ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податкову службу в Україні

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про податкову службу в Україні
2 3

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну податкову службу в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 6, ст. 37 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 510-XII ( 510-12 ) від 04.12.90, ВВР, 1991, N 6, ст. 38 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2555-XII ( 2555-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.575 }

{ В редакції Закону
N 3813-XII ( 3813-12 ) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 15, ст.84 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 287/94-ВР від 14.12.94, ВВР, 1995, N 1, ст. 3
N 297/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 30, ст.229
N 203/96-ВР від 16.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст.148
N 725/97-ВР від 16.12.97, ВВР, 1998, N 14, ст. 61
N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147
N 83/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, N 29, ст.190
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 42-43, ст.378-
набирає чинності з 1 січня 2000 року

N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.240
N 1987-III ( 1987-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.397
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності
з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
N 551-IV ( 551-15 ) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 23, ст.149
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 906-IV ( 906-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.319
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442 }

{ У назві та тексті Закону слова "Українській РСР", "Української
РСР", "Радою Міністрів Української РСР", "Рада Міністрів
Української РСР" замінено відповідно словами "Україні",
"України", "Кабінетом Міністрів України", "Кабінет Міністрів
України" згідно із Законом N 2555-XII ( 2555-12 ) від
07.07.92 }

Цей Закон визначає статус державної податкової служби в
Україні, її функції та правові основи діяльності.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Система органів державної податкової служби

До системи органів державної податкової служби належать:
Державна податкова адміністрація України, державні податкові
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах
(крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи
державної податкової служби).
У складі органів державної податкової служби знаходяться
відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими
правопорушеннями (далі - податкова міліція).
Державна податкова адміністрація України залежно від
кількості платників податків та інших місцевих умов може
утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на
місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі
відповідні підрозділи податкової міліції.
У Державній податковій адміністрації України та державних
податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і
склад колегії Державної податкової адміністрації України
затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією
України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші
напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.
Структура Державної податкової адміністрації України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 1 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби

Завданнями органів державної податкової служби є:
здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів
(обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів,
установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);
внесення у встановленому порядку пропозицій щодо
вдосконалення податкового законодавства;
прийняття у випадках, передбачених законом,
нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань
оподаткування;
формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного
банку даних про платників податків - юридичних осіб;
роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед
платників податків;
запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним
законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття,
припинення, розслідування та провадження у справах про
адміністративні правопорушення.
( Стаття 2 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

Стаття 3. Законодавство, яким керуються органи державної
податкової служби

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності
керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а
також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх
повноважень.
( Стаття 3 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової
служби та їх взаємодія з іншими органами

Державна податкова адміністрація України є центральним
органом виконавчої влади.
Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються
Державній податковій адміністрації України.
Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст
Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані
державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
Органи державної податкової служби України координують свою
діяльність з фінансовими органами, органами Державного
казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ,
прокуратури, статистики, державними митною та
контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами,
установами банків, а також з податковими службами інших держав.
( Стаття 4 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

Стаття 5. Призначення керівників органів державної податкової
служби

Державну податкову службу України очолює Голова Державної
податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра
України.
Заступники Голови Державної податкової адміністрації України
призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Голови Державної податкової
адміністрації України. Кількість заступників Голови Державної
податкової адміністрації України визначається Кабінетом Міністрів
України.
Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які
призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Голови Державної податкової
адміністрації України.
Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст
Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані
державні податкові інспекції очолюють начальники, які
призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Державної
податкової адміністрації України за поданням голів відповідних
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою
Державної податкової адміністрації України.
( Стаття 5 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

Стаття 6. Фінансування органів державної податкової
служби

Видатки на утримання органів державної податкової служби
визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з
державного бюджету.

( Частина друга статті 6 втратила чинність на підставі Закону
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99 )

( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР від
05.02.98 )

Стаття 7. Статус органів державної податкової служби

Державна податкова адміністрація України, державні податкові
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах
(крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та
об'єднані державні податкові інспекції є юридичними особами, мають
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в
установах банків. ( Стаття 7 в редакції Закону N 83/98-ВР від
05.02.98 )

Розділ II
ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України

Державна податкова адміністрація України здійснює такі
функції:
1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу
державних податкових адміністрацій та державних податкових
інспекцій, пов'язану із: ( Абзац перший пункту 1 статті 8 в
редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою
нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів),
контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку
проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у
встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю
свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності та ліцензій на провадження видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону,
торгових патентів; ( Абзац другий пункту 1 статті 8 в редакції
Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами
сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків,
інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою
перерахування цих сум до бюджету;
обліком платників податків, інших платежів;
виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших
платежів;
проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів
імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць
зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у
розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і
проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання
актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням
систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики
застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених
законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької
діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг
спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню
або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню
тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у
незаконному обігу; ( Пункт 1 статті 8 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові
акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які
підлягають обов'язковому опублікуванню; ( Пункт 2 статті 8 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від
12.01.2005 )
3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів,
декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок
картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними
особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності
банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену
органами державної податкової служби;
4) в порядку, встановленому законом, надає податкові
роз'яснення, організовує виконання цієї роботи органами державної
податкової служби; ( Пункт 4 статті 8 в редакції Закону N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної
підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної
податкової служби;
6) подає органам державної податкової служби методичну і
практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та
перевірки її стану;
7) організовує роботу по створенню інформаційної системи
автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та
комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;
8) розробляє проекти законів України та інших
нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових
та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням
законодавства; ( Пункт 8 статті 8 в редакції Закону N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну
діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності,
направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам
по боротьбі з організованою злочинністю;
10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за
фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну
відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції
податкової міліції;
11) подає Міністерству фінансів України та Головному
управлінню Державного казначейства України звіт про надходження
податків, інших платежів;
12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних
договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених
законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
13) надає фізичним особам - платникам податків та інших
обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до
державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи
або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням
об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде
Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;
14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів,
джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних
показників і податкового законодавства на надходження податків,
інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та
зменшення втрат бюджету;
15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх
зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням
контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних
напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх
транспортування, зберігання і реалізації;
15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю
за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які
здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних
роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або
імпортерами таких тютюнових виробів; ( Статтю 8 доповнено пунктом
15-1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення податкового законодавства;
17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо
забезпечення охорони державної таємниці в органах державної
податкової служби.
( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 203/96-ВР
від 16.05.96, в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

Стаття 9. Функції державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі та державних податкових
інспекцій в містах з районним поділом (крім міст
Києва та Севастополя)

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові
інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та
Севастополя) виконують функції, передбачені статтею 8 цього
Закону, крім функцій, зазначених у пунктах 2, 3, 8, 11, 12, 13,
16, а також пункті 15 цієї статті у частині забезпечення
виготовлення марок акцизного збору.
У разі коли зазначені в частині першій цієї статті органи
державної податкової служби безпосередньо здійснюють контроль за
платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих
платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції в
районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні
та об'єднані державні податкові інспекції.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 203/96-ВР
від 16.05.96, в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій в районах,
містах без районного поділу, районах у містах,
міжрайонних та об'єднаних державних податкових
інспекцій

Державні податкові інспекції в районах, містах без районного
поділу, районах у містах, міжрайонні та об`єднані державні
податкові інспекції виконують такі функції:
1) здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю,
повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових
платежів); ( Пункт 1 статті 10 в редакції Закону N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
2) забезпечують облік платників податків, інших платежів,
правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків,
платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів;
3) контролюють своєчасність подання платниками податків
бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій,
розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням
податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих
документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і
обчислення податків, інших платежів;
4) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за
законністю валютних операцій, додержанням порядку проведення
готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом
порядку, за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до
закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення
органам, що видають ці документи, за наявністю торгових патентів;
( Пункт 4 статті 10 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від
12.01.2005 )
5) ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами
підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають
інформацію про це місцевим органам державної статистики;
здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам
підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати
(погашення) векселів із зазначених операцій;
6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум
фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими
законодавчими актами України за порушення податкового
законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за
порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами
підприємств, установ, організацій та громадянами;
7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень
податкового законодавства;
8) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум
податків та зборів (обов'язкових платежів) у порядку,
встановленому цим Законом та іншими законами України; ( Пункт 8
статті 10 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання
та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків, інших платежів в порядку, встановленому законом;
( Пункт 9 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
10) передають відповідним правоохоронним органам матеріали за
фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну
відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції
податкової міліції;
11) подають до судів позови до підприємств, установ,
організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в
доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших
випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а
також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними
цільовими фондами за рахунок їх майна; ( Пункт 11 статті 10 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від
15.05.2003 )
12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком,
оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку
безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до
держави, скарбів і конфіскованого майна;
13) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і
селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів
від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих
сум до бюджету;
14) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і
організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень,
з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб
державних податкових інспекцій в порядку, встановленому законом,
здійснюють апеляційні процедури узгодження податкових зобов'язань;
( Пункт 14 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 )
15) подають відповідним фінансовим органам та органам
Державного казначейства України звіт про надходження податків,
інших платежів;
16) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на
пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках)
тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і
реалізації;
16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю
тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові
вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових
виробів; ( Статтю 10 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

2 3

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП