ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит реалізації сільськогосподарської продукції
Аудит реалізації готової сільськогосподарської продукції розпочинається з перевірки обґрунтованості плану реалізації продукції та цін на неї, повноти визначення валової й товарної продукції, показників якості, відповідності останніх вимогам державних стандартів, технічних умов тощо.
Перевірку повноти й визначення валової продукції сільсько-господарського підприємства аудитор здійснює на основі зага-льного обсягу її виробництва, що дає йому змогу оцінити рівень виробничої програми.
Наступним етапом є перевірка правильності розподілу валової продукції на товарну, яка реалізується за межами і в межах сільсь-когосподарського підприємства, та нетоварну, яку використову-ють для внутрішньогосподарського виробничого споживання.
Перевірку повноти та правильності визначення фактичної ре-алізації здійснюють за її складом та видами операцій. За складом виділяють реалізацію:
1) продукції (рослинництва, тваринництва, ремонтних майсте-рень, промислових виробництв, обслуговуючих виробництв);
2) робіт і послуг (допоміжних виробництв, машинно-тракторного парку, обслуговуючих виробництв і господарств);
3) нематеріальних та інших активів (основних засобів, нема-теріальних активів, запасів, цінних паперів, валюти).
Необхідність перевірки реалізації за цими групами обумовлена різним документальним оформленням та методологією їх відображення.
Перевірку за видами операцій, які включаються до складу реа-лізації в сільському господарстві, здійснюють за трьома групами:
перша — продаж продукції, товарів, робіт, послуг;
друга — продаж виробничих запасів;
третя — продаж фінансових інвестицій та необоротних активів.
На обсяг реалізації продукції значною мірою впливає дотри-мання договірної дисципліни. Тому аудит має бути спрямований на встановлення обґрунтованості договору між сільськогоспо-дарським підприємством і покупцем; доцільності та вигідності його укладення, відповідності чинному законодавству України й міжнародному праву щодо зовнішньоекономічної діяльності.
Забезпечення необхідного для підприємства обсягу реалізації продукції обумовлює потребу ефективного проведення ним до-говірної роботи, яка включає три етапи:
1) переддоговірна діяльність підприємства;
2) безпосереднє укладання підприємством договору поставки продукції;
3) виконання договору поставки продукції.
Аудитор має зафіксувати відповідну діяльність підприємства за наведеними етапами та оцінити її ефективність.
Перевірка переддоговірної діяльності підприємства передбачає оцінку аудитором:
1) формування замовлень на поставку продукції;
2) розробку кредитної політики підприємством для надання покупцям товарного кредиту та гарантій їх розрахунків.
Ефективність розробленої кредитної політики аудитору доцільно оцінити за такими критеріями:
1) раціональністю встановлених розрахунків із покупцями за реалізовану продукцію;
2) обґрунтованістю розробленої системи знижок за термінову оплату реалізованої продукції покупцями;
3) доцільністю встановлених граничних строків надання това-рного кредиту покупцям;
4) обґрунтованістю стандартів визначення кредитоспромож-ності покупців;
5) наявністю диференціації кредитного ліміту для різних груп покупців;
6) обґрунтованістю розробленої політики інкасації дебіторсь-кої заборгованості;
7) реальністю розрахунку очікуваного розміру дебіторської заборгованості.
При встановленні порушення договірних зобов’язань аудитор має оцінити збитки, викликані ними, враховуючи норми права, відповідно до яких під збитками (втратами) розуміють понесені витрати, втрати або пошкодження майна, неотримані доходи (втрачена вигода).
Напрямом аудиту має бути встановлення втрат підприємст-ва від реалізації продукції низької якості (молодняку худоби ни-зької вгодованості), недоплат з боку покупців, а також від сплати штрафів за порушення договірних зобов’язань. Аудитор з’ясовує причини та винних щодо відшкодування матеріальних збитків.
Аудитор повинен проаналізувати причини невиконання догові-рних зобов’язань боржників з урахуванням вжитих підприємством заходів, спрямованих на прискорення розрахунків (його кредитну політику, форми розрахунків, угоди щодо майбутнього продажу). Особливу увагу аудитор має звернути на графіки поставки проду-кції, розроблені відповідно до укладених договорів. Гарантією до-тримання договірних зобов’язань є оптимальна організація опера-тивного обліку та наявність розшифровок асортименту за кожним договором з чітким визначенням строків поставок покупцям про-дукції, відміток про фактичний відпуск із зазначенням дати. До-тримання цих вимог має зафіксувати аудитор.
Аудит обліку і руху продукції на сільськогосподарських під-приємствах здійснюють за даними рахунку 27 «Продукція сіль-ськогосподарського виробництва», який має такі субрахунки: 271 «Продукція рослинництва», 272 «Продукція тваринництва», 273 «Продукція промислових виробництв», 274 «Продукція до-поміжних і обслуговуючих виробництв».
За дебетом рахунку 27 відображується надходження сільсько-господарської продукції, за кредитом — вибуття її внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.
Продукцію сільськогосподарського виробництва поточного року обліковують за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Різницю між факти-чною та плановою собівартістю готової продукції, яку визнача-ють в кінці року, відносять пропорційно на рахунок продукції та на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.
На рахунку 27 обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів під-приємства, яка призначена для продажу на сторону та іншого не-виробничого споживання тощо.
Аудит обліку та реалізації товарів здійснюють за даними ра-хунку 28 «Товари», на якому обліковують рух товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), що надійшли на підприємство з метою продажу. В основному цей рахунок використовують збутові, тор-гівельні, заготівельні підприємства, а також підприємства гро-мадського харчування. На рахунку 28 здійснюють також облік тари, купленої та власного виробництва.
Аудит руху товарів здійснюють у розрізі субрахунків до раху-нку 28 «Товари»:
281 «Товари на складі» (ведуть облік наявності та руху товар-них запасів, що перебувають на оптових і розподільчих базах, складах, овоческладах, морозильниках тощо);
282 «Товари в торгівлі» (ведуть облік наявності та руху това-рів, що перебувають на підприємствах роздрібної торгівлі);
283 «Товари на комісії» (ведуть облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими до-говорами, які не передбачають переходу права власності на ці то-вари до оплати її вартості. При цьому аналітичний облік ведуть за видами товарів і по підприємству (особі) комісіонеру);
284 «Тара під товарами» (ведуть облік наявності та руху тари під товарами і порожньої тари. Торговельні підприємства мо-жуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, що встановлюються керівником підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між ціною придбання і середньо-обліковими цінами на тару відносяться на субрахунок 285 «Тор-гова націнка»);
285 «Торгова націнка» (на субрахунку торгівельні, збутові ор-ганізації при веденні обліку товарів за продажними цінами відо-бражують торгові націнки на товари, тобто різницю між купіве-льною та продажною вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 «Торгова націнка» відображують збільшення суми торгової націнки, а за дебетом — зменшення. Списання за рахунок суми торгової націнки на реалізовані товари відображують за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунків 281 і 282. До звітності включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунку 28).
За дебетом субрахунків 281—284 відображується надходження товарів (тари) та збільшення їх вартості, а за кредитом — зменшення.
Правильність визначення виручки від реалізації аудитор пе-ревіряє за рахунками доходів та витрат класів 7 і 9, зокрема за рахунками: 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи», 90 «Собівартість реалізації» 94 «Інші витрати операційної діяльності» та 97 «Інші витрати», перевіряє правильність накопичення доходів і витрат протягом звітного
періоду на цих рахунках.
Перевірку правильності обліку реалізації сільськогосподарсь-кої продукції здійснюють за даними активно-пасивного синтети-чного рахунку 70 «Доходи від реалізації».
На цьому рахунку узагальнюється інформація щодо доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт і послуг), а також суми знижок, наданих покупцям, та інші вирахування з доходу.
При перевірці операцій з отримання доходів аудитор повинен пам’ятати, що відповідно до П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Аудитор має впевнитись в тому, що до складу доходів підприємства не включені надходження від інших осіб.
Перевірки правильності визначення доходу від реалізації здійс-нюють в розрізі субрахунків до рахунку 70 «Доходи від реалізації»:
• 701 «Дохід від реалізації готової продукції;
• 702 «Дохід від реалізації товарів»;
• 703 «Дохід від реалізації робіт послуг»;
• 704 «Вирахування з доходу»;
• 705 «Перестрахування».
За кредитом субрахунків 701—703 відображують збільшення (отримання) доходу, за дебетом — належну суму непрямих пода-тків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, пе-редбачених законодавством); результат операцій перестрахуван-ня (у кореспонденції з субрахунком 705 «Перестрахування»; результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунку 79 «Фінансові результати».
На субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» узагальнюють інформацією про доходи від реалізації готової продукції.
На субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» підприємст-ва торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про до-ходи від реалізації товарів.
На субрахунку 703 «Дохід від реалізації і послуг» підприємст-ва та організації, що виконують роботи і надають послуги, уза-гальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, результати зміни резервів незароблених премій.
Аналітичний облік доходів від реалізації ведуть за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та / або іншими напрямами, визначеними підприємством.
На субрахунку 704 «Вирахування з доходу» за дебетом відо-бражують суму наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернутих покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображують списання оборотів за дебетом на рахунок 79 «Фінансові результати».
При проведенні аудиту доходу (виручки) від реалізації ауди-тор повинен впевнитись, що:
• покупцеві були передані ризики та вигоди, пов’язані з пра-вом власності на продукцію;
• підприємство не здійснювало надалі управління і контроль за реалізованою продукцією;
• сума доходів була достовірно оцінена;
• економічні вигоди збільшились або існує впевненість у їх збільшенні;
• у разі здійснення обміну продукцією, яка є подібною за при-значенням та має однакову справедливу вартість, підприємство не відображувало доходу.
Основним етапом аудиту реалізації продукції є перевірка правильності відображення процесу реалізації у первинних до-кументах та регістрах бухгалтерського обліку. Перевірці підля-гають такі документи:
• товарно-транспортні накладні — ф. № 1 с.-г. (рослинництво), ф. № 1 с.-г. (молоко), ф. № 2 с.-г. (тваринництво);
• квитанції, де відображують натуральну й залікову масу та суму виручки за реалізовану продукцію;
• приймально-здавальний акт при здаванні племінних тварин (до племінної служби);
• розрахунково-платіжні відомості в разі видачі сільськогос-подарської продукції працівникам підприємства в рахунок опла-ти праці;
• договори з реалізації продукції іншим підприємствам, а за кожною відправленою партією — супровідні накладні;
• накладна внутрішньогосподарського призначення та прибу-тковий касовий ордер при реалізації сільськогосподарської про-дукції за готівку безпосередньо зі складів;
• виписки банку про рух грошових коштів на рахунках;
• рахунок-фактура і платіжна вимога за виконаними роботами і послугами (доставка заготівельним організаціям продукції, по-слуги населенню тощо).
На основі зазначених документів аудитор звіряє дані, відо-бражені у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» (рядок 010), з даними Головної книги до субрахунку 701 «Дохід від реа-лізації готової продукції». Загальна сума відхилень має становити суму податку на додану вартість, відображену у формі № 2 в ряд-ку 015 «Податок на додану вартість». У разі невідповідності сум, відображених у Головній книзі за кредитом рахунку 701, сумам, отриманим після зменшення доходу від реалізації за формою № 2 на суму ПДВ, аудитор з’ясовує причини такої невідповідності.
Аудитор звіряє дані Головної книги з даними Журналу-ордера № 11 с.-г., який сільськогосподарські підприємства використо-вують для обліку реалізації готової продукції (робіт, послуг). Пе-рвинні документи ретельно перевіряють у бухгалтерії господарс-тва та узагальнюють у необхідному розрізі у Регістрі документів щодо реалізації готової продукції (ф. № 11-1 с.-г.) та Регістрі до-кументів щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг (ф. № 11-2 с.-г.) та Регістрі документів щодо реалізації продукції, робіт, послуг за готівку (ф. № 11-3 с.-г.), на основі яких щомісяця складають Відомість 11-4 с.-г.
Крім того, перевіряють правильність оборотів за дебетом і кредитом рахунку 70 «Доходи від реалізації» за видами продукції (робіт, послуг) і напрямами реалізації, які з початку року накопи-чують у Книзі аналітичного обліку реалізації продукції, матеріа-лів, робіт і послуг (ф. № 11-5 с.-г.), записи до якої здійснюють на основі Відомості 11-4 с.-г. і Регістру 11-3 с.-г. Встановлюють накопичення в Книзі інформації щодо реалізації продукції (ро-біт, послуг) з початку року за кожним аналітичним рахунком, які використовують для складання звітності, а також правиль-ність складеної оборотної відомості за рахунками, відкритими у Книзі.
Перевірку достовірності аналітичного обліку реалізації прово-дять за кожним видом запасів за номенклатурою аналітичних ра-хунків.
Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації продукції това-рів, робіт, послуг наведено в табл. 13.1—13.10.
Таблиця 13.1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Перша подія — відвантаження
1 Відвантажена продукція по-купцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 27 «Продукція сільськогоспо-дарського вироб-ництва»
2 Нарахована виручка при поставці продукції покупцю 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
3 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 641 «Розрахунки за податками»
4 Одержана виручка 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
5 Списано доходи на фінансові результати 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 791 «Результат операційної діяльності»
6 Списана собівартість реалі-зованої продукції на фінан-сові результати 791 «Результат операційної діяльності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
Перша подія — передоплата
1 Отримано передоплату 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
2 Нараховано ПДВ 643 «Податкові зобов’язання» 641 «Розрахунки за податками»
Продовження табл. 13.1

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
3 Відвантажено продукцію покупцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 27 «Продукція сільськогоспо-дарського вироб-ництва»
4 Нарахована виручка 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
5 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 643 «Податкові зобов’язання»
6 Списано дохід на фінансові результати 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 791 «Результат операційної діяльності»
7 Списано собівартість реалі-зованої продукції на фінан-сові результати 791 «Результат операційної діяльності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
Реалізовано продукцію за бартерними контрактами
Перша подія — відвантаження
1 Відвантажено продукцію покупцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 27 «Продукція сільськогоспо-дарського вироб-ництва»
2 Нараховано виручку при поставці продукції покупцю 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 701 «Дохід від
реалізації готової продукції»
3 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 641 «Розрахунки за податками»
4 Отримано нафтопродукти 203 «Паливо» 631 «Розрахунки
з вітчизняними постачальниками»
5 Нараховано податковий кредит 644 «Податковий кредит» 631 «Розрахунки
з вітчизняними постачальниками»
6 Відображено бартерну опе-рацію 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
Закінчення табл. 13.1

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
7 Нараховано ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит»
8 Списано дохід на фінансові результати 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 791 «Результат операційної діяльності»
9 Списано собівартість реалі-зованої продукції на фінан-сові результати 791 «Результат операційної діяльності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
Перша подія — отримання
1 Отримано нафтопродукти 203 «Паливо» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
2 Нараховано податковий кредит 644 «Податковий кредит» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
3 Відвантажено продукцію покупцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 27 «Продукція сільськогоспо-дарського вироб-ництва»
4 Нараховано виручку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
5 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 641 «Розрахунки за податками»
6 Відображено бартерну опе-рацію 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
7 Нараховано ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит»
8 Списано дохід на фінансові результати 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 791 «Результат операційної діяльності»
9 Списано собівартість реалі-зованої продукції на фінан-сові результати 791 «Результат операційної діяльності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
Таблиця 13.2
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ТВАРИН НА ВИРОЩУВАННІ І ВІДГОДІВЛІ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Перша подія — відвантаження
1 Відвантажено продукцію покупцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 211 «Молодняк тварин на виро-щуванні»
2 Нараховано виручку при поставці продукції поку-пцю 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями» 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
3 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 641 «Розрахунки за податками»
4 Одержано виручку 311 «Поточні раху-нки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
5 Списано доходи на фінан-сові результати 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 791 «Результат операційної діяльності»
6 Списано собівартість реа-лізованої продукції на фі-нансові результати 791 «Результат операційної діяль-ності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
Перша подія — оплата
1 Отримано передоплату 311 «Поточні раху-нки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
2 Нараховано ПДВ 643 «Податкові зо-бов’язання» 641 «Розрахунки за податками»
3 Відвантажено продукцію покупцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 211 «Молодняк тварин на виро-щуванні»
4 Нараховано виручку по-купцю 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями» 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
5 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 643 «Податкові зобов’язання»
Продовження табл. 13.2

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
6 Списано дохід на фінан-сові результати 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 791 «Результат операційної діяльності»
7 Списано собівартість реа-лізованої продукції на фі-нансові результати 791 «Результат операційної діяль-ності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
Реалізація дорослої худоби, вибракованої
з основного стада і поставленої на відгодівлю
1 Відвантажена продукція покупцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 212 «Тварини на відгодівлі»
2 Нарахована виручка при поставці продукції покупцю 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями» 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
3 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 641 «Розрахунки за податками»
4 Одержано виручку 311 «Поточні раху-нки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
5 Списано дохід на фінан-сові результати 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 791 «Результат операційної діяльності»
6 Списано собівартість реа-лізованої продукції на фі-нансові результати 791 «Результат операційної діяль-ності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
Реалізація дорослої худоби, вибракованої
з основного стада без постановки на відгодівлю
Продуктивної худоби
1 Оприбутковано продуктивну худобу до складу обо-ротних активів 217 «Доросла ху-доба, що вибрако-вана з основного стада» 107 «Робоча і продуктивна ху-доба»
2 Відвантажено продукцію покупцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 217 «Доросла ху-доба, що вибра-кована з основно-го стада»
Продовження табл. 13.2

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
3 Нараховано виручку 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями» 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
4 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 641 «Розрахунки за податками»
5 Одержано виручку 311 «Поточні раху-нки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
6 Списано дохід на фінан-сові результати 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 791 «Результат операційної діяльності»
7 Списано собівартість реа-лізованої продукції на фі-нансові результати 791 «Результат операційної діяль-ності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
Робочих коней
1 Списано знос робочих коней 131 «Знос основних засобів» 107 «Робоча і продуктивна худоба»
2 Оприбутковано робочих коней до складу оборот-них активів 217 «Доросла ху-доба, що вибраку-вана з основного стада» 107 «Робоча і продуктивна худоба»
3 Відвантажено продукцію покупцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 217 «Доросла ху-доба, що вибра-кувана з основно-го стада»
4 Нараховано виручку 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями» 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
5 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 641 «Розрахунки за податками»
6 Одержано виручку 311 «Поточні раху-нки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
Закінчення табл. 13.2

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
7 Списано дохід на фінан-сові результати 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 791 «Результат операційної діяльності»
8 Списано собівартість реа-лізованої продукції на фі-нансові результати 791 «Результат операційної діяль-ності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
Худоби, прийнятої від населення для реалізації
1 Оприбутковано худобу, прийняту від населення для реалізації 218 «Худоба, що прийнята від населення для реалізації» 685 «Розрахунки з іншими креди-торами»
2 Відвантажено продукцію покупцям 901 «Собівартість реалізованої про-дукції» 218 «Худоба, що прийнята від на-селення для реа-лізації»
3 Нараховано виручку 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями» 701 «Дохід від реалізації готової продукції»
4 Нараховано ПДВ 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 341 «Коротко-строкові векселі, одержані в націо-нальній валюті»
5 Одержано виручку 311 «Поточні раху-нки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
6 Списано дохід на фінан-сові результати 701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції» 791 «Результат операційної діяльності»
7 Списано собівартість реа-лізації 791 «Результат операційної діяль-ності» 901 «Собівартість реалізованої про-дукції»
8 Знято в касу з поточного рахунку 301 «Каса в націо-нальній валюті» 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті»
9 Виплачено з каси населенню за прийняту худобу 311 «Поточні раху-нки в національній валюті» 301 «Каса в наці-ональній валюти»
Таблиця 13.3
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ТОВАРІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Перша подія — відвантаження
1 Відвантажено продукцію покупцям 902 «Собівартість реа-лізованих товарів» 281 «Товари на складі»
2 Нараховано виручку при поставці продукції покупцю 361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями» 702 «Дохід від ре-алізації товарів»
3 Нараховано ПДВ 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 641 «Розрахунки за податками»
4 Списано частину транспортно-заготівельних витрат, що припадають на вартість ре-алізованих товарів 902 «Собівартість реа-лізованих товарів» 289 «Транспортно-заготівельні ви-трати»
5 Одержано виручку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями»
6 Списано доходи на фінан-сові результати 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 791 «Результат операційної діяльності»
7 Списано собівартість реалі-зованої продукції на фінан-сові результати 791 «Результат опера-ційної діяльності» 902 «Собівартість реалізованих това-рів»
Перша подія — оплата
1 Отримано передоплату 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями»
2 Нараховано ПДВ 643 «Податкові зо-бов’язання» 641 «Розрахунки за податками»
3 Відвантажено продукцію покупцям 902 «Собівартість реа-лізованих товарів» 281 «Товари на складі»
4 Нараховано виручку покупцю 361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями» 702 «Дохід від ре-алізації товарів»
5 Нараховано ПДВ 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 643 «Податкові зобов’язання»
6 Списано частину ТЗВ, що припадають на вартість ре-алізованих товарів 902 «Собівартість реа-лізованих товарів» 289 «Транспортно-заготівельні ви-трати»
7 Списано доходи на фінан-сові результати 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 791 «Результат операційної діяльності»
8 Списано собівартість реалі-зованої продукції на фінан-сові результати 791 «Результат опера-ційної діяльності» 902 «Собівартість реалізованих това-рів»
Таблиця 13.4
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ОПТОМ

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Перша подія — оплата
1 Отримано передоплату 301 «Каса в національній валюті»,
311 «Поточні рахунки в національній валюті» 681 «Розрахунки за авансами одер-жаними»
2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 643 «Податкові зобов’язання» 641 «Розрахунки за податками»
3 Відвантажено товари
в рахунок передоплати 681 «Розрахунки за авансами одержаними» 702 «Дохід від ре-алізації товарів»
4 Відображено розрахунки за податковими зобов’язаннями з ПДВ 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 643 «Податкові зобов’язання»
5 Списано собівартість то-варів, визначену згідно з П(С)БО 9 «Запаси» 902 «Собівартість реа-лізованих товарів» 281 «Товари на складі»
6 Списано на фінансовий результат суму доходів від реалізації товарів 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 791 «Результат операційної діяль-ності»
7 Списано на фінансовий результат собівартість реа-лізованого товару 791 «Результат опера-ційної діяльності» 902 «Собівартість реалізованих това-рів»
8 Списано витрати на збут на фінансовий результат 791 «Результат опера-ційної діяльності» 93 «Витрати на збут»
9 Списано адміністративні витрати на фінансовий ре-зультат 791 «Результат опера-ційної діяльності» 92 «Адміністра-
тивні витрати»
10 Списано інші витрати операційної діяльності на фінансовий результат 791 «Результат опера-ційної діяльності» 94 «Інші витрати операційної діяль-ності»
11 Нараховано податок на прибуток 981 «Податок на при-буток від звичайної діяльності» 641 «Розрахунки за податками»
12 Списано витрати по по-датку на прибуток на фі-нансовий результат 791 «Результат опера-ційної діяльності» 981 «Податок на прибуток від зви-чайної діяльності»
Закінчення табл. 13.4

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
13 Відображено нерозподілений прибуток 791 «Результат опера-ційної діяльності» 441 «Прибуток не розподілений»
Перша подія — відвантаження
1 Відвантажено товари покупцеві 361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями» 702 «Дохід від ре-алізації товарів»
2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 641 «Розрахунки за податками»
3 Списано собівартість то-варів, визначену згідно з П(С)БО 9 «Запаси» 902 «Собівартість реа-лізованих товарів» 281 «Товари на складі»
4 Списано на фінансовий результат суму доходів від реалізації товарів 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 791 «Результат операційної діяльності»
5 Списано на фінансовий результат собівартість реа-лізованого товару 791 «Результат опера-ційної діяльності» 902 «Собівартість реалізованих това-рів»
6 Списано витрати на збут на фінансовий результат 791 «Результат опера-ційної діяльності» 93 «Витрати на збут»
7 Списано адміністративні витрати на фінансовий результат 791 «Результат опера-ційної діяльності» 92 «Адміністра-
тивні витрати»
8 Списано інші витрати операційної діяльності на фінансовий результат 791 «Результат опера-ційної діяльності» 94 «Інші витрати операційної діяль-ності»
9 Нараховано податок на прибуток 981 «Податок на при-буток від звичайної діяльності» 641 «Розрахунки за податками»
10 Списано витрати по по-датку на прибуток на фі-нансовий результат 791 «Результат опера-ційної діяльності» 981 «Податок на прибуток від зви-чайної діяльності»
11 Відображено нерозподі-лений прибуток 791 «Результат опера-ційної діяльності» 441 «Прибуток не розподілений»
12 Отримано оплату за відвантажені товари 301 «Каса в націона-льній валюті»,
311 «Поточні рахунки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними по-купцями»
Таблиця 13.5
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ТОВАРІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
І варіант
1 Отримано товари 281 «Товари на скла-ді» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
2 Нараховано ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
3 Передано товари в торговельний зал 282 «Товари в торгівлі» 281 «Товари на скла-ді»
4 Здійснено торгову націнку на товари:
а) в розмірі вхідного ПДВ
б) націнка магазину (25 %)

282 «Товари в торгівлі»
282 «Товари в торгівлі»

285 «Торгова націнка»
285 «Торгова націнка»
5 Оприбутковано виручку до каси 301 «Каса в націона-льній валюті» 702 «Дохід від реалі-зації товарів»
6 Списано вартість реалізова-них товарів 902 «Собівартість ре-алізованих товарів» 282 «Товари в торгів-лі»
7 Створено реалізовану торго-ву націнку (за середній %) 902 «Собівартість реа-лізованих товарів» 285 «Торгова націнка»
8 Списано ТЗВ, що припадають на вартість реалізованих товарів 902 «Собівартість ре-алізованих товарів» 289 «Транспортно-заготівельні витрати»
9 Списано собівартість реалі-зації продукції на фінансові результати 791 «Результат опе-раційної діяльності» 902 «Собівартість ре-алізованих товарів»
10 Списано доходи на фінансові результати 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 791 «Результат опе-раційної діяльності»
ІІ варіант
1 Оприбутковано виручку до каси 301 «Каса в націона-льній валюті» 702 «Дохід від реалі-зації товарів»
2 Списано за рахунок суми торгової націнки на реалізовані товари 285 «Торгова націнка» 282 «Товари в торгівлі»
3 Списано вартість реалізова-них товарів 902 «Собівартість реа-лізованих товарів» 282 «Товари в торгівлі»
4 Списано ТЗВ, що припадають на вартість реалізованих товарів 902 «Собівартість реа-лізованих товарів» 289 «Транспортно-заготівельні витрати»
5 Списано собівартість реалі-зації продукції на фінансові результати 791 «Результат опе-раційної діяльності» 902 «Собівартість ре-алізованих товарів»
6 Списано дохід на фінансові результати 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 791 «Результат опе-раційної діяльності»
Таблиця 13.6
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
З ОБЛІКУ ТОВАРІВ, ПРОДАНИХ В РОЗДРІБ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
1 Передано товари із складу в роздріб 282 «Товари в тор-
гівлі» 281 «Товари на складі»
2 Відображено різницю між продажною та первісною вартіс-тю товару (з урахуванням ви-трат на придбання) 282 «Товари в тор-
гівлі» 285 «Торгова на-цінка»
3 Продано товари за готівкові кошти 301 «Каса в націона-льній валюті» 702 «Дохід від реа-лізації товарів»
4 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 641 «Розрахунки за податками»
5 Списано собівартість товарів, визначену згідно з П(С)БО 9 «Запаси» 902 «Собівартість ре-алізованих товарів» 282 «Товари в тор-гівлі»
6 Списано товарну надбавку на реалізовані товари 282 «Товари в торгі-влі» 285 «Торгова на-цінка»
7 Списано на фінансовий ре-зультат суму доходів від реа-лізації товарів 702 «Дохід від реалі-зації товарів» 791 «Результат операційної діяль-ності»
8 Списано на фінансовий ре-зультат собівартість реалізо-ваного товару 791 «Результат опе-раційної діяльності» 902 «Собівартість реалізованих това-рів»
9 Списано витрати на збут на фінансовий результат 791 «Результат опе-раційної діяльності» 93 «Витрати на збут»
10 Списано адміністративні ви-
трати на фінансовий результат 791 «Результат опе-раційної діяльності» 92 «Адміністративні витрати»
11 Списано інші витрати опера-ційної діяльності на фінансо-вий результат 791 «Результат опе-раційної діяльності» 94 «Інші витрати операційної діяль-ності»
12 Нараховано податок на при-буток 981 «Податок на прибуток від зви-чайної діяльності» 641 «Розрахунки за податками»
13 Списано витрати по податку на прибуток на фінансовий результат 791 «Результат опе-раційної діяльності» 981 «Податок на прибуток від зви-чайної діяльності»
14 Відображено нерозподілений прибуток 791 «Результат опе-раційної діяльності» 441 «Прибуток не розподілений»
Таблиця 13.7
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
З ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАНИХ РОБІТ І ПОСЛУГ

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Перша подія — виконання робіт і надання послуг
1 Виконано роботи і нада-но послуги 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» 23 «Виробництво»
2 Нараховано виручку при наданні послуг покупцеві 361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями» 703 «Дохід від реалі-зації робіт і послуг»
3 Нараховано ПДВ 703 «Дохід від реалі-зації робіт і послуг» 641 «Розрахунки за податками»
4 Отримано виручку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
5 Списано собівартість ре-алізації виконаних робіт і наданих послуг на фінан-сові результати 791 «Результат опера-ційної діяльності» 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»
6 Списано доходи на фі-нансові результати 703 «Дохід від реалі-зації робіт і послуг» 791 «Результат опе-раційної діяльності»
Перша подія — оплата
1 Отрим

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит реалізації сільськогосподарської продукції» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Еволюція стандартів стільникового зв'язку
ФОРМИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ
СТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ
Аудиторські процедури: зміст і послідовність проведення
Поточний стан об'єкту «Укриття» на ЧАЕС


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3254 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП