. З 1 липня 2002 р. в обігу залишається єдина європейська ва-люта — євро. За стабільність єдиної грошово-кредитної політики ЄВС відповідає Європейська система центральних банків, до якої входять ЄЦБ і центральні банки країн-учасниць. Фактично гро-шово-кредитна політика країн — учасниць ЄВС утратила само-стійність відтоді, коли центральні банки цих країн взяли зобов’язання, використовуючи відповідні ринкові інструменти, забезпечити фіксовані двосторонні обмінні курси за станом на 31 грудня 1998 р., тобто національні валюти стали деномінаціями єв-ро.
Основними перевагами введення єдиної валюти є:
 зменшення операційних витрат;
 розширення фінансових ринків;
 зростання їх ліквідності;
 зменшення валютних ризиків;
 спрощення міжнародних фінансових операцій;
 зростання конкуренції.
Усі ці переваги сприятимуть подальшому розвиткові міжрегі-онального співробітництва, а спільна валюта євро має підстави отримати статус резервної та стати конкурентоспроможною щодо долара США.
Таким чином, найважливішими наслідками запровадження єв-ро найближчим часом стануть:
 розширення можливостей економічного співробітництва завдяки вирівнюванню умов торгівлі;
 зростання економічної конкуренції у результаті спрощення порівняння результатів виробництва продукції, уніфікації бухга-лтерської звітності та аналізу;
 запровадження єдиного масштабу цін;
 ліквідація курсових втрат і ризиків під час здійснення еко-номічних операцій;
 зменшення операційних витрат на конверсійні операції тощо.
Ці позитивні наслідки стануть реальними за умови послідовного проведення Європейським центральним банком загальної монетар-ної політики, яка стає все важливішим елементом впливу на розви-ток економіки та підтримання фінансової стабільності Союзу

Ви переглядаєте статтю (реферат): «СВІТОВА ТА МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Торговля фиктивными товарами
Створення і перегляд Web-сторінок, броузери
Аудит надходження запасів
. СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2034 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП