ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Економічна теорія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Економічна теорія

1 2 3

Монополія: сутність, форми і види (Скачати)
Національний банк України та його функції (Скачати)
Небанківські кредитно-фінансові установи. Біржа (Скачати)
Об'єктивна необхідність держави як суб'єкта економічних відносин (Скачати)
Ознаки господарського механізму (Скачати)
Організаційні форми підприємницької діяльності (Скачати)
Оренда. Ціна землі (Скачати)
Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині XIXст (Скачати)
Підприємництво в аграрній сфері (Скачати)
Показники, які характеризують використання фондів підприємства (Скачати)
Поняття "підприємництво", "бізнес", "спекуляція" (Скачати)
Відносини власності (Скачати)
Домогосподарства (Скачати)
Економічні аспекти глобальних проблем (Скачати)
Меркантилізм (Скачати)
Неокласичні концепції регулювання національної економіки (Скачати)
Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині XIXст (Скачати)
Форми міжнародних економічних відносин (Скачати)
Предмет політичної економії (Скачати)
Принципи системи національних рахунків (Скачати)
Продуктивність праці та чинники її підвищення (Скачати)
Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження (Скачати)
Роль держави у регулюванні цін (Скачати)
Світове господарство (Скачати)
Система державного регулювання економіки (Скачати)
Структура ринку. Критерії класифікації ринків (Скачати)
Суспільний продукт і його форми (Скачати)
Сутність і еволюція грошей (Скачати)
Сутність і соціально-економічна природа господарського механізму (Скачати)
Сутність зайнятості (Скачати)
Сутність конкуренції (Скачати)
Сутність процесу суспільного відтворення (Скачати)
Сутність ринку: альтернативні підходи (Скачати)
Сучасні економічні теорії зростання (Скачати)
Тіньова економіка (Скачати)
Теорії потреб (Скачати)
Теорія прибутку (Скачати)
Умови формування ринку (Скачати)
Форми організації суспільного виробництва (Скачати)
Формування і розвиток державно-монополістичного капіталізму (Скачати)
Управління державним боргом (Скачати)
Функція корисності. Оптимальний план споживання. Різновиди інвестицій та їх використання у процесі реструктуризації економіки (Скачати)
Суть, структура та види цін (Скачати)
Структура міжнародної економіки (Скачати)
Роль економічної науки. Формування економічної культури та ринкового мислення (Скачати)
Розробка цінової політики у відповідності з виробленою стратегією (Скачати)
Продовольча проблема (Скачати)
Предмет і метод вивчення класничної політичної економії (Скачати)
Особливості регулювання оплати праці в ринковій економіці (Скачати)
Механізм функціонування ринкової економіки та “невидимої руки” ринку. Кошти підприємств, їх кругообіг і обіг (Скачати)
Заробітна плата як ціна робочої сили (Скачати)
Закони ринкового господарства (Скачати)
Економічні науки в системі суспільних наук (Скачати)
Економічна та ресурсна проблеми (Скачати)
Економічна конкуренція і обмеження монополізму в ринкових відносинах (Скачати)
Глобальна економічна система (Скачати)
Вплив конкуренції на процес обґрунтування цін. Цінові фактори вибору конкурентної стратегії (Скачати)
Власність та її економічний зміст (Скачати)
Відтворення і економічне зростання на макрорівні (Скачати)
Взаємозв’язок споживання і заощадження (Скачати)
Державний борг (внутрішній та зовнішній), його роль в розвитку економіки (Скачати)
Ринок грошей (Скачати)
Натуральне господарство та його головні риси (Скачати)
Фундаментальні проблеми економічної організації. Ринок праці і безробіття, види та наслідки безробіття (Скачати)
Сучасна ринкова економіка та механізм її функціонування. Теорія розподілу доходів. Ціноутворення на фактори виробництва (Скачати)
Взаємозв’язок споживання і заощадження (Скачати)
Ринок як засіб відродження перехідної економіки України (Скачати)
Переваги та недоліки фірм гігантів. Характеристика силових стратегій (Скачати)
Особливості ціноутворення у сфері фармації (на прикладі зарубіжних країн) (Скачати)
Особливості процесів ринкового реформування в аграрному секторі економіки України (Скачати)
Основні форми і системи заробітної плати (Скачати)
Основні протиріччя економічного розвитку (Скачати)
Монетарна політика держави (Скачати)
Міжнародна конкуренція (Скачати)
Ринок монополії (Скачати)
Капітал та його форми (Скачати)
Інфляція в Україні. Шляхи її вирішення (Скачати)
Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу. Стратегія щодо конкурентів Основні етапи процесу державної реєстрації нового підприємства (Скачати)
Закон вартості та його роль в транзитній та сучасній економіці (Скачати)
Економічне зростання, його типи та фактори. Теорія відсотку і капіталу. Відсоткова ставка (Скачати)
Економічна роль держави в умовах ринку (Скачати)
Економіка глобальних проблем (Скачати)
Трансформація соціально-економічної парадигми в економічній теорії (Скачати)
Автокореляція (Скачати)
Системи одночасних рівнянь (Скачати)
Прогнозування за лінійною моделлю (Скачати)
Мультиколінеарність (Скачати)
Моделі розподіленого лага (Скачати)
Моделі парної регресії та ix дослідження (Скачати)
Метод найменших квадратів (Скачати)
Методи оцінювання параметрів систем рівнянь (Скачати)
Методи дослідження якісних економічних показників (Скачати)
Кореляційно-регресійний аналіз в економіці (Скачати)
Загальні принципи моделювання в економіці (Скачати)
Економетрична модель та її елементи (Скачати)
Гетероскедастичність (Скачати)
Економетрія як наука (Скачати)
Верифікація моделі (Скачати)
Багатофакторні економетричні моделі та їх специфікація (Скачати)
Економічний зміст теорії споживчого вибору, чинники економічної поведінки споживача (на прикладі підприємства) (Скачати)
Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки (Скачати)
Власність як економічна категорія: економічний зміст і юридична форма, структура, еволюція (Скачати)
Корисність та гранична корисність продукту, закон спадної корисності (Скачати)
Економічний прогрес суспільства, його критерій та рушійні сили (Скачати)
Методологічні засади планування діяльності підприємств в ринкових умовах (Скачати)
Кредит, суть, форми та значення в ринковій економіці (Скачати)
Принципи та види кредитування в ринковій економіці (Скачати)
Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці (Скачати)
Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види (Скачати)
Безготівкові розрахунки (розрахунки із застосуванням платіжних доручень, чеків, вескелів) (Скачати)
Ринок і його структура (Скачати)
Економічний закон попиту та пропозиції. Ринкова ціна (Скачати)
Підприємництво в сучасній економічній системі (Скачати)
Фондова біржа: основні ознаки і функції (Скачати)
Економічний зміст закону попиту (Скачати)
Роль держави у становленні та розвитку ринкової економіки України (Скачати)
Словник економічних термінів (Скачати)
Економічна теорія: предмет, методи та функції (Скачати)
Економічна система, поняття, структура і взаємодія її елементів (Скачати)
Фінансова система держави (Скачати)
Гроші як економічна категорія (Скачати)
Доходи населення і соціальна політика (Скачати)
Економічна роль держави в ринковій економіці (Скачати)
Економічна теорія як наука (Скачати)
Зайнятість і безробіття (Скачати)
Конкуренція і монополія у ринковій економіці (Скачати)
Кредитна система та її організація (Скачати)
Міжнародна валютно-фінансова система (Скачати)
Основи маркетингу (Скачати)
Основи менеджменту (Скачати)
Основи попиту і пропозиції (Скачати)
Основи суспільного виробництва (Скачати)
Основні етапи становлення і розвитку економічної науки (Скачати)
Основні проблеми організації економіки (Скачати)
Підприємництво в аграрному секторі економіки (Скачати)
Підприємництво. Нові форми господарювання (Скачати)
Підприємство в системі ринкових відносин (Скачати)
Ринок: суть, структура та проблеми переходу (Скачати)
Становлення і розвиток світового господарства (Скачати)
Суспільне відтворення та економічні цикли (Скачати)
Суть і генезис товарного виробництва (Скачати)
Фінанси і фінансова система (Скачати)
Форми власності і економічні системи (Скачати)
Види ринків (Скачати)
Виробництво та його фактори (Скачати)
Макроекономічна політика (Скачати)
Національна економіка (Скачати)
Основні макроекономічні показники економіки (Скачати)
Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання (Скачати)
Потреби споживача та обмеженість виробничих ресурсів. Проблеми вибору (Скачати)
Предмет і методи економічної науки (Скачати)
Світова економіка (Скачати)
Форми розподілу необхідного продукту (Скачати)
Типи і види бірж та їхні функції. Типи і види бірж (Скачати)
Товарне виробництво, товар і гроші. Основні форми виробництва. Товарне виробництво та його характерні риси (Скачати)
Основні напрямки приватизації державних підприємств в Україні (Скачати)
Цілі і функції економічної теорії (Скачати)
Трансформація форм власності в Україні (Скачати)
Структура та функції біржі. Історія виникнення бірж і формування сучасних біржових структур. Історія зародження біржової справи (Скачати)
Розподіл і перерозподіл чистого доходу і продукту (Скачати)
Суспільний продукт (Скачати)
Економічна теорія: предмет і методи пізнання (Скачати)
Сімейні доходи. Мінімальний і оптимальний споживчий бюджет (Скачати)
Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. Cучасна трансформація міжнародного поділу праці та перспективи участі України у світогосподарських процесах (Скачати)
Суспільне виробництво і його результати (Скачати)
Відносини власності у змішаній економічній системі (Скачати)
Основні фактори суспільного виробництва та їхня взаємодія (Скачати)
Зародження економічної теорії та її розвиток (Скачати)
Розподіл і формування доходів населення. Необхідний продукт і принципи його розподілу (Скачати)
Історичний досвід України в творенні національної грошової одиниці. Кунна система грошей часів Київської Русі (Скачати)
Основи сучасного механізму біржових угод. Види біржових угод (Скачати)
Економічні відносини власності. Поняття власності.Типи, форми і види власності (Скачати)
Основні форми міжнародного співробітництва України. Україна в міжнародній науково-технічній та виробничій кооперації (Скачати)
Зовнішньоекономічний механізм України: суть та принципи формування. Суть механізму зовнішньоекономічних зв'язків (Скачати)
Походження, суть і функції грошей. Форми мінової вартості (Скачати)
Ефективність суспільного виробництва (Скачати)
Інтернаціоналізація господарського життя в сучасних умовах. Міжнародний поділ праці, науково-технічне і виробниче співробітництво (Скачати)
Міжнародні валютні відносини. Еволюція світової валютної системи (Скачати)
Світова торгівля. Всесвітній ринок товарів і послуг (Скачати)
Товар і праця, що його створює. Товар та його властивості (Скачати)
Відтворювальна структура суспільного виробництва. Проміжне споживання (Скачати)
Вивіз капіталу і міжнародний кредит. Суть і причини вивозу капіталу (Скачати)
Глобальні проблеми та вплив на економіку (Скачати)
Формування людського капіталу (Скачати)
Закономірна різноманітність форм власності і форм підприємницької діяльності (Скачати)
Політика "воєнного комунізму". "Нова економічна політика" в Україні. Наслідки більшовицьких експериментів (Скачати)
Інвестування як процес створення капіталу (Скачати)
Економічний прогрес: сутність, критерії, рушійні сили, фактори. Науково-технічна революція (Скачати)
Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки (Скачати)
Аналіз відвантаження і збуту продукції (Скачати)
Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами (Скачати)
Теорія економічного розвитку (Скачати)
Теорія конкуренції та конкурентоспроможності (Скачати)
Мета і завдання економічного аналізу, основні його категорії (Скачати)
Функціонування ринкової економіки в Україні (Скачати)
Промисловий капітал та його кругообіг (Скачати)
Ринок як одна з категорій товарного виробництва (Скачати)
Роль і місце прибутку в економіці підприємства (Скачати)
Конкуренція. Суть, форми, поняття конкуренції. Досконала, недосконала, цінова, нецінова, кумлінна, несумлінна конкуренція (Скачати)
Закономірності виникнення, сутність і механізм функціонування акціонерної форми капіталу (Скачати)

1 2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП