ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Перевірка постановки обліку капітальних інвестицій на підприємстві
Аудитор має встановити, що порядок обліку інвестицій на підприємстві відповідає чинному порядку ведення бухгалтер-ського обліку в Україні.
Перевірка правильності відображення в обліку витрат на капі-тальні інвестиції за журнально-ордерною формою обліку прово-диться за даними Журналу-ордеру ф. № 16 с.-г. та первинних до-кументів.
У процесі перевірки аудитор має встановити:
• правильність, послідовність відображення операцій на рахун-ку 15 «Капітальні інвестиції», та відповідність їх даним Головної книги;
• відповідність записів у виробничому звіті (Книзі обліку ви-робництва) записам у первинних документах, листках-розшифровках, згрупованих за статтями витрат;
• правильність розрахунків замовника з підрядником за ета-пами виконання робіт;
• дотримання вимог щодо оформлення Акта на приймання-передачу виконаних робіт і утримання на його базі сум перерахо-ваного підряднику авансу;
• правильність відображення в обліку перерахованих замовни-ком авансів, кінцевих розрахунків і податку на додану вартість;
• правильність утримання авансів за умов виконання будівельно-монтажних робіт протягом тривалого часу та подання підряд-ником кількох рахунків;
• своєчасність і правильність проведених коригувань завище-ної підрядником вартості робіт, виконаних у звітному та по неза-кінченому будівництву в минулому роках.
З цією метою необхідно перевірити кореспонденцію рахунків щодо оприбуткування основних об’єктів основних засобів у по-рядку капітальних інвестицій і нарахування зносу при придбанні об’єктів, які були в експлуатації. Слід враховувати, що відобра-ження операцій у бухгалтерському обліку залежить від способу здійснення будівництва (підрядного чи господарського). В пер-шому випадку облік веде підрядник, а підприємство-замовник ві-дображує лише загальну вартість виконаних робіт за договірними цінами і здійснює розрахунки за них згідно з укладеними догово-рами (у цілому за об’єкт чи за етапи) за договірною ціною. На основі даних Журналу 16 с.-г. відповідні суми записують у кре-дит рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
Операції відображують так.
Якщо виконана перша подія — передоплата будівельно-монтажних робіт, у бухгалтерському обліку має бути така кореспон-денція рахунків (табл. 12.4).
Таблиця 12.4

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Перераховано грошові кошти підряднику 37 «Розрахунки з різ-ними дебіторами» 31 «Рахунки в бан-ках»
2 Прийнято вартість бу-дівельно-монтажних робіт без ПДВ 15 «Капітальні інвестиції» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
3 Відображено податко-вий кредит 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
4 Закрито заборгованість з передоплати 63 «Розрахунки з по-стачальниками та підрядниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
За першої події — прийняття будівельно-монтажних робіт згі-дно з актом про виконання в бухгалтерському обліку має бути така кореспонденція рахунків (табл. 12.5).
Таблиці 12.5

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Прийняття виконаних будівельно-монтажних робіт згідно з актом 15 «Капітальні інвес-тиції» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
2 Відображено ПДВ 641 «Розрахунки за по-датками» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
3 Перераховано грошові кошти підряднику 63 «Розрахунки з по-стачальниками та під-рядниками» 31 «Рахунки в
банках»
Аудитор повинен врахувати особливості утримання авансу при розрахунках з підрядником при виконанні будівельно-монтажних робіт, які виконуються протягом тривалого часу. При пред’явленні кількох рахунків для оплати аванс необхідно утри-мувати пропорційно до вартості виконаних робіт по кожному платежу.
Суму допущеного підрядником завищення вартості робіт, ви-конаних у звітному році, замовник сторнує на дебеті рахунку
15 «Капітальні інвестиції» і кредиті рахунку 63 «Розрахунки з по-стачальниками», а суму завищення вартості робіт, виконаних
з незакінченого будівництва в минулому році і сплачену підряднику, списує із кредиту рахунку 15 «Капітальні інвестиції» на дебет рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
Перевірка правильності відображення витрат на будівельно-монтажні роботи, які виконуються господарським способом, зводиться до встановлення ведення їх обліку за статтями цих ви-трат за кожним об’єктом (правильність нарахування заробітної плати, оцінки будівельних матеріалів, надання послуг, інших ви-трат). Аудитору слід звірити також записи в аналітичному обліку.
При спорудженні нетитульних об’єктів і тимчасових споруд аудитор перевіряє правильність відображення витрат на виконання цих робіт на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». За дебетом цього ра-хунку відображують витрати в розрізі їх видів, а за кредитом — списання витрат чи оприбуткування тимчасових споруд, які опри-бутковуються на дебет субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» і кредит рахунку 15 «Капітальні інвестиції».
12.3.3. Аудит обліку придбання
основних засобів
Перевірка правильності відображення в обліку сільсь-когосподарським підприємством придбаних за плату машин, ін-вентарю, обладнання проводиться з урахуванням того, потребує воно чи не потребує монтажу. При перевірці з’ясовують прави-льність відображення в обліку витрат на їх придбання.
Аудитор повинен виходити з того, що при прийманні машин та обладнання, які не потребують монтажу, витрати на придбання відразу мають бути віднесені на дебет рахунку 15 «Капітальні ін-вестиції» і кредит рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (без ПДВ). До погашення боргу перед постачаль-ником ПДВ відображують за дебетом субрахунку 641 «Розрахун-ки за податками» та кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постача-льниками та підрядниками».
Щодо обладнання, яке потребує монтажу, то витрати на придбання спочатку відображують на окремому субрахунку рахунку 15 «Капітальні інвестиції», а при передачі у монтаж відносять їх на рахунок 15 «Капітальні інвестиції», де мають бути відображені всі витрати, пов’язані з монтажем. Облік цих витрат ведеться аналогічно витратам на будівництво, яке здійснюється господар-ським способом.
Що стосується виготовлених основних засобів у власній ре-монтній майстерні підприємства, то аудитор повинен встановити попереднє відображення витрат на дебеті рахунку 23 «Виробниц-тво», наявність Акта приймання-передачі виготовлених основних засобів та списання понесених витрат на субрахунок 151 «Капі-тальне будівництво».

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Перевірка постановки обліку капітальних інвестицій на підприємстві» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Дохідність залученого капіталу
Ліквідність балансу позичальника. Показники, що характеризують фі...
Послуги, що можуть забезпечуватися системою електронної пошти
Модемні протоколи
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2566 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП