ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податкову службу в Україні

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податкову службу в Україні
1 2 3

Стаття 14. Оскарження рішень і дій органів державної
податкової служби та їх посадових осіб

Рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової
служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому
законом порядку. ( Стаття 14 в редакції Закону N 83/98-ВР від
05.02.98 )

Розділ IV
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
( Назва розділу IV в редакції Закону
N 83/98-ВР від 05.02.98 )

Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби

Посадовою особою органу державної податкової служби може
бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним
вимогам, установленим Державною податковою адміністрацією України.
( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 83/98-ВР від 05.02.98 )
У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути
встановлено випробувальний термін від шести місяців до одного
року.
На роботу до органів державної податкової служби не можуть
бути прийняті особи, яких було засуджено за вчинення корисливих
злочинів.
Посадові особи органів державної податкової служби не мають
права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за
сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім
наукової та викладацької діяльності).
Посадові особи органів державної податкової служби
підлягають атестації. Порядок атестації визначається Державною
податковою адміністрацією України. ( Частина п'ята статті 15 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР від 05.02.98 )
Посадовим особам органів державної податкової служби
присвоюються спеціальні звання:
головний державний радник податкової служби,
державний радник податкової служби I рангу,
державний радник податкової служби II рангу,
державний радник податкової служби III рангу,
радник податкової служби I рангу,
радник податкової служби II рангу,
радник податкової служби III рангу,
інспектор податкової служби I рангу,
інспектор податкової служби II рангу,
інспектор податкової служби III рангу.
Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння,
розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Посадовим особам і працівникам органів державної податкової
служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує
Державна податкова адміністрація України. ( Статтю 15 доповнено
частиною восьмою згідно із Законом N 83/98-ВР від 05.02.98 )
Покладення на посадових осіб органів державної податкової
служби обов'язків, не передбачених цим Законом та іншими актами
законодавства України, забороняється.
( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР
від 05.02.98 )

Стаття 16. Захист особистих і майнових прав посадових
осіб органів державної податкової служби

Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та
майна посадових осіб органів державної податкової служби та
членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
Невиконання законних вимог посадової особи органу державної
податкової служби, її образа, погроза вбивством, насильством,
знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу
державної податкової служби, а також умисне знищення чи
пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою
встановлену законом відповідальність.
( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР
від 05.02.98 )

Стаття 17. Відшкодування державою шкоди, завданої
посадовій особі органу державної податкової
служби

У разі загибелі посадової особи органу державної податкової
служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї
загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у
розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою
посадою, яку він займав, за рахунок коштів державного бюджету з
наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
У разі заподіяння посадовій особі органу державної
податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею
службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися
професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у
розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою за
рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї
суми з винних осіб.
У разі заподіяння посадовій особі органу державної
податкової служби менш тяжких тілесних ушкоджень під час
виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова
допомога в розмірі однорічної заробітної плати за її останньою
посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним
стягненням цієї суми з винних осіб.
Рішення про виплату одноразової допомоги приймається
начальником органу державної податкової служби за місцем роботи
потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови
слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за
нереабілітуючими підставами або про припинення попереднього
слідства.
Шкода, завдана майну посадової особи органу державної
податкової служби або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею
своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок
коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з
винних осіб.
Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу
державної податкової служби або членів її сім'ї, провадиться на
підставі рішення або вироку суду.
Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум
одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну
посадової особи органу державної податкової служби або членів її
сім'ї, для органів державної податкової служби в установах банків
відкриваються спеціальні рахунки.
( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР
від 05.02.98 )

Стаття 18. Обов'язкове державне особисте страхування
посадових осіб органів державної податкової
служби

Посадові особи органів державної податкової служби
підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за
рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті
на суму десятирічної заробітної плати за їх останньою посадою, а
в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи
інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної
заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня
втрати працездатності).
Порядок та умови страхування посадових осіб органів
державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР
від 05.02.98 )

Розділ V

ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ

Стаття 19. Податкова міліція та її завдання

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по
боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі
відповідних органів державної податкової служби, і здійснює
контроль за додержанням податкового законодавства, виконує
оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну
функції.
Завданнями податкової міліції є:
запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері
оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у
справах про адміністративні правопорушення;
розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших
платежів;
запобігання корупції в органах державної податкової служби та
виявлення її фактів;
забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної
податкової служби, захисту їх від протиправних посягань,
пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Стаття 20. Структура податкової міліції

До складу податкової міліції належать:
Головне управління податкової міліції, Слідче управління
податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією в органах
державної податкової служби Державної податкової адміністрації
України;
управління податкової міліції, слідчі відділи податкової
міліції, відділи по боротьбі з корупцією в органах державної
податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи)
податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в
районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних
державних податкових інспекцій.
У складі податкової міліції діє спеціальний структурний
підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом
алкогольних напоїв та тютюнових виробів. ( Статтю 20 доповнено
частиною другою згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000 )
Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції -
Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації
України.
Податкову міліцію в державних податкових адміністраціях в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
очолюють начальники управлінь податкової міліції - перші
заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.

Стаття 21. Повноваження податкової міліції

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:
1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію
про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції,
здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них
передбачені законом рішення;
2) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову
діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою,
а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в
межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування
заподіяних державі збитків;
3) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та
інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх
усунення;
4) забезпечує безпеку працівників органів державної
податкової служби та їх захист від протиправних посягань,
пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;
5) запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед
працівників державної податкової служби;
6) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень
податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних
процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.
Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від
займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до
неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про
загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі
безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо
запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей,
подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і
затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і
повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Стаття 22. Права податкової міліції

Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених
на них обов'язків надаються права, передбачені пунктом 1, частиною
першою пункту 2, пунктами 3 та 6 статті 11 цього Закону, а також
пунктами 1-4, абзацами другим, третім, шостим пункту 5, пунктами
6-12, 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням
положень цього Закону, інших законів з питань оподаткування),
пунктом 16 із дотриманням правил проведення податкових перевірок,
встановлених законодавством, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28,
30 статті 11, статтями 12-15-1 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ).
На податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями
3 і 5 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ). ( Статтю 22
доповнено частиною другою згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 )
від 12.01.2005 )
( Стаття 22 в редакції Закону N 2181-III ( 2181-14 ) від
21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

Стаття 23. Прийняття на службу до податкової міліції

На службу до податкової міліції приймаються на контрактній
основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за
своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом
здоров'я виконувати обов'язки, покладені на податкову міліцію.
Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до
податкової міліції на посади начальницького складу, складають
присягу такого змісту:
"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до
податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові.
Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати
права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки.
Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі
економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та
службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести
відповідальність, встановлену законодавством України".
Особа начальницького складу податкової міліції підписує текст
присяги, який зберігається в його особовій справі.

Стаття 24. Служба в податковій міліції

Особи начальницького складу податкової міліції проходять
службу у порядку, встановленому законодавством для осіб
начальницького складу органів внутрішніх справ.
Особи, прийняті на службу до податкової міліції, в тому числі
слухачі й курсанти навчальних закладів за спеціальностями з
підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на
військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби знімаються
з нього і перебувають у кадрах податкової міліції Державної
податкової адміністрації України. { Частина друга статті 24 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від
11.05.2007 }
Особи, які закінчили вищі навчальні заклади Державної
податкової адміністрації України і яким присвоєно спеціальне
звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від
призову на строкову військову службу. { Частина третя статті 24 в
редакції Закону N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }
Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на
посади начальницького складу, присвоюються такі спеціальні звання:
Вищий начальницький склад:
генерал-лейтенант податкової міліції,
генерал-майор податкової міліції.
Старший начальницький склад:
полковник податкової міліції,
підполковник податкової міліції,
майор податкової міліції.
Середній начальницький склад:
капітан податкової міліції,
старший лейтенант податкової міліції,
лейтенант податкової міліції.
Молодший начальницький склад:
старший прапорщик податкової міліції,
прапорщик податкової міліції.
Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого начальницького
складу податкової міліції визначається Державною податковою
адміністрацією України.
Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу
податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України.
Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової
міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент
України за поданням Голови Державної податкової адміністрації
України.
Особи начальницького складу податкової міліції мають формений
одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.
Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення
начальницького складу податкової міліції затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

Стаття 25. Відповідальність посадових і службових осіб
податкової міліції

Посадова чи службова особа податкової міліції у межах
повноважень, наданих цим Законом та іншими законами, самостійно
приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність
дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом
органів внутрішніх справ або іншу, передбачену законодавством,
відповідальність.
При порушенні посадовою чи службовою особою податкової
міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган
державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до
поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків,
на вимогу громадянина публічно вибачитися.
Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує
свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та
у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі
збитки компенсуються за рахунок держави.
Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила
вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе
відповідальність у встановленому порядку.
Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових
осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду
чи прокуратури.

Стаття 26. Правовий і соціальний захист осіб начальницького
складу податкової міліції

Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб
начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На
них поширюються гарантії соціального і правового захисту,
передбачені статтями 20 - 23 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ).

Стаття 27. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення осіб
начальницького складу податкової міліції

Форми і розміри матеріального забезпечення осіб
начальницького складу податкової міліції, включаючи грошове
утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової
міліції та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку,
встановленому законодавством для осіб начальницького складу
органів внутрішніх справ.
( Закон доповнено розділом V згідно із Законом N 83/98-ВР
від 05.02.98 )

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ, 4 грудня 1990 року
N 509-XII

1 2 3

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП