ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит обслуговуючих підприємств агропромислового комплексу
Важливою ланкою в складі допоміжних виробництв є машинно-тракторний парк (МТП).
Аудит машинно-тракторного парку передбачає:
• визначення правильності формування та відображення в об-ліку витрат на утримання машинно-тракторного парку;
• перевірку повноти визначення та відображення в обліку ви-конаних машинно-тракторним парком робіт;
• правильність розподілу в кінці року загальних витрат між транспортними та сільськогосподарськими роботами.
Аудит витрат машинно-тракторного парку розпочинається з аналізу рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі ви-трати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності». У сільськогосподарсь-ких підприємствах тракторами виконують як сільськогосподар-ські, так і транспортні роботи, до того ж значну частину інших робіт виконують одними й тими самими тракторами. Всі витрати на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку по-трібно обліковувати на одному аналітичному рахунку «Машин-но-тракторний парк». Аудитор перевіряє правильність віднесен-ня на собівартість робіт витрат на утримання й експлуатацію тракторів, тракторних причепів, гаражів, навісів, майданчиків для зберігання техніки, машинних дворів, причіпних і навісних сільськогосподарських машин та знарядь. У планових та облікових документах з планування та обліку вони відо-бражуються в розрізі встановлених статей.
У рослинництві на витрати машинно-тракторного парку не відносять оплату праці з нарахуваннями трактористів-машиністів, причіплювачів та вартість витраченого пального й мас-тильних матеріалів. Їх відносять на відповідні роботи й куль-тури. На аналітичному рахунку 23 «Виробництво» протягом року відображують оплату праці та вартість пального лише на транспортних роботах тракторів, а також амортизацію, вар-тість ремонту і техдоглядів, страхові платежі, інші витрати
в цілому по машинно-тракторному парку незалежно від видів робіт.
Обліковою і калькуляційною одиницею усіх виконаних ма-шинно-тракторним парком робіт є умовний (еталонний) гектар. Усі сільськогосподарські й транспортні роботи, виконані машин-но-тракторним парком, мають бути виражені в умовних (еталон-них) гектарах. Визначення їх собівартості ускладнюється тим, що систематичний облік не забезпечує необхідної інформації щодо цього об’єкта ні за витратами, ні за обсягом виконаних робіт. Ви-трати машинно-тракторного парку в цілому обчислюються пев-ною мірою розрахунково. Для цього до витрат, що обліковуються на аналітичному рахунку «Машинно-тракторний парк», потрібно додати суму витрат на оплату праці з нарахуваннями та вартість пального на виконаних сільськогосподарських роботах. Ці дані відображуються у накопичувальних відомостях обліку викорис-тання машинно-тракторного парку, з яких виводять загальний обсяг виконаних робіт в еталонних гектарах. Поділивши розра-хункову суму витрат на обсяг виконаних робіт, визначають собі-вартість одного еталонного гектара. Цей показник використову-ють для контролю та аналізу.
Аудитор повинен перевірити правильність розрахунків со-бівартості транспортних робіт, враховуючи таке. Протягом ро-ку на аналітичному рахунку «Машинно-тракторний парк» об-ліковуються витрати на оплату праці виконаних транспортних робіт та вартість витраченого пального й мастильних матеріа-лів. Інші витрати обліковуються в цілому по машинно-тракторному парку. У зв’язку з цим у кінці року при визначенні собівартості транспортних робіт потрібно загальні витрати (на утримання основних засобів, страхові платежі тощо) розподі-лити між транспортними та сільськогосподарськими роботами пропорційно до умовних еталонних гектарів (ет. га). Аудитор повинен встановити та підтвердити правильність визначення загального обсягу витрат, їх розподіл та калькуляцію собівар-тості виконаних робіт.
Після цього аудитор перевіряє правильність визначення су-ми фактичних витрат на транспортні роботи та проведен-ня розподілу їх загальної частини між видами робіт. Виконані за рік у господарстві машинно-тракторним парком роботи, що належать до сільськогосподарських та транспортних, розподіля-ються за кожним їх видом шляхом визначення їх суми на одини-цю робіт — умовний еталонний гектар (1 у. ет. га), а потім на весь обсяг за видами.
Встановивши правильність визначення загальної суми витрат, що розподіляються, перевіряють калькуляцію собівартості транспортних робіт тракторів, послідовність і правильність калькуляції умовного еталонного гектара транспортних робіт тракторів. Форму калькулювання наведено в табл. 8.12.
Таблиця 8.12
КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ УМОВНОГО ЕТАЛОННОГО
ГЕКТАРА ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ ТРАКТОРІВ
Стаття витрат Обсяг робіт,
ет. га Сума,
грн На дебет
рахунків
Витрати на оплату праці з відрахування-ми на соціальне страхування
Пальне і мастильні матеріали
Витрати на утримання основних засобів
Страхові платежі
Інші витрати
Усього витрат
Обсяг виконаних робіт, ум. ет. га
Фактична собівартість 1 ет. га транспортних робіт
Калькуляційна різниця на 1 ет. га
Розподіл виконаних робіт:
молочне стадо великої рогатої худоби
вирощування та відгодівля великої рогатої худоби
свинарство
послуги на сторону
Разом

Після відображення сум коригування планової собівартості виконаних транспортних робіт до фактичної на аналітичному ра-хунку залишаються тільки витрати, віднесені на сільськогоспо-дарські культури, які у розрізі окремих статей розподіляються на культури пропорційно до встановленої бази за окремими видами машин. В результаті всі витрати машинно-тракторного парку розподіляються за їх призначенням, і аналітичний рахунок «Ма-шинно-тракторний парк» має бути закритий. Аудитор зобов’язаний встановити дотримання визначеного порядку розподілу за-гальних витрат за видами виконаних робіт.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит обслуговуючих підприємств агропромислового комплексу» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Підключення та основні сервіси Internet
Перспективи використання супутникових мереж
МЕТОДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ, ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІНАНСО...
Визначення життєвого циклу проекту
МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1750 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП