ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Навчально-методичні розробки - Економічна статистика

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Навчально-методичні розробки - Економічна статистика

1 2 3

Задача 5
За місяць (30 днів) сума явок на роботу дорівнювала 28400 люд.-днів,
сума неявок 7600 люд.-днів, у тому числі 4800 люд.-днів святкові і вихі-
дні і 1100 люд.-днів — чергові відпустки. У кількості явок враховано
цілоденні простої (160 люд.-днів).

Визначити:
1) календарний табельний і максимально можливий фонди робочого
часу;
2) коефіцієнти використання календарного і максимально можливого
фондів робочого часу;
3) середньоспискову чисельність працівників і середню чисельність
тих, хто фактично працював, якщо кількість робочих днів у місяці
25.
Задача 6
Споживання основних продуктів споживання населенням України за
1985—1990 роки характеризується такими даними (на душу населення
на рік, кг):
Продукт споживання 1985 1990
М’ясо і м’ясопродукти (у перерахунку
на м’ясо)
66
68
Молоко і молочні продукти (у перерахунку на
молоко)
350
375
Яйця, штук 276 275
Цукор 46,5 49,7
Картопля 139 130
Середньомісячна заробітна плата у розрахунку на душу населення
зросла на 42,2%.
Розрахувати коефіцієнти еластичності споживання перелічених про-
дуктів залежно від середньої заробітної плати.
Задача 7
За наведеними даними визначити приріст чистої продукції за рахунок
зміни чисельності працюючих, продуктивності праці і частки матеріаль-
них витрат.
млн. ум. од.
Показник Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Валова продукція 300 600
Матеріальні витрати 150 270
Рівень виробітку на одного працюючого, тис.
ум. од.
7,5
12,0

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Предмет економічної статистики.
2. Задачі та зміст курсу “Економічна статистика”.
3. Класифікація галузей народного господарства.
4. Склад і функції галузей матеріального виробництва.
5. Склад і функції невиробничої сфери.
6. Система показників економічної статистики.
7. Поняття населення. Завдання статистики населення.
8. Яке населення називають постійним, наявним.
9. Як обчислюється середня чисельність населення.
10. Показники зміни чисельності населення у часі.
11. Показники природного руху населення і трудових ресурсів.
12. Показники механічного руху населення і трудових ресурсів.
13. Методи обчислення перспективної чисельності населення і трудо-
вих ресурсів.
14. Основні групування населення.
15. Джерела інформації про чисельність і склад населення.
16. Поняття таблиць смертності.
17. Поняття національного багатства, його обсяг і структура.
18. Поняття та класифікація основних виробничих фондів.
19. Види оцінки основних фондів.
20. Поняття та показники амортизації основних фондів.
21. Показники технічного стану основних фондів.
22. Система показників використання основних фондів.
23. Баланси основних фондів і показники їх руху.
24. Показники динаміки фондовіддачі.
25. Показники фондоозброєності праці.
26. Коефіцієнт змінності роботи устаткування.
27. Показники використання виробничого устаткування.
28. Джерело статистичної інформації про основні фонди та устаткуван-
ня.
29. Поняття і структура сукупного суспільного продукту.
30. Види продукції за ступенем готовності в галузях матеріального ви-
робництва.
31. Натуральні та вартісні показники сукупного суспільного продукту.
32. Показники продукції у натуральному та умовно-натуральному ви-
раженні.
33. Показники продукції промисловості у вартісному вираженні.
34. Визначення валового обігу промислового підприємства.

35. Визначення валової продукції промислового підприємства.
36. Визначення товарної продукції промислового підприємства.
37. Визначення реалізованої продукції промислового підприємства.
38. Зв’язок вартісних показників обсягу продукції.
39. Як обчислюється показник виконання договірних зобов’язань за
поставками (реалізацією продукції).
40. Методика аналізу ритмічності випуску продукції.
41. Методика визначення рівня виконання плану за обсягом випуску
продукції та асортиментом.
42. Поняття про продукцію сільського господарства і її облік.
43. Натуральні показники землеробства.
44. Методика вивчення впливу окремих факторів на рівень урожайнос-
ті.
45. Показники динаміки посівних площ, валового доходу, урожайності.
46. Натуральні показники продукції тваринництва.
47. Оцінка валової та товарної продукції сільського господарства.
48. Вартісні показники продукції сільського господарства.
49. Методика вивчення динаміки виробництва продукції сільського
господарства у вартісному вираженні.
50. Поняття про продукцію будівництва, її облік у натуральному та вар-
тісному виражені.
51. Елементи продукції будівництва за станом готовності.
52. Понятття товарообороту, система показників статистики товарообо-
роту.
53. Основні категорії товарообороту.
54. Методи розрахунку та аналізу роздрібного товарообороту.
55. Основні показники оптового товарообороту.
56. Схема балансу ресурсів за товарами народного споживання.
57. Показники товарних запасів та обороту запасів.
58. Методи розрахунку середніх товарних запасів.
59. Методи вивчення динаміки швидкості обороту товарів.
60. Статистичні моделі розвитку товарообороту та попиту населення на
товари.
61. Основні показники статистики товарообороту товарних бірж.
62. Поняття трудових ресурсів. Статистика чисельності працівників.
63. Завдання статистики робочої сили та робочого часу.
64. Методи розрахунку середньоспискової чисельності працівників.
65. Показники чисельності та руху робочої сили.
66. Навести методику розрахунку та економічну інтерпретацію коефіці-
єнта змінності.

67. Статистика використання робочого часу.
68. Поняття продуктивності праці, завдання статистики продуктивності
праці.
69. Основні показники рівня продуктивності праці.
70. Аналіз динаміки продуктивності праці у натуральному вираженні.
71. Аналіз динаміки продуктивності праці у вартісному вираженні.
72. Показники продуктивності праці у трудовому вираженні.
73. Взаємозв’язок прямих і обмежених показників продуктивності пра-
ці.
74. Навести показники виконання норм виробітку та методику їх визна-
чення.
75. Розрахунок та взаємозв’язок показників середньої продуктивності
праці.
76. Методика динаміки обсягу продукції за рахунок чисельності пра-
цівників та продуктивності праці.
77. Поняття оплати праці та завдання її статистичного вивчення.
78. Система показників рівня оплати праці.
79. Фонди оплати праці, їх аналіз.
80. Показники рівня і динаміки середньої заробітної плати.
81. Зв’язок індексу середньої заробітної плати та індексу фонду оплати
праці.
82. Поняття національного доходу і валового національного продукту.
83. Обчислення обсягу і структури національного доходу.
84. Виробничий метод розрахунку обсягу національного доходу.
85. Розподільний метод розрахунку національного доходу.
86. Розрахунок національного доходу методом кінцевого використання.
87. Обчислення динаміки національного доходу.
88. Визначення приросту національного доходу за рахунок окремих
факторів.
89. Статистика валового національного продукту.
90. Завдання статистичного вивчення фінансів.
91. Показники статистики державного бюджету.
92. Основні показники кредиту та грошового обігу.
93. Статистичні показники діяльності ощадних банків.
94. Статистика державного страхування.
95. Статистика показників життєвого рівня населення.
96. Статистика доходів населення.
97. Склад і динаміка доходів населення.
98. Аналіз диференціації населення за рівнем доходу.

99. Оцінка рівня реальних доходів.
100. Показники статистики бюджетів сімей.
101. Показники статистики соціальних умов життя населення.
102. Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг.
103. Показники обсягу та структури споживання.
104. Групування, що використовуються при аналізі споживання.
105. Натуральні та вартісні показники споживання.
106. Показники динаміки споживання.
107. Статистичні моделі споживання.
108. Поняття ефективності суспільного виробництва і завдання її стати-
стичного вивчення.
109. Система показників оцінки ефективності суспільного виробництва.
110. Аналіз статики та динаміки ефективності.
111. Моделі ефективності.
112. Загальні та часткові показники ефективності.
113. Поняття системи національних рахунків.
114. Групування в системі національних рахунків.
115. Системи рахунків.
116. Взаємозв’язок між рахунками.
117. Взаємозв’язок системи національних рахунків і балансу народного
господарства.
118. Міжнародні порівняння системи національних рахунків.
119. Моделі системи національних рахунків.
120. Використання системи національних рахунків для аналізу зв’язків в
економіці.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Державна програма переходу на міжнародну систему обліку і ста-
тистики. — К.: Мін-во статистики України, 1992.
2. Закон України “Про державну статистику”. — К., 1992.
3. Збірник задач з статистики / Під ред. А. В. Головача, А. М. Єріної,
О. В. Козирєва, С. С. Герасименка. — К.: Вища шк., 1994.
4. Методологические пояснения к основным показателям общей ста-
тистической базы экономического союза. Статистический комитет
содружества независимых государств. — М., 1996.
5. Національні рахунки України: Статистичний збірник. — К., 1995.

6. Социально-экономическая статистика: Учебник / Под ред.
А. В. Головача. — К.: Вища шк., 1991.
7. Статистика: Підручник / Під ред. А. В. Головача, А. М. Єріної, О.
В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
8. Статистичні щоденники “Народне господарство України”.
9. Статистический словарь. —М.: Финансы и статистика, 1989.
10. Экономическая статистика: Методическая разработка. — К.: МА-
УП, 1998.

ЗМІСТ
Пояснювальна записка.................................................................................. 3
Навчально-тематичний план вивчення дисципліни
“Економічна статистика”.............................................................................. 4
Програмний матеріал до вивчення дисципліни
“Економічна статистика”.............................................................................. 5
Організаційно-методичні вказівки до виконання контрольної роботи ... 8
Варіанти контрольної роботи....................................................................... 9
Контрольні питання .................................................................................... 34
Список рекомендованої літератури ........................................................... 37
Відповідальний за випуск Л. Ф. Біжик
Редактор С. Г. Рогузько
Комп’ютерний набір Н. І. Могилевська
Комп’ютерна верстка Т. Г. Замура
Замовлення № ВКЦ-71
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
252039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Таблиця 1
На початок року Протягом року
надійшло у використано у
Види запасів у про-
мисло-
вості
у сільсь-
кому
госпо-
дарстві
у будів-
ництві
у торгів-
лі
промис-
ловість
сільське
госпо-
дарство
будів-
ництво
торгів-
лю
промис-
ловості
сільсь-
кому
госпо-
дарстві
будів-
ництві
торгів-
лі
Готова продукція 100 18 - - 120 13 - - 130 28 - -
Товари 32 - - 720 39 - - 370 48 - - 420
Оборотні фонди 560 610 380 61 600 600 300 39 700 800 400 55
Устаткування 290 170 60 13 120 75 30 15 150 170 55 22
1 2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП