ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат банку

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат банку

1 2 3 4

6.2. До категорій "стандартних" та "під контролем" кредитних
операцій не можуть відноситися пільгові8 кредити.
-----------------------------------
8 У цьому Положенні пільговими кредитами вважаються кредити,
що надані позичальникам на більш сприятливих умовах, ніж це
встановлено внутрішніми документами банку, що визначають його
кредитну та облікову політику.

6.3. При класифікації операцій за врахованими векселями
враховується строк погашення боржником заборгованості, а саме:
( Абзац перший пункту 6.3 в редакції Постанови Національного банку
N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001 )
"стандартна" - заборгованість, за якою строк погашення чи
повернення, передбачений векселем, ще не настав;
"сумнівна" - заборгованість за простроченими векселями зі
строком прострочення не більше ніж 30 днів;
"безнадійна" - заборгованість за простроченими векселями зі
строком прострочення більше ніж 30 днів.
При визначенні розміру резерву за врахованими векселями сума,
що підлягає резервуванню, визначається, виходячи з врахованої
вартості векселя (суми фактично наданих кредитних ресурсів за
врахованими векселями) незалежно від його виду (дисконтний або
процентний).
6.4. Заборгованість за виданим кредитом може бути оформлена
(погашена) векселями в порядку, передбаченому розділом 7 Положення
про операції банків з векселями ( v0653500-99 ), затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 28.05.99
N 258 ( v0258500-99 ), з урахуванням вимог пункту 1 розділу II
Правил виготовлення і використання вексельних бланків,
затверджених спільною постановою Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 10.09.92 N 528 ( 528-92-п ).
Вексель, отриманий на погашення кредиту, зараховується до
портфеля цінних паперів (на продаж чи на інвестиції) на підставі
рішення повноважного органу банку про погашення кредитної
заборгованості векселем (підтвердженого відповідною випискою із
протоколу засідання цього органу) та додаткової угоди з
позичальником про заміну кредитної заборгованості вексельним
зобов'язанням.
6.5. При класифікації кредитних операцій за ступенями ризику
і віднесенні їх до груп, за якими розраховується резерв за
факторингом, наданими зобов'язаннями (аваль), виконаними
гарантіями та поруками, враховується строк погашення
заборгованості, а саме:
"стандартна" - заборгованість, за якою строк погашення чи
повернення, передбачений договірними умовами (за векселем), ще не
настав, або зобов'язання9 (у т.ч. аваль), строк виконання за якими
ще не настав;
--------------------------------
9 Якщо за наданими гарантіями і поруками за оцінкою
фінансового стану позичальника віднесено до класу "Б" і нижче, то
категорія операції визначається відповідно до класу позичальника
(з урахуванням п. 5.3 цього Положення). ( Виноска 9 в редакції
Постанови Нацбанку N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000 )

"сумнівна" - заборгованість за факторинговими операціями (за
основним боргом чи черговим платежем) та за виконаними
(сплаченими) банком гарантіями і поруками10 (у т.ч. авалем)
становить до 90 днів з дня виконання зобов'язання (платежу),
передбаченого договірними умовами (векселем);
----------------------------------
10 Якщо на час виконання банком зобов'язання за наданими
гарантіями та поруками таке зобов'язання було класифіковане з
урахуванням оцінки фінансового стану контрагента як "безнадійне",
то після виконання банком зобов'язання за наданими гарантіями та
поруками така кредитна заборгованість класифікується також як
"безнадійна", якщо фінансова діяльність такого контрагента не
покращилась або забезпечення не є першокласним.

"безнадійна" - заборгованість за факторинговими операціями
(основним боргом чи черговим платежем) та за гарантіями і поруками
(у т.ч. авалем), виконаними (сплаченими) банком, за якими клієнт
не виконав своїх зобов'язань із строком більше ніж 90 днів після
настання строку платежу, передбаченого договірними умовами
(векселем).

7. Критерії прийняття забезпечення за кредитними
операціями при розрахунку резервів

7.1. При визначенні чистого кредитного ризику для розрахунку
резерву сума валового кредитного ризику за кожною кредитною
операцією окремо може зменшуватися на вартість прийнятного
забезпечення (гарантій та застави майна і майнових прав).
7.1.1. Безумовні гарантії, що беруться до розрахунку резерву
під кредитні ризики:
Кабінету Міністрів України;
банків, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж
"інвестиційний клас"11;
---------------------------------
11 Інвестиційний клас - кредитний рейтинг, підтверджений у
бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch
IBCA, Standard & Poor's, Moody's тощо).

урядів країн категорії "А" (додаток 1);
міжнародних багатосторонніх банків (Міжнародний банк
реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та
розвитку);
забезпечені гарантії банків України.
( Пункт 7.1.1 пункту 7.1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Нацбанку N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000 )
7.1.2. Предмети застави (майно та майнові права позичальника
чи третіх осіб - майнових поручителів), що беруться до розрахунку
резерву під кредитні ризики:
майнові права на грошові депозити, що розміщені в банку, який
має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж "інвестиційний
клас";
майнові права на грошові депозити, що розміщені в
банку-кредиторі, за умови безперечного контролю та доступу
банку-кредитора до цих коштів, обумовленого договором, у разі
невиконання позичальником зобов'язань за кредитом;
дорогоцінні метали, які належать позичальнику і знаходяться
на зберіганні в банку-кредиторі, та за умови безперечного права
звернення банком-кредитором стягнення, обумовленого договором, на
ці метали в разі невиконня позичальником зобов'язань за кредитом;
державні цінні папери;
недержавні цінні папери - акції та облігації підприємств,
ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати;
зареєстроване нерухоме майно;
рухоме майно;
інші майнові права.
7.1.3. Сума гарантій та вартість предмета застави береться до
розрахунку резервів під кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів
залежно від категорії кредитної операції:
---------------------------------------------------------------------
Класифіковані| Відсоток вартості забезпечення, що береться до
кредитні | розрахунку чистого кредитного ризику
операції |-------------------------------------------------------
| Гарантії | Застава
|---------------------------+---------------------------
|Кабі-|уря- |міжна-|банків з|майно-|держав-|недержавних
|нету |дів |родних|рейтин- |вих |них |цінних
|Міні-|країн|бага- |гом не |прав |цінних |паперів,
|стрів|кате-|тосто-|нижче |на |паперів|дорогоцінних
|Укра-|горії|ронніх|ніж "ін-|грошо-| |металів,
|їни |"А" |банків|вести- |ві де-| |рухомого і
| | | |ційний |позити| |нерухомого
| | | |клас", | | |майна та
| | | |забезпе-| | |інших
| | | |чені га-| | |майнових
| | | |рантії | | |прав
| | | |банків | | |
| | | |України | | |
-------------+-----+-----+------+--------+------+-------+------------
Стандартна |100% |100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
Під контролем|100% |100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 40%
Субстандартна| 50% |100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 20%
Сумнівна | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 20% | 10%
Безнадійна | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
---------------------------------------------------------------------
( Пункт 7.1.3 пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 418 ( z0793-00 ) від 24.10.2000 )

7.2. Вартість предмета застави визначається банком при
кредитуванні за ринковою вартістю13. Застава оформляється
договором застави відповідно до Закону України "Про заставу"
( 2654-12 ).
------------------------------------
13 Якщо предметом застави є цінні папери, то їх ринкова
вартість визначається відповідно до Положення про порядок
розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від
операцій з цінними паперами, затвердженого постановою Правління
Національного банку від 30.12.99 N 629 ( z0045-00 ).

Загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною
операцією є перевищення його ринкової вартості порівняно із сумою
основного боргу та відсотків за ним з урахуванням обсягу можливих
витрат на реалізацію застави в разі невиконання позичальником
своїх зобов'язань.

7.3. При розрахунку чистого кредитного ризику не враховується
застава, предметом якої є акції, випущені банком-кредитором.
При розрахунку чистого кредитного ризику за кредитами, що
надані під заставу майнових прав на грошові депозити позичальника
або поручителя, враховується вартість застави в розмірі 100% за
умови передавання цих коштів в управління банку на строк дії
кредитного договору.
Для розрахунку резерву заборгованість за кожною такою
операцією окремого контрагента, як надання гарантій, авалів, а
також розміщення гарантійних депозитів та грошового покриття
(балансовий рахунок 1511) слід зменшувати на відповідну суму
покриття такої операції (балансовий рахунок 2612 "Кошти суб'єктів
господарської діяльності для забезпечення зобов'язань"). Сума
коштів, що перерахована у виконуючий банк для здійснення платежів
за покритим акредитивом, зменшується на суму покриття за умови, що
заявник акредитива бере на себе ризики, пов'язані з вибором
банків, які беруть участь у розрахунках за акредитивом, і
гарантійні депозити відповідають за строками і сумами відповідному
акредитиву та обліковуються за окремими аналітичними рахунками.
( Абзац третій пункту 7.3 в редакції Постанови Національного банку
N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001 )
Сума валового кредитного ризику за консорціумним кредитом
зменшується в провідному банку на суму кредитних ресурсів,
залучених від банків - учасників банківського консорціуму.
За кредитами, класифікованими як "безнадійні", банк формує
резерв на всю суму боргу за кредитом незалежно від наявності
застави.
7.4. Ураховуючи зміни кон'юнктури ринку, банкам
рекомендується щокварталу, а також у разі кожної пролонгації
кредитного договору проводити перевірку стану заставленого майна
та за потреби переглядати його вартість.
Якщо банк не здійснює перевірку стану заставленого майна, а
також відсутні документи, що засвідчують наявність і стан
забезпечення, то банк зобов'язаний формувати резерв під кредитні
ризики на всю суму основного боргу.

8. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики

8.1. На підставі класифікації валового кредитного ризику та
врахування прийнятного забезпечення банк визначає чистий кредитний
ризик за кожною кредитною операцією і зважує його на встановлений
коефіцієнт резервування:
------------------------------------------------------------------
Категорія кредитної | Коефіцієнт резервування
операції | (за ступенем ризику)
-------------------------------+----------------------------------
"Стандартна" | 2%
"Під контролем" | 5%
"Субстандартна" | 20%
"Сумнівна" | 50%
"Безнадійна" | 100%
------------------------------------------------------------------

8.2. Для врахування ризику країни при розрахунку резерву за
коштами, що містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті
в інших банках, депозитами до запитання в інших банках і сумнівною
заборгованістю за цими коштами використовується встановлений
міжнародними рейтинговими агентствами рейтинг, який підтверджено в
бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch
IBCA, Moody's, Standard & Poors тощо).
Банки, у яких відкрито кореспондентський рахунок, поділяються
за групами відповідно до рейтингу країни14.
---------------------------------
14 Рейтинг країни, що визначається міжнародними рейтинговими
агентствами, доводиться до відома банків Національним банком
України.

Розмір резерву визначається шляхом зваження суми коштів, що
обліковується на кореспондентському рахунку окремого банку, на
відповідний коефіцієнт резервування:
------------------------------------------------------------------
N групи | Коефіцієнт резервування (%)
--------------------------+---------------------------------------
1 | 0
2 | 2
3 | 10
4 | 20
5 | 30
6 | 40
7 | 50
8 | 100
------------------------------------------------------------------

До групи 8 відносяться банки (резиденти і нерезиденти), що
визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених
органів, а також банки, що зареєстровані в офшорних зонах.
Ризики за коштами, що розміщені на кореспондентських
рахунках, відкритих в інших банках, які віднесені до груп 1-2,
вважаються "стандартними", а віднесені до груп 3-8 -
"нестандартними".
8.3. Резерв під кредитні ризики розраховується та формується
головним банком і його філіями відповідно до пункту 1.9 цього
Положення. За повноту формування резервів відповідальність несе
головний банк.

9. Вимоги щодо кредитної документації та звітності
( Назва глави 9 в редакції Постанови Національного банку
N 502 ( z1079-01 ) від 07.12.2001 )

9.1. Критерії, що використовуються банками при аналізі
кредитного портфеля, а також у процедурах прийняття і виконання
рішень щодо формування та використання резерву під кредитні
ризики, мають відображатися у відповідних документах банку, що
визначають його кредитну політику.
Банки зобов'язані зберігати протоколи засідань кредитних
комітетів (кредитних комісій), інформацію про здійснення кредитної
операції, класифікацію кредитного портфеля і формування резервів
не менше п'яти років з часу закінчення дії кредитної угоди, а
також подавати ці документи уповноваженим працівникам
Національного банку на їх запит.
9.2. Звітність про класифікацію кредитних операцій, створення
резервів та їх використання, що складається за формами N 302 "Звіт
про класифіковані кредитні операції за формами власності", N 604
"Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями комерційних банків", N 601 "Звіт про списану
безнадійну заборгованість", подається: філіями - головному банку і
територіальному управлінню Національного банку за
місцезнаходженням філії, а головним банком - територіальному
управлінню Національного банку за місцезнаходженням головного
банку щомісяця в порядку, установленому Національним банком щодо
подання статистичної звітності.
9.3. Для щомісячного розрахунку резервів банки здійснюють
класифікацію кредитних операцій шляхом проведення інвентаризації
та аналізу їх якості. Результати аналізу якості кредитного
портфеля мають фіксуватися документально за встановленою банком
формою (рекомендована форма в додатку 2). Ця форма має вестися і в
електронному вигляді. При цьому банк має забезпечити збереження
бази даних цієї форми за станом на перше число кожного місяця.
Форма заповнюється на підставі робочих документів щодо кожної
кредитної операції, що ведуться кредитним інспектором, за кожним
позичальником (контрагентом) окремо.
9.4. Робочі документи (кредитна справа) за кожним
позичальником (контрагентом) в обов'язковому порядку мають
містити:
назву клієнта, його місцезнаходження (місцепроживання);
номер основного поточного, додаткового поточного та
позичкового рахунків;
письмове клопотання (заявка) про надання кредиту та
техніко-економічне обгрунтування потреби в кредиті на відповідні
цілі;
кредитну угоду та зміни до неї;
угоду про заставу (забезпечення) та зміни до неї;
дату видачі та погашення кредиту (за угодою);
початкову суму кредиту в гривнях або гривневому еквіваленті
та код валюти (у разі видачі кредиту в іноземній валюті);
відсоткову ставку, про всі її зміни та на звітну дату;
фінансову звітність позичальника (контрагента), що подається
до банку-кредитора;
інформацію про результати оцінки фінансового стану
позичальника (контрагента), встановлені цим Положенням та
внутрішньобанківським положенням про кредитування і методикою
проведення оцінки фінансового стану (на час здійснення кредитної
операції та всі наступні дати проведення оцінки, у тому числі на
дату зарахування заборгованості на рахунки пролонгованої,
простроченої, сумнівної заборгованості або визнання її
безнадійною);
документи, що свідчать про перенесення суми боргу за
кредитною операцією на рахунки пролонгованої (із зазначенням
номерів рахунків, сум і термінів кожної пролонгації), простроченої
чи сумнівної заборгованості (із зазначенням номерів рахунків,
дати, суми);
дату прийнятого рішення про визнання заборгованості
безнадійною із зазначенням суми основного боргу та суми відсотків,
відповідну виписку з протоколу засідання кредитного комітету
банку;
інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням
дат і сум;
залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату (у
гривнях та гривневому еквіваленті в разі видачі валютного
кредиту), номер рахунку, на якому обліковується заборгованість на
звітну дату;
вид та суму забезпечення за угодою;
документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитною
угодою;
суму забезпечення, що береться до розрахунку резерву;
клас позичальника на кожну звітну дату та документи, що його
підтверджують;
категорію ризику ("стандартна", "під контролем",
"субстандартна", "сумнівна", "безнадійна") за кредитною операцією;
розрахункову суму чистого ризику за кредитною операцією;
інформацію про вжиті банком заходи для погашення
заборгованості (документи або їх копії, що засвідчують процедуру
повернення або стягнення боргу).
Рекомендована форма робочих документів подається у додатках
3, 4.
Робочі документи заповнюються після подання потенційним
позичальником (контрагентом) заявки на одержання кредиту та є
обов'язковими для розгляду кредитним комітетом для прийняття
рішення про здійснення кредитної операції. Надалі, якщо
відбуваються зміни щодо фінансового стану позичальника чи
забезпечення кредиту, кредитний інспектор заповнює нові бланки
робочих документів, на підставі яких класифікується кредитна
операція та розраховується резерв. Робочі документи зберігаються у
кредитних справах позичальників (контрагентів).
На перше число кожного місяця інформація групується в один
документ у розрізі кожного позичальника та за кожною кредитною
операцією, із зазначенням проміжних і консолідованих підсумків
там, де це можливо. Загальна інформація за результатами
класифікації кредитного портфеля включає всі кредитні операції
банку, що підлягають класифікації та резервуванню коштів згідно з
цим Положенням.
Банк зобов'язаний подавати кредитні справи уповноваженим
працівникам Національного банку на їх вимогу.
9.5. Підрозділи системи банківського нагляду Національного
банку систематично проводять перевірки звітності банків та їх
філій щодо адекватності класифікації кредитних операцій та
дотримання банками порядку створення і використання резерву.
У разі виявлення розбіжностей між даними банку і даними звіту
про інспектування Національний банк має право висунути до банку
вимоги щодо перекласифікації кредитного портфеля і виправлення
звітності та за потреби скоригувати розмір резерву на суму
різниці, що виявлена під час інспектування.
9.6. У разі порушення банком порядку створення і використання
резерву під кредитні ризики до нього застосовуються заходи впливу
згідно зі статтею 62 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та Положенням про застосування Національним
банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ
заходів впливу за порушення банківського законодавства
( z0382-00 ), затвердженим постановою Правління Національного
банку від 26.05.2000 N 215 ( z0381-00 ).

10. Порядок формування та використання резерву під
прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи
за активними операціями банків

10.1. З метою реальної оцінки доходів і визначення розміру
регулятивного капіталу банку встановлюється порядок формування та
використання резерву під прострочені та сумнівні щодо отримання
нараховані доходи за активними операціями банків.
Нараховані доходи за активними операціями банків уважаються
сумнівними щодо отримання, якщо платіж за основним боргом
прострочений понад 90 днів або проценти за ним прострочені понад
60 днів.
Банки зобов'язані формувати резерви незалежно від їх
фінансового стану (прибуткової або збиткової діяльності) на всю
суму прострочених понад 31 день і сумнівних щодо отримання
нарахованих доходів, які обліковуються за такими балансовими
рахунками:
1509 "Прострочені нараховані доходи за коштами до запитання в
інших банках";
1519 "Прострочені нараховані доходи за строковими депозитами,
які розміщені в інших банках";
1529 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
іншим банкам";
1780 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
міжбанківськими операціями";
2029 "Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями
суб'єктів господарської діяльності";
2039 "Прострочені нараховані доходи за факторинговими
операціями із суб'єктами господарської діяльності";
2049 "Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями";
2059 "Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за експортно-імпортними операціями";
2069 "Прострочені нараховані доходи за іншими кредитами в
поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності";
2079 "Прострочені нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності";
2109 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
центральним органам державного управління";
2119 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
місцевим органам державної управління";
2209 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
фізичним особам на поточні потреби";
2219 "Прострочені нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам";
2480 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з клієнтами";
3119 "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж";
3219 "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку на інвестиції";

1 2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП