ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит фіксованого сільськогосподарського податку
Мета аудиту — підтвердити дотримання чинного за-конодавства щодо оподаткування сільськогосподарських товаро-виробників фіксованим сільськогосподарським податком , пра-вильність відображення в обліку та своєчасність розрахунків з бюджетом.
Завдання аудиту при перевірці фіксованого сільськогоспо-дарського податку (далі — ФСП) встановити:
• правильність віднесення сільськогосподарського підприємс-тва до платника ФСП;
• дотримання умов, що надають право сільськогосподарсько-му товаровиробнику сплачувати ФСП;
• правильність розрахунку валового доходу від реалізації сільськогосподарської продукції;
• законність включення сільськогосподарських угідь до об’єкта оподаткування;
• дотримання платником ФСП встановленого порядку право-вого оформлення змін у розмірах площі сільськогосподарських угідь у зв’язку з придбанням права власника або землекористува-ча та уточнення суми податкових платежів;
• використання ставок ФСП відповідно до їх диференціації за територіями, де платники здійснюють господарську діяльність;
• правильність обчислення фіксованого сільськогосподарсь-кого податку;
• правильність визначення кількості за видами сільськогоспо-дарської продукції (рослинництва, тваринництва) при сплаті фік-сованого сільськогосподарського податку в натуральній формі;
• своєчасність сплати фіксованого сільськогосподарського податку;
• правильність складеної декларації по сплаті фіксованого сільськогосподарського податку (див. р. 15 податкова звітність).
При проведенні аудиту аудитор має виходити з того, що сіль-ськогосподарські товаровиробники — платники ФСП сплачують також ПДВ, акцизний збір, мито, державне мито, рентні платежі, збір за забруднення навколишнього середовища, збір на розвиток виноградарства та садівництва, єдиний збір.
Крім того, платники фіксованого сільськогосподарського по-датку не звільняються від зобов’язань утримання з доходів, ви-плачуваних своїм найманим працівникам, сум прибуткового по-датку, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
(2 відсотка), збору на обов’язкове соціальне страхування на ви-падок безробіття (0,5 відсотка) та ін.
Слід також враховувати, що для платників фіксованого сільсько-господарського податку згідно з п. 4 ст. 9 Закону України «Про фік-сований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998 р. № 320-IV дію Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР із змінами і доповненнями при-зупинено вилученням пунктів 7.7, 7.8, 13.1, 13.2, 13.6—13.8.
Оподаткування сільськогосподарських підприємств фіксова-ним сільськогосподарським податком спрямовано на стимулю-вання виробничої діяльності таких підприємств. Дія цього подат-ку обмежена періодом з 1 січня 1999 р. по 2004 р.
При перевірці правильності віднесення сільськогосподарських підприємств до платників ФСП аудитор має виходити з норм чин-ного законодавства, яким визначено, що платниками можуть бути:
• сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України;
• сільські та інші господарства, що займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції;
• власники земельних ділянок і землекористувачі, в тому чис-лі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподарську про-дукцію, крім власників і землекористувачів земельних ділянок, переданих для ведення особистого підсобного господарства, бу-дівництва та обслуговування жилих будинків, господарських бу-дівель (присадибних ділянок), садівництва, дачного будівництва, а також за винятком власників і землекористувачів земельних ді-лянок, наданих для ведення городництва та випасу худоби.
Аудитор повинен встановити дотримання юридичними осо-бами, які зареєстровані як платники ФСП, наступного:
• виручка, отримана від реалізації сільськогосподарської про-дукції власного виробництва і продуктів її переробки за попере-дній звітний рік перевищує 50 відсотків від загальної суми вало-вого доходу підприємства;
• наявність у виробника сільськогосподарської продукції об’єкта оподаткування — сільськогосподарських угідь (нив (ріллі), сі-нокосів, пасовищ, багаторічних насаджень), що передані сільсь-когосподарському товаровиробнику у власність або в користування, в тому числі на умовах оренди;
• зміни оподаткування ФСП на традиційну систему оподатку-вання підприємства, якщо у звітному періоді валовий дохід від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки становив менше як 50 від-сотків загального обсягу реалізації (підприємство в наступному звітному періоді сплачує податки на загальних підставах).
Правильність розрахунку податку пов’язана з визначенням валового доходу підприємства. Тому аудитор перевіряє правиль-ність розрахунку валового доходу відповідно до Положення про порядок стягнення і обліку фіксованого сільськогосподарського податку від 23 квітня 1999 р. № 658 (далі — Положення).
При дотриманні цього Положення до валового доходу від реаліза-ції сільськогосподарської продукції власного виробництва включають:
• вартість реалізованої продукції рослинництва та тваринниц-тва власного виробництва;
• вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, виго-товленої з сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних переробних підприємствах;
• вартість реалізованої продукції, виготовленої із власної си-ровини на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства;
• вартість наданих послуг (послуги машинно-тракторного па-рку, будівельних і ремонтних бригад), пов’язаних з сільськогос-подарським виробництвом.
Аудитор має пам’ятати, що у разі реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства — платника ФСП створені на його базі суб’єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), пе-реробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в рік рефо-рмування також є платниками цього податку. На ці підприємства не поширюється умова, виконання якої необхідне для переходу на сплату ФСП, — сума, отримана від реалізації сільськогоспо-дарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки за попередній рік, має перевищувати 50 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства.
Аудитор має з’ясувати величину площі сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих у користування на умовах оренди, що ви-ступає об’єктом оподаткування ФСП, та повноту врахування у зв’язку з тим, що включення сільськогосподарських угідь до об’єкта оподаткування ФСП при передачі їх в оренду регламен-тується залежно від того, хто передає їх в оренду — платник чи неплатник ФСП, аудитор має встановити дотримання законодав-ства, зафіксувавши, що при передачі сільськогосподарських угідь в оренду платником ФСП орендовані площі не включалися при розрахунках ФСП орендаря, і навпаки, при передачі сільськогос-подарських угідь в оренду неплатником ФСП орендовані площі включалися в розрахунок ФСП орендаря.
В обох випадках аудитор повинен встановити сплату оренда-рем орендодавцю передбачену договором оренди плату за землю.
Об’єктом перевірки, що впливає на базу оподаткування ФСП, є зміни площі сільськогосподарських угідь у зв’язку з придбан-ням права землевласника або землекористувача у звітному році. Аудитор з’ясовує дотримання платником ФСП зобов’язання що-до уточнення суми податкових платежів на період до закінчення податкового року — подання таких розрахунків протягом місяця органам державної податкової служби за місцезнаходженням зе-мельної ділянки та за місцем знаходження платника податку ра-зом з випискою з державного земельного кадастру про склад зе-мельних угідь та їх грошову оцінку.
Державні організації по землевпорядкуванню уточнюють грошову оцінку сільськогосподарських угідь у зв’язку із зміною їх складу і повідомляють про це платників податку та органи дер-жавної податкової служби.
Право власності на землю або право користування земельною ділянкою з’являється після встановлення організаціями по земле-впорядкуванню межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) і отримання документа, що підтверджує це право.
Отже, після проходження наведеної вище процедури і отри-мання документів, які підтверджують право власності або корис-тування земельною ділянкою, платнику ФСП потрібно уточнити суми податкових платежів.
При перевірці правильності застосування ставок ФСП ауди-тор повинен встановити їх дотримання відповідно до диференцію-вання за районами здійснення господарської діяльності — сільсько-господарськими товаровиробниками. Аудитор має пам’ятати, що ставки фіксованого сільськогосподарського податку встановлено із розрахунку на один гектар сільськогосподарських угідь у відсот-ках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 р. за Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського при-значення і населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213, в таких розмірах, %:
• для ріллі (нив), сінокосів і пасовищ — 0,5;
• для багатолітніх насаджень — 0,3.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку, які здійснюють господарську діяльність у гірських зонах і поліських територіях, сплачують податок з одного гектара сільськогоспо-дарських угідь у процентах до їх грошової оцінки в розмірах, %:
• для ріллі, сінокосів і пасовищ — 0,3;
• для багатолітніх насаджень — 0,1.
Перелік поліських територій визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про визначення поліських територій Украї-ни» від 25 грудня 1998 р. № 2068, а перелік гірських зон — По-рядком визначення гірських населених пунктів в Україні від 15 лютого 1995 р. № 56/95-ВР.
Перелік платників ФСП, на які поширюються ставки податку, встановлені для гірських зон і поліських територій, затверджу-ються щороку до 15 січня на пленарних засіданнях обласних рад за поданням районних державних адміністрацій.
Особливу увагу при перевірці правильності обчислення суми фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік платником, виходячи з грошової оцінки площі сільськогосподар-ських угідь та ставок фіксованого сільськогосподарського подат-ку, аудитор має приділити дотриманню порядку щодо застосу-вання до суми податку коефіцієнтів.
Для того щоб визначити необхідність платнику фіксованого сіль-ськогосподарського податку при розрахунку суми податку застосо-вувати коефіцієнти, аудитору слід використати такий розрахунок:
• визначити суму податків і зборів, нарахованих платником у 1997 р., враховуючи тільки ті податки та збори, які включено в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку;
• розрахувати суму фіксованого сільськогосподарського податку, виділивши суму податків і зборів, нарахованих у 1997 р. (П1), та суму фіксованого сільськогосподарського податку (П2);
• визначити співвідношення податків і зборів, нарахованих в 1997 р. (П1), до суми ФСП (П2);
• якщо П1 не перевищує П2 або перевищує менш як у 3 рази, то при розрахунках величини фіксованого сільськогосподарського податку коефіцієнти не застосовують;
• якщо П1 перевищує П2 в 3—4 рази, до суми фіксованого сільськогосподарського податку застосовують коефіцієнт 1,5. Кінце-ва величина ФСП розраховується як добуток суми податку та коефіцієнта 1,5.
Якщо П1 перевищує П2 більш як у 4 рази, то кінцевою вели-чиною ФСП буде добуток П2 та коефіцієнта 2.
Наведені коефіцієнти до суми фіксованого сільськогосподар-ського податку не застосовують підприємства, створені після 1 січня 1998 р.
Аудитор перевіряє суму ФСП на поточний рік, що визначена платником у поданому розрахунку суми ФСП за формою, затвер-дженою ДПАУ від 27 квітня 1999 р. № 230.
Відповідно до встановленого порядку платники податку по-дають загальний розрахунок ФСП на всю площу сільськогоспо-дарських угідь органу податкової служби за місцем своєї реєст-рації до 1 лютого поточного року. В той самий строк платник податку подає розрахунок ФСП окремо за кожною земельною ді-лянкою органу державної податкової служби за місцем розташу-вання такої земельної ділянки.
Платнику фіксованого сільськогосподарського податку після подання розрахунку ФСП органом державної податкової служби за місцем його реєстрації видається довідка, що підтверджує його статус платника ФСП, завірена печаткою. Ця довідка підтвер-джує право платника податку здійснювати торгівлю продукцією власного виробництва.
Дотримання строків сплати ФСП аудитор з’ясовує відповідно до чинного законодавства. Сплата ФСП має бути здійснена до 20 числа кожного місяця звітного року починаючи з лютого.
При звільненні від сплати податку до 1 січня 2001 р. платники ФСП сплачували лише платежі на обов’язкове державне пенсійне страхування і на обов’язкове соціальне страхування.
ФСП сплачується щомісяця в розмірі третьої частини суми, визначеної на кожний квартал у відсотках до річної залишкової суми ФСП, відображеного в графі 17 форми розрахунку.
Платники ФСП мають право обирати одну з форм сплати ФСП:
1) грошовими коштами;
2) у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.
Ці дві форми сплати ФСП його платники можуть поєднувати.
У разі сплати податку в грошовій формі платники ФСП, а у випа-дку сплати в натуральній формі заготівельні (переробні) підприємст-ва і організації перераховують кошти на окремий рахунок відділення державного казначейства в районі, відкритому на балансовому суб-рахунку 2512 «Кошти державного бюджету цільового характеру».
У разі сплати ФСП у натуральній формі аудитору слід приді-лити увагу визначенню кількості та виду сільськогосподарської продукції, яку планується поставити в рахунок фіксованого сіль-ськогосподарського податку.
Аудитор повинен оцінити доцільність вибору платником ФСП різних видів сільськогосподарської продукції (рослинництва та тваринництва) для сплати податку з урахуванням особливостей виробництва і вирощування сільськогосподарської продукції.
Кількість сільськогосподарської продукції, що поставляється в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 1 червня 2000 р. № 1777-ІІІ, що набув чинності з 27 червня 2000 р., має визнача-тися виходячи з нарахованої до сплати у звітному податковому році суми фіксованого сільськогосподарського податку та дого-вірної ціни (але не нижче від біржової ціни за мінусом витрат, пов’язаних з прийманням продукції) на продукцію, яка поставля-ється в рахунок сплати податку на дату проведення сплати.
Поставка зерна в рахунок ФСП здійснюється сільськогоспо-дарськими товаровиробниками у визначені ними за погодженням з районною державною адміністрацією строки, але не пізніше 15 жовтня — по продукції ранніх зернових і технічних культур і до 1 грудня — по продукції пізніх зернових і технічних культур, а поставка продукції тваринництва — щомісяця, але не пізніше останнього дня поточного місяця.
Обсяги ФСП за видами сільськогосподарської продукції необ-хідно погоджувати з управлінням агропромислового комплексу районної державної адміністрації і укладати угоду про прийман-ня сільськогосподарської продукції, умови її заготівлі із заготівельними (переробними) підприємствами та організаціями.
Зобов’язання щодо доставки товарної сільськогосподарської продукції на заготівельні (переробні) підприємства і в організації в ра-хунок сплати податку покладаються на платників ФСП з подаль-шим відшкодуванням цих витрат за рахунок отриманої виручки від реалізації продукції. Тарифи на транспортування необхідно пого-джувати з відповідною районною державною адміністрацією і представляти їх заготівельному (переробному) підприємству, організації.
При доставці продукції заготівельним (переробним) підпри-ємствам і організаціям платники ФСП у товарно-транспортній накладній мають зробити такий запис: «В рахунок сплати фіксо-ваного сільськогосподарського податку».
На продукцію, що надійшла в рахунок сплати фіксованого сіль-ськогосподарського податку, заготівельні (переробні) підприємст-ва та організації виписують прибуткову квитанцію виходячи із за-лікової ваги, але не вище від фізичної, і встановлених на неї цін.
Щомісяця, до 5 числа наступного за звітним місяцем заготіве-льні (переробні) підприємства, організації та платники ФСП складають акти приймання-передачі продукції в рахунок сплати податку, які затверджуються органами державної податкової служби до 20 числа наступного місяця.
Заготівельні (переробні) підприємства та організації перерахо-вують кошти на покриття витрат платників ФСП по транспортуван-ню сільськогосподарської продукції на рахунки в банку один раз на місяць відповідно до їх частки в повному обсязі витрат на транспор-тування, приймання, зберігання і реалізацію такої продукції.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит фіксованого сільськогосподарського податку» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Аудит розрахункових і кредитних операцій. Мета й завдання аудитор...
ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
РОЗРАХУНКИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ
Поточний стан об'єкту «Укриття» на ЧАЕС


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2548 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП