ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Способи залучення капіталу
Акціонування є найпоширенішим способом залучення капі-талу на інвестиційній стадії проекту. Залучається капітал шляхом емісії простих і привілейованих акцій, що розміщуються серед юридичних та фізичних осіб.
Одна з форм акціонування — викуп контрольних пакетів ак-цій керівництвом компанії, або викуп менеджментом. Менеджери стають власниками компанії, щоб попередити її перехід до чужих рук. Такий викуп можливий також за рахунок кредиту.
В Україні у процесі приватизації дістала певний розвиток така форма роздержавлення підприємств, як корпоратизація. Згідно з Указом Президента, корпоратизація — це надання державним під-приємствам статусу акціонерних, де спочатку 100 % акцій нале-жать державі. Потім поступово здійснюється продаж цих акцій членам трудового колективу підприємства (першочергово), а потім іншим державним і приватним підприємствам та фізич-ним особам.
Самофінансування — спосіб фінансування компанією влас-них дій за рахунок чистого прибутку (нерозподіленого серед ак-ціонерів). У США широкого розвитку дістала така форма, як ви-нагорода корпорацією своїх працівників акціями. Подібний спосіб має дві форми:
• без залучення кредиту;
• із залученням кредиту, що забезпечує податкові переваги як для позичальника, так і для кредитора.
Великі корпорації отримують також ще одну знижку з подат-ку на зарплату при створенні спеціального фонду для передачі своїм працівникам акцій. Цей спосіб, крім фінансового забезпе-чення корпорацій, дає можливість протидіяти поглинанню еміте-нта акцій іншими компаніями.
Транстинг — спосіб вторинного отримання доходів шляхом вкладення у цінні папери прибутку, одержаного від первинних інвестицій у підприємництво. Транстинг є одним з найефектив-ніших способів нагромадження капіталу, який застосовується пе-реважно закритими акціонерними товариствами та іншими гос-подарськими суб’єктами.
Венчурний капітал впроваджується з метою швидкої окуп-ності залучених коштів. Він створюється шляхом випуску нових акцій та їх розповсюдження у нових сферах діяльності. Інвестиції здійснюються, як правило, через придбання частки акцій венчур-ного підприємства (венчура) або надання йому позички, в тому числі з правом конверсії у майбутньому в акції.
Фінансування під рахунки дебіторів може здійснюватися з факторингом. У даному разі кредитор бере на себе зобов’язання погашення дебіторської заборгованості. Факторинг дозволяє по-зичальнику прискорити поверненість свого оборотного капіталу, скорочуючи тим самим потребу в його фінансуванні.
Фінансування форфейтингом — це форма кредитування екс-портера банком чи іншим фінансово-кредитним закладом шля-хом придбання боргових зобов’язань з певним дисконтом. Повернення капіталу банком здійснюється завдяки продажу боргових зобов’язань на вторинному ринку.
Іпотечні кредити — позички під заставу нерухомості. Жилі будинки, земля, виробничі будівлі та споруди можуть виступати як застава для одержання іпотечної позички. Угоди про іпотеку нотаріально посвідчуються та реєструються у поземельній книзі.
Фінансування на консорційних засадах — спосіб залучення капіталу шляхом створення спільних підприємств або створення різних видів стратегічних альянсів: концернів, синдикатів, хол-дингів, промислово-фінансових груп тощо. Підставою для цих утворень є угода (консорціум) про стратегічне співробітництво (взаємо-дію) щодо нагромадження капіталу та фінансування інвестицій.
Франчайзинг — передача або продаж ліцензії (франшизи) однієї фірми (франшизодавцем) іншій (франшизоотримувачу) на право реалізації продукції (послуг, робіт) чи здійснення бізнесу на певній території з використанням товарного знаку франшизодав-ця та за умови суворого додержання вимог технологій та якості.
Дотування — спосіб підтримки будь-яких проектів урядом чи місцевими органами влади. Як правило, дотуються соціально ва-жливі програми та проекти, природоохоронні та ресурсозберіга-ючі технології.
Гранти близькі за змістом до дотацій. Відмінність полягає в тому, що вони можуть надаватися на фінансування проекту в ці-лому. Звітність про їх використання має суворіший характер, підлягає аудиторським перевіркам. Іноді призначаються менеджери, які стежать за повним виконанням умов гранту. Часто гранти мають вигляд гуманітарної допомоги.
Субвенції, на відміну від дотацій і грантів, надаються урядом місцевим органам влади та мають цільове призначення. Ініціато-ром субвенцій виступають місцеві органи влади.
Спонсорство і донорство являють собою субсидування інве-стиційних проектів з боку юридичних та фізичних осіб, благо-дійних організацій, фондів та ін. Найчастіше спонсори і донори фінансують інтелектуальні інвестиції.
Спонсори — юридичні та фізичні особи. Вони, беручи участь в інвестуванні, звичайно не отримують прямих доходів, але ма-ють непрямі завдяки рекламі, розширенню ринків збуту, підви-щенню свого іміджу і рейтингу. Спонсорство, як правило, під-тримується державою.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Способи залучення капіталу» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Аудит розрахункових і кредитних операцій. Мета й завдання аудитор...
СТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ
РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2465 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП