ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2006

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2006
1 2 3 4 5 6 7

ДОДАТОК В
(обов’язковий)

КАРТА-СХЕМА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ
ДОДАТОК Г
(обов’язковий)

ТЕПЛОВОЛОГІСНИЙ РЕЖИМ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКІВ І СПОРУД В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень
Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при температурі tв
tв ≤ 12 ˚C 12 < tв ≤ 24 ˚C tв > 24 ˚C
Сухий φв < 60 φв < 50 φв < 40
Нормальний 60 ≤ φв ≤ 75 50 ≤ φв ≤ 60 40 ≤ φв ≤50
Вологий 75 <φв 60 < φв ≤75 50 < φв ≤60
Мокрий - 75 < φв 60 < φв

Таблиця Г.2 – Розрахункові значення температури й вологості повітря приміщень
Призначення будинку Розрахункова температура внутрішнього повітря, tв, 0С Розрахункове значення відносної вологості , φв, %
Житлові будинки 20 55
Громадські і адміністративні будинки 20 60
Лікувальні й дитячі навчальні установи 21 50
Дошкільні установи 22 50
Примітка: при проектуванні огороджувальних конструкцій окремих приміщень розрахункові параметри температури й вологості повітря уточнюються з урахуванням вимог інших чинних нормативних документів
ДОДАТОК Д
(довідковий)

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО НЕ ОПАЛЮЮТЬСЯ

Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою:
(Д.1)
де L11, L22,…- довжина теплопровідних включень, м, які межують з об'ємом, що опалюється з температурою повітря tв1;
Lаа, Lвв, …- довжина теплопровідних включень, м, що межують із зовнішнім повітрям з температурою tз;
К1, К2,…- коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій, Вт/(м2 К), із площею F1, F2, …, які межують з об'ємом, що опалюється;
Ка, Кв, …- коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій, Вт/(м2 К), із площею Fа, Fв,…, які граничать із зовнішнім повітрям з температурою tз;
k11,k22, …- лінійний коефіцієнт теплопередачі вузлів, Вт/(м К), довжиною L11, L22, …, які межують з об'ємом, що опалюється з температурою повітря tв1;
kаа, kвв, …- лінійний коефіцієнт теплопередачі вузлів, Вт/(м К), довжиною Lаа, Lвв, …, які межують із зовнішнім повітрям з температурою tз;
КТ - коефіцієнт теплопередачі трубопроводу, Вт/(м2 К), із площею поверхні FТ;
- температура теплоносія, оС.

ДОДАТОК Е
(обов’язковий)

РОЗРАХУНКОВІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОВІДДАЧІ ВНУТРІШНЬОЇ, αв, ТА ЗОВНІШНЬОЇ, αз, ПОВЕРХОНЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К)
αв αз

Зовнішні стіни, дахи, покриття, перекриття над проїздами плоскі та з ребрами при відношенні висоти ребра h до відстані між гранями b сусідніх ребер
h/b ≤ 0,3
h/b > 0,3

Перекриття горищ та холодних підвалів

Перекриття над холодними підвалами та технічними поверхами, що розташовані нижче рівня землі

8,7
7,6

8,7

8,7

23
23

12

6

Вікна, балконні двері, вітражі та світлопрозорі фасадні системи
8,0
23

Зенітні ліхтарі
9,9
23

ДОДАТОК Ж
(обов’язковий)

РОЗРАХУНКОВІ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ (ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ТЕПЛОПРОВІДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ТА ТЕПЛОСТІЙКОСТІ)

Температурна зона
I
II
III
IV

Розрахункова температура зовнішнього повітря, 0С

мінус 22

мінус 20

мінус 18

мінус 12

ДОДАТОК И
(обов’язковий)
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:
. (И.1)
де αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 .К), які приймаються згідно з додатком Е;
λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Л), Вт/(м · К);
И.2 Приведений опір теплопередачі термічно неоднорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

. (И.2)
де Rj – термічний опір термічно однорідної зони, що визначається експериментально або на підставі результатів розрахунків двомірного (тримірного) температурного поля й розраховується за формулою
. (И.3)

де - середні температури внутрішньої і зовнішньої поверхні термічно однорідної зони, 0C, відповідно;
qj – щільність теплового потоку через термічно однорідну зону, Вт/м2;
Fj – площа j-і термічно однорідної зони, м2;
FΣ – площа огороджувальної конструкції, м2.
Для замкнених повітряних прошарків Rj визначається згідно з табл.И.1, И.2
И.4 Для конструкцій з визначеними значеннями лінійного коефіцієнту теплопередачі теплопровідних включень, kj, Вт/(м. К), відповідно до табл.И.3 приведений опір теплопередачі розраховується за формулою:
(И.4)

Таблиця И.1 - Термічний опір повітряного прошарку, м2•К/Вт, залежно від розміщення в конструкції
Таблиця И.2 –Термічний опір замкненого повітряного прошарку, м2•К/Вт, при встановленні відбивноі ізоляції
де kj – лінійний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м . К), j-го теплопровідного включення, для конструкцій, що не включені в таблицю И.3, значення цього показника визначаються за результатами розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів згідно з И.5;
Lj – лінійний розмір, м, j-го теплопровідного включення за внутрішньою поверхнею термічно неоднорідної огороджувальної конструкції.

Таблиця И.3 - Значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі (k) вузлів сполучення огороджувальних конструкцій
И.5 Порядок визначення лінійного коефіцієнту теплопередачі, k, Вт/(м . К)
И.5.1 Визначається кількість теплоти (Q1 і Q2), яка проходить через кожний вузол (стик) конструкції огородження, утворений перетином суміжних конструкцій, протяжністю L (м) з відомими однорідними теплотехнічними характеристиками (рисунок И.1).
Загальна кількість теплоти, що проходить через огороджувальну конструкцію з теплопровідним включенням, Qзаг, визначається на підставі результатів розрахунків двомірного (тримірного) температурного поля. Кількість теплоти, яка проходить через теплопровідне включення (вузол, стик), QТВ, визначається за формулою:

QТВ = Qзаг - (Q1 + Q2) . (И.5)

Лінійний коефіцієнт теплопередачі визначається за формулою:

k =QТВ /L(tв - tз). (И.6)

де L - довжина розглянутого фрагменту конструкції огородження з теплопровідним включенням або вузлом (стиком), м;
tв, tз - відповідно внутрішня та зовнішня температури повітря, 0С.
И.6 Загальні втрати тепла через огороджувальну конструкцію з теплопровідним включенням визначаЮться за формулою:

, (И.7)

де RΣj, Fj – опір теплопередачі та площа j-го фрагменту основного поля конструкції.

а) температурне поле вузла;

б) епюра питомого теплового потоку вузла;

в) модель визначення питомого теплового потоку вузла;

г) питомий тепловий потік з використанням поняття лінійного коефіцієнта теплопередачі.

Рисунок И. 1 – Принципи моделювання при визначенні лінійного коефіцієнту теплопередачі.
ДОДАТОК К
(обов’язковий)

ВОЛОГІСНІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАТЕРІАЛУ В ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

Вологісний режим приміщень за додатком Г (табл.Г1)
Умови експлуатації

Сухий
А

Нормальний
Б

Вологий
Б

Мокрий
Б

Примітки: 1. Матеріали внутрішніх конструкцій будинків із нормальним режимом експлуатації розраховуються для умов експлуатації А.


ДОДАТОК Л
(обов’язковий)
РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Таблиця Л.1. Значення розрахункових теплофізичних характеристик
Назва матеріалу

1
1.ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ
Волокнисті матеріали

1
Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому
негофрованої структури2 Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому
гофрованої структури

3 Плити мінераловатні гофрованої структури


4 Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому (вміст зв’язуючого за масою від 6,5% до 8,0 %)

5
Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому (вміст зв’язуючого за масою від 4,0% до 5,0 %)


6
Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому (вміст зв’язуючого за масою від 3,5% до 4,2 %)

7 Плити негорючі теплоізоляційні базальто-волокнисті

8 Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні

9
Мати мінераловатні прошивні будівельні

10 Мати прошивні теплоізоляційні

11
Плити з скляного штапельного волокна12
Плити зі скляного штапельного волокна (вміст зв’язуючого за масою, від 3,5% до 4,0 %)

13 Плити зі скляного штапельного волокна (вміст зв’язуючого за масою від 4,0% до 4,5 %)

14 Мати зі скляного штапельного волокна (вміст зв’язуючого за масою від 3,5% до 4,0 %)
15 Мати зі скляного штапельного волокна (вміст зв’язуючого за масою від 4,0% до 4,5 %)


16 Мати зі скляного штапельного волокна (вміст зв’язуючого за масою від 5,0% до 5,5 %)

17 Вироби теплоізоляційні скловолокнисті
18 Вата мінеральна


1.2. Полімерні матеріали
19 Плити пінополістирольні
20 Плити пінополістирольні екструзійні

21 Плити пінополістирольні екструзійні


22
Плити пінополістирольні екструзійні
23 Блоки пінополістирольні

24 Вироби з жорсткого пінополіуретану25 Плити з резольно-формальдегідного пінопласта


26 Вироби зі спіненої карбомідно-формальдегідної смоли27 Вироби зі спіненого пінополіетілену

28 Вироби зі спіненого хімічно сшитого пінополіетилену
1.3. Вироби з природної органічної та неорганічної сировини
29 Вироби перлітофосфогельові

30 Блоки полістиролбетонні стінові31 Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогипсові

32 Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні33 Блоки перлітобетонні стінові


34 Вироби цементополістирольні
35 Піноскло
36 Блоки кремнезитоцементні


37 Вироби з арболіту на портландцементі38 Плити теплоізоляційні очеретяні39 Вироби перлітобітумні теплоізоляційні

40 Плити деревноволокнисті та деревно-стружечні

1.4. Бетони теплоізоляційні
41 Бетони ніздрюваті
42 Вермікулітобетон1.5. Матеріали теплоізоляційні засипні
43 Щебінь перлітовий
44 Гравій шлаковий
45 Щебінь шлаковий
46 Щебінь вермікулітовий
47 Гравій керамзитовий

48 Щебінь шлакопемзовий
49 Пісок вермікулітовий


50 Пісок для будівельних робіт

1.6. Розчини теплоізоляційні
51 Розчини цементноперлітові


52 Розчини гіпсоперлітові


53 Розчини цементно-кремнезитові

54 Розчини цементно-шлакові


55 Розчини цементнопінополістирольні
2. КОНСТРУКЦІЙНО - ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
2.1. Бетони ніздрюваті
56 Бетони ніздрюваті


57 Газо-та пінозолобетон

2.2. Бетони легкі
58 Керамзитобетон на керамзитовому піску


59 Керамзитобетон на кварцовому піску з поризацією


60 Керамзитобетон на перлітовому піску

61 Керамзитошлакобетон
62 Перлітобетон

63 Шлакопемзобетон64 Бетон на доменних гранульованих шлаках65 Бетон на зольному гравії2.3. Вироби гіпсові
66 Плити з гіпсу


67 Листи гіпсокартонні
2.4. Вироби бетонні
68 Блоки кремнезитоцементні
2.5. Деревина та вироби з неї
69 Сосна та ялина поперек волокон
70 Сосна та ялина уздовж волокон
71
Дуб поперек волокон

72 Дуб уздовж волокон
73 Фанера клеєна
74 Картон облицювальний

75 Картон будівельний багатошаровий

2.6. Цегляна кладка з порожнистої цегли
76 Керамічної порожнистої густиною 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині
77 Керамічної порожнистої густиною 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині
78 Керамічної порожнистої густиною 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині

2.7. Кладка з виробів бетонних
79 З блоків керамзитошлакобетонних на цементно-піщаному розчині
густиною 850 кг/м3 (брутто)
густиною 800 кг/м3 (брутто)

80 З блоків кремнезитоцементних на вапняному розчині із сіопорового та кварцового піску
3. Матеріали конструкційні
3.1. Бетони конструкційні
81 Залізобетон
82 Бетон на гравію або щебені з природного каменю
3.2. Розчини будівельні
83 Розчин цементно-піщаний
84 Розчин складний
(пісок, вапно, цемент)
85 Розчин вапняно-піщаний
3.3. Облицювання природним каменем та керамічною плиткою

86 Плити та вироби з природного каменю:
- граніт, гнейс та базальт
87 - мармур
88 -вапняк

89 -туф


90 Плити керамічні для підлоги
3.4. Кладка цегляна з повнотілої цегли
91 Глиняної звичайної
на цементно-піщаному розчині
92 Глиняної звичайної на цементно-шлаковому розчині

93 Глиняної звичайної на цементно-перлітовому розчині
94 Силікатної на цементно-піщаному розчині
95 Трепельної на цементно-піщаному розчині

96 Шлакової на цементно-піщаному розчині
3.5 Матеріали покрівельні, гідроізоляційні та покриття полімерні для підлог
97 Листи азбестоцементні

98 Матеріали бітумні, бітумно-полімерні покрівельні та гідроізоляційні


99 Асфальтобетон
100 Руберойд, пергамін
101 Лінолеум полівінілхлоридний на теплоізоляційній підоснові

102 Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній основі

103 Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови

3.6. Метали
104 Сталь арматурна
105 Чавун 7200
106 Алюміній 2600
107 Латунь, мідь
108 Скло віконне1 2 3 4 5 6 7

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП