ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Економічна теорія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Економічна теорія

1 2 3

Інфляція: суть, причини, види та шляхи подолання (Скачати)
Історичний процес розвитку обміну і виникнення грошей (Скачати)
Акціонерний капітал і акціонерні товариства (Скачати)
Банки, їх суть та функції, операції. Банківська система України. Дворівнева банківська система (Скачати)
Безробіття – суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки (Скачати)
Витрати виробництва, собівартість та ціна (Скачати)
Власність і її зміст (Скачати)
Власність та підприємницька діяльність (Скачати)
Економічний ріст (Скачати)
Економічний ріст та циклічні коливання (Скачати)
Еластичність попиту і пропозиції, їх види. Коефіцієнти еластичності (Скачати)
Зародження і розвиток економічних знань. Історія розвитку економічної науки (Скачати)
Конкурентноздатність товару, її оцінка. Життєвий цикл товару та його стадії (Скачати)
Міжнародна валютна система (Скачати)
Макроекономіка та її показники (Скачати)
Основні риси світового господарства. Міжнародний світовий ринок і валютні відносини (Скачати)
Основні форми міжнародного співробітництва (Скачати)
Особливості підприємництва в аграрній сфері (Скачати)
Підприємницька діяльність (Скачати)
Поняття світового господарства, етапи його розвитку. Міжнародний поділ праці, як чинник розвитку світового господарства (Скачати)
Попит і пропозиція (Скачати)
Предмет і метод економічної теорії (Скачати)
Ринок кредитних ресурсів (Скачати)
Ринок кредитних ресурсів. Суть кредиту і його види (Скачати)
Ринок праці та заробітна плата (Скачати)
Ринок товарів і послуг (Скачати)
Ринок цінних паперів, його суть та види. Класифікація цінних паперів (Скачати)
Ринок цінних паперів. Акціонерні товариства та фондова біржа (Скачати)
Ринок як форма організації суспільного виробництва (Скачати)
Специфіка підприємництва в аграрному секторі України (Скачати)
Стан ринку, його основні елементи: місткість, кон’юнктура та конкуренція (Скачати)
Суспільне виробництво та економічна система суспільства (Скачати)
Суть грошей та їх функції (Скачати)
Суть попиту як економічної категорії. Графік і крива попиту. Закон попиту. Детермінанти попиту (Скачати)
Суть ринку як економічної категорії, його роль та функції (Скачати)
Товар і його властивості. Види товарів та їх класифікація. Величина вартості товару і фактори, що на неї впливають (Скачати)
Фінансовий ринок і механізм його регулювання (Скачати)
Фірма в системі ринкових відносин (Скачати)
Циклічні коливання (Скачати)
Чи є українська економіка конкурентоспроможною і які можливі шляхи підвищення її конкурентоспроможності? Які українські товари є конкурентоспроможними у світі? (Скачати)
Схема прийняття управлінських рішень. Прийняття рішень за детермінованих (Скачати)
Прийняття рішень за умов ризику (Скачати)
Загальна характеристика інформаційногозабезпечення системних досліджень в економіці. Інформаційні системи в управлінні (Скачати)
Методи комп’ютерного моделювання та проектування складних систем (Скачати)
Інформаційне забезпечення аналізу даних (Скачати)
Основні етапи та методи системного аналізу (Скачати)
Методи описування систем (Скачати)
Класифікація моделей та методів моделювання систем. Принципи та основні етапи побудови математичних моделей систем (Скачати)
Математичне моделювання систем (Скачати)
Особливості соціально-економічних систем. Основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу до дослідження соціально-економічних об’єктів (Скачати)
Національна економіка з точки зору системного аналізу (Скачати)
Синергетичний підхід до дослідження соціально-економічних систем. Приклади моделювання економічних систем (Скачати)
Системний аналіз організацій (Скачати)
Загальні принципи управління економічними системами (Скачати)
Засади загальної теорії систем (Скачати)
Розвиток економічної теорії та що вона вивчає (Скачати)
Практичне значення економічної теорії (Скачати)
Рушійні сили економічного розвитку суспільства (Скачати)
Суть поняття виробництва, його складові (Скачати)
Обмеженість виробничих ресурсів (Скачати)
Поділ праці (Скачати)
Відносини власності (Скачати)
Товар і його властивості. Поняття товару (Скачати)
Гроші в ринковій економіці (Скачати)
Інфраструктура ринку (Скачати)
Попит і пропозиція. Теорія рівноваги (Скачати)
Конкуренція і монополія (Скачати)
Природа ціни. Чинники, які формують ціну (Скачати)
Підприємництво і підприємство (Скачати)
Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств (Скачати)
Фонди підприємств (Скачати)
Витрати виробництва і прибуток (Скачати)
Національна економіка (Скачати)
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи (Скачати)
Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні (Скачати)
Економічна теорія, предмет і методи вивчення (Скачати)
Національна кредитна система (Скачати)
Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки (Скачати)
Поняття відкритості економіки. Показники та проблеми ефективності (Скачати)
Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання (Скачати)
Монополія і антимонопольна політика (Скачати)
Економічне вчення Д. Рікардо (Скачати)
Організаційно-правові форми турфірми (Скачати)
Винагорода за користування інтелектуальною власністю (Скачати)
Структура та інфраструктура ринку (Скачати)
Контрольна робота з економічної теорії (Скачати)
Основні напрями сучасної економічної теорії (Скачати)
Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами (Скачати)
Циклова комісія обліково-економічних дисциплін (Скачати)
Валютні ринки. Валютні курси (Скачати)
Відносини власності: іх типи і форми, інформація як форма власності (Скачати)
Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві (Скачати)
Світове господарство, сутність, об'єктивні основи становлення, етапи розвитку (Скачати)
Розвиток комерції в Україні (від Київської Русі до наших часів) (Скачати)
Місце та роль людини в ринковій економіці (Скачати)
Американський неолібералізм. Монетаризм (Скачати)
Ф.Кене – основоположник вчення фізіократів (Скачати)
Вступ до моделювання (Скачати)
Економетричні моделі та методи (Скачати)
Макроекономічні рівноважні та балансові моделі (Скачати)
Моделі споживчого ринку (Скачати)
Оптимізаційні моделі (Скачати)
Динамічні моделі (Скачати)
Статистичні моделі та методи (Скачати)
Теорія ігор, теорія графів і сіткове планування (Скачати)
Основні критерії економічного прогресу. Місце та роль товарних бірж в сучасній системі економічних відносин. Форми суспільного виробництва (Скачати)
Модель кривої Лоренца та її практичне застосування (Скачати)
Економічні погляди Тюрго: продовження та заперечення ідей фізіократизму (Скачати)
Конкуренція і монополія в ринковій системі (Скачати)
Сутність саморегульованої ринкової економіки (Скачати)
Теоретичні основи ринкової інфраструктури (Скачати)
Монополія та її форми (Скачати)
Продуктивні сили і виробничі відносини (Скачати)
Акціонерне товариство як форма організації підприємництва (Скачати)
Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Сутність селянського (фермерського) господарства. Охарактеризуйте циклічність як форму руху економіки.Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть причини та типи безробіття. Покажіть соціальні наслідки безробіття (Скачати)
Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економіці України (Скачати)
Взаємодія третього сектора економіки з державним сектором (Скачати)
Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економіці України (Скачати)
Суть та зміст проектного аналізу (Скачати)
Монетаризм та його застосування (Скачати)
Управління фірмою: суть управління та його вплив на ефективність виробництва, управління в конкурентноздатних фірмах, нові тенденції в управлінні (Скачати)
Конкуренція. “Чиста“ ринкова економіка (Скачати)
Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу (Скачати)
Попит та пропозиція: економічна природа, залежність, фактори, еластичність (Скачати)
Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, ціни (Скачати)
Економічна безпека України (Скачати)
Основні риси сучасної економічної науки (Скачати)
Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку (Скачати)

1 2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП