ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Навчально-методичні розробки - Економічна статистика

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Навчально-методичні розробки - Економічна статистика

1 2 3

пристосувань, що купуються 2780
Паливо зі сторони 650
Електроенергія та пара зі сторони 3050
Заробітна плата основна та додаткова 284000
Нарахування на заробітну плату 10000
Амортизація основних засобів 4900
Інші грошові витрати 12300
(Із суми “Інші грошові витрати” 25% становлять матеріальні витра-
ти).
Визначити чисту продукцію підприємств за звітний рік, якщо відомо,
що їх валова продукція за рік становить 1350000 тис. ум. од.
Варіант 4
Задача 1
Чисельність населеного пункту 20 тис. чол. Протягом року народи-
лось 560 чол., померло 200 чол., прибуло 20 чол., вибуло 5 чол.
Визначити чисельність населення через 6 років, умовно приймаючи,
що всі коефіцієнти динаміки чисельності населення залишаються не-
змінними.
Задача 2
Є такі дані по підприємству:
Показник Базовий рік Звітний
рік
Продукція у порівняльних цінах, млн. ум. од. 600 900
Середньорічна повна вартість основних вироб-
ничих фондів, млн. ум. од.
150
180
Визначити абсолютний приріст валової продукції у звітному році по-
рівняно з базовим:
а) за рахунок зміни обсягу основних фондів;
б) за рахунок зміни фондовіддачі.

Задача 3
По заводу за звітний період (у фактично діючих цінах, тис. ум. од.)
вироблено основними цехами готових виробів — 566000, з них відван-
тажено покупцям і сплачено ними 542000, вироблено напівфабрикатів
— 226000, фактично спожито у своєму виробництві — 191000, призна-
чено до реалізації 34000, реалізовано — 32000, виконано робіт промис-
лового характеру за замовленням зі сторони (роботи оплачені — 2200).
Виконано ремонт заводського виробничого устаткування: капіталь-
ний — 750, поточний — 230, залишки незавершеного виробництва: на
початок року — 500, на кінець — 450. Крім того, надійшли платежі на
суму 4100 за продукцію, відвантажену в кінці попереднього періоду.
Визначити валовий оборот, валову товарну і реалізовану продукцію.
Задача 4
Обчислити загальний індекс собівартості продукції, а також абсолют-
ну суму економії (перевитрат) від зміни собівартості, виходячи з таких
даних:
Вироби
Фактично вироб-
лено у звітному
періоді, тис. шт.
Фактична собівартість
одиниці продукції,
ум. од.
Базовий
період
Звітний
період
№ 1 1000 300 240
№ 2 800 440 380
№ 3 500 500 520
Задача 5
На промисловому підприємстві всього прийнято за рік 270 чоловік,
всього вибуло 250 чоловік.
У числі тих, що вибули:
чол.
переведено на інші підприємства, будови, організації 14
у зв’язку з закінченням робіт і строку угоди 24
у зв’язку з переходом на навчання, призовом до армії, ви-
ходом на пенсію та з інших причин, передбачених зако-
ном
102
за власним бажанням 77
звільнено за прогули та інші порушення трудової дис-
ципліни
9

Визначити відносні показники обороту працівників з прийняття, ви-
буття і показники плинності робочої сили.
Задача 6
Є такі дані по підприємству:
Показник Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Випуск продукції в оптових цінах,
млн. ум. од.
200
214,2
Середньоспискова чисельність промислово-
виробничого персоналу, чол.
2000
2100
Визначити зміну випуску продукціїї за рахунок зміни виробітку і чи-
сельності працюючих.
Задача 7
Валова продукція у базовому періоді становила 320 млн. ум. од.,
у тому числі матеріальні витрати — 16 млн. ум. од. У звітному періоді
продуктивність праці зросла на 25%. Відпрацьований час збільшився на
15%, а питома вага матеріальних витрат у валовій продукції знизилась
на 5%.
Визначити, як змінився обсяг національного доходу.
Варіант 5
Задача 1
За шість років чисельність населення країни змінилось так: на поча-
ток звітного періоду чисельність населення становила
280 млн. чол., на початок базового — 270 млн. чол. Визначити показни-
ки динаміки чисельності населення. Визначити перспективну можливу
чисельність населення через 5 років.

Задача 2
За наведеними даними по промисловому підприємству визначити по-
казники використання основних фондів у базовому та звітному періодах,
додатковий обсяг продукції, отриманий у звітному періоді за рахунок
зміни основних доходів і за рахунок їх кращого використання:
тис. ум. од.
Показник Базовий
період
Звітний
період
Обсяг продукції 3200 3840
Середньорічна вартість основних вироб-
ничих фондів за повною первісною вартіс-
тю
2133
2258
Задача 3
Є така інформація:
тис. ум. од.
Показник I квартал II квартал
Обсяг реалізованої продукції 300 330
Середні залишки оборотних засобів 60 55
Визначити:
1) кількість оборотів оборотних засобів та тривалість одного оборо-
ту;
2) суму вивільнення (додаткове залучення) коштів за рахунок зміни
швидкості обороту оборотних засобів.
Задача 4
Визначити валовий оборот, валову продукцію трьома методами, то-
варну продукцію (двома методами), відвантажену і реалізовану продук-
цію за звітний період по машинобудівному заводу за такими даними:
1. Виготовлено готової продукції 6600
у т. ч.
відвантажено 6400
з них оплачено 6100
2. Виготовлено напівфабрикатів 3100
у т. ч.

спожито у власному виробництві 2800
призначено до реалізації 280
відвантажено 280
оплачено 260
3. Виконано робіт промислового характеру
за замовленням 110
4. Виконано ремонт устаткування свого підприємства 32
5. Залишки незавершеного виробництва
на початок періоду 70
на кінець періоду 90
6. Реалізовано продукції, що була виготовлена
у попередньому періоді 850
Задача 4
За наведеними даними визначити (у %) коефіцієнт плинності кадрів
за три місяці:
Середньо-
спискова
чисельність
працівників
Прий-
нято на
роботу,
чол.
Звільнено, чол.
Місяці у тому числі
Всього
за
пору-
шення
трудо-
вої дис-
циплі-
ни
за своїм
бажанням
Січень 940 40 42 12 18
Лютий 930 20 49 8 12
Березень 950 10 16 7 3
Задача 5
За наведеними у таблиці даними визначити динаміку продуктивності
праці по кожному виду продукції, загальні індекси продуктивності пра-
ці, проаналізувати результати:

Вид продукції
Виготовлено продукції,
шт.
Витрати праці на одини-
цю продукції,
люд.-год.
Базовий
період
Звітний
період
Базовий
період
звітний
період
А 3200 3340 1,2 1,0
Б 10800 10700 2 1,9
Задача 6
Фонд заробітної плати у звітному періоді порівняно з базовим зріс на
15,5%. Середньоспискова чисельність працівників у базовому періоді
становила 400 чоловік. У звітному періоді відпрацьовано
108200 люд.-днів, неявки з усіх причин становили 52400 люд.-днів.
Визначити індекс середньорічної заробітної плати.
Задача 7
У звітному періоді порівняно з базовим продуктивність праці зросла
на 17%, чисельність працівників у сфері матеріального ви-
робництва зросла на 3%.
Визначити, як змінився обсяг національного доходу.
Варіант 6
Задача 1
У місті на 1 вересня 1997 року чисельність дітей у віці від 4 до
7 років становила:
Вік, років Кількість дітей
4 35000
5 33800
6 32500
Визначити можливий контингент учнів 1—3 класів на 1 вересня 2000
року (без урахування механічного руху населення), взявши до розрахун-
ку такі умовні вікові коефіцієнти дожиття до віку:

Вік, років Умовний коефіцієнт дожиття
4 0,9945
5 0,9948
6 0,9950
7 0,9955
8 0,9958
Задача 2
Є такі дані про наявність виробничих основних фондів та обсяг про-
дукції підприємства за 2 періоди:
млн. ум. од.
Показник Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Середньорічна вартість основних виробничих
фондів у порівняльних цінах
35
37
Обсяг товарної продукції 114 119
Середньорічна чисельність промислово-
виробничого персоналу, чол.
2500
2450
Визначити:
1) показники фондоємкості і фондовіддачі за періодами;
2) показники фондоозброєності праці;
3) темпи росту основних фондів, фондовіддачі, фондоємкості і фон-
доозброєності праці;
4) абсолютний приріст обсягу товарної продукції за рахунок прирос-
ту основних виробничих фондів і за рахунок зміни
ефективності їх використання.
Зробити висновки.
Задача 3
Меблева фабрика виготовила у звітному періоді меблів зі своєї сиро-
вини на 10 млн. ум. од. із сировини замовника на 1,1 млн. ум. од. Вар-
тість сировини замовника 350 тис. ум. од.

Вироблено напівфабрикатів на 5 млн. ум. од., з них спожито у виробництві
3,5 млн. ум. од., а інші відвантажені другій фабриці, яка їх оплатила.
Залишки готової продукції (меблів) на фабриці становили: на початок
звітного періоду 400 тис. ум. од. на кінець періоду — 600 тис. ум. од.
Визначити:
1) обсяг валового обороту;
2) обсяг валової, товарної та реалізованої продукції.
Задача 4
Є такі дані про розмір посівних площ та врожайність овочів у колгоспі:
Посівна площа, га Врожайність, ц/га
Овочі Базовий
період
Звітний
період
Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Огірки 20 25 100 105
Помідори 30 30 140 150
Капуста 10 12 180 170
Морква 5 6 130 140
Визначити:
1) загальний індекс валового збору овочів;
2) індекси врожайності окремих овочевих культур;
3) загальні індекси врожайності змінного, постійного складу та індекс
впливу зміни структури посівних площ на динаміку врожайності.
Задача 5
За даними табельного обліку промислового підприємства сума явок
на роботу за січень становила 102500 люд.-днів. А сума неявок — 26100
люд.-днів. Цілоденні простої — 135 люд.-днів.
Визначити середньоспискову чисельність працівників, питому вагу
цілоденних простоїв, а також коефіцієнти використання календарного та
максимально можливого фондів робочого часу, якщо відомо, що у
зв’язку з черговими відпустками і вихідними днями неявки становили
25300 люд.-днів.
Задача 6
Є такі дані по колгоспу за два періоди:
Вид продукції
Вироблено продукції,
тис. ц
Загальні витрати робочого
часу, тис. люд.-днів
Базовий
період
Звітний
період
Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Зерно 10 18 8 12
Овочі 30 40 15 16

Обчислити:
1) індивідуальні індекси динаміки продуктивності праці;
2) зведений індекс динаміки продуктивності праці.
Задача 7
Визначити приріст чистої продукції за рахунок зміни відпрацьованого
часу, продуктивності праці та економії матеріальних витрат за такими
даними:
Показник Одиниця вимі-
ру
Базовий
період
Звітний
період
Валова продукція у
порівняльних цінах
млн. ум. од.
400
570
Матеріальні витрати в
порівняльних цінах
млн. ум. од.
200
270
Відпрацьований час тис. люд.-днів 200 240
Варіант 7
Задача 1
Населення району в середньому за рік становило 58200 чол., у тому
числі жінок у віці від 15 до 49 років 14190. Протягом року народилось
873 чол., вмерло 350 чол.
Визначити коефіцієнти народжуваності, смертності, природного при-
росту населення, спеціальний коефіцієнт народжуваності.
Задача 2
Є такі дані по двох галузях машинобудування міста:
Галузь
Товарна продукція,
млн. ум. од.
Середньорічна вартість
основних виробничих фо-
ндів, тис. ум. од.
Базовий
період
Звітний
період
Базовий
період
Звітний пе-
ріод
А 424,9 464,8 85840 92030
Б 580,0 672,0 200000 240000

Визначити індекси фондовіддачі змінного, постійного складу і впливу
структурних зрушень.
Задача 3
Обсяг реалізованої продукції за місяць підприємству встановлено у
розмірі 20 млн. ум. од. Фактично вироблено готових виробів на 17 млн.
ум. од., з них реалізовано у звітному періоді на 16,8 млн. ум. од..
Залишки нереалізованої готової продукції на складі заводу на початок
звітного місяця становили 500 тис. ум. од., а на кінець — 700 тис. ум. од.
Передано на склад для реалізації напівфабрикатів власного виробітку
на 2,4 млн. ум. од. Із загальної кількості напівфабрикатів, які передані на
склад, реалізовано на 2,2 млн. ум. од.
Роботи промислового характеру, оплачені замовником, становили 600
тис. ум. од., роботи з капітального ремонту свого обладнання — 150 тис.
ум. од.
Всі дані доведено в оптових цінах підприємства, прийнятих у плані.
Визначити:
1) товарну продукцію;
2) реалізовану продукцію;
3) виконання плану з обсягу реалізованої продукції за місяць
(у процентах).
Задача 4
Виробництво зерна у колгоспі характеризується такими даними:
Валовий збір, ц Посівна площа, га
Культура Базовий
період
Звітний
період
Базовий
період
Звітний
період
Пшениця озима 19200 30000 800 1000
Пшениця яра 5100 7200 300 400
Ячмінь 7000 4200 500 300
Кукурудза на
зерно
5600
18000
200
500

Визначити:
1) загальні індекси врожайності змінного, постійного складу та ін-
декс впливу зміни структури посівних площ на динаміку врожай-
ності;
2) загальні індекси посівної площі і валового збору та їх взаємо-
зв’язок з індексом врожайності;
3) приріст валового збору за рахунок розширення посівної площі та
зміни середньої врожайності зернових культур.
Задача 5
Визначити індекс реальної заробітної плати робітників та службовців,
якщо фонд заробітної плати у звітному періоді зріс на 8,5%, середньо-
спискова чисельність працівників збільшилась на 3,5%, а купівельна
спроможність гривні знизилась на 5,4%.
Задача 6
У базовому році на виробництво 1000 т продукції було витрачено 500
людино-годин, а у звітному році на виробництво 1800 т продукції — 600
людино-годин.
Визначити, скільки тонн загального обсягу продукції одержано за ра-
хунок:
а) витрат робочого часу;
б) росту продуктивності праці.
Задача 7
Валова продукція підприємства машинобудівної промисловості ста-
новила 2500 млн. грн.
Витрати на її виробництво становили:
млн. грн.
Сировина і основні матеріали 1070
Допоміжні та інші матеріали 86
Паливо зі сторони 32
Енергія і пара зі сторони 42
Амортизація основних засобів 76

Заробітна плата (основна і додаткова) 600
Відрахування на соціальне страхування 21
Інші грошові витрати 78
Із суми інших грошових витрат 25% становлять матеріальні витрати.
Визначити чисту продукцію цих підприємств і структуру витрат на
виробництво.
Варіант 8
Задача 1
Є такі дані про чисельність населення міста за рік:
тис. чол.
Чисельність постійного населення на 1 січня 800
Чисельність тих, хто тимчасово проживає на 1 січня 17
З числа постійного населення на 1 січня були відсутні 8
Вмерло за рік 10,5
Народилось 19,5
Повернулось на постійне проживання з числа
тимчасово відсутніх 6
Виїхало постійних жителів в інші міста
на постійне проживання 3
Чисельність жінок у віці від 15 до 49 років:
а) на початок року 218
б) на кінець року 230
Визначити:
1) чисельність наявного населення на початок і кінець року;
2) чисельність постійного населення на кінець року;
3) середньорічну чисельність наявного і постійного населення і жі-
нок у фертильному віці;
4) коефіцієнти народжуваності, смертності, життєвості, природного
приросту і коефіцієнт плодовитості.
Задача 2
Виходячи з наведених у таблиці даних розрахувати індекси середньої
фондовіддачі по двох підприємствах.

Вид продукції
Оптова ціна за
одиницю,
ум. од.
Реалізовано,
одиниць
за планом фактично
Брюки 450 2000 2300
Костюми 1500 1500 1450
Пальта зимові 2500 300 500
Плащі 2000 1800 1750
Визначити:
1) виконання плану за обсягом реалізованої продукції;
2) виконання плану за асортиментом.
Зробіть висновки.
Задача 3
Є такі дані по галузі промисловості:
Показник Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Випуск продукції у порівняльних цінах,
млн. ум. од.
2000
2310
Середньоспискова чисельність працівників,
чол.
1000
1050
Визначити вплив на абсолютну зміну обсягу продукції окремих фак-
торів:
а) зміни чисельності працівників;
б) зміни продуктивності праці.
Задача 4
Виходячи з наведених у таблиці даних розрахувати індекси середньої
фондовіддачі по двох підприємствах.
Показник Підприємства
№ 1 № 2
Товарна продукція, тис. ум. од.:
базовий період
звітний період
10000
10900
30000
34100
Основні фонди, тис. ум. од.:
базовий період
звітний період
500
520
1000
1100

Задача 5
Є такі дані по промисловому підприємству:
Групи робітників
Середня місячна чисель-
ність, чол.
Середня місячна заробітна
плата, ум. од.
Базовий
період
Звітний
період
Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Кваліфіковані 500 800 1600 2000
Некваліфіковані 500 400 1200 1320
Визначити:
1. Індекси середньої заробітної плати кожної групи.
2. Загальні індекси заробітної плати робітників:
а) змінного складу;
б) постійного складу.
3. Індекс впливу структурних зрушень на зміну середньої заробітної
плати робітників.
4. Індекс фонду заробітної плати.
Пояснити економічний зміст та значення загальних індексів заробіт-
ної плати змінного та постійного складу.
Задача 6
Є така інформація про виробництво і собівартість однорідної проду-
кції, виробленої двома підприємствами:
Базовий період Звітний період
Підприємства Вироблено
одиниць
Собівар-
тість
одиниці,
ум. од.
Вироблено
одиниць
Собівартість
одиниці,
ум. од.
№ 1 15000 280 18000 260
№ 2 10400 310 8600 300
Визначити:
1) індекси собівартості продукції по кожному підприємству;
2) індекс середньої собівартості продукції по двох підприємствах ра-
зом і її зміни під впливом рівня собівартості продукції і структур-
них зрушень у випуску продукції.

Задача 7
Є такі дані про обсяг продукції і матеріальні витрати за два періоди:
Показник
Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Обсяг валової продукції в порівняльних цінах,
млн. ум. од.
13
23
Матеріальні витрати в порівняльних цінах,
млн. ум. од.
5,3
8,1
Середня чисельність зайнятих у сфері матеріа-
льного виробництва, тис. чол.
7017
9059
Визначити:
1) продуктивність праці за кожний період;
2) чисту продукцію;
3) приріст чистої продукції за рахунок зміни витрат праці, продукти-
вності праці і частки матеріальних витрат.
Варіант 9
Задача 1
Середньорічна чисельність населення району дорівнює 3200 тис. чол.
Коефіцієнт народжуваності — 21‰, коефіцієнт смертності — 12‰, а
коефіцієнт механічного приросту населення — 11‰.
Визначити чисельність населення району через 3 роки.
Задача 2
Повна первісна вартість основних фондів на початок року становила
1720 тис. ум. од., сума зносу на початок року — 258 тис. ум. од., вве-
дення нових основних фондів — 424 тис. ум. од., вибуло у зв’язку з вет-
хістю та зносом (ліквідаційна вартість) — 4 тис. ум. од., їх повна первіс-
на вартість — 144 тис. ум. од. Річна норма амортизації — 6%.
Розрахувати вартість основних фондів на кінець року за повною і за-
лишковою вартістю.

Задача 3
На заводі вироблено готових виробів зі своєї сировини на 1480 тис.
ум. од., із сировини замовника — на 18 тис. ум. од., у тому числі вар-
тість сировини замовника — 6 тис. ум. од., напівфабрикатів на 1260 тис.
ум. од., у тому числі спожито у промисловому виробництві на 1200 тис.
ум. од. Інші реалізовано на сторону.
Виконано робіт з капітального ремонту устаткування на суму 10 тис.
ум. од.
Залишки незавершеного виробництва на початок періоду — 30 тис.
ум. од., а на кінець — 33 тис. ум. од.
Визначити валовий оборот, валову продукцію, товарну продукцію.
Задача 4
Є такі дані про виробництво і собівартість однорідної продукції:
Підпри- Базовий період Звітний період
ємство Вироблено,
тис. оди-
ниць
Собівартість
одиниці,
ум. од.
Вироблено,
тис. одиниць
Собівартість
одиниці,
ум. од.
№ 1 20 155 60 170
№ 2 14 220 16 230
Визначити:
1. Індекси собівартості продукції на кожному підприємстві.
2. Середню собівартість одиниці продукції по двох підприємствах у
цілому за кожний період.
3. Індекси собівартості продукції по двох підприємствах разом:
а) змінного складу;
б) постійного складу;
в) структурних зрушень.
1 2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП