ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит розрахунку фіксованого сільськогос-подарського податку і заповнення форми розрахунку
Мета аудиту — перевірити дотримання наказу Державної податкової адміністрації України від 27 квітня 1999 р. № 230 щодо звітності з фіксованого сільськогосподарського податку, що встановлена у формі розрахунку.
Завдання аудиту — встановити:
• дотримання Методики грошової оцінки земель сільськогос-подарського призначення і населених пунктів, затвердженої по-становою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213;
• правильність застосування податкових ставок та розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку платника за умови, що земельні угіддя його не входять до гірських зон та поліських територій, а також при здійсненні ним діяльності у гірських зо-нах і на поліських територіях;
• правильність застосування коефіцієнтів до суми фіксованого сільськогосподарського податку, якщо нарахована сільськогос-подарськими товаровиробниками у 1997 р. сума податків і зборів за формулою 3 перевищувала суму фіксованого податку, нарахо-ваного за формулою 1 або формулою 2;
• відповідність уточнень суми фіксованого сільськогосподар-ського податку за умов зміни площі сільськогосподарських угідь у зв’язку з придбанням права землевласника або землекористувача;
• достовірність розрахунку кількості сільськогосподарської продукції, що має поставлятися платником у рахунок фіксовано-го сільськогосподарського податку за вибору ним цієї форми розрахунків;
• правильність заповнення форм розрахунку фіксованого сіль-ськогосподарського податку.
На першому етапі аудитор має з’ясувати статус платника по-датку, оскільки виробники сільськогосподарської продукції його сплачують за умови, що сума, одержана від реалізації цієї продук-ції власного виробництва та продукції її переробки за звітний рік, перевищує 50 % загальної суми грошової виручки підприємства.
Звітність з фіксованого сільськогосподарського податку що-року до 1 лютого подається платником податку в орган держав-ної податкової служби за місцем його знаходження у формі роз-рахунку. Перевірка цього виду податкової звітності включає ряд етапів.
На другому етапі аудитор має з’ясувати правильність розра-хунків платником суми фіксованого сільськогосподарського по-датку виходячи із площі сільськогосподарських угідь і їх грошо-вої оцінки, що розрахована за Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 бе-резня 1995 р. № 213 (далі — Методика).
Правильність розрахунку суми фіксованого сільськогосподар-ського податку платником, земельні угіддя якого не входять до гірських зон і поліської території, аудитор перевіряє відповідно до встановленого порядку за формулою:
(1)
де П — площа оранок, сінокосів, пасовищ, багаторічних наса-джень, що належать платнику податку, в тому числі на умовах оренди;
Г — грошова оцінка оранки, сінокосів, пасовищ, багаторічних насаджень, розрахована за Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів.
Щодо платників фіксованого сільськогосподарського податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах і на поліських терито-ріях, то аудитор перевіряє правильність розрахунку суми податку відповідно до формули:
(2)
На третьому етапі аудитор перевіряє стартові умови, пра-вильність розрахунків з оподаткування в період переходу на сплату фіксованого сільськогосподарського податку (1997 р.), чим зумовлено застосування коригуючих коефіцієнтів за таким алгоритмом.
Якщо у 1997 р. господарство А мало податкові зобов’язання щодо:
• сплати податку на прибуток — Х грн;
• плати (податку) за землю — Y грн;
• податку з власників транспортних засобів і інших самохід-них машин і механізмів — Z грн;
• комунального податку — R грн;
• збору на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету, — L грн;
• збору до Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслід-ків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населен-ня — F грн;
• збору на обов’язкове соціальне страхування — G грн;
• збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України — J грн;
• збору на обов’язкове державне пенсійне страхування — V грн;
• збору до Державного інноваційного фонду — U грн;
• плати за придбання торгового патенту на здійснення торго-вої діяльності — Т грн;
• збору за спеціальне використання природних ресурсів (окремо користування водою для потреб сільського господарства) — Р грн, суму яких розраховують за формулою
 податків 1997 р. = X + Y + Z + R + L + F+ G +
+ J + V + U + T + P (грн), (3)
де  податків 1997 р. — сума нарахованих податків і зборів (обов’язкових платежів).
Аудитор уточнює, чи не перевищувала сума цих податків розрахований фіксований сільськогосподарський податок за (1) або (2).
Якщо у сільськогосподарських товаровиробників нарахована у 1997 р. сума податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно з формулою 3 перевищувала суму фіксованого податку, нарахова-ного за формулою 1 або формулою 2, більш як у 3 рази, то до су-ми фіксованого податку аудитор має встановити правильність за-стосування таких коефіцієнтів:
якщо  податків 1997 р. :  фіксованого податку > 3—4,
то застосовують коефіцієнт 1,5;
якщо  податків 1997 р.:  фіксованого податку > 4,
то застосовують коефіцієнт 2. (4)
При цьому остаточний розрахунок суми фіксованого сільсько-господарського податку із застосуванням коефіцієнта здійсню-ють так:
 остаточна фіксованого податку =
=  фіксованого податку ∙ Коефіцієнт. (5)
Аудитор має впевнитись, що коригуючі коефіцієнти не застосова-ні у разі реорганізації сільськогосподарського підприємства — плат-ника фіксованого сільськогосподарського податку, на основі якого створені суб’єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції і які також є платниками цього податку, а суму податку, що сплачувало підприємство до реор-ганізації ділять на кількість новостворених підприємств.
Перевірку правильності здійснених щомісячних платежів до 20 числа кожного місяця (починаючи з лютого поточного року і завершуючи 20 лютого наступного за звітним роком) аудитор проводить як щодо розрахунку, так і уточнення при зміні площі сільськогосподарських угідь у зв’язку з придбанням права земле-власника або землекористувача.
На четвертому етапі перевірки аудитор з’ясовує своєчасність та повноту сплати платником податку. Суми податку, сплачені що-місяця до 20 числа наступного місяця, порівнюють з податковим зобов’язанням, що визначається як одна третя його суми, встанов-леної на кожний квартал від річної суми податку, в такому обсязі:
щомісяця у I кварталі
 остаточна фіксованого податку • 10 : 100 : 3;
щомісяця у II кварталі
 остаточна фіксованого податку ∙ 10 : 100 : 3;
щомісяця у III кварталі
 остаточна фіксованого податку ∙ 50 : 100 : 3;
щомісяця у IV кварталі
 остаточна фіксованого податку ∙ 30 : 100 : 3. (6)
У разі зміни площ і сільськогосподарських угідь, що відбулася в звітному періоді у зв’язку з придбанням права землевласника або землекористувача, аудитор перевіряє правильність уточненої ними суми фіксованого сільськогосподарського податку на період до за-кінчення податкового року та подання протягом місяця розрахун-ків в органи державної податкової служби за місцем розташування земельного участка разом із витягом із державного земельного ка-дастру про склад земельних угідь та їх грошову оцінку.
На п’ятому етапі аудитор має з’ясувати дотримання платни-ком фіксованого сільськогосподарського податку умов, за якими не може змінюватися кількість сільськогосподарської продукції, 1 га, що встановлена на початок року, та обрахунку продукції з що буде поставлятися в рахунок сплати податку за встановленим еквівалентом.
Аудитору слід врахувати, що кількість сільськогосподарської продукції з 1 га сільськогосподарських угідь встановлюється на початок року і не підлягає коригуванню залежно від зміни ціни на сільськогосподарську продукцію протягом податкового року.
Обрахування кількості сільськогосподарської продукції з 1 га сільськогосподарських угідь, що має поставлятися в рахунок фік-сованого сільськогосподарського податку, здійснюється виходя-чи з еквіваленту — 1 т пшениці м’якої третього класу за цінами, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.
Кількість сільськогосподарської продукції з 1 га сільськогос-подарських угідь, яка має поставлятися в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, визначається як співвідношення вартості 1 т пшениці до вартості 1 т відповідної продукції. Таке співвідношення встановлюється щороку Верховною Радою Ав-тономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севасто-польською міськими Радами до затвердження відповідного бю-джету, але не пізніше 1 січня.
Зміна порядку сплати податків і зборів (обов’язкових плате-жів) протягом звітного (податкового) року не допускається.
Заключним етапом аудиторської перевірки є встановлення правильності заповнення форм розрахунку, що затверджені Державною податковою адміністрацією України (дод. 1 і 2). Аудитор пе-ревіряє таблицю розрахунку, що заповнюється у такій послідовності:
• у колонки 1, 4, 7, 10 — дані із Державного акту на право власності на землю та інших документів, на основі яких викорис-товується земля;
• у колонки 2, 5, 8, 11 — грошова оцінка сільськогосподарських угідь, розрахована за Методикою грошової оцінки земель сільсько-господарського призначення і населених пунктів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213;
• у колонку 3 — результат множення даних колонки 1 на дані колонки 2 з урахуванням ставки податку 0,5 (0,3) відсотка (перша складова формули 1 або формули 2);
• у колонку 6 — результат множення даних колонки 4 на дані колонки 5 з урахуванням ставки податку 0,5 (0,3) відсотка (друга складова формули 1 або формули 2);
• у колонку 9 — результат множення даних колонки 7 на дані колонки 8 з урахуванням ставки податку 0,5 (0,3) відсотка (третя складова формули 1 або формули 2);
• у колонку 12 — результат множення даних колонки 10 на дані колонки 11 з урахуванням ставки податку 0,3 (0,1) відсотка (четверта складова формули 1 або формули 2);
• у колонку 13 — сума колонок 3, 6, 9, 12 (результат обчис-лення за формулою 1 або формулою 2);
• у колонку 14 — результат розрахунку за формулою 3;
• у колонку 15 — результат ділення даних колонки 14 на дані колонки 13;
• у колонку 16 — результат розрахунку за формулою 4;
• у колонку 17 — результат розрахунку за формулою 5;
• у рядок «Особистий рахунок, відкритий під № …» праців-ником органу державної податкової служби, що здійснює переві-рку, ставиться номер відкритого в органі державної податкової служби особистого рахунку платника фіксованого податку;
• у рядок «За строками оплати» вносяться розрахунки, здійс-нені за формулою 6.
Повноту сплати фіксованого сільськогосподарського податку у грошовій формі платниками, а у разі сплати його у натуральній формі — заготівельними (переробними) підприємствами переві-ряють за даними перерахованих коштів на окремий рахунок від-ділу державного казначейства у районі, відкритий на балансово-му рахунку 2512 «Кошти державного бюджету цільового характеру» (код бюджетної класифікації 16040000 «Фіксований сільськогосподарський податок»).

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит розрахунку фіксованого сільськогос-подарського податку і заповнення форми розрахунку» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІЇ. ОСОБЛ...
Аудит збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
Вибір конфігурації систем комп’ютерної телефонії
Оцінювання ефективності інвестицій
Умови кредитної угоди


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2046 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП