ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Комп’ютерний аудит

Програми аудиту внутрішньо фірмових стандартів
У світовій практиці в аудиторській консультаційній діяльності використовуються системи підтримки прийняття рішень при наданні послуг з діагностики бізнесу, при ватизації, дослідження ринків, оцінки бізнесу тощо, а також експертні системи при моніторингу діяльності клієнтів, підготовці фінансової звітності тощо.
На сьогодні аудиторські фірми розробили і використовують спеціальні інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності з застосуванням внутрішньофірмових стандартів. Прикладами таких програм є системи провідних аудиторських фірм, таких як KPMG, яка використовує програму Vector 6, Pricewater-houseCoopers з системою My Client та Deloitte&Touche, спеціальною інформаційною системою якої є Audit System/2. Розглянемо структуру і функції програмних аудиторських систем на прикладі програми фірми Deloitte & Touche. Система Audit System/2 (AS/2), наприклад, поєднує можливості текстового і табличного редакторів і програми для складання оборотно-сальдової відомості. Вона призначена для полегшення комплексної підготовки робочої документації і звітності та проведення їх консолідації. Структура цієї програми наведена на рис. 3.12.Рис. 3.12.Структура програми Deloitte & Touche Audit System/2

Модуль управління документообігом (менеджер документів) забезпечує організацію системи папок, щоб допомогти стежити за масою інформації, її звичайно зберігають в аудиторських файлах, — такою як робочі папери, плани аудиту, аудиторські програми і контрольні таблиці, меморандуми, пробні баланси, фінансові звіти, контактні бази даних, допомогти керувати цією інформацією й організовувати її. Система також спрощує процес обміну інформацією між членами аудиторської групи, дозволяючи їм працювати одночасно з високим ступенем безпеки.
Функції пробного балансу AS/2™ містять багаторівневу консолідацію звітів і конвертацію іноземних валют, журнал коректувань і можливість готувати відомості, плани аналітичних оглядів і фінансові звіти. Тісна інтеграція з табличним редактором Excel дає змогу готувати й аналізувати бази пробних балансів. Зручність імпорту дозволяє переносити комп'ютеризований пробний баланс клієнта в електронному вигляді прямо в програму.
Аналіз ринку спеціалізованих аудиторських програмних продуктів в Росії показує його крайню обмеженість (в Україні в продажу такого програмного забезпечення немає). Фактично, пропонується автоматизація окремих процедур і задач, причому, частіше за все, за авторською методикою розробників. В огляді аудиторських програм, опублікованому в російському журналі "Двойная запись", з цього приводу мовиться таке: "На відміну від Заходу, де аудиторських програм хоч відбавляй, ситуація на вітчизняному ринку в цій сфері далека від блискучої. Ми нарахували всього п'ять продуктів російського виробництва для аудиторів"35. Розглянемо деякі з цих програм.
Система "Асистент Аудитора" фірми "Сервіс-аудит" є професійною інформаційно-довідковою системою. Вона призначена для аудиторських фірм, приватних аудиторів, а також фірм і підприємств, що прагнуть підвищити ефективність роботи служб внутрішнього аудиту і фінансово-економічних служб. "Асистент Аудитора" дає змогу проводити пошук необхідних матеріалів різними методами, що реалізовані в цій системі (тематичний пошук, контекстний пошук, пошук за найменуванням, видом і типом документа тощо). Система "Асистент аудитора" також дозволяє систематизувати виконання аудиторських процедур, починаючи з попереднього вивчення клієнта і закінчуючи оформленням аудиторського висновку, сформувати ряд робочих документів, необхідних для документування аудиту, що дає змогу здійснювати ефективний контроль якості аудиторських перевірок, а також забезпечити аудитора (бухгалтера, економіста) довідковим матеріалом з широкого спектра питань бухгалтерського обліку, оподаткування і фінансового аналізу.
Система складається з чотирьох умовно незалежних тематичних розділів.
Розділ "Плани і програми аудиту" містить бланки документів, які слід формувати до підписання договору на проведення аудиту, зразки договорів на різні види аудиторських послуг, бланки і зразки документів, які складаються на етапі планування аудиторської перевірки і складання програми аудиту, а також методичні матеріали, які можуть бути використані для розробки внутрішньофірмо-вих стандартів аудиторської фірми. Анкети (листи опитування), що входять в цей розділ, можуть застосовуватися не тільки аудиторськими фірмами. З їх допомогою служби внутрішнього аудиту або фінансово-економічні служби підприємства можуть провести тестування системи внутрішнього контролю й організації бухгалтерського обліку. Розділ "Робочі документи аудитора" містить анкети з різних ділянок бухгалтерського обліку. Вони покликані допомогти при виконанні аудиторських процедур і тестуванні окремих ділянок бухгалтерського обліку на підприємстві. У цей розділ також включені методичні матеріали, покликані допомогти в підготовці й оформленні висновку" за підсумками аудиторської перевірки.
Розділ "Консультант аудитора" містить довідкові таблиці з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового аналізу діяльності підприємств, а також оформлені У вигляді таблиць нормативи, ставки, індекси, що використовуються для розрахунків показників окремих господарських операцій, сум податків.
Розділ "Основні нормативні документи" має довідковий характер і включає основні законодавчі і нормативні відомчі акти, які регулюють аудиторську діяльність і порядок ведення бухгалтерського обліку.
Бази даних системи "Асистент Аудитора" є набором аудиторських процедур, оформлених у вигляді анкет (листів опитування), бланків, робочих карт, методик, довідкових таблиць. Велика частина документів, включених у бази даних, є оригінальними авторськими розробками, створеними фахівцями з великим практичним досвідом аудиту Інформаційні ресурси інформаційної системи "Асистент Аудитора" постійно поповнюються, оновлюються, актуалізуються відповідно до змін у законодавчій і нормативній базі з аудиту і бухгалтерського обліку.
Програма "Помощник аудитора", створена російською фірмою "Гольдберг-аудит", є спробою створити аудиторську систему, спрямовану на розв'язання завдань аудиту на всіх етапах його здійснення.
Структура автоматизованої аудиторської системи складається з чотирьох основних блоків, функції яких відповідають чотирьом етапам проведення аудиту.
Блок підготовчого етапу містить анкету для підприємства, яке перевіряють, і бланки-тексти листів, якими обмінюються аудитор і клієнт перед висновком договору на аудит — лист-пропозиція і лист-зобов'язання. На цьому етапі здійснюють збір даних про клієнта та отриману інформацію вводять у комп'ютер для подальшого використання в інших блоках.
Блок планування містить математичні моделі й алгоритми розрахунків величин аудиторського ризику, рівня суттєвості та вибірки. Через бланки-розрахунки вводять необхідні для розрахунків вихідні дані, що відповідають типу підприємства, яке перевіряють. Введення даних можна здійснювати як вручну, так і автоматично з бухгалтерської бази. Останнє є пріоритетним, тому що розрахунки суттєвості й вибірки для конкретних процедур ґрунтуються на знанні кінцевого сальдо, дебетових і кредитових оборотів за конкретними рахунками. У результаті розрахунків програма визначає всі необхідні для планування величини.
Блок процедур аудиту найбільший і найважливіший. Основним завданням цього блоку є підготовка матеріалів для аналітичної частини аудиторського висновку. Він містить такі елементи: робочі програми аудиту за розділами; бланки-процедури для кожного розділу аудиту; бланки - тести для окремих розділів аудиту; висновки за розділами аудиту. У цьому блоці реалізують стратегію оптимізації обсягу інформації, яку вводять, з мінімізацією ризику аудиторських помилок. Це найбільш складна частина системи, спрямована на встановлення зв'язків між інформацією аудитора, що її вводять, при виконанні процедур, розрахунковими значеннями суттєвості та вибірки і формуванням висновку аудитора за конкретним розділом.
Суттєвою допомогою в роботі аудитора на цьому етапі перевірки можуть бути додаткові засоби довідкового характеру: виклик довідково-правової системи; коротка довідка із законодавчих документів; перелік типових помилок для цієї процедури; методика виконання процедури тощо.
Блок заключного етапу, який має вступну, аналітичну і заключну частини, містить бланки-шаблони для підготовки офіційного висновку. Форми вступної і заключної частин мають стандартизований вигляд. У блоці є бланк письмової інформації аудитора керівництву економічного суб'єкта.
Іншою подібною програмою є також російська Abacus Professional, яка охоплює практично всі стадії проведе аудиторської перевірки. При першому знайомстві з клієнтом аудитор за допомогою програми може провести експрес-аудит бухгалтерської звітності. Для спрощення цієї процедури в програмі реалізована можливість введення даних з інших бухгалтерських програм у форматах СУБД Btrieve, Clarion, Clipper, Foxpro тощо. Використання цих прийомів допомагає оперативно знайти ділянку обліку клієнта, де можливий ризик виникнення помилки й ухвалити рішення про проведення або не проведення аудиторської перевірки. Під помилкою, яку виявляє комп’ютер, розуміють не тільки математичне, а й логічне нестикування. Експрес-аудит дає змогу також приблизно оцінити обсяги вибірки, терміни проведення перевірки, с аудиторського гонорару.
На стадії перевірки правильності оформлення документів і пов'язаних з ними проводок, накопичувальних регістрів звітів аудитор може використовувати спосіб дослідження якою-небудь ознакою, наприклад за сумами або контрагентами, які здаються "підозрілими". Під дослідженням (а trial) розуміють процедуру, під час якої аудитор перевіряє деякі первинні документи і їх відображення в регістрах синтетичного і аналітичного обліку. Відповідна заключна кореспонденція рахунків, жорстко прив'язана в програмі до цих документів, дає змогу зробити висновок про правильність (або неправильність) відображення цієї господарської операції в бухгалтерському обліку.
Для формування звітів довільної форми є спеціальний конструктор документів і звітів — Abacus Designer, за допомогою якого розробники допрацьовують звіти за технічним завданням самих аудиторів. На базі Abacus Designer можна також підготувати контрольні акти звірки розрахунків, спеціальні звіти, в яких інформація може бути представлена в різних розрізах, з різною глибиною аналітики.
Одним з найбільш складних напрямків аудиторської діяльності є оптимізація облікової політики підприємства. Оскільки Abacus Professional підтримує роботу з декількома базами даних, аудитор може моделювати ситуацію зміни облікової політики фірми-клієнта на основі реальних даних. Таким чином, аудитор може обґрунтувати, які прибутки або втрати принесе фірмі-замовнику зміна облікової політики, і дати зважені рекомендації щодо стратегічного планування.
Ще одним прикладом є програмно-апаратний комплекс "ЭкспрессАудит: ПРОФ", призначений для вирішення повного циклу завдань з проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності комерційного підприємства та організації від етапу підготовки і планування аудиту до етапу формування аудиторського висновку.
Комплекс "ЭкспрессАудит: ПРОФ" складається з двох частин. Перша — "Єдиний центр планування і проведення аудиту". Його функції: підготовка і планування аудиту; розробка програми аудиту; розподіл об'єктів аудиту за виконавцями; вивантаження персональних завдань виконавцям на носій даних для проведення аудиту на виїзді; збір, систематизація й обробка результатів аудиторської перевірки; формування звітної документації у форматі Microsoft Word; зберігання результатів аудиторських перевірок.
Наступний модуль — "Мобільне робоче місце аудитора" — призначений для вирішення таких завдань: завантаження персональної програми перевірки за виділеними об'єктами аудиту; проведення аудиту і збір аудиторських доказів за виділеними об'єктами аудиту відповідно до персональної програми перевірки; систематизація й обробка результатів аудиторської перевірки в межах виділених об'єктів аудиту; зберігання результатів перевірки; передача результатів проведеної перевірки об'єктів аудиту в модуль планування і проведення аудиту.
У програмному комплексі "ЭкспрессАудит: ПРОФ" етап планування аудиторської перевірки, будучи початковим етапом проведення аудиту, дає змогу вирішувати завдання розробки загального плану і програми аудиту, включаючи розподіл робіт між учасниками аудиторської групи.
На етапі планування аудиторської перевірки керівником робіт проводиться розподіл аудиторської перевірки на окремі об'єкти аудиту відповідно до таких критеріїв: обсяг робіт з перевірки; рівень підготовленості фахівців; територіальна віддаленість тощо.
Для кожного об'єкта аудиту керівник робіт формує індивідуальну програму перевірки і закріплює за ним відповідальних виконавців зі складу аудиторської групи, визначеної на етапі підготовки аудиторської перевірки. Сукупність індивідуальних програм перевірки виділених об'єктів аудиту є підсумковою програмою аудиторської перевірки, на підставі якої формуються загальний план і програма аудиту.
У програмний комплекс "ЭкспрессАудит: ПРОФ" на етапі підготовки до проведення перевірки здійснюється внесення в систему початкових даних, необхідних для початку робіт з проведення аудиту в організації, що перевіряється (підприємстві). Далі на етапі підготовки до проведення аудиту керівником робіт в систему вносяться такі дані: реквізити організації, що перевіряється (підприємства); період аудиту; кількість людино-годин, необхідна для проведення аудиторської перевірки; планований аудиторський ризик; планований рівень істотності; перелік первинних документів, що підлягають перевірці; склад аудиторської групи.
Далі в систему вводяться планований аудиторський ризик і планований рівень суттєвості, а також визначається склад первинних документів, що підлягають перевірці, вибираються документи, форми бухгалтерської і податкової звітності, які планується перевірити під час проведення перевірки по організації (підприємству) в цілому. Для автоматизації процедури створення індивідуальних програм перевірки об'єктів аудиту в програмному комплексі "ЭкспрессАудит: ПРОФ" реалізований спеціальний "Майстер створення об'єкта аудиту", який викликається користувачем кожного разу, коли потрібно визначити новий об'єкт аудиту в меясах поточної аудиторської перевірки.
У програмному комплексі "ЭкспрессАудит: ПРОФ" передбачено два варіанти проведення аудиторської перевірки сформованих об'єктів аудиту: за повною і за скороченою програмою. Залежно від вибраного варіанта система формує відповідно повний або скорочений перелік питань, що потребують обов'язкового контролю на етапі проведення аудиту. Якщо потрібно провести перевірку за скороченою програмою, то в "Майстрі створення об'єкта аудиту" слід вказати варіант перевірки — Експрес-аудит.
За кожним елементом типового об'єкта аудиту закріплений перелік питань, що підлягають обов'язковому контролю на етапі проведення аудиторської перевірки. Отже, процес формування програми перевірки об'єкта аудиту полягає в послідовному відборі необхідних елементів типових об'єктів аудиту із загального списку. Заключним етапом створення нового об'єкта аудиту в рамках поточної аудиторської перевірки є призначення відповідальних виконавців робіт з перевірки даного об'єкта аудиту зі складу членів аудиторської групи, визначеної на етапі підготовки аудиту.
Результатом роботи з системою на етапі планування аудиторської перевірки є повністю сформовані й готові до виконання загальний план і програма аудиту. На цьому етапі фахівці, що беруть участь в аудиторській перевірці, за допомогою засобів, вбудованих в програмний комплекс "Экспресс Аудит: ПРОФ", можуть: детально ознайомитися з повним обсягом робіт; отримати перелік питань, що підлягають аудиту і витягання з нормативних документів, знання яких потрібне при проведенні перевірки закріплених за виконавцем об'єктів аудиту; скласти персональні листи опитування, записати індивідуальну програму перевірки на носій даних для роботи на виїзді.
У програмному комплексі "Экспресс Аудит: ПРОФ" на етапі здійснення аудиторської перевірки проводиться аудит фінансово-господарської діяльності комерційного підприємства відповідно до програми, розробленої на етапі планування аудиторської перевірки.
Вся методична частина системи реалізована у вигляді повнотекстової бази даних, що містить перелік питань (понад півтори тисячі), що охоплюють бухгалтерський облік і оподаткування фінансово-господарської діяльності підприємств.
У процесі аудиту система в діалоговому режимі послідовно пропонує аудитору питання, що потребують обов'язкового контролю відповідно до персональної програми перевірки закріплених за ним об'єктів аудиту. Якщо під час перевірки фінансово-господарської діяльності організації (підприємства) з контрольних питань, пропонованих системою, аудитор виявляє невідповідність або неповну відповідність вимогам законодавства, він має нагоду зробити про це відмітку у відповідному вікні програми, здійснюючи тим самим систематизований збір аудиторських доказів і формуючи послідовно робочі матеріали аудиторської перевірки.
На етапі оформлення результатів аудиторської перевірки програмний комплекс "ЭкспрессАудит: ПРОФ" дає змогу сформувати в автоматичному режимі підсумкові документи за наслідками проведеної перевірки на основі бланків документів, представлених в бібліотеці системи. Таким чином, програмно-апаратний комплекс "Экспресс Аудит: ПРОФ" може використовуватися аудиторськими організаціями для розробки загального плану і програми аудиту; створення робочої документації аудиту; вивчення і оцінки систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю економічних суб'єктів, що перевіряються; отримання аудиторських доказів про достовірність бухгалтерської звітності; отримання достовірного уявлення про дотримання економічним суб'єктом вимог нормативних актів; організації внутрішньофірмового контролю якості аудиту; проведення первинного аудиту початкових і порівняльних показників бухгалтерської звітності; підготовки письмової інформації аудитора й аудиторського висновку за наслідками аудиту, а також може розглядатися як помічник на кожному етапі виконання різних аудиторських процедур — починаючи з моменту оформлення договору на надання аудиторських послуг і закінчуючи безпосередньо аудиторською перевіркою.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Програми аудиту внутрішньо фірмових стандартів» з дисципліни «Комп’ютерний аудит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Оцінка і управління кредитним ризиком
Постаудит
Аудит установчих документів
ПОПИТ НА ГРОШІ


Категорія: Комп’ютерний аудит | Додав: koljan (05.03.2012)
Переглядів: 2771 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП