ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат банку

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат банку

1 2 3 4

3579 "Прострочені інші нараховані доходи";
3589 "Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими
доходами".
10.2. Заборгованість за простроченими понад 31 день і
сумнівними щодо отримання нарахованими доходами належить до
нестандартної заборгованості.
10.3. Формування резерву під прострочені та сумнівні щодо
отримання нараховані доходи банки здійснюють щомісяця в розмірі
фактичної заборгованості за простроченими понад 31 день і
сумнівними щодо отримання нарахованими доходами за станом на перше
число місяця, наступного за звітним.
Контроль за повнотою сформованого резерву здійснюється за
даними місячного балансу.
10.4. Банки зобов'язані щомісяця здійснювати інвентаризацію
прострочених і сумнівних щодо отримання нарахованих доходів та в
разі погашення позичальником (контрагентом) заборгованості за
нарахованими доходами коригувати суму резерву відповідно до
загальної суми прострочених понад 31 день і сумнівних щодо
отримання нарахованих доходів, що обліковуються за балансовими
рахунками класів 1, 2, 3.
10.5. Нараховані доходи що визнані згідно з чинним
законодавством безнадійними щодо отримання, списуються за рішенням
правління банку за рахунок резерву
( Положення доповнено главою 10 згідно з Постановою Національного
банку N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001 )

Директор Департаменту
пруденційного нагляду В.О.Зінченко

Додаток 1
до Положення про порядок
формування та використання резерву
для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями банків

Перелік країн, що належать за визначенням міжнародних
рейтингових агентств до категорії "А"

Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія,
Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург,
Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія,
Сполучені Штати Америки, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія,
Швеція, Японія.

Додаток 2*
до Положення про порядок
формування та використання резерву
для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями банків

Кредитні операції банку та стан
формування резерву за ними

* Інформація групується за кожним рахунком, групою рахунків,
класом, видом операції, установою із обов'язковим зазначенням
проміжних і консолідованих підсумків (включаючи колонки) там, де
це можливо.
Таблиця заповнюється у розрізі аналітичних рахунків та
містить усі операції банку, що підлягають класифікації та
резервуванню коштів згідно з цим Положенням.

Додаток 3
до Положення про порядок
формування та використання резерву
для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями банків

Позичальник: _______(1)*_____________

Кредитна документація позичальника

Форма 1

---------------------------------------
* Порядковий номер, що вказаний в Порядку заповнення форми 1.

Порядок заповнення форми 1
"Кредитна документація позичальника"

1. Назва юридичної особи-позичальника або прізвище фізичної
особи.
2. Дата, коли були підписані документи на надання кредиту,
які містяться в кредитній справі позичальника. Проставлення дати
означає, що інспектор розглянув відповідні кредитні документи.
Якщо на кредитному документі відсутня дата, це вважається
порушенням правил кредитування.
3. Заявка на кредит, на підставі якої приймається рішення про
надання кредиту, а також прізвища осіб, які підписали цю заявку,
дата складання заявки, сума заявленого кредиту, строк користування
кредитом, мета кредиту, його забезпечення (якщо воно є).
4. Техніко-економічне обгрунтування кредиту (особливо для
нових підприємств або в разі розширення їх діяльності).
5. Контракт між позичальником та його постачальниками.

6. Якщо позичальник обслуговується в іншому банку або є
позичальником іншого банку, то в кредитній справі мають бути такі
документи, засвідчені в установленому порядку:
6.1. картка зі зразками підписів керівника та головного
бухгалтера банку (зазначаються особи, які мають право першого та
другого підпису);
6.2. довідка про залишок коштів на поточному рахунку
позичальника на дату видачі кредиту;
6.3. довідка про розмір кредитної заборгованості перед іншими
банками на дату заповнення кредитної заявки.

7. Зазначається інформація про установчі документи
позичальника, а також про головних засновників (для юридичних осіб
додатково - прізвища їх керівників) і керівних осіб підприємства.
8. Копія документа, що засвідчує право уповноваженої особи
укладати від імені позичальника фінансові угоди про одержання
кредиту.

9. Інформація про кредитну угоду (зазначаються прізвища осіб,
які її підписали).
9.1. Зазначається періодичність і перелік фінансової
звітності, що має подаватися позичальником відповідно до умов
кредитної угоди.
9.2. Зазначаються основні умови кредитної угоди щодо
зобов'язання позичальника перед банком.
9.3. Зазначається інформація про виконання позичальником
своїх зобов'язань (зазначити "так" чи "ні", з якого часу).

10. Угода про заставу.
10.1. Зазначаються предмети застави за їх видами.
10.2. Зазначається вартість застави.

11. Договір гарантії. Зазначаються всі гаранти та суми
гарантій.
12. Договір поруки. Зазначаються всі поручителі та суми
поручительств.
13. Договір страхування. Зазначається назва страхової
компанії, строк дії договору страхування та сума страхового
покриття.

Додаток 4
до Положення про порядок
формування та використання резерву
для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями банків

Кредитна історія позичальника

Форма 2

----------------------------------
* Порядковий номер, що вказаний в Порядку заповнення форми 2.
** Строк. - строковий; пролонг. - пролонгований; простроч. -
прострочений; рестр. - реструктуризований; припин. - припинено
нарахування відсотків.

Порядок заповнення форми 2
"Кредитна історія позичальника"

1. Назва позичальника та його відносини з банком (клієнт,
інсайдер тощо).
2. Адреса підприємства (юридична та фактична).
3. Підприємства або особи, не пов'язані з позичальником
безпосередньо, але які мають з ним непрямі відносини, що можуть
впливати на погашення кредиту позичальником, - назва, сума
кредитів (депозитів) тощо.
4. Тип підприємства (вид господарського товариства, галузь
промисловості, статутна діяльність).
5. Прізвище, ім'я та по батькові фахівця кредитного відділу,
який безпосередньо відповідає за кредит.
6. Прізвища, імена та по батькові керівників
підприємства-позичальника.
7. Дата підписання кредитної угоди та дата фактичної видачі
кредиту.
8. Дата погашення кредиту.
9. Первісна сума виданого кредиту.
10. Непогашений залишок кредитної заборгованості.
11. Зазначаються: процентна ставка на час видачі кредиту,
поточна процентна ставка та при потребі ставка пені.
12. Зазначаються: вид забезпечення кредиту (застава, гарантія
або поручительство) та сума.
13. Зазначається, чи кредит є строковим, пролонгованим,
простроченим, реструктуризованим, чи припинене нарахування за ним
відсотків (підкреслити олівцем відповідне скорочення).
14. Зазначається мета кредиту.
15. Зазначаються умови погашення кредиту (яким чином та коли
сплачується основна сума заборгованості та відсотки за нею).
16. Зазначається основне та додаткове джерело погашення
кредитної заборгованості.
17. Зазначається категорія позичальника.
18. Зазначається класифікація кредиту.
19. Зазначається сума резерву на покриття можливого збитку
щодо цього кредиту. Кредитний контролер/внутрішній аудитор при
перевірці повинен зазначити, чи відповідає ця сума категорії
кредитного ризику.
20. Для короткострокових кредитів і кредитних ліній
зазначити, на яку дату сума кредитної заборгованості була
найбільшою за останні 12 місяців.
21. Для короткострокових кредитів і кредитних ліній зазначити
найбільшу суму непогашеної кредитної заборгованості за останні 12
місяців.
22. Для короткострокових кредитів і кредитних ліній
зазначити, на яку дату сума кредитної заборгованості була
найменшою за останні 12 місяців.
23. Для короткострокових кредитів і кредитних ліній зазначити
найменшу суму непогашеної кредитної заборгованості за останні 12
місяців.
24. Зазначаються: дата внесення останніх змін і дата
перевірки кредитним контролером/внутрішнім аудитором.
25. Проаналізувати дані про попередні відносини між банком і
позичальником у зв'язку з наданими кредитами, та зазначити:
скільки разів кредити цьому позичальникові зараховувалися до
категорії прострочених, кількість пролонгацій кредитів цьому
позичальникові та про переоформлення заборгованості новою
кредитною угодою.
26. Оцінюється фінансовий стан.
27. Дата останнього фінансового звіту позичальника, що
поданий банку.
28. Аналізуються надходження позичальника, зазначаються
інформація про зростання обсягу реалізації його продукції, про
прибутковість його бізнесу, інші показники.
29. Зазначаються дані щодо достатності обсягу грошових
надходжень на рахунки позичальника для сплати його боргів,
особливо для термінових кредитів (якщо сума кредиту та відсотки за
його використання погашаються поступово протягом строку дії
кредитної угоди, а не одноразово, тобто повна сума в строк
погашення).
30. Зазначаються визначені показники платоспроможності
позичальника.
31. Зазначаються визначені показники фінансової стійкості.
32. На підставі оцінки фінансового стану позичальника та
стану обслуговування ним боргу визначається класифікація кредиту(з
обгрунтуванням висновків).
33. Зазначається перелік виявлених порушень, у тому числі
відсутність фінансових звітів, порушення внутрішніх положень банку
та нормативно-правових актів тощо (заповнюється кредитним
контролером і внутрішнім аудитором).

1 2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП