ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Поняття про інвестиційний проект
У Методичних рекомендаціях з оцінки інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування наводяться такі тлумачення інвес-тиційного проекту: «справа», «діяльність», «захід, що передбачає здійснення комплексу будь-яких дій, які забезпечують досягнен-ня певних завдань». Ближче до цього поняття за змістом терміни «господарський захід», «комплекс робіт», «проект як система ор-ганізаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, які необхідні для здійснення будь-яких дій чи які описують дії».
На основі аналізу наведених визначень та ознак бізнес-проекту можна сформулювати узагальнене визначення поняття інве-стиційного бізнес-проекту. Інвестиційний проект — це обмежена за часом цілеспрямована зміна системи зі встановленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат коштів та ресурсів і специфічною організацією з його розробки та реалізації.
Класифікація проектів. Множина бізнес-проектів може кла-сифікуватися за різними ознаками. Очевидно, що наведена нижче схема класифікації не єдина, однак у більшості випадків вона уявляється нам корисною.
Виокремлено такі основи класифікації бізнес-проектів:
• тип проекту — за основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект;
• клас проекту — за складом і структурою проекту та його предметною галуззю;
• масштаб проекту — за розмірами самого проекту, кількіс-тю учасників та ступенем впливу на зовнішнє середовище;
• тривалість проекту — за терміном здійснення проекту;
• складність проекту — наприклад, за ступенем фінансової, технічної чи іншої складності;
• вид проекту — за характером предметної галузі проекту.
Розглянемо основні різновиди проектів:
1. Тип проекту — технічний, організаційний, економічний, соціальний, змішаний.
2. Клас проекту — монопроект, мультипроект, мегапроект.
3. Масштаби проекту — дрібний, середній, великий, дуже ве-ликий. Або інша класифікація: міждержавні, міжнародні, націо-нальні, міжрегіональні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, корпо-ративні, відомчі, проекти одного підприємства.
4. За тривалістю проекти можуть бути короткотермінові (до 3 років), середньотермінові (від 3 до 5 років), довготермінові (по-над 5 років).
5. Вид інвестиційних проектів: інноваційний та організацій-ний, науково-дослідний, навчально-освітній, змішаний.
Більшість бізнес-проектів носить інвестиційний (витратний) характер. Величина інвестицій, які необхідні для здійснення біз-нес-проекту, залежить від усіх перелічених ознак та насамперед від масштабу, тривалості та ступеня складності проекту.
До інвестиційних проектів зазвичай належать проекти, голо-вною метою яких є вкладення коштів у різні види бізнесу з ме-тою отримання прибутку. В цій групі бізнес-проектів виокрем-люють інноваційні проекти, до яких належить система різноманітних нововведень, що забезпечують безперервний розвиток організаційно-економічних систем.
Однією з найвідоміших спроб ввести стандартизований підхід до оцінки та аналізу інвестиційних проектів була діяльність Між-народного центру промислових досліджень при ЮНІДО. У 1972 р. було опубліковано «Керівництво з оцінки проектів», яке стало значним дослідженням з цього питання. Враховуючи загальну орієнтацію на використання цієї методики у країнах з ринковою економікою, яка тільки-но формується, а також зважаючи на той факт, що у роботі над створенням методики ЮНІДО брали участь головні міжнародні фінансові інститути (такі як Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнарод-ний валютний фонд) не дивно, що саме ця методика стала етало-ном аналізу інвестиційних проектів, які здійснюються на терито-рії СНД, зокрема в Україні.
Нині за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) деякі українські банки фінансують інвестиційні проекти підприємств малого та середнього бізнесу (з приватною формою власності), що здійснюють свою діяльність у галузях сільського господарства, харчової промисловості та послуг. Кліє-нти банків, які бажають скористатися коштами кредитної лінії від ЄБРР, повинні подати на розгляд банку клопотання про одер-жання кредиту, обґрунтований бізнес-план та необхідні для здій-снення такого кредитування документи.
До підприємств, для яких розробляється подібний інвестицій-ний проект, висуваються такі вимоги:
• допроектні активи не повинні перевищувати 2,5 млн дол. США (за винятком споруд і будівель);
• кількість працюючих не повинна перевищувати 500 осіб;
• діяльність підприємства має відповідати вимогам охорони довкілля, що висуває ЄБРР;
• максимальне співвідношення загального боргу (кредит ЄБРР) до власного капіталу має становити 70:30 %, а власний внесок у проект — не менше 30 % вартості проекту;
• коефіцієнт обслуговування боргу (відношення прибутку піс-ля сплати податків, амортизаційних відрахувань і витрат на спла-ту відсотків з усіх позичок позичальника до всієї заборгованості позичальника з урахуванням кредиту ЄБРР) повинен бути не меншим 1,3:1;
• вартість застави не повинна бути меншою за 120 % від суми загальної заборгованості за кредитом.
Кредитні кошти не спрямовуються:
• на рефінансування вже існуючих зобов’язань приватних підприємств або фінансування придбаних цінних паперів діючих підприємств і нерухомості;
• на реалізацію проектів, пов’язаних з ігорним бізнесом, виро-бництвом або постачанням зброї тощо.
Бізнес-план до інвестиційного проекту розробляється від-повідно до типової форми, яка надається банком клієнтові (див. додаток 1).
Умови кредитування:
1) мінімальна сума кредиту — 50 тис. дол. США;
2) максимальна сума кредиту — 2 млн дол. США;
3) термін короткострокового кредиту — від 6 до 12 місяців;
4) максимальний термін довгострокового кредиту — 5 років;
5) максимальна відстрочка погашення основної суми боргу — 2 роки (тривалість пільгового періоду);
6) орієнтовна відсоткова ставка — 15 % річних;
7) відсотки за кредитом сплачуються клієнтом банку-учаснику щоквартально чи щомісячно (при короткостроковому кре-дитуванні) за принципом нагромаджувального підсумку.
Інвестиційний проект, що пройшов аналіз в українському бан-ку-учаснику і дістав позитивний відгук, передається на розгляд до спеціальної комісії НБУ та фінансового консультанта ЄБРР. Після ґрунтовної оцінки такого проекту можливе прийняття по-зитивного рішення щодо його фінансування.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Поняття про інвестиційний проект» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІД...
Програмне забезпечення та основні стандарти АРІ для комп’ютерної ...
Дисконтований період окупності
МАРКЕТИНГОВЕ РОЗУМІННЯ ТОВАРУ
Особливості вживання деяких відмінкових закінчень іменників


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2437 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП