ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит руху необоротних активів
Аудит руху необоротних активів (надходження, вибут-тя, внутрішнє переміщення) проводиться з метою встановлення законності, правильності та своєчасності оформлення їх у процесі господарської діяльності сільськогосподарського підприємства за напрямами, .
На основі актів приймання-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1) встановлюється джерело їх надходження: як внесок до статутного капіталу, безоплатне отримання від юридичних і фізичних осіб, придбання за плату чи на бартерній основі, в результаті капітальних інвестицій, на умовах оперативної або фінансової оренди, в резуль-таті виявлення об’єктів, що не значилися у бухгалтерському обліку, виготовлення необоротних активів у майстерні сільськогосподарсь-кого підприємства, закладання багаторічних насаджень, капітальних витрат неінвентарного характеру, формування основного стада.
При встановленні достовірності відображення в обліку необо-ротних активів аудитору слід визначити відповідність залишків на синтетичних рахунках, відображених у Головній книзі, анало-гічним даним аналітичного обліку та бухгалтерського балансу. Записи в регістрах з обліку основних засобів звіряються за схе-мою, наведеною на рис. 5.3. Вони мають збігатися за всіма пози-ціями: сальдо на початок місяця, обороти за місяць, сальдо на кі-нець місяця. Якщо встановлено розбіжності, необхідно з’ясувати причини і рекомендувати підприємству провести інвентаризацію основних засобів та устаткування, що потребує монтажу, капіта-льних інвестицій, зобов’язань за укладеними договорами оренди. Для перевірки правильності залишків основних засобів на поча-ток року потрібно порівняти їх з даними звіту (ф. № 1) за попере-дній рік на кінець року.
Аудитору слід ознайомитися з обліковою політикою підпри-ємства щодо обліку основних засобів, нарахування амортизації, дотримання порядку обліку витрат на ремонт основних засобів. Облікова політика сільськогосподарського підприємства має бу-ти відображена у висновку аудитора.
Перевірка первинного (інвентарного) обліку необоротних ак-тивів зводиться до встановлення аудитором дотримання сільсь-когосподарським підприємством затверджених Наказом Держ-комстату України типових форм первинних документів. Необхідність такої перевірки обумовлена тим, що на практиці зустрічаються випадки порушення встановленого порядку офор-млення операцій руху необоротних активів, коли документи складаються за довільною формою.
За всіх випадків надходження необоротних активів на сільсь-когосподарське підприємство має бути складений Акт прийман-ня-передачі їх (внутрішнього переміщення):
• для основних засобів, що надійшли (ф. № ОЗ-1);
• при оприбуткуванні після капітального ремонту, реконстру-кції, модернізації (ф. № ОЗ-2);
• при прийманні багаторічних насаджень і передачі їх в екс-плуатацію — Акт приймання-передачі багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію (ф. № 54);
• при оприбуткуванні у складі основних засобів вирощеного у господарстві молодняку тварин і переведення його в основне стадо (експлуатацію) — Акт переведення тварин із групи в групу (ф. № 97).
Перевірці підлягає правильність документального оформлен-ня необоротних активів, переданих в експлуатацію. Вони мають бути закріплені за бригадами, фермами, відділеннями, іншими структурними підрозділами та за матеріально відповідальними особами. Закріплення необоротних активів за матеріально відпо-відальними особами має бути підтверджено їх Інвентарним спис-ком (ф. № ОЗ-9).
Аудитор повинен встановити правильність документального оформлення внутрішнього переміщення необоротних активів від однієї матеріально відповідальної особи до іншої (з підрозділу — до підрозділу, з бригади — до бригади, з цеху — до цеху). Ці операції мають бути оформлені накладними, підписаними одер-жувачем і здавачем, своєчасно передані до бухгалтерії підприєм-ства, де номери накладних зазначаються в інвентарних картках переданих об’єктів. Такі картки передаються у підзвіт іншої осо-би. Відповідні записи (відмітки) здійснюються в інвентаризацій-них описах об’єктів.
При внутрішньому переміщенні частини необоротних активів, які обліковуються на одній інвентарній картці, бухгалтерією сільськогосподарського підприємства повинно бути зроблено про це відповідну відмітку в примірнику картки, а також в опису ін-вентарних карток й одночасно виписані на передані об’єкти до-даткові примірники інвентарних карток, які розміщуються у кар-тотеці згідно з новим місцезнаходженням переданих необоротних активів. Відповідні записи роблять в інвентарних описах об’єктів за їх місцезнаходженням.
Правильність оформлення вибуття необоротних активів, що має місце внаслідок фізичного та морального зносу і непридатнос-ті для подальшого використання, загибелі внаслідок стихійного ли-ха, вибракування тварин з основного стада тощо має бути оформлено Актом на списання основних засобів (ф. № ОЗ-3), Актом на списання автотранспортних засобів (ф. № ОЗ-4), Актом про уста-новку, пуск та демонтаж будівельних машин (ф. № ОЗ-5), Актом на списання основних засобів (ф. № ОЗ-3), а в разі вибракуванні тварин із основного стада — Актом на вибракування тварин із основного стада (ф. № 57, № 57а), списання багаторічних наса-джень — Актом на списання багаторічних насаджень (ф. № 58), списання інвентарю — Актом на списання виробничого і госпо-дарчого інвентарю (ф. № 126).
Операції щодо надходження матеріальних необоротних акти-вів аудитор перевіряє з огляду на дотримання правил оформлен-ня актів введення їх в експлуатацію шляхом капітальних інвести-цій або актів приймання-передачі, а також правильності відображення цих операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Особливо уважно слід перевіряти операції щодо оприбуткування безоплатно придбаних необоротних активів.
Аудитор повинен переконатися, що безоплатно отримані не-оборотні активи оприбутковані підприємством із збільшенням додаткового капіталу (дебет рахунків 10 «Основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні ак-тиви» та кредит рахунку 42 «Додатковий капітал») при одночас-ному визнанні вартості таких цінностей у податковому обліку в складі збільшення валових доходів, а в бухгалтерському обліку та звітності згідно з П(С)БО 15 «Дохід» доходи визнаються в мі-ру нарахування амортизації на такі дії.
Списання вартості переданих об’єктів з рахунків 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематері-альні активи» здійснюється тільки після отримання інформації від другої сторони про оприбуткування цих об’єктів. У разі пра-вильного оприбуткування безоплатно одержаних основних засо-бів має бути така кореспонденція рахунків (табл. 5.3).
Основні засоби, придбані за плату, на бартерній основі, в результаті будівництва, реконструкції або технічного пере-оснащення, підприємство одночасно при розширеному від-
творенні має відображувати за такою кореспонденцією рахун-ків (табл. 5.4 і табл. 5.5). Основні засоби, придбані за бартер-ними операціями, мають бути оприбутковані за справедливою вартістю.
Таблиця 5.3
ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Безоплатне одержання основних засобів
1 Відображено вартість безо-платно одержаних основних засобів (строк експлуатації п’ять років) 10 «Основні засо-би» 424 «Безоплатно одержані необо-ротні активи»
2 Відображено витрати на транспортування й монтаж безоплатно одержаних ос-новних засобів 15 «Капітальні інвестиції» 685 «Розрахунки з іншими креди-торами»
3 Відображено суму ПДВ у рахунках на послуги, наве-дені в п. 2 641 «Розрахунки за податками» 685 «Розрахунки з іншими креди-торами»
4 Зараховано витрати по опе-рації 2 до складу первісної вартості безоплатно одер-жаних основних засобів 10 «Основні засо-би» 15 «Капітальні
інвестиції»
5
а) нараховано амортизацію 23 «Виробництво»,
91 «Загальновиробничі витрати»,
92 «Адміністра-тивні витрати», 93 «Витрати на збут» 13 «Знос (аморти-зація) необорот-них активів»
б) визнано дохід одночасно з нарахуванням амортизації 424 «Безоплатно одержані необо-ротні активи» 745 «Дохід від безоплатно одер-жаних активів»


Таблиця 5.4
ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
З НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Придбання основних засобів за грошові кошти
1 Отримано (оприбутковано) основні засоби 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальника-ми»
2 Відображено суму податко-вого кредиту по ПДВ 644 «Податковий кредит» 631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками»
3 Відображено право на по-датковий кредит (за наяв-
ності податкової накладної) 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит»
4 Відображено вартість транспортних та інших по-слуг, пов’язаних із при-дбанням основних засобів 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальника-ми»
5 Відображено суму податко-вого кредиту по ПДВ 644 «Податковий кредит» 631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками»
6 Відображено право на по-датковий кредит (за наявно-сті податкової накладної) 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит»
7 Нараховано збір до Пенсій-ного фонду при придбанні легкового автомобіля чи не-рухомості 949 «Інші витрати операційної дія-льності» 651 «За пенсій-ним забезпечен-ням»
8 Перераховано збір до Пен-сійного фонду 651 «За пенсій-ним забезпечен-ням» 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті»
9 Оплачено транспорті та інші послуги, пов’язані з при-дбанням основних засобів 651 «За пенсій-ним забезпечен-ням» 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті»
10 Введено в експлуатацію об’єкти основних засобів 10 «Основні засо-би» 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»
Продовження табл. 5.4

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
У разі наступної оплати
11 Оплачено за раніше при-дбані основні засоби 631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками» 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті»
У разі попередньої оплати

12 Проведено попередню оплату за об’єкт основних засобів 371 «Розрахунки за виданими авансами» 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті»
13 Відображено суму податко-вого кредиту по ПДВ (за на-явності податкової накладної) 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит»
14 Проведено попередню опла-ту за транспортні та інші послуги, пов’язані з при-дбанням основних засобів 371 «Розрахунки за виданими авансами» 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті»
15 Відображено залік заборго-ваності 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»
Спорудження основних засобів господарським способом
16 Придбано матеріали, ком-плектуючі та ін. для спору-дження основних засобів 205 «Будівельні матеріали» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
17
Отримано суму податкового кредиту по ПДВ 644 «Податковий кредит» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
18 Відображено право на по-датковий кредит по ПДВ
(за наявності податкової
накладної) 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит»
19 Оплачено придбані матеріа-ли комплектуючі для спору-дження основних засобів 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 611 «Поточна за-боргованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній ва-люті»
20 Списано матеріали, компле-ктуючі тощо 151 «Капітальне будівництво» 205 «Будівельні матеріали»
Продовження табл. 5.4

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
21 Відображено оплату праці виробничого персоналу, за-йнятого спорудженням ос-новних засобів 151 «Капітальне будівництво» 661 «Розрахунки за заробітною платою»
22 Відображено нарахування до Пенсійного фонду на фонд оплати праці виробничого пер-соналу, зайнятого споруджен-ням основних засобів (32 %) 151 «Капітальне будівництво» 651 «За пенсій-ним забезпечен-ням»
23
Відображено суму нараху-вань до Фонду соціального страхування на фонд оплати праці виробничого персона-лу, зайнятого спорудженням основних засобів (2,9 %) 151 «Капітальне будівництво» 65 «Розрахунки за страхуванням»
24 Відображено суму нараху-вань на фонд оплати праці виробничого персоналу, за-йнятого спорудженням основних засобів, до Державного фонду сприяння зайнятості населення (2,1 %) 151 «Капітальне будівництво» 653 «За страху-ванням на випа-док безробіття»
25 Відображено капітальні вкла-дення на вартість проектних і будівельно-монтажних робіт 151 «Капітальне будівництво» 631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками»
26 Відображено суму податко-вого кредиту по ПДВ (за на-явності податкової накладної) 641 «Розрахунки за податками» 631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками»
27 Оплачено виконані проектні та будівельно-монтажні роботи 631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками» 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті»
28 Введено в експлуатацію ос-новні засоби 103 «Будинки та споруди» 151 «Капітальне будівництво»
Спорудження основних засобів підрядним способом
29 Відображено витрати на про-
ектні, будівельно-монтажні ро-боти, виконані підрядниками, проектними організаціями за наявності акта виконаних робіт 151 «Капітальне будівництво» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
Закінчення табл. 5.4

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
30 Відображено суму податко-вого кредиту по ПДВ (якщо гроші не сплачено) 644 «Податковий кредит» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
31 Відображено право на подат-ковий кредит по ПДВ (за наявності податкової накладної) 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит»
32 Оплачено проектні, будівельно-монтажні роботи 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 311 «Поточні ра-хунки в націона-льній валюті»
33
Зараховано побудований виробничий об’єкт до скла-ду основних засобів 103 «Будинки та споруди» 151 «Капітальне будівництво»
Безоплатне отримання основних засобів
34 Зараховано виробничий бе-зоплатно отриманий об’єкт за справедливою вартістю 104 «Машини та обладнання» 424 «Безоплатно одержані необо-ротні активи»
35 Відображено збільшення фінансового доходу підпри-ємства, що виникає при що-місячному нарахуванні амо-ртизації на безоплатно одержані основні засоби 424 «Безоплатно одержані необо-ротні активи» 745 «Дохід від безоплатно одер-жаних активів»
Отримано основні засоби як внесок до статутного фонду
36 Відображено розмір статут-ного капіталу, оголошеного в статутних документах 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал»
37 Отримано об’єкт основних за-собів від учасника товариства 10 «Основні засо-би» 46 «Неоплачений капітал»
Отримано основні засоби як внесок до пайового капіталу
38 Відображено пайовий вне-сок членів сільськогоспо-дарського підприємства 10 «Основні засо-би» 41 «Пайовий ка-пітал»
Примітка: Платники фіксованого сільськогосподарського податку відповідно до Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17 грудня 1998 р. № 320-XIV із змінами і доповненнями звільнено від сплати збору на обов’язкове держа-вне пенсійне страхування, збору на обов’язкове соціальне страхування, в тому числі на випадок безробіття в частині нарахувань до фонду оплати праці.
Сільськогосподарські підприємства — платники фіксованого сільськогосподарсько-го податку в бухгалтерському обліку взагалі збори не відображують.
Таблиця 5.5
ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
ІЗ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Придбання основних засобів за плату
1 Відображено суму за дого-вором постачання (на умо-вах авансової оплати) 15 «Капітальні інвестиції» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
2 Відображено суму податку на додану вартість (ПДВ) 641 «Податковий кредит» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
3 Відображено суму за консу-льтаційні, інформаційні, по-середницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати, пов’язані з при-дбанням основних засобів 15 «Капітальні інвестиції» 685 «Розрахунки з іншими креди-торами»
4 Відображено суму ПДВ по операції 3 641 «Розрахунки за податками» 685 «Розрахунки з іншими креди-торами»
5 Відраховано до Пенсійного фонду у разі придбання легкових автомобілів 949 «Інші витрати операційної діяльності» 651 «Розрахунки за пенсійним за-безпеченням»
6 Зараховано об’єкти до скла-ду основних засобів 10 «Основні засо-би» 15 «Капітальні інвестиції»
7 Отримано основні засоби в обмін на готову продукцію 15 «Капітальні інвестиції» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
8 Зараховано до складу основних засобів 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»
9 Собівартість відвантаженої готової продукції 90 «Собівартість реалізації» 26 «Готова про-дукція»
Інші випадки зарахування основних засобів на баланс
10 Оприбутковано раніше не враховані на балансі основні засоби 10 «Основні засо-би» 424 «Безоплатно одержані необо-ротні активи»
Закінчення табл. 5.5

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
11 Переведено неправильно за-раховані малоцінні та швид-козношувані предмети до складу основних засобів 10 «Основні засо-би» 112 «Малоцінні необоротні мате-ріальні активи»
12 Відображено знос малоцін-них і швидкозношуваних предметів (по операції 11) 132 «Знос інших необоротних матеріа-льних активів» 131 «Знос основ-них засобів»
Будівництво об’єктів основних засобів підрядним способом
13 Відображено витрати на про-ектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підряд-ників, проектних організацій 15 «Капітальні ін-вестиції» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
14 Відображено суми ПДВ у ра-хунках підрядників і проект-них організацій 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
15
Одержано цільове фінансуван-ня на будівництво із зовнішніх джерел (бюджет, різні позабю-джетні та міжгалузеві фонди) 31 «Рахунки в бан-ках» 48 «Цільове фінан-сування і цільові надходження»
16 Використано кошти цільового фінансування для роз-рахунків з підрядниками 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 48 «Цільове фінан-сування і цільові надходження» 31 «Рахунки в бан-ках»,

69 «Доходи майбутніх періодів»
17 Зараховано збудований об’єкт до складу основних засобів 10 «Основні засо-би» 15 «Капітальні ін-вестиції»
Будівництво об’єктів основних засобів господарським способом
18 Відображено фактичні витра-ти на спорудження та виготовлення основних засобів 15 «Капітальні ін-вестиції» 23 «Виробництво», 65 «Розрахунки за страхуванням»,
66 «Розрахунки з оплати праці»,
205 «Будівельні матеріали»
19 Зараховано збудований (виго-товлений) об’єкт до складу основних засобів 10 «Основні
засоби» 15 «Капітальні
інвестиції»
З особливою увагою слід перевіряти факти придбання підпри-ємством основних засобів у фізичних осіб. Такі операції оформ-ляються письмовим договором купівлі-продажу із зазначенням паспортних даних продавця на суму, сплачену фізичній особі за куплені у неї основні засоби. При цьому роблять такі записи:
Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;
Д-т 15 «Капітальні інвестиції»
К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;
Д-т 10 «Основні засоби»
К-т 15 «Капітальні інвестиції».
На суму, сплачену фізичній особі, подається довідка в подат-кову адміністрацію про отримання доходу (ф. № 2) за місцем проживання. Підприємство зобов’язане повідомити податкову адміністрацію про угоди й утриману суму прибуткового податку із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові продавця й місця йо-го постійного проживання. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець (має ліцензію), то в разі придбання у неї необорот-них активів прибутковий податок не утримується, оскільки утри-мується податок на прибуток. Якщо підприємець є платником ПДВ, то в нього виникає податкове зобов’язання, а в покупця право на податковий кредит.
Аудит операцій, що відображують надходження основних за-собів, потребує уваги щодо правильності формування первісної вартості об’єкта. Незалежно від того, чи були основні засоби в експлуатації, вони оприбутковуються сільськогосподарським підприємством за первісною вартістю.
З метою визначення правильності встановлення підприємством первісної вартості основних засобів перевіряють рахунок 15 «Капітальні інвестиції», оскільки на ньому виявляється інвентарна вар-тість придбаного об’єкта, за якою він приймається на облік:
Д-т 10 «Основні засоби»
К-т 15 «Капітальні інвестиції».
Для перевірки операцій внутрішнього переміщення основних засобів використовуються записи в актах (ф. № ОЗ-1) на при-ймання-передачу (внутрішнє переміщення основних засобів). Аудитор повинен встановити виробничу необхідність перемі-щення основних засобів та витрати, пов’язані з цим, винних осіб при недоцільності переміщення, своєчасність відображення запи-сів про переміщення основних засобів в інвентарних картках у розрізі матеріально відповідальних осіб та оприбуткування.
Слід враховувати, що несвоєчасне оприбуткування необорот-них активів призводить до недонарахування амортизації та до неправильного розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг). Своєчасність оприбуткування в бухгалтерському обліку осно-вних засобів визначається порівнянням дат оприбуткування у Журналі-ордері № 13-с.-г з датами, зазначеними в актах при-йому-передачі основних засобів. Записи Журналу-ордера № 13 с.-г. по рахунках звіряються за схемою, поданою на рис. 5.4.

Рис. 5. 4. Схема звірки записів Журналу-ордера № 13 с.-г.
Аудиторська перевірка поширюється на операції, пов’язані з вибуттям основних засобів: у разі безоплатної передачі їх з ба-лансу на баланс за рішенням органів управління, ліквідації у зв’язку з повним зносом, продажу зайвих і непотрібних, нестач, виявлених інвентаризацією та перевірками, внесків до статутного капіталу, передаванні в довгострокову оренду, у разі стихійного лиха, екстремальних ситуацій тощо.
Із балансів сільськогосподарських підприємств можуть бути списані будівлі, споруди, машини та інші основні засоби, якщо вони стали непридатними внаслідок фізичного зносу, стихійного лиха, морального старіння або у зв’язку з будівництвом, розши-ренням, реконструкцією та технічним їх переоснащенням. Слід пам’ятати, що основні засоби підлягають списанню лише у тих випадках, коли відновити їх неможливо або економічно недоці-льно і вони не можуть бути реалізовані. Списуючи основні засо-би за фізичним зносом, треба простежити за дотриманням амор-тизаційних строків служби (строків корисного використання). Передчасне їх списання є порушенням правил експлуатації ма-шин та обладнання, безгосподарним ставленням до майна.
Особливість аудиту операцій з ліквідації основних засобів по-лягає в тому, що аудитор повинен переконатись у правильності списання виявленого фінансового результату від ліквідації недо-амортизованої частини основних засобів.
Аудитор з’ясовує, чи була створена за наказом керівника під-приємства постійно діюча комісія для списання основних засобів, у якому складі і чи є в актах підписи членів комісії та мотивація доцільності списання. Останнє обумовлено тим, що інколи осно-вні засоби передчасно списуються через недбале зберігання, по-рушення правил експлуатації, з метою привласнення, заміни но-вих об’єктів необоротних активів старими.
Для виявлення доцільності списання необоротних активів по-рівнюють дані актів на списання з даними інвентарних карток та інвентарними списками, а також перевіряють усі записи, прове-дені в обліку від надходження до вибуття об’єкта необоротних активів. Після цього перевіряють правильність визначення фі-нансового результату від списання необоротних активів як різни-цю між первісною вартістю об’єкта, що ліквідується, і сумою на-рахованого зносу за період використання з урахуванням витрат, пов’язаних із ліквідацією. Перевіряють також момент оприбутку-вання матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації необоротних активів.
У разі списання обладнання й транспортних засобів, які вибу-ли в результаті аварії, до акта про ліквідацію має додаватися ко-пія акта про аварію із з’ясуванням причин, що викликали аварію, і вжитих заходів щодо винних осіб.
Аудитор має перевірити подані до затвердження акти на спи-сання основних засобів, звіривши їх дані з технічними паспорта-ми та проектами, отриманими у процесі перевірки об’єктів у на-туральному вигляді.
Результати перевірки достовірності списання основних засо-бів відображуються у накопичувальній відомості систематизації виявлених фактів порушень діючого порядку списання основних засобів, де зазначаються найменування, марка, інвентарний но-мер неправильно списаних машин, обладнання та інших об’єктів, номер і дата актів та їх списання, нормативний та фактичний строк служби цих об’єктів, дата проведення останнього капіталь-ного ремонту, нормативний і фактичний обсяг виробітку, сума недоамортизованої частини вартості, характер порушення діючо-го порядку списання окремих об’єктів основних засобів. Така ві-домість має бути підписана аудитором, керівником і головним бухгалтером підприємства, яке перевіряється. Основні операції з вибуття основних засобів відображені в табл. 5.6.
Таблиця 5.6
ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
З ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Переоцінка основних засобів
1 Відображено дооцінку первісної вартості основних засобів 10 «Основні засоби»,
423 «Дооцінка акти-вів» 423 «Дооцінка активів»,
131 «Знос основних засобів»
2
Відображено суми дооцінки основних засобів у разі їх вибуття (на дату введення в дію П(С)БО 7 «Основні засоби» (01.2000 р.)
Сальдо субрахунку 423 «Дооцінка активів» має кредитове сальдо за конкретним об’єктом основних за-собів на основі записів про зміну (індексацію) балансової вартості основних засобів у картках інвен-тарного обліку (інших регістрів аналітичного обліку об’єктів основних засобів), якщо у підприємст-
ва сальдо на наведеному субраху-нку 423 423 «Дооцінка акти-вів» 441 «Прибуток не-розподілений»
3 Відображено результати уцінки основних засобів 131 «Знос основних засобів», 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвес-тицій» 10 «Основні засоби»
4 Відображено результати уцінки основних засобів, раніше дооцінених 131 «Знос основних засобів», 423 «До-
оцінка активів»,
975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій» 10 «Основні засоби»
Продовження табл. 5.6

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
5 Відображено результати до-оцінки основних засобів, раніше уцінених 10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка акти-вів» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності», 423 «Дооцінка активів»,
131 «Знос основних засобів»
6 Відображено втрати від змен-шення корисності об’єктів ос-новних засобів за первісною ва-ртістю 975 «Уцінка необо-ротних активів і фі-нансових інвести-цій» 131 «Знос основних засобів»
7 Відображено втрати від змен-шення корисності об’єктів ос-новних засобів за переоціненою вартістю 975 «Уцінка необо-ротних активів і фі-нансових інвести-цій», 131 «Знос основних засобів» 10 «Основні засоби»
88 Відображено дооцінку вартості об’єктів основних засобів, про-ведену після усунення причин попереднього зменшення кори-сності об’єкта основних засобів:
об’єктів, які до зменшення корисності оцінювалися за первісною вартістю (сторно) 975 «Уцінка необо-ротних активів і фі-нансових інвестицій» 131 «Знос основних засобів»
об’єктів, які до зменшення корисності оцінювалися за переоціненою вартістю 10 «Основні засоби»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»,
131 «Знос основних засобів»
Реалізація основних засобів
11 Відображено дохід від реалізації основних засобів 31 «Рахунки в бан-ках» або 37 «Розра-хунки з різними де-біторами» 742 «Дохід від реалі-зації необоротних активів»
12 Відображено знос реалізованих основних засобів 131 «Знос основних засобів» 10 «Основні засоби»
13 Відображено залишкову вар-тість реалізованих основних за-собів 972 «Собівартість реалізованих необо-ротних активів» 10 «Основні засоби»
14 Відображено витрати, пов’язані з реалізацією основних засобів 972 «Собівартість реалізованих необо-ротних активів» 31 «Рахунки в бан-ках» та інші рахунки
Продовження табл. 5.6

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
15 Відображено суму ПДВ (у разі реалізації виробничих основних засобів) 742 «Дохід від реа-лізації необоротних активів» 641 «Розрахунки за податками»
Ліквідація основних засобів
16 Відображено знос ліквідованих основних засобів 131 «Знос основних засобів» 10 «Основні засоби»
17 Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів 976 «Списання не-
оборотних активів» 10 «Основні засоби»
18 Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією основних засобів 976 «Списання не-
оборотних активів» 66 «Розрахунки з оплати праці» та ін-ші рахунки
19 Відображено доходи від ліквіда-ції основних засобів 20 «Виробничі за-паси» або інші рахунки 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
20
Відображено суми ПДВ (у разі ліквідації виробничих основних засобів) 976 «Списання не-
оборотних активів» 641 «Розрахунки за податками»
Безоплатна передача основних засобів

21 Знос переданих основних засо-бів 131 «Знос основних засобів» 10 «Основні засоби»
22 Залишкова вартість переданих основних засобів 976 «Списання не-
оборотних активів» 10 «Основні засоби»
23 Відображено суму ПДВ (у разі передачі виробничих основних засобів) 976 «Списання не-
оборотних активів» 641 «Розрахунки за податками»
Передача основних засобів як внесок до статутного
капіталу іншого підприємства
24 Знос переданих основних засо-бів 131 «Знос основних засобів» 10 «Основні засоби»
25 Залишкова вартість переданих основних засобів 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 10 «Основні засоби»
26 Різниця між залишковою вартіс-тю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвести-цій (в обмін на основні засоби були отримані акції) 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 746 «Інші доходи від звичайної діяль-ності»
Закінчення табл. 5.6

пор. Зміст господарської
операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Списання нестачі або псування основних засобів
27 Знос списаних основних засобів 131 «Знос основних засобів» 10 «Основні засоби»
28 Залишкова вартість списаних основних засобів 976 «Списання не-оборотних активів» 10 «Основні засоби»
29 Сума, що підлягає відшкодуван-ню винними 375 «Розрахунки за відшкодуванням за-вданих збитків» 746 «Інші доходи від звичайної діяль-ності»
30 Нараховано ПДВ
31 Відображено суму відшкоду-вання, що підлягає сплаті до бюджету 746 «Інші доходи від звичайної діяльнос-ті» 642 «Розрахунки за податками»
32 Одержано суму відшкодування втрати 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках» 375 «Розрахунки за відшкодуванням за-вданих збитків»
На закінчення аудиторської перевірки руху основних засобів потрібно встановити достовірність даних синтетичного та аналі-тичного обліку. З цією метою проводять перевірку організації аналітичного обліку основних засобів. Її починають із встанов-лення матеріально відповідальних осіб і наявності укладених з ними договорів про повну індивідуальну матеріальну відповіда-льність. Якщо такі договори відсутні, аудитору слід рекоменду-вати підприємству їх укласти.
Для підтвердження відповідності даних аналітичного обліку синтетичному необхідно, щоб оборот у Журналі-ордері № 13 с.-г. відповідав підсумкам руху основних засобів в інвентарних картках, а залишки основних засобів за даними Журналу-ордера № 13 с.-г. збігалися із залишками на синтетичному позабалансовому рахун-ку 01 «Орендовані необоротні активи» в Головній книзі.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит руху необоротних активів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудиторський висновок та його види
Аудит кредитних операцій
Метафора і метонімія
Банки в ролі андеррайтерів
МЕТОДИ ПРОГНОСТИКИ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2370 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП