ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат банку

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат банку

1 2 3 4

4.3.3. Рентабельність позичальника визначається за такими
показниками:

рентабельність активів:

          Пч
Р = -------------,
          А

де Пч - чистий прибуток,
А - активи;

рентабельність продажу:

          Пч
Р = -------------,
          Ор

де Пч - чистий прибуток,
Ор - обсяг реалізації продукції (без ПДВ).

4.3.4. Аналіз грошових потоків позичальника має здійснюватися
з урахуванням такого показника:
співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника
(у тому числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу за
кредитною операцією та відсотками за нею з урахуванням строку дії
кредитної угоди (для короткострокових кредитів):

      (Нсм x n) - (Зм x n) - Зі
К = ----------------------------,
                   Ск

де Нсм - середньомісячні надходження на рахунки позичальника
протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів),
Ск - сума кредиту та відсотки за ним,
n - кількість місяців дії кредитної угоди,
Зм - щомісячні умовно-постійні зобов'язання позичальника
(адміністративно-господарські витрати тощо),
Зі - податкові платежі та сума інших зобов'язань перед
кредиторами, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім
сум зобов'язань, строк погашення яких перевищує строк дії
кредитної угоди (за даними останнього балансу).
Для суб'єктів господарської діяльності, діяльність яких
пов'язана з сезонним характером виробництва, середньомісячна сума
надходжень визначається за 12 місяців.
Оптимальне теоретичне значення показника К - не менше ніж
1,5.

4.3.5. Також можуть бути враховані суб'єктивні чинники, що
характеризуються такими показниками:
ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних
і структурних змін в економіці та галузі промисловості;
наявність державних замовлень і державна підтримка
позичальника;
ефективність управління позичальника;
професіоналізм керівництва та його ділова репутація;
інша інформація.

4.4. Оцінка фінансового стану позичальника-банку здійснюється
не рідше ніж один раз на місяць на підставі:
інформації позичальника-банку про дотримання економічних
нормативів і нормативу обов'язкового резервування коштів;
аналізу якості активів і пасивів;
аналізу прибутків і збитків;
інформації про виконання банком зобов'язань у минулому;
інформації про надані та одержані міжбанківські кредити;
щорічного аудиторського висновку.
4.5. При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника -
фізичної особи мають ураховуватися:
загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно,
право власності на яке засвідчується згідно з чинним
законодавством України; відповідні підтверджувальні документи);
соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної
роботи, сімейний стан;
вік клієнта;
інтенсивність користування банківськими кредитами (гарантіями
тощо) у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків (комісій
тощо) за ними, а також користування іншими банківськими послугами
тощо;
ділова репутація;
інша інформація.

4.6. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх
фінансового стану здійснюється з урахуванням рівня забезпечення за
кредитними операціями:
Клас "А" - фінансова діяльність дуже добра (прибуткова та
рівень рентабельності вищий ніж середньогалузевий, якщо такий
визначається), що свідчить про можливість своєчасного виконання
зобов'язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної
суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди;
економічні показники в межах установлених значень (відповідно до
методики оцінки фінансового стану позичальника, затвердженої
внутрішніми документами банку); вище керівництво позичальника має
відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника -
бездоганна.
Забезпечення за кредитною операцією має бути першокласним7.
Немає жодних свідчень можливих затримок з поверненням основної
суми боргу та/або зі сплатою відсотків. Одночасно можна зробити
висновок, що фінансова діяльність і надалі проводитиметься на
такому ж високому рівні.
----------------------------------
7 До першокласного забезпечення належать: застава майнових
прав на грошові депозити (з урахуванням вимог глави 7 цього
Положення); безумовні гарантії: урядів країн категорії "А",
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку
реконструкції та розвитку, банків з рейтингом не нижче ніж
"інвестиційний клас"; забезпечені гарантії банків України, а також
інше ліквідне забезпечення, що користується високим попитом на
ринку та може бути швидко реалізоване. ( Виноска 7 в редакції
Постанови Нацбанку N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000; із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 502
( z1079-01 ) від 07.12.2001 )

До цього класу за незабезпеченими (бланковими) кредитами
можуть належати: позичальники - банки (нерезиденти), що мають
кредитний рейтинг не нижче ніж показник А, підтверджений у
бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch
IBCA, Standard & Poor's, Moody's тощо); позичальники - банки
(резиденти), які дотримуються економічних нормативів, що
встановлені Інструкцією про порядок регулювання та аналіз
діяльності комерційних банків (затвердженою постановою Правління
Національного банку України від 14.04.98 N 141, із змінами і
доповненнями), за умови, що значення нормативів платоспроможності
(Н3) і достатності капіталу (Н4) становлять відповідно не менше
ніж 15% та 8%. ( Абзац пункту 4.6 в редакції Постанови Нацбанку
N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000 )

Клас "Б" - фінансова діяльність позичальника цієї категорії
близька за характеристиками до класу "А" (тобто фінансова
діяльність добра або дуже добра, рентабельність на
середньогалузевому рівні, якщо такий визначається, окремі
економічні показники погіршились або мають незначні відхилення від
мінімально прийнятних значень), але ймовірність підтримування її
на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Позичальники
(контрагенти банку), які віднесені до цього класу, потребують
більшої уваги через потенційні недоліки, що ставлять під загрозу
достатність надходжень коштів для обслуговування боргу та
стабільність одержання позитивного фінансового результату їх
діяльності.
Забезпечення кредитної операції не має викликати жодних
сумнівів (щодо оцінки його вартості, правильності оформлення угод
про забезпечення кредитних операцій тощо).
За результатами оцінки фінансового стану позичальник
відноситься до відповідного класу. Якщо рівень забезпечення за
окремою кредитною операцією не відповідає умовам визначеного
класу, то позичальника слід віднести на клас нижче, а якщо
забезпечення є першокласним, то клас позичальника можна
підвищити. ( Абзац сьомий пункту 4.6 в редакції Постанови Нацбанку
N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000 )
Недоліки в діяльності позичальників, які віднесені до класу
"Б", мають бути лише потенційними. За наявності реальних недоліків
клас позичальника потрібно знизити.
До цього класу за незабезпеченими (бланковими) кредитами
можуть належати: позичальники - банки (нерезиденти), що мають
кредитний рейтинг не нижче ніж "інвестиційний клас", що
підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових
компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's тощо);
позичальники - банки (резиденти), які дотримуються встановлених
економічних нормативів, за умови, що значення нормативів
платоспроможності (Н3) і достатності капіталу (Н4) становлять
відповідно не менше ніж 10% та 6%. ( Абзац пункту 4.6 в редакції
Постанови Нацбанку N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000 )

Клас "В" - фінансова діяльність задовільна (рентабельність
нижча, ніж середньогалузевий рівень, якщо такий визначається,
деякі економічні показники не відповідають мінімально прийнятним
значенням) і потребує більш детального контролю.
Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать
про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в
повній сумі і в строки, передбачені договором, якщо недоліки не
будуть усунені. Проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за
кредитними операціями, необхідної документації, що свідчить про
наявність і ліквідність застави, тощо. Одночасно спостерігається
можливість виправлення ситуації і покращення фінансового стану
позичальника.
До цього класу за незабезпеченими (бланковими) кредитами
можуть належати позичальники-банки (нерезиденти), що мають
кредитний рейтинг не нижчий за показник В, підтверджений у
бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch
IBCA, Standard & Poor's, Moody's тощо), а також можуть належати
позичальники-банки (резиденти), які дотримуються встановлених
економічних нормативів.

Клас "Г" - фінансова діяльність незадовільна (економічні
показники не відповідають установленим значенням) і
спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик
значних збитків; ймовірність повного погашення кредитної
заборгованості та відсотків за нею є низькою.
При проведенні наступної класифікації, якщо немає
безсумнівних підтверджень покращити протягом одного місяця
фінансовий стан позичальника або рівень забезпечення за кредитною
операцією, позичальника потрібно класифікувати на клас нижче (клас
"Д").
Позичальника, якому видано кредит під сумнівне забезпечення
або без забезпечення та якого віднесено до цього класу на підставі
оцінки його фінансового стану, потрібно класифікувати на клас
нижче (клас "Д").
Клас "Д" - фінансова діяльність незадовільна, є збитки;
кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або
безумовною гарантією), показники не відповідають установленим
значенням, імовірність виконання зобов'язань з боку
позичальника/контрагента банку практично відсутня.

Якщо забезпечення за кредитною операцією є першокласним, то
клас позичальника можна підвищити.
Клас позичальника за овердрафтом визначається без урахування
рівня забезпечення, якщо за оцінкою фінансового стану його
віднесено до класу "А" або "Б". ( Пункт 4.6 доповнено абзацом
згідно з Постановою Нацбанку N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000 )
4.7. У разі відсутності достовірної фінансової звітності, що
підтверджує оцінку фінансового стану позичальника, а також
належним чином оформлених документів, на підставі яких
здійснювалася кредитна операція, такі позичальники мають
класифікуватися не вище класу "Г".
4.8. Якщо на час укладення договору пролонгації кредитної
операції (крім угод за кредитними операціями, строк дії яких
перевищує два роки) не спостерігається погіршення фінансового
стану позичальника (контрагента банку), якого віднесено до класу
"А" або "Б", і відсотки сплачуються своєчасно, то така операція
вважається строковою, тобто пролонгованою без пониження класу
позичальника (контрагента банку). Загальний строк такої
пролонгації не повинен перевищувати один рік. При цьому
надходження (крім кредитних коштів) на рахунки позичальника
(контрагента банку) протягом первісного строку користування
кредитними коштами згідно з кредитною угодою мають перевищувати
розмір заборгованості за кредитом не менше ніж у два рази та
засвідчуватися документально.

5. Визначення групи кредитних операцій за станом
обслуговування позичальником боргу за ними

5.1. Оцінку стану обслуговування боргу банки зобов'язані
здійснювати щомісяця.
За станом погашення позичальником (контрагентом банку)
кредитної заборгованості за основним боргом (у т.ч. за строковими
депозитами та операціями репо) та відсотків за ним на підставі
кредитної історії позичальників та їх взаємовідносин з банком
обслуговування боргу вважається:
"добрим":
якщо заборгованість за кредитом і відсотки (комісії та інші
платежі з обслуговування боргу) за ним сплачуються в установлені
строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;
або кредит пролонговано без пониження класу позичальника та
відсотки за ним сплачуються в установлені строки або з
максимальною затримкою до семи календарних днів; або кредит
пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів та
відсотки за ним сплачуються в установлені строки або з
максимальною затримкою до семи календарних днів;
"слабким":
якщо заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів
та відсотки за ним сплачуються з максимальною затримкою від 8 до
30 днів;
або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника на
строк від 91 до 180 днів, але відсотки сплачуються в строк або з
максимальною затримкою до 30 днів;
"незадовільним":
якщо заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів;
або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника понад
180 днів.
Якщо одна з вимог кожного підпункту, що характеризує групу
кредитної операції, не виконується, то така операція відноситься
до групи на один рівень нижчий.
5.2. Обслуговування боргу не може вважатися "добрим", якщо
заборгованість за кредитною операцією включає залишок
рефінансованої заборгованості, тобто якщо відбувається погашення
старої заборгованості за рахунок видачі нового кредиту.
При визначенні групи кредитної операції також мають
ураховуватися зміни початкових умов кредитної угоди щодо сум і
строків погашення основного боргу і відсотків за ним (якщо такі
зміни відбулися з погіршенням умов для кредитора).
Якщо позичальник має заборгованість одночасно за кількома
кредитами, то оцінка обслуговування позичальником боргу
грунтується на кредитній заборгованості, що віднесена до нижчої
групи.
5.3. Зобов'язання за наданими гарантіями, поруками та авалями
за станом обслуговування боргу вважається "добрим" до часу їх
виконання.

6. Класифікація кредитного портфеля

6.1. Відповідно до перелічених у главах 4 і 5 цього Положення
критеріїв здійснюється класифікація кредитного портфеля за
ступенем ризику та визначається категорія кредитної операції таким
чином:
------------------------------------------------------------------
Фінансовий стан| Обслуговування боргу позичальником (група)
позичальника |--------------------------------------------------
(клас) | "добре" | "слабке" | "незадовільне"
---------------+---------------+----------------+-----------------
"А" |"стандартна" |"під контролем" | "субстандартна"
---------------+---------------+----------------+-----------------
"Б" |"під контролем"|"субстандартна" | "сумнівна"
---------------+---------------+----------------+-----------------
"В" |"субстандартна"|"сумнівна" | "безнадійна"
---------------+---------------+----------------+-----------------
"Г" |"сумнівна" |"безнадійна" | "безнадійна"
---------------+---------------+----------------+-----------------
"Д" |"безнадійна" |"безнадійна" | "безнадійна"
------------------------------------------------------------------
( Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001 )

1 2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП