ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит оборотних засобів, інших необоротних матеріальних активів. Мета, завдання, джерела аудиту
Мета аудиту — встановити дотримання підприємст-вом вимог П(С)БО 7 «Основні засоби».
Завданням аудиту необоротних активів є встановлення:
• правильності визнання, класифікації та оцінки необоротних активів;
• дотримання вимог щодо документального оформлення наяв-ності та руху необоротних активів;
• правильності ведення інвентарного обліку необоротних активів;
• збереженості необоротних активів та їх технічного стану;
• правильності відображення в обліку надходження необорот-них активів та витрат на їх утримання;
• дотримання вимог щодо нарахування амортизації необорот-них активів і правильності відображення в обліку;
• достовірності відображення в обліку орендованих необорот-них активів;
• правильності переоцінки та зменшення корисності необоро-тних активів;
• достовірності відображення в обліку вибуття необоротних активів;
• правильності документального оформлення та визначення витрат на ремонт необоротних активів та відображення їх на ра-хунках бухгалтерського обліку;
• достовірності розкриття інформації про основні засоби та нематеріальні активи у Примітках до фінансової звітності.
Об’єктами аудиту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів є:
• наявність і стан збереження основних засобів;
• операції, пов’язані з рухом основних засобів, їх технічний стан;
• стан оперативного, інвентарного, аналітичного та синтетич-ного обліку основних засобів;
• амортизація та індексація основних засобів;
• операції з капітального ремонту, технічного переозброєння, модернізації та реконструкції основних засобів;
• облік орендованих основних засобів;
• придбання та виготовлення основних засобів;
• облік витрат на утримання й експлуатацію машин і облад-нання;
• матеріали інвентаризації, статистичної та фінансової звітності.
Джерела інформації:
Джерелами інформації для аудиту операцій з необоротними активами є:
1) наказ про облікову політику підприємства;
2) первинні документи з обліку необоротних активів: акт при-ймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗ-1), акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйо-ваних та модернізованих об’єктів (ф. № ОЗ-2), акт списання ос-новних засобів (ф. № ОЗ-3), акт на списання автотранспортних засобів (ф. № ОЗ-4), акт про установку, пуск та демонтаж будіве-льної машини (ф. № ОЗ-5), інвентарна картка обліку основних засобів (ф. № ОЗ-6), опис інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. № ОЗ-7), картка обліку руху основних засобів
(ф. № ОЗ-8), інвентарний список основних засобів (ф. № ОЗ-9), розрахунок амортизації основних засобів (ф. № ОЗ-14, № ОЗ-15 та ОЗ-16);
3) облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку необоротних активів;
4) акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;
5) звітність.
Перед безпосереднім проведенням аудиту необоротних акти-вів аудитору необхідно:
― ознайомитися з обліковою політикою сільськогосподарсь-кого підприємства у частині організації обліку необоротних ак-тивів за період, що підлягає перевірці, її змінами порівняно з по-переднім;
― уточнити дати проведення останньої інвентаризації необо-ротних активів та її результатів;
― ознайомитися з матеріалами переоцінки необоротних акти-вів за станом на 1 січня та їх відображенням в обліку;
― перевірити наявність наказів (розпоряджень) про створення на сільськогосподарському підприємстві постійно діючої комісії щодо списання необоротних активів, про осіб, відповідальних за зберігання необоротних активів з місцями їх експлуатації, а та-кож з’ясування умов укладених з ними договорів про повну інди-відуальну матеріальну відповідальність;
― ознайомитися з договорами на оренду необоротних активів, укладеними з юридичними та фізичними особами;
― перевірити наявність картотеки основних засобів за місця-ми їх експлуатації у матеріально відповідальних осіб;
― вивчити інформацію (наказів, списку матеріально відпові-дальних осіб, що звільнилися);
― встановити забезпеченість бухгалтерії підприємства чин-ними нормативними документами, що визначають правила ве-дення обліку необоротних активів, зразками міжвідомчих форм уніфікованої документації з обліку цих активів.
Така інформація дасть змогу аудитору на початку перевірки мати загальне уявлення про організацію обліку необоротних ак-тивів на сільськогосподарському підприємстві та визначити ті аспекти, що потребують особливої уваги.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит оборотних засобів, інших необоротних матеріальних активів. Мета, завдання, джерела аудиту» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Ложный путь изобретательства
Фонетична транскрипція
Процес кредитування клієнтів банку
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
Проектний контроль


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 4088 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП