ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудиторські процедури: зміст і послідовність проведення
Виявлення порушень чи зловживань у разі здійснення касових операцій досягається за допомогою аудиторських про-
цедур , що проводяться за їх класифікацією (див. табл. 3.1).
Аудит касових операцій проводиться за планом, що включає основні питання (додаток № 1).
До складання плану і програми перевірки аудитор має оцінити внутрішній контроль за рахунка і збереженням готівки (інших цінностей) в касі, дотримання касової дисципліни. Ефективність внутрішнього контролю, поставка бухгалтерського обліку, до-стовірність облікових даних аудитор може оцінити при наявності достатньої кількості доказів.
Їх можна зібрати, використовуючи такі методи:
1) інвентаризація готівки каси;
2) нагляд за проведенням господарських чи бухгалтерських операцій;
3) усне опитування;
4) отримання письмових підтверджень;
5) перевірка документів отриманих від третіх осіб;
6) контроль документів, підготовлених на підприємстві клієнта;
7) перевірка арифметичних розрахунків;
8) аналіз.
Відбір та використання раціональних методів збору аудитор-ських доказів під час перевірки касових операцій — складне за-вдання. Аудитор визначає, який із вказаних методів слід застосо-вувати для виявлення кожного із можливих порушень та до яких об’єктів контролю слід застосовувати той чи інших метод.
У процесі перевірки касових операцій вибірково здійснюються всі методи отримання аудиторських доказів (різні методи — до різних об’єктів контролю) (табл. 3.1).

Таблиця 3.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА МЕТОДИ ЗБОРУ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ
№ пор. Основні види порушень
касових операцій Метод збору
аудиторських доказів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Пряме викрадення грошей + +
1.2 Викрадення грошей, приховане не-оформленими документами та розпис-ками + + +
2.1 Неоприбуткування та привласнення грошей, що надійшли з банку + +
2.2 Неоприбуткування й привласнення грошей, які надійшли від різних фізи-чних і юридичних осіб + + + +
2.3 Привласнення сум готівки, що надій-шли від різних юридичних і фізичних осіб + +
3.1 Повторне використання документів для списання грошей за касою + +
3.2 Неправильний підрахунок підсумків у касових документах і звітах касира + +
3.3 Списання сум без підстав або за фік-тивними документами + + +
3.4 Підробки законно оформлених доку-ментів (збільшення сум списання) + +
4.1 Привласнення депонованої заробітної плати і грошових коштів, нарахованих на інших підставах + +
4.2 Привласнення сум готівки, що нале-жать іншим підприємствам + +
4.3 Розрахунки готівкою, що перевищує встановлену законодавством межу + +
4.4 Розрахунки з населенням із застосу-ванням електронних контрольно-касових апаратів +
4.5 Неправильне відображення касових операцій у регістрах синтетичного об-ліку +
Пряме викрадення грошових коштів
Пряме, неприховане викрадення грошей виявляється че-рез інвентаризацію готівки , що проводиться у такій послідовності:
― опечатування кас, що виключає покриття нестачі готівки інших кас;
― складання звіту касиром на дату раптової перевірки каси у присутності членів інвентаризаційної комісії та подання розпис-ки про те, що на момент інвентаризації каси немає неоприбутко-ваних і несписаних коштів (до заліку приймаються з поміткою в акті інвентаризації каси платіжні відомості з частковою випла-тою заробітної плати і не приймаються розписки про обґрунту-вання нестачі коштів);
― порівняння одержаних сум після перерахунку грошей і цін-ностей з даними про їх залишок, зафіксований у бухгалтерському обліку;
― оформлення в трьох примірниках результатів інвентариза-ції актом інвентаризації;
― у разі виявленої нестачі готівки касир подає аудитору письмове пояснення причини її виникнення.
Для виявлення прямого викрадення грошових коштів викори-стовується аудиторська процедура «Каса 1.1.1» — інвентаризація касової готівки .
Нічим не прихована нестача грошей у касі на момент перевір-ки є найпростішою формою порушення касової дисципліни; складнішою є викрадення готівки, замасковане різними розпис-ками працівників підприємства.
Розкрадання грошей під прикриттям неоформлених докумен-тів і розписок аудитор виявляє шляхом перевірки правильності оформлення надходжень та видачі готівки з каси підприємства.
Приймаючи грошові білети та монети до каси, касири підпри-ємств зобов’язані керуватися загальними правилами визначення ознак платоспроможності грошових білетів та розмінної монети Національного банку України. За порядком ведення касових опе-рацій готівка касирами підприємства приймається за прибутко-вими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або уповноваженою ним особою. Про приймання грошей вида-
ється квитанція за підписами головного бухгалтера або уповноваженої ним особи і касира, завірена печаткою (штампом) касира або чеком касового апарата, а видача готівки — за видатковими касовими ордерами (розрахунково-платіжними) та іншими вида-тковими документами.
Документи на видачу грошей мають бути підписані керів-ником, головним бухгалтером сільськогосподарського підпри-ємства або уповноваженими ними особами. До видаткових ор-дерів можуть додаватися заявки на видачу грошей, рахунки тощо. Аудитору слід врахувати нове положення: якщо на до-даних до видаткових касових ордерів документах, заявках, ра-хунках тощо є дозвільний напис керівника сільськогосподар-ського підприємства, підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов’язковий.
Порушенням (розтратою готівки) вважаються випадки, коли на документах, рахунках, заявах тощо, які додаються до видатко-вого касового ордера, відсутні підписи й дозвіл керівника. Ауди-тор має враховувати, що видача грошей з каси, яка не підтвер-джується розпискою одержувача у видатковому касовому ордері, вважається нестачею і підлягає стягненню з касира, а готівка, не підтверджена прибутковими ордерами — надлишком каси та за-раховується у прибуток підприємства.
Подібні порушення виявляються перевіркою касових докуме-нтів на відповідність підпису одержувача грошей на видаткових касових документах з урахуванням встановленого порядку їх ви-дачі.
Згідно з Порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні при виплаті грошей окремій особі за видатко-вим касовим ордером або документом, що його замінює, при по-данні документа, який посвідчує особу, з відображенням його ре-квізитів і під розписку. Розписка про одержання грошей може бути зроблена тільки власноручно чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок із зазначенням одержаної суми (гривень — літерами, копійок — цифрами). У разі одержання грошей за ві-домістю сума вказується не літерами, а цифрами. Аудитору слід врахувати, що видача грошей особам, яких немає у списковому складі сільськогосподарського підприємства, проводиться за ви-датковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу, або за окремою відомістю на основі укладених договорів.
Особам, які залучаються до сільськогосподарських і вантаж-но-розвантажувальних робіт, а також для подолання наслідків стихійного лиха, гроші можуть видаватися за відомістю. Відомо-сті складаються окремо для кожної організації, працівники якої були залучені на роботи, та засвідчуються (крім підпису керівни-ка й головного бухгалтера підприємства — організатора робіт) підписом уповноваженого відповідної організації.
Достовірність підписів одержувачів грошей перевіряється по-рівнянням підписів на одних документах з підписами на інших.
В окремих випадках проводиться опитування одержувачів грошей.
Основні аудиторські процедури у разі перевірки каси:
«Каса. 1.2.1» — перевірка наявності на прибуткових і видат-кових касових ордерах підпису головного бухгалтера чи уповно-важеної особи;
«Каса. 1.2.2» — перевірка наявності на видаткових касових документах підписів керівників сільськогосподарського підпри-ємства чи уповноваженої особи;
«Каса. 1.2.3» — перевірка наявності на прибуткових і видат-кових документах підписів отримувача грошей.
Мета аудиторської процедури: встановити наявність санкцій головного бухгалтера або уповноваженої особи на всі надхо-дження й видатки коштів.
Засоби перевірки: зразки підписів головного бухгалтера, осо-би, уповноваженої ним підписувати за нього касові документи із зазначенням дати початку та закінчення його повноважень.
Техніка проведення: послідовний огляд усіх прибуткових і ви-даткових касових ордерів з метою встановлення наявності підпи-сів головного бухгалтера або уповноваженої особи. За відсутнос-ті підписів заповнюється така форма:
ф. «Каса. 1.2.1а»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК КАСОВИХ ОРДЕРІВ, НА ЯКИХ НЕМАЄ ПІДПИСУ
ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА АБО УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
Номер ордера Дата Сума Підстава
прибутковий видатковий

Відповідність підписів головного бухгалтера або уповноваже-ної особи на касових документах перевіряють порівнянням їх із зразками підписів. У разі встановлення невідповідності підписів доцільно заповнити таку форму:
ф. «Каса. 1.2.1б»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК КАСОВИХ ОРДЕРІВ,
НА ЯКИХ ПІДПИС ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА
АБО УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗРАЗКУ
Номер ордера Дата Сума Підстава
прибутковий видатковий

Законність підписів уповноваженою особою касових ордерів пере-віряється аудитором порівнянням відповідності дат касових ордерів термінам строку повноважень вказаної особи. Якщо виявлено, що за-значені строки не збігаються, доцільно скласти ф. «Каса. 1.2.1в».
Необов’язковість підпису видаткового касового ордера керів-ником потребує перевірки доданих до видаткових касових орде-рів документів на наявність дозволу керівника підприємства на документах (заявах, рахунках, розрахунково-платіжних відомос-тях тощо): «Сплатити» (Підпис) або «Прошу сплатити» (Підпис).

ф. «Каса. 1.2.1в»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК КАСОВИХ ОРДЕРІВ,
ДАТИ ЯКИХ НЕ ЗБІГАЮТЬСЯ З ДАТАМИ
ВСТАНОВЛЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ НА ЇХ ПІДПИС
П.І.П. уповноваженої особи
Дата початку
Дата закінчення
Номер ордера Дата Сума Підстава
прибутковий видатковий

Якщо такі розпорядження на документах відсутні чи підпис керівника не збігається із зразком, заповнюється ф. «Каса. 1.2.2а» (згідно з аудиторською процедурою 1.2.2).
ф. «Каса. 1.2.2а»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, У ЯКИХ ПІДПИС КЕРІВНИКА
ПІДПРИЄМСТВА АБО УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ НЕ ЗБІГАЄТЬСЯ
З ПІДПИСОМ НА ЗРАЗКУ
Номер видаткового
касового ордера Дата Сума Кому і з якою метою видані гроші

Відповідність дат видаткових касових ордерів проводиться також порівнянням їх із строками виконання особою повнова-жень. У разі невідповідності дат заповнюється ф. «Каса. 1.2.2б».
ф. «Каса. 1.2.2б»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ОРДЕРІВ ЧИ ДОДАНИХ
ДО НИХ ДОКУМЕНТІВ, ДАТИ ПІДПИСУ ЯКИХ НЕ ЗБІГАЮТЬСЯ
ІЗ СТРОКОМ НАДАНОГО ПОВНОВАЖЕННЯ ЇХ ПІДПИСУВАТИ
П.І.П. уповноваженої особи
Дата початку
Дата закінчення
Номер видаткового
касового ордера Дата Сума Кому і з якою метою видані гроші

Процедура 1.2.3. Перевірка наявності на видаткових касо-вих документах підпису одержувача грошей.
Мета процедури: встановлення наявності на всіх видаткових касових ордерах підписів отримувачів грошей.
Засоби перевірки: видаткові касові ордери.
Техніка виконання: послідовний перегляд видаткових касових документів з метою встановлення наявності на видаткових касо-вих ордерах підпису одержувача, дати одержання грошей (має збігатися з датою оформлення самого ордера), назви й номера документа, який засвідчує особу.
Якщо один із реквізитів відсутній чи сумнівний або на різних до-кументах виявлені підписи різних осіб, заповнюється ф. «Каса. 1.2.3».
ф. «Каса. 1.2.3»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ОРДЕРІВ, НА ЯКИХ ВІДСУТНІЙ
АБО СУМНІВНИЙ ПІДПИС ОТРИМУВАЧА ГРОШЕЙ
Видатковий номер, П.І.П. одержувача Примітки Дані опитування одержувача
Номер Дата П.І.П. Дата Документ

Процедура 1.2.4. Усне опитування. Проводиться з метою встановлення факту одержання особами, які опитувалися, грошей за видатковими касовими ордерами, що не підтверджені їх підписом.
Засоби перевірки: ф. «Каса. 1.2.3» з робочих паперів аудитора, видаткові касові ордери.
Техніка виконання: опитуються працівники підприємства, прі-звища яких зазначені у ф. «Каса. 1.2.3», про одержання грошей з каси, уточнюються дати й мета одержання грошей, фіксується зразок підпису осіб, що опитувалися, звіряються зразки підписів з підписами на видатковому касовому ордері.
У разі звільнення особи з підприємства (ф. «Каса. 1.2.3») на момент проведення аудиторської перевірки необхідно за даними обліку кадрів встановити дату звільнення та порівняти її з датою одержання грошей за видатковим касовим ордером.
Привласнення грошей, що надійшли з банку
Неоприбуткування та привласнення грошей, що на-дійшли з банку, пов’язано з приховуванням операцій щодо над-ходження грошей до каси сільськогосподарських підприємств. Таке привласнення грошових коштів становить найбільшу частку в загальному обсязі зловживань. Основними найбільш пошире-ними зловживаннями є привласнення готівки бухгалтером за ра-хунок виправлень шифрів у виписках банку та використання го-ловним бухгалтером підписаних керівником незаповнених чеків.
Для виявлення випадків привласнення коштів проводяться взаємні перевірки операцій за касою і за банком . Аудиторські процедури, що виконуються:
«Каса. 2.1.1» — перевірка чекової книжки (книжок) підпри-ємства на її повноту;
«Каса. 2.1.2» — перевірка повноти оприбуткованих грошей у касі сільськогосподарського підприємства, одержаних у банку за чеком.
Процедура 2.1.1. Перевірка чекової книжки на її повноту.
Мета процедури: перевірка повноти корінців чеків у чековій книжці.
Засоби проведення процедури: всі чекові книжки, використані за період, що підлягає перевірці.
Техніка виконання процедури: послідовно переглядають чекові книжки сільськогосподарського підприємства та звіряють кіль-кість корінців та незаповнених чеків у чековій книжці. В сумі їх має бути стільки, скільки зазначено на обкладинці чекової книж-ки. Крім того, перевіряють послідовність номерів чеків на корін-цях чекової книжки. За відсутності будь-якого корінця чеку по-трібно заповнити ф. «Каса. 2.1.1».
ф. «Каса. 2.1.1»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК КОРІНЦІВ ЧЕКІВ, ВІДСУТНІХ У ЧЕКОВІЙ КНИЖЦІ
Початковий номер
чека чекової книжки Заключний номер
чека чекової книжки Номер відсутнього
корінця чека

Перевіряючи чекову книжку, встановлюють, чи збігаються се-рія та номер зіпсованого чека з серією і номером на корінці чека, до якого він прикріплений.
Процедура 2.1.2. Перевірка повноти оприбуткованих гро-шових коштів, одержаних у банку, в касі підприємства.
Мета процедури: перевірка повноти і своєчасності оприбут-кування грошей, отриманих за чеком у банку.
Засоби для виконання процедури: чекова книжка (книжки) підприємства за період, первинні документи, що відображують операції за розрахунковим рахунком (виписка банку), шифри ба-нку, які відповідають одержанню готівки у касі (ці шифри мо-жуть бути різними, їх може бути стільки, скільки використову-
ється у конкретному банку), касова книга підприємства (звіт касира).
Техніка виконання: перевіряють касову книгу і при написах: «Одержано з банку за чеком _______» звіряють суму, записану в касовій книзі, з двома сумами на корінці чекової книжки (на зво-ротній стороні корінця зазначається розподіл загальної суми за шифрами банку) та сумою виписки банку (у виписці банку зага-льна сума виданої готівки також розподіляється за шифрами бан-ку). Крім того, звіряють номер чека.
Якщо цифри або виправлення їх у виписках банку не збіга-ються, необхідно скласти ф. «Каса. 2.1.2».
ф. «Каса. 2.1.2»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК СУМ, ОДЕРЖАНИХ У БАНКУ ТА ПОВНІСТЮ
НЕОПРИБУТКОВАНИХ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВА
Дата
виписки
банку Сума згідно
з випискою
банку Номер
корінця чека Сума
за чеком Дата
звіту
касира Сума
оприбуткування
в касі

Неоприбуткування й привласнення
коштів, які надійшли до каси
від юридичних і фізичних осіб
за прибутковими касовими ордерами
Привласнення грошей, які надійшли від різних юридичних і фізичних осіб за прибутковими ордерами, пов’язано з при-ховуванням операцій з оплати наданих підприємством послуг, виконаних робіт, погашення заборгованості, оплати матеріалів, квартирної плати тощо. Найпоширенішими є платежі звільнених осіб. Тому заборгованість за звільненими працівниками сільсько-господарського підприємства ретельно перевіряють. Такі факти виявляються за допомогою письмових підтверджень третіх осіб і усних опитувань .
Своєчасність розрахунків з працівниками сільськогосподарсь-кого підприємства за виданими коштами на відрядження, госпо-дарські потреби та правильність оформлення руху грошей згідно з касовими ордерами проводиться з використанням аудиторських процедур:
«Каса. 2.2.1» — перевірка своєчасності розрахунків з праців-никами по відрядженню;
«Каса. 2.2.2» — перевірка своєчасності розрахунків працівни-ків за видані грошові кошти на господарські потреби;
«Каса. 2.2.3» — перевірка відповідності прибуткових касових ордерів, записів у журналі їх реєстрації;
«Каса. 2.2.4» — перевірка одночасного оформлення касових ордерів і руху грошових коштів за касою.
За аудиторськими процедурами враховуються положення що-до видачі готівки під звіт.
Підзвітні особи зобов’язані подати до бухгалтерії підприємст-ва разом із невикористаним залишком готівки авансовий звіт про витрачання одержаних у касі сум у такі строки:
• за відрядженнями — протягом трьох робочих днів після по-вернення з відрядження;
• заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту — протя-гом десяти робочих днів з дня видачі готівки під звіт;
• на всі інші виробничі (господарські) потреби — наступного робочого дня після видачі готівки під звіт.
Якщо з каси підприємства підзвітній особі одночасно видана готівка на відрядження та на вирішення у цьому відрядженні ви-робничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то під-звітна особа незалежно від строку відрядження протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження має подати до бух-галтерії підприємства повний звіт про використання сум, виданих їй як для відрядження, так і розв’язання господарських завдань.
Готівка, видана під звіт, але не витрачена і не повернена до каси у зазначені строки, починаючи з наступного дня після закін-чення зазначених строків включається до суми фактичного зали-шку готівки у касі на кінець дня. Одержана в результаті сума по-рівнюється встановленим лімітом залишку готівки у касі.
Процедура 2.2.1. Перевірка своєчасності розрахунків з пра-цівниками підприємства за витратами на відрядження.
Мета процедури: перевірити своєчасність подання працівни-ками підприємства авансових звітів про витрачені суми та прове-дення остаточного розрахунку з ними.
Засоби перевірки: прибуткові касові документи, авансові зві-ти, посвідчення про відрядження, Журнал-ордер № 7 «Розрахун-ки з підзвітними особами», календар за період, що підлягає пере-вірці, календар робочого часу підприємства.
Техніка виконання: послідовно переглядають прибуткові касо-ві документи. Якщо у рядку «Підстава» значиться «Залишок під-звітних сум», перевіряють авансовий звіт, згідно з яким поверта-ються грошові кошти в касу.
У разі подання авансових звітів до бухгалтерії пізніше, ніж через три робочі дні, заповнюється ф. «Каса. 2.2.1а».
ф. «Каса. 2.2.1а»

(Назва підприємства)
СПИСОК ПІДЗВІТНИХ ОСІБ, ЯКІ СВОЄЧАСНО НЕ ПОДАЛИ ЗВІТИ
ПРО ВИКОРИСТАНІ У ВІДРЯДЖЕННІ СУМИ
П.І.П. підзвітної особи Дата Перевищення строку
(робочі дні)
повернення
з відрядження складання
авансового звіту

Після цього звіряється дата складання авансового звіту, номер прибуткового ордера, за яким внесено залишок невитрачених сум, сума залишку готівки із зазначенням номера, дати й суми за прибутковим ордером, з якого починається чергова реєстрація процедури, а також звіряються номер авансового звіту та суми з журналом-ордером № 7 с.-г. «Розрахунки з підзвітними особами».
У разі розбіжності в реквізитах заповнюється ф. «Каса. 2.2.1б»:
ф. «Каса. 2.2.1б»

(Назва підприємства)
КОНТРОЛЬ ПОВНОТИ ОПРИБУТКУВАННЯ ЗАЛИШКІВ
НЕВИКОРИСТАНИХ СУМ НА ВІДРЯДЖЕННЯ
Прибутковий ордер Авансовий звіт Журнал-ордер № 7
Номер Дата Сума Номер Дата Сума
повернення П.І.П. Сума

Процедура 2.2.2. Перевірка своєчасності розрахунків за ви-дані грошові кошти на господарські потреби.
Процедура 2.2.3. Перевірка відповідності сум, зазначених у прибуткових касових ордерах, сумам, занесених до Журналу реєстрації прибуткових касових ордерів.
Мета процедури: встановити повноту реєстрації прибуткових касових ордерів у Журналі реєстрації та відповідність сум і дже-рел їх надходжень, відображених у прибуткових касових орде-рах, з сумою, зафіксованою у Журналі реєстрації.
Засоби перевірки: прибуткові касові ордери, Журнал реєстра-ції прибуткових касових ордерів.
Техніка виконання: послідовно перевіряють ідентичність при-буткових касових ордерів і записів у Журналі реєстрації прибут-кових касових ордерів, дати прибуткового касового ордера з да-тою у Журналі реєстрації, суми за прибутковим касовим ордером з сумою в Журналі реєстрації, джерела надходження грошей за прибутковим касовим ордером і за Журналом реєстрації.
Якщо перевірені реквізити відрізняються, заповнюється ф. «Каса. 2.2.3».
ф. «Каса. 2.2.3»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК ПРИБУТКОВИХ КАСОВИХ ОРДЕРІВ, РЕКВІЗИТИ ЯКИХ
НЕ ЗБІГАЮТЬСЯ ІЗ ЗАПИСАМИ У ЖУРНАЛІ РЕЄСТРАЦІЇ
Назва
документа Номер
документа Дата Сума Джерело надходження коштів
Журнал реєст-рації
Прибутковий
касовий ордер
Процедура 2.2.4. Перевірка одночасності оформлення касо-вих ордерів і руху грошей на них.
Мета процедури: перевірка відповідності дат приймання і ви-дачі грошових коштів за чеками з датою їх складання.
Засоби перевірки: прибуткові й видаткові касові ордери, касо-ва книга.
Техніка виконання: послідовно перевіряють усі додатки до звіту касира за визначений день, прибуткові й видаткові касові ордери та звіряють ідентичність зазначених у них дат з датою звіту касира.
Якщо дати у зазначених документах не збігаються, заповню-ється ф. «Каса. 2.2.4».
ф. «Каса. 2.2.4»

(Назва підприємства)
ПЕРЕЛІК ПРИБУТКОВИХ І ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ОРДЕРІВ,
ЗА ЯКИМИ ПРИЙМАННЯ Й ВИДАЧА ГРОШОВИХ КОШТІВ
БУЛИ ВІДОБРАЖЕНІ В ІНШИЙ ДЕНЬ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
Дата звіту
касира Касовий ордер Сума Примітки
видатковий прибутковий
номер дата номер дата

Неоприбуткування й привласнення
грошових коштів, що надійшли від різних
фізичних і юридичних осіб за дорученнями
Неоприбуткування й привласнення грошових коштів пов’язано з приховуванням операцій за оплату послуг, виконаних ро-біт, погашення заборгованості, оплату матеріалів тощо. Можливість зловживань виникає тому, що доручення на одержання коштів за-лишається в організації, яка проводить оплату, і це дає змогу ви-писати його на більшу суму, ніж зазначена в рахунку, а в касу підприємства внести меншу суму, ніж сума за рахунком. Для ви-явлення зловживань застосовується два методи. Перший метод — одержання письмових підтверджень від третіх осіб , другий — пе-ревірка документів, підготовлених підприємством-клієнтом.
У таких випадках недостатньо звірити сальдо розрахунків, пе-ревірки потребують також обороти.
Аудиторські процедури:
«Каса. 2.3.1» — перевірка Журналу (журналів) обліку виданих доручень;
«Каса. 2.3.2» — перевірка правильності оприбуткування сум за виданими дорученнями.
Процедура 2.3.1. Перевірка правильності оформлення Жур-налу обліку виданих доручень.
Мета процедури: встановити коректність і своєчасність ре-єстрації доручень у журналі їх обліку.
Засоби перевірки: Журнал обліку виданих доручень.
Техніка виконання: перевіряють загальну кількість прошнурованих у Журналі обліку виданих доручень, загальну кіль-кість прошнурованих у ньому сторінок, нумерація всіх вида-них доручень.
Процедура 2.3.2. Перевірка правильності оприбуткування грошових коштів за дорученнями.
Мета процедури: встановити правильність, своєчасність і повноту оприбуткування грошових коштів за дорученнями.
Засоби перевірки: прибуткові касові документи, Журнал облі-ку виданих доручень.
Техніка виконання:
а) підраховують кількість доручень або кількість корінців до-ручень . Кількість виданих доручень буде контрольною для аудитора (скільки прибуткових касових ордерів має бути оформлено за касою). При одержанні грошей від контрагента частинами до кожного прибуткового касового ордера додається виправдний документ із зазначеними у ньому номером доручення та датою його видачі;
б) послідовно перевіряють прибуткові касові ордери та звіря-ють з корінцями доручень або записами у Журналі обліку вида-них доручень. У разі розбіжності якого-небудь із реквізитів запо-внюється ф. «Каса. 2.3.2»;
в) дані заповненої ф. «Каса. 2.3.2» підлягають додатковій об-робці; якщо за одним дорученням гроші оприбутковувалися до каси частинами (один і той самий його номер зустрічається у фо-рмі більше одного разу). Підсумовуються оприбутковані до каси гроші з однаковими номерами доручень і результат порівнюється з тією сумою, яку за даним номером передбачалося отримати. Якщо ці суми збігаються, то необхідні грошові кошти одержані уповноваженою особою та внесені до каси підприємства. У запо-вненій ф. «Каса. 2.3.2» викреслюються всі рядки з перевіреним номером доручення.
Процедура виконується доти, доки в формі залишаться не ви-кресленими записи, де часткова оплата не збігається з сумою за дорученням. За цими номерами уповноважена особа або не пове-рнула доручення на підприємство, або використала його за при-значенням, але не повернула до каси підприємства гроші.

ф. «Каса. 2.3.2»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
СПИСОК ВИДАНИХ ДОРУЧЕНЬ, ЗА ЯКИМИ ГРОШОВІ КОШТИ
НЕ БУЛИ ОПРИБУТКОВАНІ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВА
(повністю або частково)
Назва
документа Номер
доручення Сума Номер
рахунку Дата
рахунку Організація-платник П.І.П.
уповноваженої особи
Журнал обліку виданих дору-чень
Прибутковий
касовий ордер
Надмірне списання грошей за касою.
Повторне використання тих самих документів
Завдання аудитора — перевірити наявність на сільсь-когосподарському підприємстві умов, що спричиняють повторне використання тих самих виправдних документів, а також прави-льність погашення документів . Такі зловживання виявляють пе-ревіркою документів, оформлених на сільськогосподарському підприємстві — прибуткових і видаткових касових документів, а також додатків до них.
Основні аудиторські процедури:
«Каса. 3.1.1» — перевірка повноти первинних прибуткових касових документів;
«Каса. 3.1.2» — перевірка повноти первинних видаткових ка-сових документів;
«Каса. 3.1.3» — перевірка правильності та своєчасності пога-шення документів, що додаються до звіту касира.
Процедура 3.1.1. Перевірка повноти первинних прибутко-вих касових документів, доданих до звіту касира.
Мета процедури: встановити підтвердження первинними до-кументами сум готівки, що надійшли до каси й відображені в зві-ті касира, та відповідність прибуткових касових документів додаткам до звіту.
Засоби перевірки: звіт касира, прибуткові касові ордери.
Техніка виконання: послідовно перевіряють подані у звітах каси-ра суми за кожний день. Кожну суму звіряють з додатками до зві-ту — первинними документами (прибутковими касовими ордерами).
У разі виявлення у звіті касира будь-якої не підтвердженої прибут-ковим касовим ордером суми складається форма «Каса. 3.1.1а».

ф. «Каса. 3.1.1а»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
ПЕРЕЛІК ВІДСУТНІХ ПРИБУТКОВИХ КАСОВИХ ОРДЕРІВ
Дата звіту касира Сума Номер прибуткового касового ордера

За відсутності виправдних документів (додатків), зазначених у рядку «Додаток», до будь-якого прибуткового касового ордера заповнюється форма «Каса 3.1.1б».
Процедура 3.1.2. Перевірка повноти первинних видаткових касових ордерів, доданих до звіту касира, проводиться так само, як процедура 3.1.1.
ф. «Каса. 3.1.1б»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
ПЕРЕЛІК ПРИБУТКОВИХ КАСОВИХ ОРДЕРІВ,
У ЯКИХ ВІДСУТНІ НЕОБХІДНІ ДОДАТКИ
Дата звіту касира Номер прибуткового
касового ордера Назва відсутнього
додатка Сума

Процедура 3.1.3. Перевірка правильності та своєчасності погашення документів, доданих до звіту касира.
Мета процедури: встановити погашення доданих до прибут-кових й видаткових касових ордерів виправдних документів.
Засоби перевірки: прибуткові й видаткові касові ордери, ви-правдні документи, зразок підпису касира.
Техніка виконання: послідовно перевіряють прибуткові і вида-ткові касові ордери та додані до них виправдні документи.
За відсутності підписів касира на будь-якому документі скла-дається форма «Каса. 3.1.3а».
ф. «Каса. 3.1.3а»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
ПЕРЕЛІК ПЕРВИННИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ,
НА ЯКИХ ВІДСУТНІЙ ПІДПИС КАСИРА
Дата
звіту Номер видаткового
касового ордера Назва прибуткового
касового ордера Сума

У разі виявленої розбіжності підпису касира із зразком його підпису або в разі збігання дати на касовому документі з підпи-сом касира за період його роботи заповнюється ф. «Каса. 3.1.3б».
ф. «Каса. 3.1.3б»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
ПЕРЕЛІК ПЕРВИННИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ
З ПІДПИСОМ КАСИРА, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗРАЗКУ
Дата звіту
касира Номер видаткового
касового ордера Назва прибуткового
касового ордера Сума

Наступним етапом є встановлення наявності на всіх додатках до видаткових касових ордерів штампу «Оплачено», а до прибут-кових касових ордерів — «Отримано». За відсутності таких шта-мпів заповнюються форми «Каса. 3.1.3в» і «Каса. 3.1.3г».
ф. «Каса. 3.1.3в»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРИБУТКОВИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ,
НА ЯКИХ ВІДСУТНІЙ ШТАМП «ОТРИМАНО»
Дата звіту
касира Номер прибуткового
касового ордера Номер і зміст додатка Сума

ф. «Каса. 3.1.3г»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ВИДАТКОВИХ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ,
НА ЯКИХ ВІДСУТНІЙ ШТАМП «ОПЛАЧЕНО»
Дата
звіту касира Номер видаткового
касового ордера Номер
і зміст додатка Сума

Завершальним у перевірці цього виду зловживань є встановлення відповідності дати за штампом даті прибуткового або видатково-го касового ордера. Розбіжність дат або випадки, коли замість дати на штампі проставлена сума (особливо часто так гасять ві-домості), потребують складання ф. «Каса 3.1.3д».
ф. «Каса. 3.1.3д»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ
З НЕКОРЕКТНИМ ПОГАШЕННЯМ
Номер
прибуткового
ордера Номер
видаткового
ордера Дата
документа Дата
за штампом Сума Примітки

Відсутність штампа на погашених документах аудитор пови-нен зафіксувати в акті перевірки.
Надлишкове списання грошей за касою
через неправильний підрахунок підсумків
у касових документах і касових звітах
Свідомі арифметичні помилки в платіжних відомостях і касових звітах спричиняють утворення штучного залишку грошей у касі, який привласнюється. Для виявлення таких зловживань аудитору слід перерахувати підсумки касових звітів платіжних відомостей.
Аудиторські процедури:
«Каса. 3.2.1» — перевірка ідентичності вхідного залишку за касою на кожний день з кінцевим залишком за касою за попере-дній день;
«Каса. 3.2.2» — перевірка підсумків касових звітів.
Процедура 3.2.1. Перевірка ідентичності вхідного залишку за касою на кожний день з кінцевим залишком за касою за по-передній день.
Мета процедури: встановлення відповідності вхідних і вихід-них залишків за суміжними днями.
Засоби перевірки: касова книга і звіт касира.
Техніка виконання: послідовно перевіряють касову книгу, зві-ряють тільки вихідний залишок готівки на кожний день з вхід-ним залишком наступного дня.
У разі розбіжності залишків готівки заповнюється ф. «Каса. 3.2.1».
ф. «Каса. 3.2.1»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
РОЗБІЖНІСТЬ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ САЛЬДО ЗА КАСОЮ
Дата Залишок
на кінець дня Дата Залишок
на початок дня

Процедура 3.2.2. Перевірка підсумків касових звітів.
Мета процедури: встановлення відповідності вхідних і вихід-них залишків за суміжними днями.
Засоби перевірки: звіти касира, касова книга.
Техніка виконання: перевіряють касову книгу та порівнюють її сторінки за змістом із звітами касира, підраховують підсумки за надходженнями та видатками кожного звіту касира, виводиться залишок готівки на кінець дня.
За підсумками звіту касира аудитор заповнює ф. «Каса. 3.2.2».
ф. «Каса. 3.2.2»

(Назва сільськогосподарського підприємства)
ПЕРЕЛІК АРИФМЕТИЧНИХ ПОМИЛОК,
ДОПУЩЕНИХ ПІД ЧАС ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ КАСИРА
Дата За даними звіту касира За даними перевірки
залишок надійшло видано залишок залишок надійшло видано залишок

Надлишкове списання грошей за касою
без підстав або за фіктивними документами
Зловживання через підробки документів можливі вна-слідок несумлінного складання первинних касових документів. Свідомо не зазначається дата оформлення документа, його но-мер, інші реквізити, що дає змогу використовувати такий доку-мент для незаконного списання (привласнення) грошей.
Зловживання виявляють перевіркою первинних документів на доброякісність (давність складання документа, наявність серед первинних документів ксерокопій).
Особливої перевірки потребує реєстрація відомостей, оскільки вони найчастіше використовуються повторно.
Контроль здійснюється вибірково. Обсяг вибірки встановлю-ється аудитором. Перевіряються всі платіжні відомості за будь-який рік, як правило, за останній місяць кварталу.
Аудиторські процедури:
«Каса. 3.3.1» — перевірка ідентичності видаткових касових ордерів з інформацією про них, яка міститься у Журналі реєстра-ції видаткових касових ордерів;
«Каса. 3.3.2» — перевірка доброякісності первинних докуме-нтів;
«Каса. 3.2.3» — перевірка обґрунтованості занесення осіб у розрахунково-платіжні відомості.
Аудиторські процедури виконують з використанням відповід-них засобів перевірки та техніки. У разі виявлення порушень складають форми, що відображують їх.
Надлишкове списання грошових коштів
за касою через підробку документів
(збільшення суми списання)
Привласнення грошових коштів відбувається за раху-нок додаткової «обробки» законно оформленого документа . Такі зловживання допускаються щодо виплат заробітної плати. При перевірці правильності розрахунків щодо заробітної плати аудитору слід врахувати, що за порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні кошти на виплату заробітної плати та дивідендів (доходу) усі підприємства незалежно від форми власності (у тому числі колективні сільськогосподарські підприємства та селянські (фермерські) господарства), а також індивідуальні підприємці мають одержувати винятково з кас банків. При цьому вони повинні систематично та повністю сплачувати податки та вносити обов’язкові платежі до державних цільових фондів у порядку та в строки, визначені чинним законодавством.
«Збільшена» сума нарахованої заробітної плати у розрахунко-во-платіжній відомості виявляється порівнянням даних синтети-чного й аналітичного обліку за рахунком 66 «Розрахунки

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудиторські процедури: зміст і послідовність проведення» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І МІСЦЕ В НЬОМУ ФІСКАЛЬНО-...
ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ
Особливості фондового ринку України
Технічні засоби для об’єднання локальних мереж: мости, комутатори...


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2839 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП