ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Економіка підприємства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Економіка підприємства

1 2 3 4

Управління підприємством в умовах перехідного періоду (Скачати)
Види конкуренції. Їх природа і особливості (Скачати)
Повна характеристика підприємства (Скачати)
Торговельно-посередницька діяльність в Україні.Природа і перспективи розвитку (Скачати)
Підприємство – первинна ланка народного господарства (Скачати)
Поняття та класифікація внутрішніх джерел санації (Скачати)
Мета і завдання виробничої діяльності підприємства (Скачати)
Поняття та класифікація доходів від реалізації товарів (Скачати)
Тактичне планування (Скачати)
Принципи визначення валових витрат підприємства (Скачати)
Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів (Скачати)
Регулювання цін в ринкових умовах господарювання (Скачати)
Санаційна спроможність підприємства, порядок оголошення підприємства бакрутом (Скачати)
Система якості на підприємстві (Скачати)
Спеціалізація і кооперування виробництва та їх ефективність (Скачати)
Стратегічне планування та бізнес-планування в ринкових умовах господарювання (Скачати)
Фінанси господарських суб’єктів (Скачати)
Ціноутворення (Скачати)
Управління затратами підприємства (Скачати)
Санаційна спроможність підприємства. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Альтернативна санація (Скачати)
Форми санації підприємства (Скачати)
Холдингові компанії (Скачати)
Ціноутворення у сфері послуг (Скачати)
Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів підприємств різних форм господарювання (Скачати)
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції (Скачати)
Управління матеріальними ресурсами (Скачати)
Управління матеріальними ресурсами (Скачати)
Колективний договір (Скачати)
Збутова політика підприємства (Скачати)
Напрям інтенсифікації відтворення та шляхи кращого використання основних фондів підприємства за нормальних умов господарювання (Скачати)
Методи ціноутворення на підприємствах промисловості будматеріалів (Скачати)
Методика функціонально-вартісного аналізу на підприємстві (Скачати)
Людські ресурси і трудовий потенціал. Склад та фактори динаміки людських ресурсів (Скачати)
Капітал. Виробничі фонди і нематеріальні ресурси (Скачати)
Збутова політика підприємства (Скачати)
Законодавча база діяльності підприємства в Україні (Скачати)
Управління матеріальними ресурсами (Скачати)
Етапи ліквідації підприємства (Скачати)
Фінанси господарських суб’єктів (Скачати)
Вплив інфраструктурних підрозділів на економіку підприємства (Скачати)
Автоматизовані системи, підготовка гнучких комп’ютерних виробників (Скачати)
Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення (Скачати)
Формування заробітної плати в умовах перехідної економіки України (Скачати)
Формування прибутку промислового підприємництва (Скачати)
Удосконалення механізму ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області (Скачати)
Матеріально-технічне забезпечення підприємства (Скачати)
Планування діяльності підприємств (Скачати)
Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства (Скачати)
Конкурентоспроможність торгівельного підприємства (Скачати)
Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення (Скачати)
Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення економічної діяльності підприємства в структурованому ринковому середовищі (Скачати)
Рентабельність підприємства (Скачати)
Банкрутство (Скачати)
Інтегральна ефективність діяльності підприємства (Скачати)
Державне і договірне регулювання оплати праці (Скачати)
Організація оплати праці на підприємстві (Скачати)
Аналіз випуску готової продукції та її реалізації (Скачати)
Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації (Скачати)
Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ “Київська поліграфічна фабрика “Зоря” (Скачати)
Аналіз використання МТП (Скачати)
Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» (Скачати)
Економіка підприємств (Скачати)
Аналіз конкурентоспроможності підприємства (Скачати)
Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення (Скачати)
Персонал підприємства (Скачати)
Інноваційна діяльність підприємства (Скачати)
Реструктуризація підприємств (Скачати)
Нормування праці на підприємсті (Скачати)
Інтегральна ефективність діяльності підприємства (Скачати)
Правові форми організації підприємств (Скачати)
оризонтальний та вертикальний поділ праці на підприємстві. Формування та розподіл прибутку виробничого підрозділу підприємства. Оплата праці як головний стимулюючий чинник (Скачати)
Планування діяльності підприємства (Скачати)
Аналіз активів підприємства (Скачати)
Зміст виробничого плану (Скачати)
Зміст, цілі і завдання управління фінансовою діяльністю. Методи прогнозування фінансового стану підприємства (Скачати)
Методи оптимізації грошових потоків підприємства (Скачати)
Організація розробки бізнес-плану (Скачати)
Особливості технологічних процесів (Скачати)
Правові основи функціонування підприємств (Скачати)
Призначення та завдання бізнес-плану (Скачати)
Розробка стратегії інноваційного підприємства (Скачати)
Статутний капітал і корпоративні права підприємства (Скачати)
Структура бізнес плану (Скачати)
Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу на виробничому підприємстві (Скачати)
Майно підприємства: загальні положення, характеристика майна за розміщенням, складом, джерелами утворення (Скачати)
Вступ до фаху (Скачати)
Методика порівняння аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості (Скачати)
Необхідність і значення періодичної переоцінки та індексації основних фондів (Скачати)
Управління матеріальними ресурсами як чинник мінімізації витрат на виробництво продукції та максимізації доходів фірми (Скачати)
Наслідки реструктуризації. Оцінюючі показники (Скачати)
Аналіз і планування трудових показників (Скачати)
Відтворення трудових ресурсів (Скачати)
Вартість робочої сили та її структура (Скачати)
Види бригад за ознаками (Скачати)
Зайнятість населення і безробіття (Скачати)
Класифікація за статусом зайнятості (Скачати)
Класична і неокласична теорії зайнятості (Скачати)
Міжнародна організація праці (МОП) (Скачати)
Нормування праці як основа її організації (Скачати)
Організація праці (Скачати)
Населення і трудові ресурси України (Скачати)
Оплата праці (Скачати)
Управління продуктивністю (Скачати)
Ринки робочої сили (Скачати)
Ринок праці в Україні (Скачати)
Системи преміювання (Скачати)
Соціальна політика та соціальний захист населення (Скачати)
Соціальне партнерство (Скачати)
Управління персоналом та кадрова політика на підприємстві (Скачати)
Формування та регулювання заробітної плати (Скачати)
Сутність прибутку підприємства, норма прибутку (Скачати)
Форми і методи державної підтримки санації підприємств (Скачати)
Статут приватного підприємства (Скачати)
Статутний капітал підприємництва – важливе формування його активів (Скачати)
Ринкові економічні відносини і товарно-грошовий фетишизм. Шляхи його подолання. Порядок і формула для визначення прибутку. Шляхи збільшення суми прибутку (Скачати)
Резервний капітал, його види і джерела фінансування. Вартість власного, запозиченого (Скачати)
Інновації та інноваційний процес (Скачати)
Інноваційний менеджмент (Скачати)
Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації (Скачати)
Банкрутство підприємства (Скачати)
Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії (Скачати)
Аналіз стану основних фондів підприємства (Скачати)
Середня, абсолютна та відносна швидкість розвитку (Скачати)
Сутність і структура трудової діяльності (Скачати)
Раціоналізація трудової діяльності в управлінні (Скачати)
Працездатність і методи її підвищення (Скачати)
Основні поняття про право інтелектуальної власності (Скачати)
Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності (Скачати)
Місце і роль раціоналізації трудової діяльності у розвитку теорії та практики організації праці (Скачати)
Ергономічний підхід до раціоналізації трудової діяльності (Скачати)
Тренінги розвитку здібностей. інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності (Скачати)
Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві (Скачати)
Фактори, які впливають на організацію фінансів підприємств, порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємства в банку (Скачати)
Міжнародні інвестиції (Скачати)
Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві (Скачати)
Акцизний збір (Скачати)
Банківський кредит, його види, форма видачі, принципи та об'єкти кредитування (Скачати)
Виторг, його планування і використання (Скачати)
Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання (Скачати)
Грошові кошти і організація розрахунків на підприємствах (Скачати)
Джерела і порядок погашення податкових зобов'язань платником податків (Скачати)
Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання (Скачати)
Економічна сутність санації, випадки та мета проведення (Скачати)
Економічний зміст прибутку і рента6ельності, їх роль в умовах розвитку підприємництва (Скачати)
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (Скачати)
Місцеві збори (Скачати)
Місцеві податки і збори (Скачати)
Необхідність, суть, види і функції кредиту (Скачати)
Оперативне фінансове планування (Скачати)
Оподаткування доходів фізичних осіб (Скачати)
Організація оборотних активів та джерела їх формування (Скачати)
Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення (Скачати)
Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів (Скачати)
Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності (Скачати)
Підприємство як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин (Скачати)
Планування прибутку (Скачати)
Плата (податок) за землю (Скачати)
Плата за воду (Скачати)
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (Скачати)
Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок (Скачати)
Порядок видачі і погашення кредиту Порядок видачі кредиту (Скачати)
Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку (Скачати)
Порядок проведення санації підприємств (Скачати)
Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень (Скачати)
Поточні та інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та руху коштів на них (Скачати)
Грошові кошти і організація розрахунків на підприємствах (Скачати)
Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств (Скачати)
Непрямі податки (Скачати)
Прямі податки (Скачати)
Процедура визначення боржника банкрутом і його ліквідація (Скачати)
Реструктуризація підприємств, її види та показники ефективності (Скачати)
Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві (Скачати)
Розрахунок, розподіл і використання загального та чистого прибутку (Скачати)
Сплата єдиного податку (Скачати)
Сутність, призначення і функції податків (Скачати)
Сутність ліквідності підприємства, її показники та методика їх розрахунку (Скачати)
Сутність оборотних активів, їх склад та структура (Скачати)
Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати (Скачати)
Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст (Скачати)
Сутність Фінансового стану підприємства, його показники та методика їх розрахунку (Скачати)
Фіксований сільськогосподарський податок (Скачати)
Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика (Скачати)
Фінансова криза на підприємствах та причини її виникнення (Скачати)
Фінансова робота на підприємствах (Скачати)
Фінансова стійкість підприємства, її показники та методика їх розрахунку (Скачати)
Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання (Скачати)
Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання (Скачати)
Функції фінансів підприємств і їх характеристика (Скачати)
Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) (Скачати)
Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва (Скачати)
Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту (Скачати)
Формування статутного фонду підприємства. Форми розрахункових операцій по податках і обов’язкових зборів у сучасних умовах господарювання (Скачати)
Фінансові аспекти реорганізації підприємств (Скачати)
Грошові надходження та їх необхідність для підприємства. Сутність, склад і структура оборотніх активів (Скачати)
Фактори, що впливають на суму грошових надходжень від основної діяльності. Показники стану і використання оборотних коштів (Скачати)
Реструктуризація у системі антикризового фінансового управління підприємством (Скачати)
Прибуток як економічна категорія (Скачати)
Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості. Аналіз валюти бухгалтерського балансу (Скачати)
Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносин з державними позабюджетними фондами (Скачати)
Логіка розробки бізнес-плану (Скачати)

1 2 3 4

Gorund.ru – Компьютерные хитрости

720Cinema.ru Смотри фильмы, сериалы в HD-720 - БЕЗ регистрации и БЕЗ рекламы.

Мужской форум, клуб единомышленников


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП