ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Навчально-методичні розробки - Економічна статистика

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Навчально-методичні розробки - Економічна статистика

2 3

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни
“ЕКОНОМІЧНА
СТАТИСТИКА”
Київ 2001

Федорченко В. Р. Програма вивчення дисципліни “Економічна статистика”.
— К.: МАУП, 2001. — 39 с.
Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, навчально-
тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Економічна
статистика”, організаційно-методичні вказівки до виконання контрольної робо-
ти, варіанти контрольної роботи, контрольні питання, а також список рекомен-
дованої літератури.
Підготовлена кандидатом економічних наук, доцентом В. С. Федорченко.
Затверджена на засіданні кафедри статистики (Протокол № 3 від 03.10.01).
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом
© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП),
2001

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою вивчення дисципліни “Економічна статистика” є формування
у студентів теоретичних знань і практичних навичок кількісної та якіс-
ної оцінки соціально-економічних явищ і процесів.
Вирішення завдань економічного та соціального розвитку країни по-
требує докорінного поліпшення професійної підготовки фахівців. Перед
статистикою стоять важливі завдання, спрямовані на поглиблене ви-
вчення соціальних і економічних процесів, які відбуваються в суспільст-
ві, розробку практичних рекомендацій щодо підвищення соціально-
економічної ефективності.
Оволодіння статистичними методами аналізу соціально-економічних
явищ і процесів, уміння застосовувати їх на практиці — важлива умова
ефективної роботи всіх фахівців, у тому числі й економістів.
У процесі навчання студент має дістати чітке уявлення про:
• суть і принципи побудови системи показників соціально-
економічної статистики, її місце та роль серед інших статистичних
дисциплін;
• статистичні методи оцінки конкретних соціально-економічних
явищ і процесів;
• статистичні методи дослідження виробничих сил (населення і тру-
дових ресурсів, національного багатства); загальних та
кінцевих результатів виробництва (сукупного суспільного продук-
ту, обороту суспільного продукту, національного доходу, валового
національного продукту); праці (робочої сили і робочого часу,
продуктивності праці); витрат виробництва та обігу фінансів, ефе-
ктивності виробництва, соціальних умов життя населення;
• статистичне забезпечення прийняття управлінських рішень.
Після вивчення дисципліни студент повинен на практиці уміти:
• збирати статистичну інформацію про економічний розвиток під-
приємства, галузі, народного господарства в цілому, здійснювати
її систематизацію і класифікацію;
• володіти методикою опрацювання інформації, її узагальнення та
аналізу;
• самостійно використовувати дані про окремі види соціально-
економічної діяльності, стан економіки, робити на їх основі уза-
гальнення та висновки, приймати управлінські рішення.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни
“ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА”

п/п
Назва теми
1 Предмет, метод і завдання економічної статистики
2 Класифікації і групування економічної статистики
3 Статистика населення і трудових ресурсів
4 Статистика національного багатства
5 Статистика валового суспільного продукту
6 Статистика обігу продукту
7 Статистика робочого часу і робочої сили
8 Статистика продуктивності праці
9 Статистика оплати праці
10 Статистика національного доходу та валового націона-
льного продукту
11 Статистика фінансів
12 Система показників життєвого рівня населення. Статис-
тика доходів населення
13 Статистика споживання населенням матеріальних благ і
послуг
14 Поняття і система показників ефекту і ефективності
15 Статистичний аналіз ефективності, моделі ефективності
16 Поняття і склад системи національних рахунків
17 Використання системи національних рахунків для аналі-
зу зв’язків в економіці. Моделі системи національних
рахунків

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни
“ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА”
Тема 1. Предмет, метод і завдання економічної статистики
Предмет економічної статистики. Теоретичні основи економічної ста-
тистики. Методи економічної статистики. Зв’язок економічної статисти-
ки з іншими дисциплінами навчального плану. Завдання статистики на
сучасному етапі розвитку держави. Організація статистики в Україні.
Тема 2. Класифікації і групування економічної статистики
Поняття, види і функції статистичних показників. Класифікація галу-
зей народного господарства, її значення. Склад і функції галузей матері-
ального виробництва. Склад і функції невиробничої
сфери.
Найважливіші групування, що використовуються при дослідженнях
економічного розвитку суспільства. Групування за регіонами, формами
власності, видами діяльності. Використання комбінаційних групувань за
класифікаціями та групуваннями. Система показників економічної ста-
тистики. Поняття системи показників. Взаємозв’язок показників статис-
тики та планування.
Тема 3. Статистика населення і трудових ресурсів
Завдання статистики населення. Чисельність населення. Статистика
складу населення за статтю, віком, соціальними групами, національніс-
тю, зайнятістю. Поняття і склад трудових ресурсів. Статистика природ-
ного руху населення і трудових ресурсів, статистика механічного руху
населення і трудових ресурсів.
Поточні і перспективні розрахунки чисельності населення і трудових
ресурсів. Показники зайнятості трудових ресурсів.
Тема 4. Статистика національного багатства
Поняття національного багатства і значення його статистичного ви-
вчення. Показники обсягу, структури, динаміки національного багатства
і національного майна.
Статистика природних ресурсів. Система показників земельного, лі-
сового фондів, корисних копалин, водних ресурсів, охорони навколиш-
нього середовища.
Поняття про оборотні фонди, їх склад та завдання статистики. Стати-
стичні показники ефективності використання матеріальних ресурсів.
Статистика основних фондів. Сутність і класифікація основних фон-
дів. Види оцінки основних фондів. Показники зносу та амортизації ос-

новних фондів. Показники використання основних фондів. Індекси фон-
довіддачі. Баланси основних фондів.
Тема 5. Статистика суспільного валового продукту
Поняття валового суспільного продукту. Статистика продукції про-
мисловості. Натуральні й вартісні показники продукції промисловості.
Методика визначення валової продукції, товарної і реалізованої продук-
ції промисловості. Статистика динаміки продукції промисловості.
Статистика продукції сільського господарства. Поняття про продук-
цію сільського господарства і її облік. Натуральні показники продукції
землеробства. Динаміка натуральних показників продукції землеробст-
ва. Натуральні показники продукції тваринництва. Вартісні показники
продукції сільського господарства. Індексний аналіз показників сільсь-
кого господарства. Показники продукції будівництва. Методи обчислен-
ня валового суспільного продукту.
Тема 6. Статистика обігу продукту
Статистика товарообороту внутрішньої торгівлі. Поняття товарообо-
роту і значення його статистичного вивчення. Категорії товарообороту.
Валовий, оптовий, роздрібний, чистий товарообороти. Методи розраху-
нку та аналізу роздрібного й оптового товарообороту. Статистичні мо-
делі розвитку товарообороту та попиту населення на товари.
Статистичний аналіз і прогноз попиту на споживчі товари.
Тема 7. Статистика робочого часу і робочої сили
Поняття робочої сили та робочого часу, завдання їх статистичного
вивчення. Показники чисельності, складу, руху та використання робочої
сили. Аналіз використання робочого часу.
Тема 8. Статистика продуктивності праці
Поняття продуктивності праці і завдання її статистичного вивчення.
Визначення рівня продуктивності праці в натуральному і вартісному
вираженні. Показники середньогодинного, середньоденного і середньо-
місячного рівнів продуктивності праці. Продуктивність праці як фактор
динаміки продукції.
Тема 9. Статистика оплати праці
Поняття оплати праці і завдання її статистичного вивчення. Фонди
оплати праці. Показники рівня і динаміки середньої заробітної плати.
Тема 10. Статистика національного доходу та валового націо-
нального продукту
Поняття національного доходу та валового національного продукту,
завдання статистичного вивчення. Методи розрахунку. Визначення

структури національного доходу та валового національного продукту.
Визначення національного доходу за рахунок окремих факторів.
Тема 11. Статистика фінансів
Поняття фінансів і завдання їх статистичного вивчення. Статистика
державного бюджету: структура, динаміка. Основні показники кредиту
та грошового обігу. Статистика грошового обігу. Аналіз оборотності і
купівельної спроможності грошової маси.
Статистика ощадної справи. Аналіз обсягу, рівня, строків збереження.
Статистика страхування. Система показників чисельності об’єктів
страхування, страхових сум, прибутковості, рентабельності та ризику
страхової діяльності.
Тема 12. Система показників життєвого рівня населення.
Статистика доходів населення
Система показників життєвого рівня населення. Статистика доходів
населення. Склад і динаміка доходів. Диференціація населення за рівнем
доходу. Моделі розподілу населення за рівнем доходу. Оцінка рівня реа-
льних доходів.
Тема 13. Статистика споживання населенням матеріальних
благ і послуг
Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг. Ана-
ліз статики і динаміки обсягу та рівня споживання. Моделі споживання
та їх використання у процесі аналізу життєвого рівня населення та ринку
споживчих товарів.
Тема 14. Поняття і система показників ефекту і ефективності
Поняття ефективності суспільного виробництва і завдання їх статис-
тичного вивчення. Система показників ефекту та ефективності суспіль-
ного виробництва.
Тема 15. Статистичний аналіз ефективності, моделі
ефективності
Поняття ефективності суспільного виробництва і завдання її статис-
тичного вивчення. Система показників оцінки ефективності суспільного
виробництва. Статистичне вивчення зміни ефективності суспільного
виробництва. Фактори, що впливають на ефективність.
Тема 16. Поняття і склад системи національних рахунків
Поняття системи національних рахунків і завдання статистики. Гру-
пування в системі національних рахунків. Системи рахунків.

Тема 17. Використання системи національних рахунків для
аналізу зв’язків в економіці. Моделі системи
національних рахунків
Використання системи національних рахунків для аналізу зв’язків в
економіці. Взаємозв’язок між рахунками. Взаємозв’язок системи націо-
нальних рахунків і балансу народного господарства. Динамічні моделі
системи національних рахунків. Міжнародні зіставлення на базі системи
національних рахунків. Моделі системи національних рахунків при ви-
вченні пропорційності розвитку економіки.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
У студентів денної та вечірньої форм навчання зарахування тем здій-
снюється на практичних заняттях, до яких попередньо готують відповіді
на запитання та розв’язують задачі з кожної теми.
Студенти заочної форми навчання виконують письмову роботу.
Контрольну роботу подають у встановлені графіком терміни.
При виконанні контрольної роботи слід додержуватись таких правил:
1. Перед розв’язанням задачі навести її зміст і вказати варіант у зоши-
ті.
2. Представити розв’язок задачі відповідними статистичними докуме-
нтами, докладними розрахунками і коротким поясненням.
3. Оформляти результати розв’язання задач статистичними таблицями,
графіками, діаграмами.
4. Проаналізувати розраховані дані з урахуванням економічного змісту
показника.
5. В кінці контрольної роботи навести перелік використаної літерату-
ри.
Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого
прізвища згідно з наведеною нижче таблицею.
Варіант Перша літера прізвища
студента
1 А — В
2 Г — Ж
3 З — Й
4 К, Л
5 М, Н
6 О, П
7 Р — У
8 Ф — Ч
9 Ш — Я

Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не зараховується.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант 1
Задача 1
Коефіцієнт народжуваності за 1997 р. по району становив 26,5‰. Ча-
стка жінок у віці від 15 до 49 років у загальній чисельності населення
становила 28%. У 1997 р. народилось 962 чоловіки.
Визначити спеціальний коефіцієнт народжуваності та середньорічну
чисельність населення району.
Задача 2
Запаси матеріальних цінностей та їх динаміка за рік у галузях одного
з економічних районів характеризується даними, вказаними в табл. 1.
Визначити і проаналізувати обсяг запасів матеріальних цінностей на
кінець року.

Задача 3
За наведеними в таблиці даними визначити показники використання
основних фондів у базовому та звітному періодах, додатковий обсяг
продукції, отриманий у звітному періоді за рахунок збільшення основ-
них фондів та за рахунок їх кращого використання:
тис. ум. од.
Показники Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Обсяг продукції промислового підприємства 3200 3840
Середньорічна вартість основних фондів за
повною первісною вартістю
2133
2258
Задача 4
Тривалість обігу оборотних фондів скоротилася на 5%, а обсяг реалі-
зації зріс на 25%. Як змінився середній залишок оборотних фондів?
Задача 5
Товарооборот торговельного підприємства у звітному періоді стано-
вив 5900 тис. ум. од., витрати обігу — 10,5% до товарообороту. Підпри-
ємство заплатило податків 25 тис., отримало доходів 215 тис. ум. од.
Витрати послуг транспорту становили 14,3% від загальної суми витрат
обігу. Визначити валову продукцію торговельного підприємства.
Задача 6
Відомо, що за червень по підприємству відпрацьовано 47360 люд.-
днів, неявки на роботу — 21800 люд.-днів, у тому числі святкові та вихі-
дні — 17690 люд.-днів, чергові відпустки — 15709 люд.-днів. Кількість
робочих змін на підприємстві у червні — 22.
Визначити календарний, табельний максимально можливий фонди
робочого часу, середньоспискову, середньоявочну і середню кількість
тих, хто фактично працював.

Задача 7
Визначити індекси продуктивності праці окремо по рослинництву та
тваринництву і в цілому по сільському господарству (перемінного скла-
ду, постійного складу та структурних зрушень), приріст валової продук-
ції сільського господарства за рахунок окремих факторів:
Галузь
Валова продукція у порі-
вняльних цінах,
тис. ум. од.
Кількість
відпрацьованих
люд.-днів
Базовий
період
Звітний
період
Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Рослинництво 1200 1364 60000 62000
Тваринництво 1400 1350 59000 51200
Варіант 2
Задача 1
Чисельність населення області на початок року становила 2200 тис.
чол., а на кінець року — 2300 тис. чол. Протягом року народилось 45
тис. чол., вмерло 18 тис. чол., у тому числі дітей до 1 року — 1125, з них
750 дітей народження цього року і 375 дітей народження попереднього
року. Кількість тих, що народилися у попередньому році, становила
43800.
На будівництво до області прибуло 80 тис. чол. Вибуло з різних при-
чин 8 тис. чол.
Визначити загальні показники природного та механічного руху насе-
лення, а також коефіцієнти дитячої смертності, спеціальний коефіцієнт
народжуваності, якщо відомо, що питома вага жінок у віці 15–49 років
у загальній чисельності населення становила 28%.
Задача 2
Основні фонди введено в дію у базовому році на суму 4 млн. грн.; за
п’ять років функціонування їх знос дорівнює 20%. У звітному році в
результаті переоцінки вартість фондів знизилась на 10%.
Визначити повну, первісну вартість основних фондів; первісну вар-
тість за виключенням зносу; повну відновлювану вартість; відновлювану
вартість за виключенням зносу.

Задача 3
Виконання плану випуску продукції на рибоконсервному заводі за
звітний період характеризується такими даними:
Вид продукції Вага однієї банки,
г
Кількість,
тис. шт.
за планом фактично
Скумбрія в олії 350 20 25
Сардини 200 10 7
Бички в томаті 400 50 60
Сайра в олії 250 30 40
Визначити процент виконання плану випуску продукції:
а) у натуральному вираженні;
б) в умовно-натуральному вираженні;
в) у перерахунку на 250-грамові банки.
Задача 4
На металургійному заводі за звітний період виплавлено чавуну в до-
менному цеху на 8200 тис. ум. од., з якого на 6800 тис. ум. од. передано
у мартенівський цех і перероблено на сталь, а інший чавун відпущено на
сторону.
Мартенівський цех виплавив сталі на 8600 тис. ум. од. Сталь повніс-
тю передано на переробку в прокатний цех, в якому за звітний період
було вироблено прокату на 10700 тис. ум. од.
Робіт з капітального ремонту власного обладнання виконано на 400
тис. ум. од. Товарну продукцію оплачено. Крім того, надійшли платежі
за продукцію, відвантажену в попередньому періоді на 15 тис. ум. од.
Визначити:
1) валовий оборот, внутрішньозаводський оборот;
2) валову продукцію;
3) товарну продукцію;
4) реалізовану продукцію.

Задача 5
Культура Посівна площа, га Врожайність, ц/га
Базовий
період
Звітний
період
Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Пшениця озима 500 800 20 25
Жито озиме 200 250 10 11
Визначити:
1) середню врожайність з обох культур за кожний рік;
2) індивідуальні індекси врожайності;
3) загальні індекси врожайності, змінного, постійного складу та
структурних зрушень;
4) індекс валового збору.
Пояснити економічний зміст та значення загальних індексів врожай-
ності.
Задача 6
Підприємство почало працювати з 20 серпня 1991 року. Визначити
середньоспискову чисельність персоналу цього підприємства за серпень,
якщо чисельність персоналу за списком була:
20 серпня — 1580 чоловік
21 серпня — 2580 чоловік
22 серпня — вихідний день
23 серпня — 2585 чоловік
24 серпня — 2587 чоловік
25 серпня — 2586 чоловік
26 серпня — 2588 чоловік
27 серпня — 2588 чоловік
28 серпня — 2588 чоловік
29 серпня — вихідний день
30 серпня — 2595 чоловік
31 серпня — 2600 чоловік
Задача 7
Визначити, в якій частині приріст національного доходу відбувся за
рахунок продуктивності праці, збільшення відпрацьованого часу та ско-

рочення частки матеріальних витрат, якщо відомо, що національний
дохід зріс із 145 млрд. грн. у базовому періоді до 190 млрд. грн. у звіт-
ному періоді при збільшенні робочого часу на 10% і зростанні продук-
тивності праці на 20%.

Варіант 3
Задача 1
Розрахувати кількість населення, яка буде через 5 років, виходячи з
таких даних: чисельність населення у звітному році 1 млн. чол., загаль-
ний коефіцієнт смертності 8‰, коефіцієнт прибуття 5‰, коефіцієнт ви-
буття 2‰, коефіцієнт народжуваності 9‰.
Задача 2
Повна первісна вартість основних фондів підприємства на початок
року становила 200 тис. ум. од., залишкова — 150 тис. ум. од. Протягом
року надійшло нових фондів на 30 тис. ум. од. (термін введення в екс-
плуатацію — 20 травня) та вибуло від ветхості та зносу за повною перві-
сною вартістю на 24 тис. ум. од. (дата вибуття — 1 листопада). Річна
норма амортизації на реновацію — 6%.
Визначити середньорічну повну вартість основних фондів, суму амо-
ртизаційних відрахувань, а також коефіцієнт зносу та придатності.
Задача 3
Зіставити економічну ефективність двох варіантів механізації робіт
при обсязі вантажообороту 10 тис. т.
Капітальні витрати при першому варіанті механізації становлять 15
тис. ум. од., а при другому — 20 тис. ум. од. Витрати на переробку 1
тонни вантажу при ручній праці —2 ум. од., при першому варіанті ме-
ханізації 1,5 ум. од., при другому варіанті механізації —
1 ум. од.
Задача 4
За звітний період на машинобудівному підприємстві було вироблено:
готових виробів зі своєї сировини на 52230 тис. ум. од. та з сировини
замовника 630 тис. ум. од., в тому числі вартість сировини замовника —
210 тис. ум. од., напівфабрикатів — на 43510 тис. ум. од., в тому числі
спожито у виробництві на 41210 тис. ум. од., а решту реалізовано на
сторону.
За звітний період виконано робіт з капітального ремонту устаткуван-
ня свого підприємства на суму 350 тис. ум. од.
Залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду
становили 1020 тис. ум. од., а на кінець звітного періоду —
1160 тис. ум. од.

Визначити валовий оборот, валову та товарну продукцію підприємст-
ва.
Задача 5
На основі наведених даних визначити індекси врожайності змінного,
постійного складу та індекс впливу зміни структури посівних площ на
зміну середньої врожайності.
Зробити економічний аналіз розрахованих показників.
Посівна площа, га Врожайність, ц/га
Культура Базовий
період
Звітний
період
Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Пшениця 300 450 20 25
Жито 100 80 14 15
Овес 100 50 10 20
Задача 6
Є такі дані по будівельній організації за місяць:
Показник Базовий
період
Звітний пе-
ріод
Середньоспискова чисельність робітників на
будівельно-монтажних роботах, чол.
200
170
Фонд заробітної плати робітників на будівель-
но-монтажних роботах,
тис. ум. од.
600
544
Визначити:
1. Динаміку середньої заробітної плати.
2. Абсолютну економію фонду заробітної плати за рахунок:
а) зменшення чисельності робітників;
б) зміни їх середньої заробітної плати.
Задача 7
За даними річних звітів підприємств фактичні витрати на виробницт-
во становили:
тис. ум. од.
Сировина та основні матеріали 760000
Допоміжні та інші матеріали 57000
Знос малоцінних інструментів та
2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП